Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Endring av forskrift

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Hol kommune, Viken

Oppheving av slektskapsunntak fra boplikt i helårsboliger

Landbruksdirektorat fastsatte 21.09.22 endringer i lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullkonsesjon), der slektskapsunntaket fra boplikt i helårsboliger ved nye eiendomsoverdragelser oppheves fra samme dato.
Punkt 7 i egenerklæring om konsesjonsfrihet kan derfor ikke lenger benyttes. Det er bare punkt 3-6 som nå kan benyttes. Skjema utfylt med punkt 7 returneres til avsender.

Hol kommune forskrift

Svar - anmodning om fastsettelse av endring i forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Hol kommune, Viken

Varsel om oppstart av planer

Her finner du kommunale reguleringsplaner som det er varslet oppstart på. I tillegg finner du noen private planer (listen er ikke fullstendig).

Detaljregulering for b-BAA1 og b-BFR11, Vestlia reiselivsområde

Planinitiativ

Varslingsbrev

Oppstartsmøtereferat

Detaljregulering RV7 og forplassen mfl, Ustaoset sentrum

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for RV7 og forplassen, Ustaoset sentrum.

Hensikten med planen er å detaljregulere tiltak knyttet til RV7 gjennom Ustaoset sentrum, og mer informasjon om planarbeidet finnes i varslingsmaterialene.

Merknader sendes til B16 arkitektur & landskap AS v/Martin Sikkeland, Frydenbergveien 46B, 0575 Oslo.
E-post: martin@b16.no (merk eposten med «RV7 Ustaoset Innspill»).

Frist for uttalelse settes til den 22.09.2022.

Planinitiativ

Annonse

Oppstartmøtereferat

Detaljregulering for Hovdestølen

Varslingsbrev

Planavgrensning

Oppstartsmøtereferat

Utvidet varsel om oppstart - Detaljregulering rv. 7 Vindeggleet - Veslehaug

Det vises til tidligere varsel om oppstart, datert 28.02.2022. Det varsles herved utvidelse av planområdet.

Utvidet varsel om oppstart detaljregulering rv. 7 Vindeggleet - Veslehaug.pdf.pdf

Detaljert planavgrensning 290422 A0 1.3000.pdf.pdf

Detaljregulering Fredly boligområde, Geilo

Planinitiativ

Varslingsbrev

Varslingskart

Referat oppstartsmøte

Detaljregulering Geilo sentrum vest - bnr/bnr 66/175 m.fl.

Planinitiativ.pdf

Brev oppstart Geilo Sentrum Vest mars 2022.pdf

Avgrensning_Planoppstart_21032022.pdf

Oppstartsmøte signert.pdf

Detaljregulering Fløtavegen - Nord-Skurdalen

Planinitiativ 

Varslingsbrev

Planavgrensning

Oppstartsmøtereferat

Detaljregulering rv.7 Vindeggleet - Veslehaug

Varslingsbrev

Detaljert planavgrensning

Kunngjøring om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det at Hol kommune starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Bergheim AS knyttet til gjennomføringen av reguleringsplan for område B3 i reguleringsplan for Geilo sentrum. 

Forhandlingene utføres med bakgrunn i forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Hol kommune, vedtatt av Hol kommunestyre 2006. Innholdet i avtalen vil gjelde gjennomføring av rekkefølgekrav ved bidrag til teknisk infrastruktur i Geilo sentrum. Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut på offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. 

Spørsmål eller innspill til arbeidet med avtalen kan rettes til Hol kommune, plan og utvikling v/Kamilla Holberg Mjøsund, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no.

Vedtatte planer

Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2022-2026

Hol kommunestyre vedtok 31.08.2022, sak 78/22, Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

Hol kommune _ Klima og energiplan _vedtatt 31.8.2022 (002).pdf

Reguleringsendring for Myrland turistsenter 42/5 m.fl

Hol kommunestyre har i møte 9.6.2022, sak 63/22, vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Myrland turistsenter 42/5 m.fl i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Myrland. Den vedtatte endringen medfører at formålet for felt T2 er endret fra turistvirksomhet/utleiehytter til fritidsboliger tilrettelagt for utleie, samt mindre justeringer av tomtegrenser på H1. Det er også lagt inn en hensynssone for flom med tilhørende bestemmelser.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 20.08.2022.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse endringsforslag

Saksprotokoll - sluttbehandling

Fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel

Hol kommunestyre behandlet revidert forslag til planprogram i møte 9.6.2022, sak 62/22. Følgende ble vedtatt:

Kommunestyret vedtar Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo som lå til offentlig ettersyn med følgende endringer:

 • Kap 7. Nytt avsnitt: Hovedkriterier for grovsiling/vurdering av innspill:
  • Villreinens leveområder
  • Dyrka mark
  • Myr og våtmark
  • Over tregrense/ snaufjell
  • Skred- eller flomutsatte områder
  • Eksisterende verneområder
  • Trua naturtyper
  • Inngrepsfrie naturområder
  • Særlig viktige kulturminner og kulturmiljø
 • Planer for vannforvaltning for vannregion Vest-Viken og Vestfold og Telemark legges inn som
  føringer planprogrammet.
 • For utredningstema statistikk arealreserver – fritidsbolig tas henvisning til fritidsbolig ut, slik at
  utredningen også gjelder for boligformål og næringsformål.
 • Liste over aktuelle temaer for konsekvensutredningen legges vedlagt planprogrammet til
  endelig behandling.

Kommunestyrets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

Planprogram Kommuneplanens arealdel kommunedelplan for Geilo vedtatt.pdf

Konsekvensutredningstemaer.pdf

Saksprotokoll Endelig vedtak av planprogram.pdf

Kommunedelplan for naturmangfold

Hol kommunestyret har i møte 9.6.2022, sak 65/22, vedtatt kommunedelplan for naturmangfold. 

Vedtaket kan ikke påklages. 

Hol kommune Kommunedelplan for naturmangfold vedtatt.pdf

Saksprotokoll Kommunedelplan for naturmangfold - endelig vedtak.pdf

Revidering av detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell

Hol kommunestyre har i møte 31.3.2022, sak 33/2022, vedtatt revidering av detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Geilo. Den vedtatte planen legger til rette for en videre utvikling av området rundt Bardøla Høyfjellshotell, og inkluderer blant annet et nytt utbyggingsområde for fritids- og turistformål og muligheten for et nytt skolebygg inennfor området. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 9.5.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotkoll - sluttbehandling

Saksprotokoll - 1. gangs behandling

Andre aktuelle dokumenter er tilgjengelig i kommunens planarkiv

Vestlia reiselivsområde - endring av områdeplan

Hol kommunestyret vedtok i møte 31.03.2022, sak 34/22, å ta klage på Områdeplan Vestlia til følge. Vedtaket innebærer at eiendom g/bnr. 66/438 reguleres inn under felt a-BFF9.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftelig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 02.05.2022.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotokoll

For ytterligere dokumenter vedtatt i plansaken, som ikke ble endret ved klagebehandlingen, se lenger ned på denne siden eller gå til plankarkivet.

Detaljregulering Geilo Panorama

Kommunestyret har i møte den 31.03.2022 i sak nr. 32/22 godkjent Detaljregulering for Geilo Panorama i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger nord for Geilo sentrum, øverst i Slaattavegen.
Formålet med planen er arealformålet på eksisterende bebyggelse fra 50/50 næring/fritid til 100 % fritidsbebyggelse – konsentrert.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til Statsforvalteren. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 02.05.22.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotokoll

Endring av kommunedelplan for Geilo - område I1

Hol kommunestyre har i møte 4.11.2021, sak 85/2021, vedtatt endring av kommunedelplan for Geilo – område I1 med hjemmel i pbl § 11-17.
Planområdet ligger langs fv. 40, sør for Geilo sentrum, og er på ca. 41 daa og er i dag uten fast bebyggelse. Vedtatt endring medfører endret byggeformål for område I1 fra industri – areal- og transportkrevende forretning til:

• forretning – plasskrevende handel
• boligbebyggelse
• offentlig eller privat tjenesteyting – beredskapssenter

