Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Begrenset høring

Detaljregulering for Skurdalen næringspark

Forslag til detaljregulering for Skurdalen næringspark har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 12.11.2022-09.01.2023. Statsforvalteren i Oslo og Viken fremmet innsigelse til planforslaget med bakgrunn i nasjonale føringer knyttet til myr og våtmark. Planforslaget er nå redusert for å imøtekomme innsigelsen, og legges derfor ut på begrenset høring. 

Reviderte reguleringsplanbestemmelser til begrenset høring.pdf

Revidert plankart_A2-L.PDF

Revidert plan - planbeskrivelse.PDF

Revidert plan_ROS-analyse.PDF

Revidert VA-plan.PDF

Oversendelsesbrev fra planfremmer

Saksprotokoll Detaljregulering for Skurdalen Næringspark - 2.gangs behandling og vedtak.pdf

Brev ang 2. gangs behandling av detaljregulering Skurdalen næringspark.pdf.pdf

Aktuelle dokumenter i forbindelse med 2. gangs behandling kan leses her

Eventuelle merknader til revidert planforslag må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 30.05.2023.

Endring av retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020-2024

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020 – 2024 ble vedtatt i sak 127/22 i kommunestyret 08.12.2022. Retningslinjene lå ute til offentlig ettersyn 08.10.2022 til og med 5.11.2022.

Revideringen av de alkoholpolitiske retningslinjene gjelder:

• Søknader som ikke tydelig kvalifiserer til skjenkebevilling for enkelt anledning
• Ambulerende bevilling

Videre er det tatt inn tidligere vedtak om retningslinjer for brudd på alkoholloven ved bevilling til enkeltanledninger og lukket selskap.

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020-2024 

Endring av forskrift

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Hol kommune, Viken

Oppheving av slektskapsunntak fra boplikt i helårsboliger

Landbruksdirektorat fastsatte 21.09.22 endringer i lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullkonsesjon), der slektskapsunntaket fra boplikt i helårsboliger ved nye eiendomsoverdragelser oppheves fra samme dato.
Punkt 7 i egenerklæring om konsesjonsfrihet kan derfor ikke lenger benyttes. Det er bare punkt 3-6 som nå kan benyttes. Skjema utfylt med punkt 7 returneres til avsender.

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven §7 for Hol kommune

Landbruksdirektoratets svar, Hol kommunes anmodning om fastsettelse av endring i forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Hol kommune, Viken

Varsel om oppstart av planer

Her finner du kommunale reguleringsplaner som det er varslet oppstart på. I tillegg finner du noen private planer (listen er ikke fullstendig).

Utvidet varsling - Detaljregulering for Fredly boligfelt

Varsling utvidelse av planområde.pdf

Varslingskart_230510.pdf

Trafikknotat.pdf

Referat oppstartsmøte.pdf.pdf

Planinitiativ (16).pdf.pdf

Reguleringsendring - Områdeplan for Vestlia reiselivsområde - Geilolia hyttetun

Planinitiativ (1).pdf

Varslingsbrev (2).pdf

Oppstartsmotereferat signert.pdf

Kart

Utvidet varsling - Detaljregulering for b-BAA1 og b-BFR11, Vestlia reiselivsområde

Varslingsbrev, utvidet varsling

Se lenger ned på siden for opprinnelig varsel, datert 08.09.2022

Detaljregulering for Slaatta Alpin, 64/699

Varslingsbrev

Planinitiativ

Oppstartsmøtereferat

Detaljregulering for b-BAA1 og b-BFR11, Vestlia reiselivsområde

Planinitiativ

Varslingsbrev

Oppstartsmøtereferat

 

Vedtatte planer

Mindre endring av områdeplan for Vestlia reiselivsområde

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 11.5.2023, sak 34/23, mindre endring av områdeplan for Vestlia reiselivsområde.

Vedtaket medfører blant annet justering av enkelte tomtegrenser og veglinje for bedre tilpasning til dagens situasjon. Videre er det regulert inn eksisterende parkeringsplass for elbil i felt b-BFR09.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 10.7.2023.

Kart med endringer.pdf.pdf

Saksprotokoll Områdeplan for Vestlia reiselivsområde - Mindre endring, Geilolia hyttetun.pdf

Søknad om mindre reguleringsendring Områdeplan for Vestlia reiselivsområde.pdf.pdf

Mindre endring av reguleringsplan for Dagliåsen del 1

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 9.2.2023, sak 7/2023, mindre endring av reguleringsplan for Dagaliåsen, del 1. 

Vedtaket medfører blant annet at formålsgrensene nå stemmer overens med eksisterende eiendomsgrenser. Videre har tomt Tun 2 fått økt mønehøyde fra 5 til 5,5 m.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 20.03.2023.

