Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Innsyn

Innsyn og offentlighet

Hol kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet

Hol kommune ser det som svært viktig å kunne gi god informasjon om kommunen sitt arbeid, og på den måten kunne bedre kunnskapen om hva kommunen driver med.

Innsyn er en grunnleggende demokratisk rettighet, og en av de viktigste grunnsteinene for demokratiet. Innsynsretten har som har som mål å sikre kontroll med forvaltningens saksbehandling og politiske vedtak, bruk av offentlige midler, og dokumentasjon av den enkelte innbyggers rettigheter.

Generelt innsyn etter offentlighetsloven

Offentleglova sikrer offentlig innsyn i forvaltningens saksdokument. Enhver kan søke innsyn etter offentleglova, også anonymt. Du trenger ikke en begrunnelse for å søke innsyn, og vi er pålagt å behandle alle likt, uansett om den som ber om innsyn er journalist eller anonym.

Alle saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige. Vi kan imidlertid ikke gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger.

Noen type opplysninger kan i tillegg unntas i henhold til unntaksparagrafer i lovverket, men vi har som praksis å være restriktive med bruken av disse unntaksparagrafene. Selv om et dokument inneholder opplysninger som er omfattet av taushetsplikt eller av andre årsaker må skjermes, vil vi som oftest gi innsyn i resten av dokumentet, igjennom praktisering av meroffentlighet / merinnsyn.
Vi anbefaler Sivilombudets innsynsguide dersom du ønsker informasjon om hvordan innsynssaker etter offentleglova saksbehandles, og hvordan du kan søke innsyn. Pressens offentlighetsutvalg har også publisert en god samling ressurser som viser hvordan du kan søke innsyn i ulike typer opplysninger.

Slik søker du innsyn

Hol kommune publiserer møtedokumenter og offentlig journal. Dette innebærer at du i de fleste tilfellene må søke innsyn for dokumenter på postlisten. Dokument-registreringene ligger lett tilgjengelige på hjemmesida vår. Post som kommer inn til kommunen publiseres som oftest dagen etter at de er registrert i vårt arkivsystem.

Innsyn i politiske saker

Møtedokumenter finner du i fulltekst via hjemmesida vår.

Se møtedokumenter fra utvalgene og møtekalender

Se kontrollutvalgets møtedokumenter 


Innsyn fra postlista

Offentlig postliste 

Veiledning:
• Gå inn på postlista og klikk på dokumentet du vil bestille.
• Trykk på knappen «Bestill innsyn».
• Gå til symbolet «handlekurv» nederst i venstremenyen.
• Fyll inn navn og e-postadresse og klikk på knappen «Send bestilling».
• Til slutt må du verifisere bestillingen din, du mottar en e-post til den e-postadressa du oppga i bestillingen.

Bestilling av innsyn blir behandlet så raskt som praktisk mulig, innen en til tre virkedager. Dersom bestillingen av innsyn omhandler dokument som krever en større saksbehandling, vil det bli sendt ut et foreløpig svar. Ref. rettleder til offentlighetsloven, side 164 (PDF).

Opplysninger som ikke publiseres på postlista:

Enkelte typer opplysninger blir ikke publisert på kommunens postliste. Dette er opplysninger skapt i ulike fagsystemer som pr. i dag ikke kan teknisk intigreres med vår postliste, eller som av hensyn til personvern eller rettsregler ikke kan publiseres på internett. Interne notater blir heller ikke publisert.
Dette vil nesten utelukkende gjelde opplysninger knyttet til enkeltpersoner eller eiendommer, som eksempel elevmapper fra grunnskolen og pasientjournaler. Hol kommune publiserer heller ikke opplysninger fra kommunens regnskapssystem.

Selv om opplysningene ikke er publisert på postlista, kan du likevel be om innsyn i alle kommunens saksdokumenter. Henvendelse til epost: postmottak@hol.kommune.no

Når kan du forvente svar?

Innsynskrav ifølge offentlighetsloven vil som regel være besvart innen 1-3 arbeidsdager. Dersom det tar lenger tid enn 3 dager å behandle innsynskravet, vil vi gi deg beskjed om når vi regner med å kunne innfri kravet.
Alle innsynskrav etter offentlighetsloven publiseres på kommunens postliste.

Partsinnsyn etter forvaltningsloven

Forvaltningsloven gir partene i en sak adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Som part i en sak, kan du gis tilgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Typiske opplysninger du kan søke innsyn i via forvaltningsloven er:

  • Dokumentasjon fra skole og barnehage
  • Utvidete søkerlister fra stillinger du har søkt på, samt enkelte opplysninger / vurderinger om deg som kandidat
  • Personalmappe fra tilsettingsforhold
  • Opplysninger unntatt offentlighet i for eksempel byggesaker
  • Dokumentasjon knyttet til kommunale avgifter, gebyr og lignende.

Dersom du ønsker innsyn i "egen mappe" eller andre sensitive opplysninger ønsker vi at du søker via skjemaet nedenfor. Du kan også søke om innsyn via et papirbrev. Legg da ved kopi av gyldig legitimasjon.

Saksdokumenter bestilling – elektronisk skjema

Saksdokumenter bestilling – skjema for utskrift (PDF)

Henvendelse kan også sendes på epost til postmottak@hol.kommune.no

Gi informasjon om hvilke type opplysninger du ønsker, årstall/tidsrom og annet som kan være nyttig når vi skal søke frem opplysningene. Legg ved din postadresse, epostadresse og gjerne telefonnummeret ditt, slik at vi kan nå deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger til bestillingen.

Fullmakt / legitimasjon
Dersom du har Digipost eller e-boks (sikker digital postkasse) kan vi sende de fleste opplysningene direkte til din digitale postkasse. Du vil da bruke BankID eller lignende digital identifikasjon for å identifisere deg ved åpning av brevet. Se mer informasjon om sikker digital postkasse (SDP) på norge.no.

Dersom du har reservert deg mot bruk av sikker digital postkasse, ber vi deg legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Vi vil da sende dokumentene som registrert postsending (rekommandert brev) til din registrerte postadresse.

Dersom du søker på vegne av andre vil vi be deg sende inn et fullmakt-skjema. Vi vil ta kontakt dersom dette er aktuelt.

Innsyn i pasientjournal

Du har rett til innsyn i din egen pasientjournal. I enkelte tilfeller kan din nærmeste pårørende også gis innsyn. Informasjon om dette finnes på helsenorge.no.

Henvendelse til epost: postmottak@hol.kommune.no

Eksterne lenker

Arkivlova

Forvaltningsloven

Offentleglova

Rettleiar til offentleglova (PDF) 

Sivilombudets innsynguide (PDF)