Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Revidering av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealplan som skal ta stillling til hva slags arealbruk som tillates innenfor kommunens grenser. Hol kommune er nå i gang med å revidere kommuneplanens arealdel, samt kommunedelplan for Geilo.

Her vil du finne informasjon om revisjonen av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo. Informasjonen vil oppdateres forløpende.

Fremdrift for kommuneplanens arealdel

Fremdriftsplan i bedre format (pfd)

Planprogram og kunngjøring av planarbeid

Fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel

Hol kommunestyre behandlet revidert forslag til planprogram i møte 9.6.2022, sak 62/22. Følgende ble vedtatt:

Kommunestyret vedtar Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og
kommunedelplan for Geilo som lå til offentlig ettersyn med følgende endringer:

 • Kap 7. Nytt avsnitt: Hovedkriterier for grovsiling/vurdering av innspill:
  • Villreinens leveområder
  • Dyrka mark
  • Myr og våtmark
  • Over tregrense/ snaufjell
  • Skred- eller flomutsatte områder
  • Eksisterende verneområder
  • Trua naturtyper
  • Inngrepsfrie naturområder
  • Særlig viktige kulturminner og kulturmiljø
 • Planer for vannforvaltning for vannregion Vest-Viken og Vestfold og Telemark legges inn som føringer planprogrammet.
 • For utredningstema statistikk arealreserver – fritidsbolig tas henvisning til fritidsbolig ut, slik at utredningen også gjelder for boligformål og næringsformål.
 • Liste over aktuelle temaer for konsekvensutredningen legges vedlagt planprogrammet til endelig behandling.

Kommunestyrets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

Planprogram Kommuneplanens arealdel kommunedelplan for Geilo vedtatt.pdf

Konsekvensutredningstemaer.pdf

Saksprotokoll Endelig vedtak av planprogram.pdf

Høring av planprogram og kunngjøring av planarbeid

Kommuneplanutvalget har i møte den 26.01.2022 i sak nr. 3/2022 vedtatt å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn i henhold til plan - og bygningslovens § 11-13. Planprogrammet skal gjøre rede for formål med planarbeidet, grunnlag og behov for utredninger, samt medvirkningsprosesser med frister og deltagelse. 

Høringsfristen for eventuelle innspill til planprogrammet var satt til 15.03.2022.

Forslag til planprogram ute til høring

Saksprotokoll - 1.gangs behandling av forslag til planprogram 

Kunngjøring av planarbeid

Samtidig som planprogrammet ble sendt på offentlig ettersyn, ble det også kunngjort i tråd med plan- og bygningslovens § 11-12 at Hol kommune har igangsatt arbeid med ny kommuneplanens arealdel i tråd med prosessene som beskrives i planprogrammet. Kommuneplanens arealdel er planen som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Arealdelen skal skape rom for framtidas utvikling i kommunen. Den skal følge opp målene for ønska samfunnsutvikling og arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. Alle har mulighet til å sende inn forslag om arealbruken i kommuneplanens arealdel, og dette gjøres via innspillskjemaet som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. Fristen for innspill er 31. august 2022.

Forslag om arealbruksendringer som er i tråd med ønsket samfunnsutvikling og kommuneplanens arealstrategier vil bli konsekvensutreda og vurdert.

Medvirkning i løpet av planprosessen

Det er et viktig mål for arbeidet med en ny kommuneplanens arealdel at den er godt forankret i folkevalgte organ og har blitt til gjennom en åpen og demokratisk prosess, der innbyggere, organisasjoner og næringsliv er gitt gode muligheter for medvirkning. Åpne planprosesser med mulighet til å medvirke er lovpålagt gjennom plan- og bygningsloven (§ 5-1), og det gir en mer gjennomarbeidet plan og bidrar til bedre forankring og eierskap til planen for alle involverte og berørte.

Politiske utvalg

I Hol kommune er det kommuneplanutvalget som er planutvalg med ansvar for forberedelse av overordna plansaker til kommunestyrets endelige behandling. Kommuneplanutvalget har i forkant av planprogram fått informasjon om arbeidet med kunnskapsgrunnlag og fått drøftet ulike temaer som har gitt grunnlag for utarbeidelse av planprogrammet. Gjennom planprosessen vil det være månedlige arbeidsmøter med informasjon om kunnskapsgrunnlag og drøfting av de ulike temaer i revisjonen, slik at innholdet i planforslaget er godt forankret og bredt diskutert i de politiske partiene. Ved behov vil det eventuelt bli fremmet prinsippavklaringer for politiske signaler/avklaringer for videre arbeid i prosessen. Det er kommunestyret som vedtar planprogrammet og fatter endelig vedtak av ny kommuneplans arealdel.  

