Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Endring av retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020-2024

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020 – 2024 ble vedtatt i sak 127/22 i kommunestyret 08.12.2022. Retningslinjene lå ute til offentlig ettersyn 08.10.2022 til og med 5.11.2022.

Revideringen av de alkoholpolitiske retningslinjene gjelder:

• Søknader som ikke tydelig kvalifiserer til skjenkebevilling for enkelt anledning
• Ambulerende bevilling

Videre er det tatt inn tidligere vedtak om retningslinjer for brudd på alkoholloven ved bevilling til enkeltanledninger og lukket selskap.

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020-2024 

Endring av forskrift

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Hol kommune, Viken

Oppheving av slektskapsunntak fra boplikt i helårsboliger

Landbruksdirektorat fastsatte 21.09.22 endringer i lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullkonsesjon), der slektskapsunntaket fra boplikt i helårsboliger ved nye eiendomsoverdragelser oppheves fra samme dato.
Punkt 7 i egenerklæring om konsesjonsfrihet kan derfor ikke lenger benyttes. Det er bare punkt 3-6 som nå kan benyttes. Skjema utfylt med punkt 7 returneres til avsender.

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven §7 for Hol kommune

Landbruksdirektoratets svar, Hol kommunes anmodning om fastsettelse av endring i forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Hol kommune, Viken

Varsel om oppstart av planer

Her finner du kommunale reguleringsplaner som det er varslet oppstart på. I tillegg finner du noen private planer (listen er ikke fullstendig).

Utvidet varsling - Detaljregulering for Fredly boligfelt

Varsling utvidelse av planområde.pdf

Varslingskart_230510.pdf

Trafikknotat.pdf

Referat oppstartsmøte.pdf.pdf

Planinitiativ (16).pdf.pdf

Utvidet varsling - Detaljregulering for b-BAA1 og b-BFR11, Vestlia reiselivsområde

Varslingsbrev, utvidet varsling

Se lenger ned på siden for opprinnelig varsel, datert 08.09.2022

Detaljregulering for b-BAA1 og b-BFR11, Vestlia reiselivsområde

Planinitiativ

Varslingsbrev

Oppstartsmøtereferat

 

Vedtatte planer

Detaljregulering Hallingskarvet, Sudndalen

Kommunestyret har i møte 25.05.2023, sak nr. 45/23, vedtatt detaljreguleringsplan for Hallingskarvet, Sudndalen ihht. plan- og bygningslovens § 12-12. 

Planområdet ligger i Sudndalen ved Hallingskarvet Hotell. Formålet med planen er innarbeidelse av 23 nye tomter for fritidsbebyggelse. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftelig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 12.08.2023. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftelig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3. 

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Vann og avløpsplan.pdf

Lengdeprofil veg.pdf

Tank for slokkevann.pdf

Kart vann og avløp.pdf

Grøftesnitt og minikum.pdf

Helningskart 12.04.23.pdf

Helningskart 23.06.23.pdf

Detaljregulering for Holmshovda - Dr. Holms Hotel

Kommunestyret har i møte den 15.6.2023 i sak nr. 54/23 vedtatt detaljreguleringsplan for Holmshovda – Dr. Holms Hotel ihht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger nordvest for Dr. Holms Hotel på Geilo med adkomst via Holmsvegen. Planområdet er i dag ubebygd. Formålet er å tilrettelegge for konsentrert fritidsbebyggelse, samt fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie, hotell/overnatting og bevertning innenfor felt H/T8 i reguleringsplan for Geilohovda S1.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 24.7.2023.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotokoll 2.gangs- og sluttbehandling

Andre aktuelle dokumenter er tilgjengelig i kommunens planarkiv

Detaljreguleringsplan for Rv.7 Kvisla, Røo-Årset

Kommunestyret har i møte den 15.6.2023 i sak nr. 55/23 vedtatt detaljreguleringsplan for Rv. 7 Kvisla, Røo-Årset ihht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger langs Rv. 7 ved Kvisla, på strekningen mellom Hol og Geilo. Strekningen er ca. 2,9 km lang. Hovedformålet med planen er å legge til rette for en utbedring av strekningen for å gi trafikanter bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet. Blant tiltakene er rettere og bredere veglinje og kryss og avkjørsler reduseres fra 31 til 21.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 24.7.2023

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsplanbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotokoll - 2.gangs- og sluttbehandling

Andre aktuelle dokumenter er tilgjengelig i kommunens planarkiv

Mindre endring av områdeplan for Vestlia reiselivsområde

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 11.5.2023, sak 34/23, mindre endring av områdeplan for Vestlia reiselivsområde.

Vedtaket medfører blant annet justering av enkelte tomtegrenser og veglinje for bedre tilpasning til dagens situasjon. Videre er det regulert inn eksisterende parkeringsplass for elbil i felt b-BFR09.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 10.7.2023.

Kart med endringer.pdf.pdf

Saksprotokoll Områdeplan for Vestlia reiselivsområde - Mindre endring, Geilolia hyttetun.pdf

Søknad om mindre reguleringsendring Områdeplan for Vestlia reiselivsområde.pdf.pdf

Mindre endring av reguleringsplan for Dagliåsen del 1

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 9.2.2023, sak 7/2023, mindre endring av reguleringsplan for Dagaliåsen, del 1. 

Vedtaket medfører blant annet at formålsgrensene nå stemmer overens med eksisterende eiendomsgrenser. Videre har tomt Tun 2 fått økt mønehøyde fra 5 til 5,5 m.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 20.03.2023.

Plankart.pdf

Planbestemmelser_30012023.PDF

Saksprotokoll Mindre endring av reguleringsplan for Dagaliåsen - del 1.pdf

Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2022-2026

Hol kommunestyre vedtok 31.08.2022, sak 78/22, Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

Hol kommune, Klima og energiplan vedtatt 31.8.2022.pdf

Reguleringsendring for Myrland turistsenter 42/5 m.fl

Hol kommunestyre har i møte 9.6.2022, sak 63/22, vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Myrland turistsenter 42/5 m.fl i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Myrland. Den vedtatte endringen medfører at formålet for felt T2 er endret fra turistvirksomhet/utleiehytter til fritidsboliger tilrettelagt for utleie, samt mindre justeringer av tomtegrenser på H1. Det er også lagt inn en hensynssone for flom med tilhørende bestemmelser.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 20.08.2022.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse endringsforslag

Saksprotokoll - sluttbehandling

Fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel

Hol kommunestyre behandlet revidert forslag til planprogram i møte 9.6.2022, sak 62/22. Følgende ble vedtatt:

Kommunestyret vedtar Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo som lå til offentlig ettersyn med følgende endringer:

 • Kap 7. Nytt avsnitt: Hovedkriterier for grovsiling/vurdering av innspill:
  • Villreinens leveområder
  • Dyrka mark
  • Myr og våtmark
  • Over tregrense/ snaufjell
  • Skred- eller flomutsatte områder
  • Eksisterende verneområder
  • Trua naturtyper
  • Inngrepsfrie naturområder
  • Særlig viktige kulturminner og kulturmiljø
 • Planer for vannforvaltning for vannregion Vest-Viken og Vestfold og Telemark legges inn som
  føringer planprogrammet.
 • For utredningstema statistikk arealreserver – fritidsbolig tas henvisning til fritidsbolig ut, slik at
  utredningen også gjelder for boligformål og næringsformål.
 • Liste over aktuelle temaer for konsekvensutredningen legges vedlagt planprogrammet til
  endelig behandling.

Kommunestyrets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

Planprogram Kommuneplanens arealdel kommunedelplan for Geilo vedtatt.pdf

Konsekvensutredningstemaer.pdf

Saksprotokoll Endelig vedtak av planprogram.pdf

Klage på vedtak i plan-, eiendoms- og byggesaker

Offentlig ettersyn

Se også hva som er til offentlig ettersyn