Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Revidering av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealplan som skal ta stilling til hva slags arealbruk som tillates innenfor kommunens grenser. Hol kommune er nå i gang med å revidere kommuneplanens arealdel, samt kommunedelplan for Geilo. Her vil du finne informasjon om revisjonen av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo. Informasjonen vil oppdateres forløpende.

Vanlige spørsmål om kommuneplanens arealdel

Veien videre - hva skjer etter høring og offentlig ettersyn?

Kommuneplanens arealdel er en prosess som tar tid. Kommuneplanens arealdel har nå vært ute til offentlig ettersyn og høring. I løpet av høringsperioden har det kommet inn over 200 høringsuttalelser fra myndigheter og private. Etter at offentlig ettersyn og høring av planforslaget nå er gjennomført, blir alle innspill som er kommet inn gjennomgått og oppsummert. Det gjøres vurderinger om innkomne innspill skal tas til følge, og om evt. planforslaget skal justeres, før planen blir sendt til politisk behandling. Svarene på uttalelsene vil følge den politiske saken.

Det er også kommet inn innsigelser fra overordnede myndigheter som må løses før planen kan vedtas. Det kan bli behov for ny høring og offentlig ettersyn som følge av de endringene som evt. foreslås justert i planforslaget. Det er kommunestyret som vedtar planen til slutt.

Kommuneplanutvalget ble orientert om innsigelsene i møte 19.06.2024. 

Presentasjonen fra orienteringen finner du her

Uttalelser fra myndigheter

Offentlige myndigheter kan fremme innsigelser dersom planforslaget er i strid med nasjonale eller vesentlig regionale interesser innenfor myndighetens saksområde. Når det foreligger en innsigelse kan ikke kommunen vedta planen før innsigelsen er løst.

Det har kommet innsigelse fra 4 myndigheter: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Buskerud fylkeskommune, Bane Nor og Statens vegvesen. Den statlige samordnede høringsuttalelsen gir en oppsummert oversikt over innsigelsene fra Statsforvalteren, Bane Nor og vegvesenet. 

Statlig samordnet høringsuttalelse - Statsforvaleren

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Buskerud fylkeskommune

Statens vegvesen

NVE

Mattilsynet

Bane Nor

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Forsvarsbygg

Statnett

Villreinnemda for Hardangervidda

Villreinnemda for Hardangervidda

Åpne møter i høringsperioden

Hol kommune har avholdt åpne møter i høringsperioden for å presentere planforslaget:

 • Geilo, tirsdag 23.april kl. 18 (Geilo kulturhus, Lienvegen 69, Geilo)
 • Haugastøl og Ustaoset, tirsdag 23.april kl. 19:30 (Geilo kulturhus, Lienvegen 69, Geilo).
 • Skurdalen, tirsdag 30. april kl. 18 (Skurdalshalle, Skurdalsvegen 480, Skurdalen)
 • Dagali, torsdag 2.mai kl. 19 (Dølhall, Bygdevegen 28, Dagali)
 • Hovet, tirsdag 7.mai kl. 19 (Fjellheim, Hovsvegen 262, Hovet)
 • Holet/Moen, onsdag 8.mai kl. 18 (Bygdahall, Holsfjordvegen 4, Hagafoss)

Høring av KPA 2024 Ustaoset Haugastøl

Høring av KPA 2024 Geilo

Høring av KPA 2024 Skurdalen

Høring av KPA 2024 Dagali

Høring av KPA 2024 Hovet

Høring av KPA 2024 Holet Moen

Offentlig ettersyn og høring av kommuneplanens arealdel 2024-2036 - høringsfrist 27.mai 2024

Forslag til revidert kommuneplanens arealdel 2024-2036 for Hol kommune har nå vært på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Høringsfristen var 27.mai 2024.

Planforslaget som har vært ute til høring er tilgjengelig på kommunens hjemmesider Offentlig ettersyn - Hol kommune. 

1. gangs behandling av forslag til kommuneplanens arealdel 2024-2036

Forslag til kommuneplanens arealdel ble 1. gangs behandlet i kommuneplanutvalget 20.03.2024, sak 14/24.

Forslaget som ble fremmet til behandling ligger tilgjengelig her

Møteprotokoll.PDF

Kommunen minner om følgende:

Når planforslag med nytt planforslag og bestemmelser til kommuneplanens arealdel sendes på høring etter 1.gangs behandling har grunneiere, naboer og andre interessenter ansvar for å følge opp sine eiendommer og innspill selv. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14.

Prosess for kommuneplanens arealdel

Kommuneplanprosessen
Beskrivelse av planprosess for kommuneplanens arealdel

Kommuneplanprosessen i bedre format (pfd)

Forklaring til illustrasjonen over

Beskrivelse av planprosess for kommuneplanens arealdel:

 • Varsel om oppstart og høring av planprogram (6 uker). Mottak og gjennongang av innspill til planprogram (frist for innspill til planprogram 15.03.2022)
 • Fastsettelse av planprogram (KPU (kommuneplanutvalget) og kommunestyret. Behandlet i KS-sak 62/22 9.06.2022
 • Utarbeidelse av planprogram med KU, medvirkning og gjennomgang av innspill til arealdelen (frist for innspill til arealdelen 31.08.2022)
 • 1. gangs behandling av forslag til plan (KPU)
 • Høring og offentlig ettersyn (6 uker)
 • Mottak og gjennomgang av merknader, revisjon og utarbeidelse av endelig planforslag
 • 2. gangs behandling i KPU og vedtak av plan i kommunestyret

Saker til kommuneplanutvalget (KPU)

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel er det lagt frem følgende saker og utredningstemaer til behandling i KPU med påfølgende vedtak:

Utredning boligutvikling

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - utredning boligutvikling.pdf

Utredning om boligutvikling.pdf

Vedlegg utredning om boligutvikling.pdf

Utredning fritidsbolig

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - utredning fritidsbolig.pdf

Utredning om fritidsbolig.pdf

Utredning næring

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - utredning næringsareal.pdf

Utredning om næringsarealer.pdf

Kartutsnitt - areal næring og råstoffutvinning.pdf

Varme og kalde senger

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - arealpolitikk for varme og kalde senger i Hol kommune.pdf

Øvrige sakspapirer til saken finner du her

Grovsiling av innspill 05.10.2022, 30.11.2022 og 25.01.2023

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - grovsiling av boliginnspill.pdf

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - grovsiling av fritidsinnspill.pdf

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - grovsiling av andre innspill.pdf

Her kan du lese sakspapirene til de ulike grovsilingssakene

Det er også i møte 25.01.2023 behandlet noen innspill innkommet etter innspillsfristen:

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - grovsiling av innspill kommet inn etter innspillfrist.pdf

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - grovsiling av innspill kommet inn etter innspillfrist_KS.pdf

Her kan du lese sakspapirene til den overnevnte saken

Avsatte, uregulerte areal til fritidsformål i gjeldende kommuneplan

Saksprotokoll - Avsatte, uregulerte areal til fritidsformål i gjeldende kommuneplan 

Her kan du lese sakspapirene til den overnevnte saken

Konfliktfylte, ubebygde regulerte byggeområder

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - vurdering av konfliktfylte, ubebygde regulerte områder.pdf

Vurdering av konfliktfylte, regulerte byggeområder.pdf

Finsiling av innspill

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - finsiling av innspill.pdf

Her kan du lese sakspapirene til den overnevnte saken

Grende- og sentrumsutvikling - behandling av innspill fra grendemøter

Saksprotokoll Grende - og sentrumsutvikling Hovet, HoletMoen, Skurdalen, Dagali og Geilo behandling av innspill fra grendemøter.pdf

Grende- og sentrumsutvikling Hovet, Holet-Moen, Skurdalen, Dagali og Geilo - behandling av grendeinnspill (2).PDF

Konsekvensutredning av områder for kommunal drift

Saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel - konsekvensutredning av områder for kommunal drift.pdf

Konsekvensutredning kommunal drift (1).PDF

Konsekvensutredning av areal avsatt til næringsformål og råstoffutvinning i gjeldende arealdel

Saksprotokoll konsekvensutredning av areal avsatt til næringsformål og råstoffutvinning i gjeldende kommuneplan.pdf

KU næringsarealer.PDF

Vurdering av ubebygde, fradelte fritidstomter og bebyggelsesplaner i bestemmelser i gjeldende arealdel

Saksprotokoll.pdf

Vurdering av ubebygde, fradelt fritidstomter og bebyggelsesplaner i bestemmelser i gjeldende arealdel (2).PDF