De andre folkevalgte organene; utvalg for plan- og utvikling, utvalg for kultur og levekår, samt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne vil også få slike orienteringer og mulighet til å uttale seg til planarbeidet.  

Medvirkning på Geilo og i grendene  

God og aktiv medvirkning fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger gir kommuneplanen bedre forankring og sikrer at lokal kunnskap og ulike interesser blir fanget opp i planprosessen. Det vil i samarbeid med tettstedsutvalg og grendeutvalg bli lagt opp til åpne møter både på Geilo, i Hovet, Holet, Skurdalen og Dagali, der målet er å drøfte utfordringer og muligheter konkret for hvert enkelt sted sammen med innbyggerne og det lokale næringslivet. Behov og muligheter for boligutvikling, næringsutvikling og stedsutvikling bør fremmes gjennom dialog med de som kjenner bygda best og selv ønsker å bidra i utviklingen av stedet og grenda. Disse vil bli annonsert i Hallingdølen, på kommunens nettsider og på sosiale medier. På Geilo vil arbeidet med Tettstedpakke Geilo, samt Visit Geilo sitt prosjekt Geilo 2030 være viktige verktøy og innspill inn i arbeidet.  I tillegg vil det avholdes åpne temamøter og andre medvirkningsprosesser, se tema og sted/tid under Kommende møter lenger ned på siden. 

Avholdte møter med referat, innspill og presentasjon

Grendemøter (Hovet, Dagali, Skurdalen, Holet)

Hovet - Fjellheim samfunnshus, 21. mars

Møtereferat grendemøte Hovet 21.mars 2022.pdf

Innspill grendemøte Hovet.pdf

Grendemøte Hovet 21.mars 2022 presentasjoner.pdf

Dagali – Dølhall, torsdag 24. mars

Møtereferat grendemøte Dagali 24.mars 2022.pdf

Innspill grendemøte Dagali.pdf

Møtereferat grendemøte Dagali 24.mars 2022.pdf

Skurdalen – Skurdalshalle, mandag 28. mars

Møtereferat grendemøte Skurdalen 28.mars 2022.pdf

Innspill grendemøte Skurdalen.pdf

Grendemøte Skurdalen 28.mars 2022.pdf

Holet – Vika velferdssenter, onsdag 30. mars

Møtereferat grendemøte Holet 30.mars 2022.pdf

Innspill grendemøte Holet.pdf

Grendemøte Holet 30.mars 2022.pdf

Temamøte bolig- og oppvekstmiljø - Samfunnshuset Geilo 18.mai

Bo og oppvekstmiljø Geilo 18.5.2022.pdf

Møtereferat bolig og oppvekstmiljø Geilo 18.mai 2022.pdf

Dialogmøte med sti- og løypelagene - 23.mai

Sti og løypelag 23.mai 2022.pdf

Næringsmøte Dagali-Skurdalen - Bygdahall 24.mai

Næringsmøte Dagali Skurdalen.pdf

Næringsmøte østre dalføre - Bygdahall 24.mai

Næringsmøte østre dalføre 24.mai 2022.pdf

Hyttevelforeninger - Teams 30.mai

Hyttevelforeninger 30.mai 2022.pdf

Temamøte grøntområder, lekeområder og turområder - Fjellvang 1.juni

Geilo grøntområder 1. juni 2022.pdf

Næringsmøte vestre dalføre (Kvisla-Haugastøl) - Geilo samfunnshus 8.juni

Næringsmøte Geilo 8.juni

Temamøte landbruk - Helling kafé 9.juni

Landbruk 9. juni 2022.pdf

Møtereferat landbruk 9.juni 2022.pdf

Kommende møter

Geilo

 • Temamøte trafikk og mobilitet, høsten 2022

I tillegg:

 • Geilo bibliotek – debattmøte torsdag 2. juni 18
 • Medvirkningsprosess Ungdomsskole/ungdomsråd
 • Nye grendemøter høst 2022
 • Politiske utvalg – orienteringer

Innspill til planen - frist 31.08.2022

Ved innsending av innspill til kommuneplanens arealdel, skal innspillskjemaet nedenfor benyttes. Vedlagt skal det ligge et kartutsnitt som viser området, med inntegnede grenser, som ønskes endret. Dette kan for eksempel hentes fra kommunens kartløsning.

Innspillskjema for kommuneplanens arealdel (word)

Innspillskjema for kommuneplanens arealdel (pfd)

Ikke alle tema/spørsmål i innspillskjemaet vil være like relevant for alle innspill. Fyll derfor ut det som er aktuelt for innspillet som foreslås.

Alle innspill vil som hovedregel være offentlig tilgjengelige. Kommunen anbefaler derfor å unngå å oppgi opplysninger som er unntatt offentlighet.

Du kan levere skjemaet på kommunehuset eller det kan sendes per post til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på e-post til postmottak@hol.kommune.no Merkes: Innspill til kommuneplanens arealdel.

Fristen for å sende inn innspill til kommuneplanens arealdel er 31. august 2022.

Føringer for innspill

Planprogrammets pkt. 7.1 innebærer forslag til føringer for innspill. Dersom disse føringene blir en del av det fastsatte planprogrammet, vil disse punktene ligge til grunn for vurderingene i - og behandlingen av - kommuneplanens arealdel. I tillegg vil mål, strategier og punkter fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 2018) være viktig ved vurderingene og utarbeidelsen av revidert kommuneplan.

Det anbefales derfor å lese gjennom planprogrammet før man skriver innspill. 

Forslag som ikke er i tråd med føringer gitt i planprogrammet avvises tidlig, gjennom en første grovsiling av innsendte forslag, og blir ikke gjenstand for full konsekvensutredning. Dette er i tråd med Statsforvalterens anbefalinger og KMDs veileder for kommuneplanens arealdel. En slik siling vil bidra til at kommunen ikke bruker ressurser på konsekvensutredning av innspill som ikke vil føre fram. 

Plan- og bygningsloven stiller krav om utredning av alle områder der det foreslås en endret arealbruk i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Det skal lages en konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for alle områder hvor det foreslås endringer, samt en vurdering av de samlede konsekvensene av alle endringene. Det er kommunen som foretar disse vurderingene, og det er ikke nødvendig å legge ved en komplett analyse til innspillet.

Innspill på andres eiendom

Plan- og bygningsloven begrenser ikke hvem som kan komme med innspill med tanke på hvem som eier arealet. Det er tillatt å komme med innspill om endret arealbruk på eiendommer man selv ikke har økonomisk interesser i. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom man mener at en planlagt arealbruk kan få negative konsekvenser for omgivelsene når det kommer til eksempelvis støy, trafikk osv. I slike saker kan det være at den som kommer med innspillet ikke kjenner til hvem som er grunneier av området. Det er tillatt å skrive «grunneier/hjemmelshaver ukjent» i innspillet. I så fall kan det begrunnes hvorfor man foreslår å endre arealbruken uten å først ta kontakt med grunneier.

Innspill om uendret bruk

Er det områder i kommunens som det er viktig at kommunen beholder slik de er i dag? I så fall kan det også tas inn i planvurderingene. Dette kan blant annet gjelde viktige nærturområder og andre områder som kan bli negativt påvirket av en utbygging. I slike innspill er kommunen særlig interessert i å få vite hvilke kvaliteter som ligger i området som gjør at området er uegnet for utbygging, slik at man får en best mulig helhetlig vurdering av arealdisponering av området. Også her er det mulig å komme med innspill uten å kjenne til hvem som er grunneier på området som foreslås bevart slik som i dag.

Endringer i bestemmelsene

Kommuneplanens arealdel består av plankart og planbestemmelser. Innspill om endret eller uendret bruk dreier seg først og fremst om hvilke arealformål området vises med i kartet. Det er også mulig å komme med innspill om endringer i kommuneplanbestemmelsene.

Hensyn som ikke skal tillegges vekt ved vurdering av innspill

Kommunen har ikke anledning til å ta hensyn til forhold knyttet til eier av arealene som foreslås omdisponert. Dette gjelder blant annet forhold knyttet til personlig økonomi, arv, helsetilstand osv. Kommunen kan heller ikke ta hensyn til hvem som er tiltenkt som brukere av området i fremtiden, med unntak av areal for offentlige og allmennyttige formål. Årsaken til dette er at disse forholdene ikke styres gjennom plan, og i de fleste tilfeller vil eiendommene være fritt omsettelige. Det er ikke gitt at den som bygger ut et område er den samme som søkte om å få det omdisponert i første omgang, og nye eiere kan ha nye visjoner for utbyggingsområdet

Høring – offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

Når det er laget et planforslag, skal dette sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. I løpet av den perioden planlegges det oppfølgende innbyggermøter. Ifølge framdriftsplanen vil dette være i 1.kvartal 2023. Det vil da ikke åpnes for at nye innspill tas inn til vurdering, da planen bare i liten grad kan endres etter offentlig ettersyn fram til endelig politisk behandling.

Kommunen minner om følgende:

Når planforslag med nytt planforslag og bestemmelser til kommuneplanens arealdel sendes på høring etter 1.gangs behanding har grunneiere, naboer og andre interessenter ansvar for å følge opp sine eiendommer og innspill selv. Kommunen sender ikke ut nabovarsling eller annen type informasjon direkte til berørte parter underveis i planprosessen. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14.