Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Detaljregulering for Hallingskarvet, Sudndalen

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 15.12.2022, sak 59/22, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Hallingskarvet ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planområdet ligger i Sudndalen, ved Hallingskarvet Hotell. Formålet med planen er innarbeidelse av 23 nye tomter for fritidsbebyggelse. 

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

VA-plan

VA-tegning

Grøftetegning

Tank for slokkevann - prinsipptegning

Hellingskart

Vegtegning

Saksfremstilling til 1. gangs behandling

Saksprotokoll UPU-behandling 15.12.2022

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 11.03.2023

Detaljregulering for del av SF7 Strandavatnet

Utvalg for plan og utvikling har i møte 15.12.2022, sak 58/22, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for del av SF7 Strandavatnet ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planområdet ligger i området rundt Storestølen ved Strandavatnet. Formålet med planforslaget er å legge til rette utviklingsmuligheter for Storestølen Fjellhotell, og 6 nye fritidstomter som en fortetting i eksisterende hytteområde.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

"Salen" illustrasjon

"Låven" illustrasjon

"Tunet" illustrasjon

Skrednotat

VA-plan

VA-plan - tilleggsdokumentasjon

Plantegning, VA

Plantegning, VA hyttetomter

Tilleggsnotat vannforsyning

Saksprotokoll 1. gangs behandling

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 25.2.2023.

Detaljregulering for Skurdalen næringspark

Utvalg for plan og utvikling har i møte 10.11.2022, sak 52/22, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Skurdalen næringspark ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planområdet ligger i Skurdalen.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for nye industritomter ved Bruvoll. Planen foreslår å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende bedrift og tilrettelegge for nyetableringer. Det åpnes for inntil 10 industritomter på området, med samla bruksareal på inntil 15 000 m2 BRA.

Administrasjonen gjør oppmerksom på at det er et avvik mellom saksfremstillingen og planbeskrivelsens pkt. 5.1.4 når det gjelder utregning av samlet effekt av omdisponering av området i tonn CO2. Etter at saken var fremmet til behandling har planfremmer foretatt en ny utregning av samlet utslipp, som er lavere enn tidligere antatt. Dette er nå oppdatert i planbeskrivelsen. Oppdatert planbeskrivelse var en del av 1. gangs behandlingen og legges ut til offentlig ettersyn.

Plankart

Reguleringbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

VA-plan

Flomvurdering

Detaljskisse - avkjøring

Arkeologisk registrering

Saksprotokoll 1. gangs behandling

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 9.1.2023.

Rv 7 - Kvisla, Røo - Årset

Forslag til reguleringsplan for Rv 7 Kvidsla, Røo - Årset er til offentlig ettersyn og høring. Prosjektet er varslet ved oppstart med plannavnet Rv 7 - Vindeggleet - Veslehaug. Plannavnet er endret, da prosjektet et noe forlenget. 

Planbeskrivelse, rv. 7 Kvisla, Røo - Årset.pdf

Plankart, rv. 7 Kvisla, Røo - Årset.pdf

Bestemmelser, rv. 7 Kvisla, Røo - Årset.pdf

Vedlegg 1 - ROS-analyse rv. 7 Kvisla, Røo - Årset.pdf

Vedlegg 2 - Støyutredning rv. 7 Kvisla, Røo - Årset.pdf

Vedlegg 3 - Tegningshefte rv.7 Kvisla, Røo - Årset.pdf

Øvrige fagrapporter kan leses på vegvesenets sin hjemmeside

Merknader til forslaget skal sendes skriftelig til firmapost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Oversendelsen merkes med «Detaljreguleringsplan Rv. 7 Kvisla, Røo-Årset, sak 21/183509». Frist for å komme med merknader er 16.01.2023. 

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes inn med elektronisk skjema, epost eller som et brev i posten.

Skjema for høringssvar (elektronisk skjema)

Skjema for høringssvar (skjema for utskrift)

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer