Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Miljøfyrtårn

Hol kommune jobber aktivt med å sertifisere både egne og private virksomheter som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en offisiell norsk ordning for miljøsertifisering for private bedrifter og offentlige virksomheter. Målet er at sertifisering skal være lønnsom, konkret, relevant og enkel. I dag er mer enn 10 000 bedrifter og offentlige instanser sertifisert i ordningen.

Miljøfyrtårn og kommunens miljøansvar

Hol kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen, med til sammen nesten 600 ansatte i skoler, barnehager, helsetjenester, tekniske tjenester /drift og administrasjon. Som nasjonalparkkommune har vi et spesielt fokus på natur og miljø, og da er det på sin plass at vi også selv tar ansvar for miljøet!

Miljøfyrtårn logo
Logo: Miljøfyrtårn

 

Hol kommune ble offisiell Miljøfyrtårnkommune i 2008 og er også kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge AS, som betyr at vi i offentlige anbud og innkjøpsavtaler kontrollerer om våre leverandører tar ansvar for emballasjen de bruker.

Sentraladministrasjonen på kommunehuset i Hol kommune ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2014 og Hol barnehage ble sertifisert i 2015. I desember 2022 ble Hol kommune sertifisert på nytt etter hovedkontormodellen, og vi fortsetter med sertifisering av underenhetene i 2023 og 2024 etter mål i vedtatt Energi- og klimaplan, samt handlings- og økonomiplan der dette er et prioritert tiltak.

Pr. september 2023 er i alt 24 virksomheter i Hol innen privat næringsliv og offentlig sektor sertifisert som Miljøfyrtårn. I forhold til befolkningstallet er Hol kommune på 12. plass i landet regnet etter antall bedrifter /enheter som er sertifiserte som Miljøfyrtårn.

Årlig klima- og miljørapport for sentraladministrasjonen er tilgjengelig etter anmodning, inntil egnet system for publisering er klart.

Se også gjeldende Miljøfyrtårnsertifikat for Hol kommune.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen er enklere å oppnå enn ISO 14 001 og er i tillegg godkjent av EU, også for nasjonale og internasjonale anbudsrunder.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Ved å bli Miljøfyrtårn er man godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljøet, på arbeidsplassen. Stiftelsen Miljøfyrtårn har siden oppstarten vært svært bevisst på at det indre miljøet er viktig å ivareta, nettopp fordi medarbeidere som trives og er fornøyde gir mer tilbake til virksomheten og har et generelt lavere sykefravær. Svært ofte medfører dette arbeidet også effektivisering og lavere driftskostnader for virksomhetene.

Det blir en «vinn-vinn» situasjon for arbeidstakerne og virksomheten.

Se mer på Miljøfyrtårn sine nettsider

 

Hva kan du gjøre for å ta vare på miljøet?

Matsvinn er en stor utfordring globalt som det ikke finnes en enkel løsning på. En tredjedel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet. Mat kastes i hele verdikjeden og bare i Norge kaster den gjennomsnittlige forbruker 42 kg spiselig mat hvert år. Myndighetene og organisasjoner som representerer hele verdikjeden for mat har satt et mål om å redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030. På Matvett sine nettsider får du tips om hvordan du kan utnytte den maten du kjøper inn på en bedre måte, slik at du kanskje kan redusere innkjøpet ditt. Det er å ta miljøansvar, men det er også positivt for lommeboka!

Energiforbruket i verden øker med ca. fem prosent i året. Med økt energiforbruk vokser også forurensningen. Dette har store konsekvenser – både for vårt globale miljø og for vår helse. Rundt 75 prosent av verdens energiforbruk dekkes av såkalte fossile brensler, som olje, kull og naturgass. I Norge har vi jo vannkraften. Vannkraft er i høyeste grad en fornybar energiressurs, og norsk energiforsyning er helt spesiell. Så godt som all el-produksjon i Norge (99 prosent) stammer fra vannkraft, og utgjør ca. 50 prosent av vårt totale energiforbruk (inkludert transport). Utbygging av vannkraft har imidlertid også miljømessige konsekvenser i form av store naturinngrep.

Er dere opptatt av miljø og bærekraft i deres bedrift?

Gode grunner til å bli en Miljøfyrtårnbedrift:

• Bedriften gir mindre belastning på naturen og er med på å ta ansvar for redusert bruk av ressurser. Miljøsertifisering er et bidrag til det globale klimaarbeidet.

• Stadig flere kunder etterspør miljøvennlige varer og tjenester. Miljøfyrtårn-virksomheter får en tydelig miljøprofil, som gir konkurransefortrinn.

• Reduserte driftskostnader

• Bedre arbeidsmiljø

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende miljøfyrtårnsertifisering, eller du ønsker å komme i gang med sertifisering av din virksomhet kan du gå inn på Miljøfyrtårn sine nettsider.

Du kan også ta kontakt med miljøfyrtårnkoordinator i kommunen dersom du har planer om å få din bedrift sertifisert som Miljøfyrtårn.

Konsulenter

På Miljøfyrtårn sine nettsider kan du søke etter godkjente konsulenter. Velg fylke "Viken" og kommune "Hol" før "søk".

Det er disse som leder arbeidet med å utarbeide Miljøkartlegging sammen med bedriften ved første gangs sertifisering.

Sertifisering

Fra og med oktober 2022 må sertifisør bestilles gjennom Certnor, som er nasjonal koordineringsorgan for ordningen. Når bestilling er sendt vil Certnor tildele sertifisør som tar kontakt med dere for å avtale sertifiseringsmøte. Sertifisør sender faktura for arbeidet etter fastsatte takster.

På Miljøfyrtårn sine nettsider er det mer informasjon og lenke videre der en kan bestille sertifisør fra Certnor.

Det er disse som kontrollerer og godkjenner innsendt Miljøkartlegging ved første gangs sertifisering. Ofte trengs det fysiske møter med befaring og kontroll av dokumentasjon.

Resertifisering

Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering. Det kommer en automatisk påminnelse på epost før fristen går ut.

Før resertifisering skal virksomheten bestille sertifisør gjennom Certnor som oppgitt ovenfor, opprette og gjennomgå ny Miljøkartlegging før innsending. Det er særlig viktig at alle årlige rapporter er sendt inn i Miljøfyrtårnportalen før møtet.