Vurdering av reguleringsplanene Såballia og Storhovda

Fullstendig saksprotokoll Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo - Vurdering av arealformål i området Såballia.pdf

Vurdering av reguleringsplanene Såballia og Storhovda KPU 21.2.2024.pdf

Vurdering av arealformål i områdene Ustaoset - Verpestølen - Rennedalen

Fullstendig saksprotokoll - arealformål i områdene Ustaoset - Haugastøl - Verpestølen - Rennedalen.pdf

Arealformål i områdene Ustaoset-Haugastøl-Verpestølen-Rennedalen. KPU 21.feb.2024.pdf

Planprogram og kunngjøring av planarbeid

Fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel

Hol kommunestyre behandlet revidert forslag til planprogram i møte 09.06.2022, sak 62/22. Følgende ble vedtatt:

Kommunestyret vedtar Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og
kommunedelplan for Geilo som lå til offentlig ettersyn med følgende endringer:

 • Kap 7. Nytt avsnitt: Hovedkriterier for grovsiling/vurdering av innspill:
  • Villreinens leveområder
  • Dyrka mark
  • Myr og våtmark
  • Over tregrense/ snaufjell
  • Skred- eller flomutsatte områder
  • Eksisterende verneområder
  • Trua naturtyper
  • Inngrepsfrie naturområder
  • Særlig viktige kulturminner og kulturmiljø
 • Planer for vannforvaltning for vannregion Vest-Viken og Vestfold og Telemark legges inn som føringer planprogrammet.
 • For utredningstema statistikk arealreserver – fritidsbolig tas henvisning til fritidsbolig ut, slik at utredningen også gjelder for boligformål og næringsformål.
 • Liste over aktuelle temaer for konsekvensutredningen legges vedlagt planprogrammet til endelig behandling.

Kommunestyrets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

Planprogram Kommuneplanens arealdel kommunedelplan for Geilo vedtatt.pdf

Konsekvensutredningstemaer.pdf

Saksprotokoll Endelig vedtak av planprogram.pdf

Høring av planprogram og kunngjøring av planarbeid

Kommuneplanutvalget har i møte den 26.01.2022 i sak nr. 3/2022 vedtatt å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn i henhold til plan - og bygningslovens § 11-13. Planprogrammet skal gjøre rede for formål med planarbeidet, grunnlag og behov for utredninger, samt medvirkningsprosesser med frister og deltagelse. 

Høringsfristen for eventuelle innspill til planprogrammet var satt til 15.03.2022.

Forslag til planprogram ute til høring

Saksprotokoll - 1.gangs behandling av forslag til planprogram 

Kunngjøring av planarbeid

Samtidig som planprogrammet ble sendt på offentlig ettersyn, ble det også kunngjort i tråd med plan- og bygningslovens § 11-12 at Hol kommune har igangsatt arbeid med ny kommuneplanens arealdel i tråd med prosessene som beskrives i planprogrammet. Kommuneplanens arealdel er planen som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Arealdelen skal skape rom for framtidas utvikling i kommunen. Den skal følge opp målene for ønska samfunnsutvikling og arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. Alle har mulighet til å sende inn forslag om arealbruken i kommuneplanens arealdel, og dette gjøres via innspillskjemaet som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. Fristen for innspill er 31.08.2022.

Forslag om arealbruksendringer som er i tråd med ønsket samfunnsutvikling og kommuneplanens arealstrategier vil bli konsekvensutreda og vurdert.

Medvirkning i løpet av planprosessen

Det er et viktig mål for arbeidet med en ny kommuneplanens arealdel at den er godt forankret i folkevalgte organ og har blitt til gjennom en åpen og demokratisk prosess, der innbyggere, organisasjoner og næringsliv er gitt gode muligheter for medvirkning. Åpne planprosesser med mulighet til å medvirke er lovpålagt gjennom plan- og bygningsloven (§ 5-1), og det gir en mer gjennomarbeidet plan og bidrar til bedre forankring og eierskap til planen for alle involverte og berørte.

Politiske utvalg

I Hol kommune er det kommuneplanutvalget som er planutvalg med ansvar for forberedelse av overordna plansaker til kommunestyrets endelige behandling. Kommuneplanutvalget har i forkant av planprogram fått informasjon om arbeidet med kunnskapsgrunnlag og fått drøftet ulike temaer som har gitt grunnlag for utarbeidelse av planprogrammet. Gjennom planprosessen vil det være månedlige arbeidsmøter med informasjon om kunnskapsgrunnlag og drøfting av de ulike temaer i revisjonen, slik at innholdet i planforslaget er godt forankret og bredt diskutert i de politiske partiene. Ved behov vil det eventuelt bli fremmet prinsippavklaringer for politiske signaler/avklaringer for videre arbeid i prosessen. Det er kommunestyret som vedtar planprogrammet og fatter endelig vedtak av ny kommuneplans arealdel.  

De andre folkevalgte organene; utvalg for plan- og utvikling, utvalg for kultur og levekår, samt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne vil også få slike orienteringer og mulighet til å uttale seg til planarbeidet.  

Medvirkning på Geilo og i grendene  

God og aktiv medvirkning fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger gir kommuneplanen bedre forankring og sikrer at lokal kunnskap og ulike interesser blir fanget opp i planprosessen. Det vil i samarbeid med tettstedsutvalg og grendeutvalg bli lagt opp til åpne møter både på Geilo, i Hovet, Holet, Skurdalen og Dagali, der målet er å drøfte utfordringer og muligheter konkret for hvert enkelt sted sammen med innbyggerne og det lokale næringslivet. Behov og muligheter for boligutvikling, næringsutvikling og stedsutvikling bør fremmes gjennom dialog med de som kjenner bygda best og selv ønsker å bidra i utviklingen av stedet og grenda. Disse vil bli annonsert i Hallingdølen, på kommunens nettsider og på sosiale medier. På Geilo vil arbeidet med Tettstedpakke Geilo, samt Visit Geilo sitt prosjekt Geilo 2030 være viktige verktøy og innspill inn i arbeidet.  I tillegg vil det avholdes åpne temamøter og andre medvirkningsprosesser, se tema og sted/tid under Kommende møter lenger ned på siden. 

Avholdte møter med referat, innspill og presentasjon

Grendemøter (Hovet, Dagali, Skurdalen, Holet)

Hovet - Fjellheim samfunnshus, 21.03.2022

Møtereferat grendemøte Hovet 21.mars 2022.pdf

Innspill grendemøte Hovet.pdf

Grendemøte Hovet 21.mars 2022 presentasjoner.pdf

Dagali – Dølhall, torsdag 24.03.2022

Møtereferat grendemøte Dagali 24.mars 2022.pdf

Innspill grendemøte Dagali.pdf

Møtereferat grendemøte Dagali 24.mars 2022.pdf

Skurdalen – Skurdalshalle, mandag 28.03.2022

Møtereferat grendemøte Skurdalen 28.mars 2022.pdf

Innspill grendemøte Skurdalen.pdf

Grendemøte Skurdalen 28.mars 2022.pdf

Holet – Vika velferdssenter, onsdag 30.03.2022

Møtereferat grendemøte Holet 30.mars 2022.pdf

Innspill grendemøte Holet.pdf

Grendemøte Holet 30.mars 2022.pdf

Temamøte bolig- og oppvekstmiljø - Samfunnshuset Geilo 18.05.2022

Bo og oppvekstmiljø Geilo 18.5.2022.pdf

Møtereferat bolig og oppvekstmiljø Geilo 18.mai 2022.pdf

Dialogmøte med sti- og løypelagene - 23.05.2022

Sti og løypelag 23.mai 2022.pdf

Næringsmøte Dagali-Skurdalen - Bygdahall 24.05.2022

Næringsmøte Dagali Skurdalen.pdf

Næringsmøte østre dalføre - Bygdahall 24.05.2022

Næringsmøte østre dalføre 24.mai 2022.pdf

Hyttevelforeninger - Teams 30.05.2022

Hyttevelforeninger 30.mai 2022.pdf

Temamøte grøntområder, lekeområder og turområder - Fjellvang 01.06.2022

Geilo grøntområder 1. juni 2022.pdf

Næringsmøte vestre dalføre (Kvisla-Haugastøl) - Geilo samfunnshus 08.06.2022

Næringsmøte Geilo 8.juni

Temamøte landbruk - Helling kafé 09.06.2022

Landbruk 9. juni 2022.pdf

Møtereferat landbruk 9.juni 2022.pdf