Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Offentlig ettersyn

Dokumenter til offentlig ettersyn

Lokale forskrifter for Hol kommune etter ny opplæringslov

Utvalg for kultur og levekår vedtok 13.06.2024 i sak PS 32/24 å sende vedlagte lokale forskrifter på høring i følgende instanser:

- Fagforbundenes representanter v/Utdanningsforbundet og fagforbundet

- Skolenes samarbeidsutvalg 

Eventuelle høringssvar kan sendes inn som elektronisk skjema fra våre hjemmesider, e-post til postmottak@hol.kommune.no eller som brev i posten til Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol innen høringsfristen 01.09.2024.

Lokal forskrift om hovedmål Hol kommune

Lokal forskrift om skoleregler i Hol kommune

Lokal forskrift om skolerute i Hol kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen fra 2024

Lokal forskrift om permisjon fra skolen Hol kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028

Formannskapet har i møte 15.05.2024 sak 59/24, vedtatt å legge «alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028» ut på høring i henhold til fvl. § 37.

Alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028 - høringsdokument

Eventuelt innspill til retningslinjene sendes Hol kommune, Fellestjenester, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med epost: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 12. juni 2024.

Merk innspillet med: Innspill til alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028.

Kommuneplanens arealdel 2024-2036

Kommuneplanutvalget har i møte den 20. mars 2024 i sak 14/24 vedtatt å legge forslag til revidert kommuneplanens arealdel 2024-2036 for Hol kommune ut på offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-17 varsles oppheving av kommunedelplan for Geilo, vedtatt i Hol kommunestyre 24.06.2010, og planen erstattes av ny kommuneplanens arealdel 2024-2036.

Planforslag

Plankart 0 Kommuneplanens arealdel Hol kommune med henynssoner - høringsforslag iht. vedtak 14 24

Plankart 1 Kommuneplanens arealdel Hol kommune uten fare- og støysoner - høringsforslag iht. vedtak 14 24

Plankart 2 Kommuneplanens arealdel - utsnitt - uten fare- og støysoner - høringsforslag iht. vedtak 14 24

Plankart 3 Kommuneplanens arealdel - Hensynssone ras og skred H310 og høyspenningsanlegg H370 - høringsforslag iht. vedtak 14 24

Plankart 4 Kommuneplanens arealdel - Hensynssone flom H320 - høringsforslag iht. vedtak 14 24.pdf

Temakart 1 Støy Geilo - Holet - Hovet - Skurdalen - Dagali

Temakart 2 Stier - høringsforslag iht. vedtak 14 24.

Temakart 3 Skiløyper - høringsforslag iht. vedtak 14 24.pdf

Bestemmelser og retningslinjer - høringsutkast iht. KPU vedtak 20032024

Planbeskrivelse høringsutkast iht KPU vedtak 20.3.2024

Konsekvensutredning og ROS - høringsutkast

Vedtatt planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo

Saksprotokoll 1.gangsbehandling - Kommuneplanens arealdel 2024-2036, Hol kommune

Forslag til nytt plankart ligger også tilgjengelig i kommunens digitale kartløsning (kommunekart)

Her kan du søke opp din egen eiendom og se hva som foreslås gjennom revideringen av kommuneplanens arealdel. For veiledning for hvordan du får opp riktig kartlag, hvor du kan søke på adresse eller gnr/bnr m.m, se Brukerveiledning - kommunekart

Andre aktuelle dokumenter:

Rapport Skred AS - justering av aktsomhetsområder for flom.pdf

Rapport trafikkanalyse og grønn mobilitet i Hol kommune.pdf

Menon Economics 2022 Rapport - Analyse av næringslivet i Hol.pdf

Notat - planskapt netto verdiøkning (urbant jordskifte)

Notat - strategi ladestasjoner

Notat - stier og løyper og vurdering av innspill til stier og løyper

Eventuelle innspill til planforslaget kan enten sendes via eDialog, per post til: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol, eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 27.05.2024.

Merk innspillet med: Innspill til kommuneplanens arealdel, saksnummer 2023/5379.

Åpne møter:

Hol kommune inviterer til åpne møter i høringsperioden for å presentere planforslaget:

  • Geilo, tirsdag 23.april kl. 18 (Geilo kulturhus, Lienvegen 69, Geilo)
  • Haugastøl og Ustaoset, tirsdag 23.april kl. 19:30 (Geilo kulturhus, Lienvegen 69, Geilo).
  • Skurdalen, tirsdag 30. april kl. 18 (Skurdalshalle, Skurdalsvegen 480, Skurdalen)
  • Dagali, torsdag 2.mai kl. 19 (Dølhall, Bygdevegen 28, Dagali)
  • Hovet, tirsdag 7.mai kl. 19 (Fjellheim, Hovsvegen 262, Hovet)
  • Holet/Moen, onsdag 8.mai kl. 18 (Bygdahall, Holsfjordvegen 4, Hagafoss)

Du kan også lese mer om revidering av kommuneplanens arealdel her

Vanlige spørsmål om kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen forts. - Saker som er tidligere behandlet i kommuneplanutvalget i forbindelser med revidert av kommuneplanens arealdel

Finsiling av innspill

Finsiling av innspill KPU-sak 18-23.pdf

Grovsiling av innspill

Grovsiling boliginnspill KPU-sak 48-22 og 64-22.pdf

Grovsiling av fritidsinnspill KPU-sak 49-22 og 65-22.pdf

Grovsiling av andre innspill KPU-sak 50-22 og 66-20.pdf

Grovsiling av innspill innkommet etter innspillsfrist KPU-sak 2-23 og KS-sak 10-23.pdf

Andre saker

Utredning boligutvikling KPU-sak 43-22.pdf

Utredning fritidsbolig KPU-sak 44-22.pdf

Utredning næringsareal KPU-sak 54-22.pdf

Arealpolitikk for varme og kalde senger i Hol kommune KPU-sak 38-22.pdf

Avsatte uregulerte areal til fritidsformål KPU-sak 6-23.pdf

Konfliktfylte regulerte områder KPU-sak 11-23.pdf

Grende- og sentrumsutvikling Hovet, Holet-Moen, Skurdalen, Dagali og Geilo - innspill fra grensemøter KPU-sak 22-23.pdf

Konsekvensutredning av områder for kommunal drift KPU-sak 24-23.pdf

Konsekvensutredning av områder avsatt til næringsformål og råstoffutvinning i gjeldende kommuneplan KPU-sak 27-23.pdf

Vurdering av ubebygde fradelte tomter og bebyggelsesplaner i bestemmelser i gjeldende arealdel KPU-sak 33-23 og 36-23.pdf

Vurdering av arealformål i området Såballia KPU-sak 6-24.pdf

Arealformål i områdene Ustaoset -Haugastøl - Verpestølen - Rennedalen KPU-sak 7-24.pdf

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes inn som epost eller som et brev i posten. Dersom du ønsker å benytte et skjema, kan skjemaene nedenfor benyttes, men det er ikke noe krav å benytte dette for å sende høringssvar eller innspill til pågående plansaker.  

Skjema for høringssvar (digital innsending)

Skjema for høringssvar (skjema for utskrift)

Send via eDialog

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer