Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Revidering av Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommuneplanutvalget har i møte 01.09.2021 vedtatt å legge ut Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv til høring i perioden 04.09.2021 – 11.10.2021.  

Planen omhandler blant annet utvikling av anlegg og finansiering med spillemidler.

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

I behandling i KPU den 1.september 2021 ble det gjort vedtak om noen mindre endringer som vil bli innarbeidet i endelig plan.

Se saksprotokoll

 

Innspill til planen og forslag til anlegg og aktiviteter sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol, eller til postmottak@hol.kommune.no  innen høringsfristen. 

Kultur og oppvekstetaten

Endring av kommunedelplan for Geilo - område I1 - Ny høring

Kommuneplanutvalget har i møte 18.8.2021, sak 9/2021, vedtatt å legge forslag til endring av kommunedelplan for Geilo - område I1 til nytt offentlig ettersyn. Dette er 3. gangen planforslaget for området sendes på høring. Planområdet ligger langs fv. 40, sør for Geilo sentrum, er på ca 41 daa og er i dag uten fast bebyggelse.

Formålet med planforslaget er å endre byggeformålet for område I1 fra 100 % industriformål - areal- og transportkrevende forretning til:

  • Areal langs fv 40 til lettere industri - plasskrevende handel
  • Areal mot nord til kombinasjonformål bolig og fritid med fordeling 70/30
  • Areal til offentlig formål - beredskapssenter (7daa) i øst

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 11.10.2021

 

Plankart, datert 10.02.21

Bestemmelser, datert 12.02.21

Planbeskrivelse, datert 12.02.21

Konsekvensutredning (KU) av planforslaget, datert 12.02.21

Konsekvensutredning støy, rev. 01.02.21

Konsekvensanalyse trafikk, datert 09.02.21

ROS-analyse, datert feb 2021

Innkomne merknader til siste offentlig ettersyn

Saksutskrift KPU 27.08.2020

Saksfremstilling KPU 18.08.2021

Saksprotokoll KPU 18.08.2021

Detaljregulering for Karivollen, Ustaoset sentrum

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 9.6.2021 i sak nr. 38/21 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for Karivollen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger i sentrum av Ustaoset nord/vest for Ustaoset hotell. Formålet med planen er bygge ut feltene FK4 og FK5 for konsentrert fritidsbebyggelse i områdeplanen for Ustaoset.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 4.10.2021.

Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Flomrapport, 18.11.20

Ledningsnett slokkevann, 14.01.21

Ledningsplan VA, 14.01.21

Vann- og avløpsnotat, 14.01.21

Overvannsnotat, 13.01.21

ROS-analyse, 23.03.21

Saksutskrift, 13.08.20

Saksutskrift, 9.06.21

 

Dokumenter til orientering

Etter planfremmers ønske legges planfremmers forslag til detaljreguleringsplan som ble fremmet til behandling i Utvalg for plan og utvikling ut til orientering. Disse dokumentene er ikke en del av planforslaget som er ute til høring. 

Plankart til orientering

Reguleringsbestemmelser til orientering

Planbeskrivelse til orientering

Plan og profil, SKV2 til orientering

Plan og profil, SKV3 til orientering

Utvidet jakttid etter bever i Hol kommune

Utvalg for viltforvaltning vedtok i møte 16.06.2021 å legge forslag om utvidet jakttid på bever i Hol kommune ut på høring. Forskriften som legges på høring åpner for utvidet jakttid frem til og med 15. mai. Høringsfristen settes til 13. September 2021.

For mer informasjon kan utmarksrådgiver Torkil B. Dokk kontaktes på tlf. 32 09 21 44, eller på e-post: tbd@hol.kommune.no. Høringssvar sendes til: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol, eller til postmottak@hol.kommune.no.

Saksfremlegg

Utkast til forskrift

Varslingsbrev

Detaljregulering del av eiendom 64/12 - Vestlia

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 09.06.2021 i sak nr. 39/21 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for del av eiendom 64/12 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger i Vestlia, Geilo, med adkomst fra Stølsvegen og omfatter eiendom gnr 64 bnr 12. Formålet er å regulere in to boligtomter, en tomt for næringsbebyggelse og endre plassering av en skiløype. 

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 04.09.2021.

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

VA-plan med VA-kart

Saksutskrift - 1. gangs behandling

Detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 12.05.21 i sak nr. 30/21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger på Geilo, og formålet er å legge til rette for videreutvikling av Bardøla Høyfjellshotell med tilhørende områder, inkludert fritidsbebyggelse og et boligområde. Planen legger til rette for etablering av et skolebygg og annen næring/tjenesteyting. Det legges også for rette til ny skiløype mot nord mot Havsdalen og Budalen etter omlegging av dagens trasé. Det sikres flere lekeplasser.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 21.08.2021.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Sol/skygge

Flomfarevurdering

VA-plan med oversiktstegning

Plan og profil, flomgrøft

Prinsipptegning, plastring av overvannsgrøft

Plan og profil, skiløype

Snitt

Plan og profil, veger

Snitt, mulig hotellfløy

Registreringsrapport

Støyrapport

Innkomne merknader

Merknad

Planbeskrivelse gjeldende plan

Oversendelsesbrev

Skiglede for alle

Saksutskrift 1. gangs behandling UPU-sak 30/21

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes inn med elektronisk skjema, epost eller som et brev i posten.

Skjema for høringssvar (elektronisk skjema)

Skjema for høringssvar (skjema for utskrift)

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer