Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Endring av retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020-2024

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020 – 2024 ble vedtatt i sak 127/22 i kommunestyret 08.12.2022. Retningslinjene lå ute til offentlig ettersyn 08.10.2022 til og med 5.11.2022.

Revideringen av de alkoholpolitiske retningslinjene gjelder:

• Søknader som ikke tydelig kvalifiserer til skjenkebevilling for enkelt anledning
• Ambulerende bevilling

Videre er det tatt inn tidligere vedtak om retningslinjer for brudd på alkoholloven ved bevilling til enkeltanledninger og lukket selskap.

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020-2024 

Endring av forskrift

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Hol kommune, Viken

Oppheving av slektskapsunntak fra boplikt i helårsboliger

Landbruksdirektorat fastsatte 21.09.22 endringer i lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullkonsesjon), der slektskapsunntaket fra boplikt i helårsboliger ved nye eiendomsoverdragelser oppheves fra samme dato.
Punkt 7 i egenerklæring om konsesjonsfrihet kan derfor ikke lenger benyttes. Det er bare punkt 3-6 som nå kan benyttes. Skjema utfylt med punkt 7 returneres til avsender.

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven §7 for Hol kommune

Landbruksdirektoratets svar, Hol kommunes anmodning om fastsettelse av endring i forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Hol kommune, Viken

Varsel om oppstart av planer

Her finner du kommunale reguleringsplaner som det er varslet oppstart på. I tillegg finner du noen private planer (listen er ikke fullstendig).

Utvidet varsling - Detaljregulering for b-BAA1 og b-BFR11, Vestlia reiselivsområde

Varslingsbrev, utvidet varsling

Se lenger ned på siden for opprinnelig varsel, datert 08.09.2022

Detaljregulering for Slaatta Alpin, 64/699

Varslingsbrev

Planinitiativ

Oppstartsmøtereferat

Reguleringsendring for reg.plan for Dagaliåsen, planID 062007005

Varslingsbrev

Plankart, endringsforslag

Reg.bestemmelser, endringsforslag

Endringsforslag vist mot gjeldende plan

Eiendomsgrenser vist i endringsforslag

Detaljregulering for b-BAA1 og b-BFR11, Vestlia reiselivsområde

Planinitiativ

Varslingsbrev

Oppstartsmøtereferat

 

Vedtatte planer

Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2022-2026

Hol kommunestyre vedtok 31.08.2022, sak 78/22, Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

Hol kommune, Klima og energiplan vedtatt 31.8.2022.pdf

Reguleringsendring for Myrland turistsenter 42/5 m.fl

Hol kommunestyre har i møte 9.6.2022, sak 63/22, vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Myrland turistsenter 42/5 m.fl i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Myrland. Den vedtatte endringen medfører at formålet for felt T2 er endret fra turistvirksomhet/utleiehytter til fritidsboliger tilrettelagt for utleie, samt mindre justeringer av tomtegrenser på H1. Det er også lagt inn en hensynssone for flom med tilhørende bestemmelser.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 20.08.2022.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse endringsforslag

Saksprotokoll - sluttbehandling

Fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel

Hol kommunestyre behandlet revidert forslag til planprogram i møte 9.6.2022, sak 62/22. Følgende ble vedtatt:

Kommunestyret vedtar Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo som lå til offentlig ettersyn med følgende endringer:

 • Kap 7. Nytt avsnitt: Hovedkriterier for grovsiling/vurdering av innspill:
  • Villreinens leveområder
  • Dyrka mark
  • Myr og våtmark
  • Over tregrense/ snaufjell
  • Skred- eller flomutsatte områder
  • Eksisterende verneområder
  • Trua naturtyper
  • Inngrepsfrie naturområder
  • Særlig viktige kulturminner og kulturmiljø
 • Planer for vannforvaltning for vannregion Vest-Viken og Vestfold og Telemark legges inn som
  føringer planprogrammet.
 • For utredningstema statistikk arealreserver – fritidsbolig tas henvisning til fritidsbolig ut, slik at
  utredningen også gjelder for boligformål og næringsformål.
 • Liste over aktuelle temaer for konsekvensutredningen legges vedlagt planprogrammet til
  endelig behandling.

Kommunestyrets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

Planprogram Kommuneplanens arealdel kommunedelplan for Geilo vedtatt.pdf

Konsekvensutredningstemaer.pdf

Saksprotokoll Endelig vedtak av planprogram.pdf

Kommunedelplan for naturmangfold

Hol kommunestyret har i møte 9.6.2022, sak 65/22, vedtatt kommunedelplan for naturmangfold. 

Vedtaket kan ikke påklages. 

Hol kommune Kommunedelplan for naturmangfold vedtatt.pdf

Saksprotokoll Kommunedelplan for naturmangfold - endelig vedtak.pdf

Revidering av detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell

Hol kommunestyre har i møte 31.3.2022, sak 33/2022, vedtatt revidering av detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Geilo. Den vedtatte planen legger til rette for en videre utvikling av området rundt Bardøla Høyfjellshotell, og inkluderer blant annet et nytt utbyggingsområde for fritids- og turistformål og muligheten for et nytt skolebygg inennfor området. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 og 1-9 til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen 9.5.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotkoll - sluttbehandling

Saksprotokoll - 1. gangs behandling

Andre aktuelle dokumenter er tilgjengelig i kommunens planarkiv

Vestlia reiselivsområde - endring av områdeplan

Hol kommunestyret vedtok i møte 31.03.2022, sak 34/22, å ta klage på Områdeplan Vestlia til følge. Vedtaket innebærer at eiendom g/bnr. 66/438 reguleres inn under felt a-BFF9.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Du må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse for å kunne påklage vedtaket. Eventuell klage må fremsettes skriftelig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 02.05.2022.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotokoll

For ytterligere dokumenter vedtatt i plansaken, som ikke ble endret ved klagebehandlingen, se lenger ned på denne siden eller gå til plankarkivet.

Detaljregulering Geilo Panorama

Kommunestyret har i møte den 31.03.2022 i sak nr. 32/22 godkjent Detaljregulering for Geilo Panorama i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger nord for Geilo sentrum, øverst i Slaattavegen.
Formålet med planen er arealformålet på eksisterende bebyggelse fra 50/50 næring/fritid til 100 % fritidsbebyggelse – konsentrert.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til Statsforvalteren. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 02.05.22.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksprotokoll

Endring av kommunedelplan for Geilo - område I1

Hol kommunestyre har i møte 4.11.2021, sak 85/2021, vedtatt endring av kommunedelplan for Geilo – område I1 med hjemmel i pbl § 11-17.
Planområdet ligger langs fv. 40, sør for Geilo sentrum, og er på ca. 41 daa og er i dag uten fast bebyggelse. Vedtatt endring medfører endret byggeformål for område I1 fra industri – areal- og transportkrevende forretning til:

• forretning – plasskrevende handel
• boligbebyggelse
• offentlig eller privat tjenesteyting – beredskapssenter

Det er ikke klageadgang på vedtak om endring av en kommunedelplan

Vedtatte dokumenter er tilgjengelig i kommunens planarkiv

 

Andre kunngjøringer

 

Offentlig ettersyn

Se også hva som er til offentlig ettersyn