Plankart.pdf

Planbestemmelser_30012023.PDF

Saksprotokoll Mindre endring av reguleringsplan for Dagaliåsen - del 1.pdf

Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2022-2026

Hol kommunestyre vedtok 31.08.2022, sak 78/22, Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

Hol kommune, Klima og energiplan vedtatt 31.8.2022.pdf

Reguleringsendring for Myrland turistsenter 42/5 m.fl

Hol kommunestyre har i møte 9.6.2022, sak 63/22, vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Myrland turistsenter 42/5 m.fl i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Myrland. Den vedtatte endringen medfører at formålet for felt T2 er endret fra turistvirksomhet/utleiehytter til fritidsboliger tilrettelagt for utleie, samt mindre justeringer av tomtegrenser på H1. Det er også lagt inn en hensynssone for flom med tilhørende bestemmelser.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 20.08.2022.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse endringsforslag

Saksprotokoll - sluttbehandling

Fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel

Hol kommunestyre behandlet revidert forslag til planprogram i møte 9.6.2022, sak 62/22. Følgende ble vedtatt:

Kommunestyret vedtar Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo som lå til offentlig ettersyn med følgende endringer:

 • Kap 7. Nytt avsnitt: Hovedkriterier for grovsiling/vurdering av innspill:
  • Villreinens leveområder
  • Dyrka mark
  • Myr og våtmark
  • Over tregrense/ snaufjell
  • Skred- eller flomutsatte områder
  • Eksisterende verneområder
  • Trua naturtyper
  • Inngrepsfrie naturområder
  • Særlig viktige kulturminner og kulturmiljø
 • Planer for vannforvaltning for vannregion Vest-Viken og Vestfold og Telemark legges inn som
  føringer planprogrammet.
 • For utredningstema statistikk arealreserver – fritidsbolig tas henvisning til fritidsbolig ut, slik at
  utredningen også gjelder for boligformål og næringsformål.
 • Liste over aktuelle temaer for konsekvensutredningen legges vedlagt planprogrammet til
  endelig behandling.

Kommunestyrets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

Planprogram Kommuneplanens arealdel kommunedelplan for Geilo vedtatt.pdf

Konsekvensutredningstemaer.pdf

Saksprotokoll Endelig vedtak av planprogram.pdf

Kommunedelplan for naturmangfold

Hol kommunestyret har i møte 9.6.2022, sak 65/22, vedtatt kommunedelplan for naturmangfold. 

Vedtaket kan ikke påklages. 

Hol kommune Kommunedelplan for naturmangfold vedtatt.pdf

Saksprotokoll Kommunedelplan for naturmangfold - endelig vedtak.pdf

Revidering av detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell

Hol kommunestyre har i møte 31.3.2022, sak 33/2022, vedtatt revidering av detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Geilo. Den vedtatte planen legger til rette for en videre utvikling av området rundt Bardøla Høyfjellshotell, og inkluderer blant annet et nytt utbyggingsområde for fritids- og turistformål og muligheten for et nytt skolebygg inennfor området. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 9.5.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotkoll - sluttbehandling

Saksprotokoll - 1. gangs behandling

Andre aktuelle dokumenter er tilgjengelig i kommunens planarkiv

Vestlia reiselivsområde - endring av områdeplan

Hol kommunestyret vedtok i møte 31.03.2022, sak 34/22, å ta klage på Områdeplan Vestlia til følge. Vedtaket innebærer at eiendom g/bnr. 66/438 reguleres inn under felt a-BFF9.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftelig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 02.05.2022.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotokoll

For ytterligere dokumenter vedtatt i plansaken, som ikke ble endret ved klagebehandlingen, se lenger ned på denne siden eller gå til plankarkivet.

Detaljregulering Geilo Panorama

Kommunestyret har i møte den 31.03.2022 i sak nr. 32/22 godkjent Detaljregulering for Geilo Panorama i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger nord for Geilo sentrum, øverst i Slaattavegen.
Formålet med planen er arealformålet på eksisterende bebyggelse fra 50/50 næring/fritid til 100 % fritidsbebyggelse – konsentrert.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til Statsforvalteren. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 02.05.22.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotokoll

Endring av kommunedelplan for Geilo - område I1

Hol kommunestyre har i møte 4.11.2021, sak 85/2021, vedtatt endring av kommunedelplan for Geilo – område I1 med hjemmel i pbl § 11-17.
Planområdet ligger langs fv. 40, sør for Geilo sentrum, og er på ca. 41 daa og er i dag uten fast bebyggelse. Vedtatt endring medfører endret byggeformål for område I1 fra industri – areal- og transportkrevende forretning til:

• forretning – plasskrevende handel
• boligbebyggelse
• offentlig eller privat tjenesteyting – beredskapssenter

Det er ikke klageadgang på vedtak om endring av en kommunedelplan

Vedtatte dokumenter er tilgjengelig i kommunens planarkiv

Klage på vedtak i plan-, eiendoms- og byggesaker

Offentlig ettersyn

Se også hva som er til offentlig ettersyn