Det er ikke klageadgang på vedtak om endring av en kommunedelplan

Vedtatte dokumenter er tilgjengelig i kommunens planarkiv

Detaljregulering for del av eiendom 64/12, Vestlia

Kommunestyret har i møte den 02.12.21 i sak nr. 97/2021 godkjent Detaljregulering for del av eiendom 64/12, Vestlia, Geilo i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Vestlia på Geilo med adkomst fra Stølsvegen og omfatter eiendom gnr 64 bnr 12.  Formålet med planen er å regulere to boligtomter, en tomt for næringsbebyggelse og endre plassering av en skiløype. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til Statsforvalteren. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 12.02.22.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotokoll

Endring av detaljreguleringsplan for område B3 og FeL1 - Geilo sentrum

Hol kommunestyre vedtok i møte 4.11.2021, sak 86/21, å ta klage på detaljreguleringsplan for B3 og FeL1 - Geilo sentrum delvis til følge. Vedtaket medfører økt mønehøyde på inntil 12 m, og en endret ordlyd vedr. rekkefølgekrav om fortau. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftelig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 13.12.2021. 

Reguleringsbestemmelser, vedtatt 4.11.2021

Planbeskrivelse

Plankart (ikke endret)

Saksprotokoll klagebehandling

For ytterligere dokumenter vedtatt i plansaken, som ikke ble endret ved klagebehandlingen, se lenger ned på denne siden eller gå til plankarkivet. 

Områdeplan for Vestlia reiselivsområde

Kommunestyret har i møte den 2.9.2021 i sak nr. 61/21 godkjent Områdeplan for Vestlia reiselivsområde i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger om lag 1,5 km sør for Geilo sentrum. Vestlia Skisenter ligger sentralt i planområdet med alpinanlegg, løyper, fritidsbebyggelse og turistformål. Planen følger opp kommunedelplan for Geilo, vedtatt 24.6.10, som utpeker området til reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde.

Planforslaget inneholder oppføring av inntil 900 nye fritidsenheter, hvorav minst 70 % tilrettelegges for utleie, samt tilhørende infrastruktur som ny rundkjøring på Fv. 40 og oppgradering av tur- og løypenett. Planforslaget inneholder også utvidelse av utnyttelsesgraden på Vestlia Resort.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 1.11.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyser

VA-plan, med vedlegg

Saksprotokoll Områdeplan for Vestlia reiselivsområde

 

For ytterligere dokumenter i saken (konsekvensutredninger, rapporter m.m) gå til planarkivet.

 

Mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for næringsområde Vøllo

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 15.9.2021 i sak nr. 56/21, vedtatt mindre vesentlig endring av detaljreguleringsplan for næringsområdet Vøllo i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedtaket medfører en presisering i måleregelen slik at der det ikke er etasjeplan, skal ikke tenkte plan regnes med i utnyttelsen. I tillegg er det etter samråd med Viken fylkeskommune tatt inn en tilleggsbestemmelsen om fjerning av berørte kullgroper uten ytterligere arkeologisk undersøkelse.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 18.10.2021.

Reguleringsbestemmelser, vedtatt 15.09.2021

Saksprotokoll mindre reguleringsendring Vøllo

Detaljregulering område B3 og FeL1 - Geilo sentrum

Kommunestyret vedtok 02.09.2021, sak 62/2021, Detaljregulering område B3 og FeL1 - Geilo sentrum med følgende endringer:

 • For det kan gis igangsettingstillatelse skal fortau mellom Geilo sentrum (G27) og planområdet være etablert. 
 • Maks tillatt mønehøyde skal følge overordnet plan.
 • Bestemmelse 3.1.2 tas ut (minste krav til jorddybde over p-kjeller)

Planområdet ligger i Geilo sentrum. Planen medfører en økt utnyttelse på eiendommen, og legger til rette for etablering av ny boligbebyggelse, i tillegg til felles lekeareal.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygninglovens § 12-12 og 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 4.10.2021.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

VA-plan

ROS-analyse

Saksutskrift 1. gangs behandling

Saksutskrift 2.gangs behandling og sluttbehandling

Andre vedtatte planer finnes i kommunens planarkiv

Andre kunngjøringer

 

Offentlig ettersyn

Se også hva som er til offentlig ettersyn