Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Klage på vedtak i plan-, eiendoms- og byggesaker

Hvilke vedtak kan du klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak, for eksempel:

 • byggetillatelser eller avslag
 • deling eller seksjonering
 • reguleringsplan
 • andre forvaltningsvedtak

Når kan du klage?

For at vi skal behandle klagen din, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse.

 • For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg. 
 • For at du skal ha rettslig klageinteresse, må du ha en tilknytning til saken. Du kan ha rettslig klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken. Dette kan for eksempel gjelde naboer, gjenboere, velforeninger og interesseorganisasjoner. Om du har rettslig klageinteresse vurderer vi i hvert enkelt tilfelle. 

Slik klager du

Klagen må være skriftelig og leveres til kommunen som et vanlig brev eller e-post. 

For å behandle klagen, trenger vi følgende:

 • Skriv at det er en klage.
 • Skriv hvilke vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder. 
 • Skriv forholdet du har til saken, for eksempel om du er nabo eller næringsdrivende i området. 
 • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret. 
 • Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken er det viktig at du sender det inn. 
 • Klagen må være underskrevet deg eller din fullmektig, for eksempel advokat. 

Hvis du ber om at gjennomføringen av tiltaket skal stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak). 

Hvor sender du klagen?

På e-post

Send klagen på e-post til postmottak@hol.kommune.no

Per post

Hol kommune

Ålmannvegen 8

3576 Hol

Saksdokumenter 

Du kan be om innsyn i den aktuelle saken, ta kontakt med kommunens servicetorg eller bestill innsyn fra kommunens postliste

Saksomkostninger og erstatning

Du kan kun reise søksmål eller kreve erstatning som følge av et vedtak hvis du har klaget på vedtaket først. Hvis klagen din ikke er ferdig behandlet etter seks måneder, og denne forsinkelsen ikke skyldes forsømmelse fra din side, kan du likevel reise søksmål eller kreve erstatning. 

I noen tilfeller kan du ha krav på å få dekket saksomkostninger eller erstatning

Saksomkostninger hvis klagen blir tatt til følge

Hvis vedtaket blir endret som følge av klagen din, kan du kreve at kommunen dekker eventuelle vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få vedtaket endret. Du må sende kravet om dette senes tre uker etter at du har mottatt det nye vedtaket. 

Kravet må inneholde:

 • informasjon om timeantall, dato for arbeidet og timepris.
 • en generell beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvorfor det har vært nødvendig og relevant for utfallet av klagesaken.

Du må sende kravet til det forvaltningsorganet som har omgjort vedtaket. 

Erstatning eller innløsning av eiendom

Som grunneier eller fester kan du i enkelte tilfeller ha rett til erstatning for økonomisk tap på grunn av en reguleringsplan eller kommuneplan som fører til endringer på eiendommen din, eller du kan ha rett til å kreve innløsning av en ubebygd eiendom eller større del av en ubebygd eiendom. Du må sende kravet senest tre år etter at reguleringsplanen eller vedtaket er gjort kjent. Hvis eiendommen er bebygd og bebyggelsen er fjernet, kan du også ha krav på erstatning eller innløsning. Kravet må være sendt senest tre år etter tidspunktet for rivingen. 

Innløsning og erstatning i plan- og bygningsloven kap. 15

Relevante lenker

Forvaltningsloven