Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Offentlig ettersyn

Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2022-2026

Kommuneplanutvalget har i møte 25.05.2022, sak 34/22, vedtatt å legge forslag til Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning ut til offentlig ettersyn. 

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 11.07.2022

Hol kommune - Klima og energiplan - høringsutkast 25.05.2022.pdf

Saksprotokoll Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.pdf

Forslag til endring av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 i Hol kommune

Rådmannen la frem en sak til politisk behandling om utredning av slekskapsunntaket etter konsesjonsloven § 5 1. ledd nr. 1, der et alternativ var å legge inn et punkt om at konsesjonsloven § 5 1. ledd nr. 1 settes ut av kraft i Hol kommune.

Formannskapet i Hol kommune behandlet saken i møte den 06.04.2022 i sak 54/22 og fattet følgende vedtak:

"Hol kommune starter prosessen med å endre gjeldende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, der konsesjonsloven § 5 1. ledd nr. 1 blir satt ut av kraft. Revidert forskrift sendes ut på høring i 6 uker ihht forvaltningsloven § 37."

Høringen gjelder nytt punkt III (se «forslag til endring av forskrift»).

Høringsfristen settes til 20.06.2022. Eventuelle høringssvar sendes per epost til postmottak@hol.kommune.no eller post til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Forslag til endring av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 i Hol kommune.pdf

Saksprotokoll Utredning av slektskapsunntak.pdf

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes inn med elektronisk skjema, epost eller som et brev i posten.

Skjema for høringssvar (elektronisk skjema)

Skjema for høringssvar (skjema for utskrift)

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer