Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskudd i jordbruket

Hol kommune er saksbehandler for flere statlige tilskuddsordninger for jordbruket. Under finner du informasjon om tilskuddsordningene.

Avløsning ved ferie og fritid

Formålet med denne ordningen er å legge til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie, få ordna fritid og hjelp til avlastning ved innleie av arbeidskraft.

Avløsningen kan være ordnet som et arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold med AA melding, arbeidsgiveransvaret kan overlates til et avløserlag eller en kan kjøpe tjenester fra annet foretak (må faktureres, husk skatteplikt, at moms ikke skal regnes med og at faktura må spesifiseres ift å splitte maskintimer og arbeidstimer). Det gis også tilskudd ved bruk av landbruksvikar. Tilskuddet kan gis til dekning av faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløser. Det gis bare tilskudd for avløsning ifm oppgaver som gårdbruker selv kan utføre (ikke tjenester som krever sørlig fagkompetanse).

Søknad om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er samordnet med søknad om produksjonstilskudd, og du finner mer informasjon under dette. Søknadsfristen er 15. oktober, med mulighet for registrering av nye avløserutgifter inntil 10. januar påfølgende år. Grunnlaget for utregning av maksimalt tilskuddsbeløp regnes ut etter gjennomsnittlig antall husdyr på de to telledatoene. For sau gjelder bare den første telledatoen.

Du kan også lese mer på Landbruksdirektoratets nettside om produksjonstilskudd og avløsning ved ferie og fritid.

Avløsning ved sykdom

Landbruksforetak med husdyrproduksjon kan søke tilskudd til avløsning ved sykdom, svangerskap, fødsel mv., for å sikre at en får arbeidshjelp i slike situasjoner.

Avløsningen kan være ordnet som et arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold, arbeidsgiveransvaret kan overlates til et avløserlag eller avløser-ring eller en kan kjøpe tjenester fra annet foretak (må faktureres, husk skatteplikt, at moms ikke skal regnes med og at faktura må spesifiseres ift å splitte maskintimer og arbeidstimer). Det vil si at utgifter til avløsning må dokumenteres med A-melding, lønsmelding frå avløserlag eller faktura. Det er krav om at den som avløses må ha næringsinntekt fra gårdsbruket to siste ligningsår. Avløser må være over 15 år, kan ikke ha næringsinntekt fra gårdsbruket og kan ikke være ektefelle /samboer med den som avløses.

Det må foreligge sykmelding (evt. innkalling til sykehus, fødsels-/dødsattest).

Maksimal dagsats for husdyrprodusenter blir fastsatt ut fra tilskudd til ferie og fritid pr. 1. mars i søknadsåret (antall husdyr).

Det er nå etablert elektronisk system for ordningen, der søkerne logger inn i Altinn, og sender søknaden der. Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før. I tillegg til at behandlingen blir effektivisert, sikrer systemet riktig beregning av tilskuddet og likebehandling av søkerne uavhengig hvor i landet søkeren bor. Tilskuddet blir automatisk beregnet, basert på opplysningene i saken. Søkeren kan også hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket på Altinn.

Slik søker du:

- Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende

- Velg landbruksforetaket ditt som «Aktør» (organisasjonsnummer)

- Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser, antall husdyr osv.

- Last opp nødvendige vedlegg og send inn

Du kan eventuelt gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes i bestemte menyer inne på Altinn. Snakk med aktuelt lag eller person først hvis det er aktuelt. NB! Kommunen kan ikke fylle ut skjema, fordi den behandler saken.

Les mer om avløserordningene på Landbruksdirektoratets nettside om avløsning i jordbruket ved sykdom mv.

BU - Bygdeutviklingsmidler til investering og utvikling i jordbruket

Innovasjon Norge tilbyr delfinansiering av investeringer i jordbruket i form av ulike typer tilskudd og i noen tilfeller også lån.

Det er mulig å søke om støtte til investeringer innenfor både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring (investeringstilskudd). Det er også mulig å ta opp lån hos Innovasjon Norge (tilsvarende ordinær bank). Det kan også søkes om etablererstipend fra bygdeutviklingsmidlene for å starte ny virksomhet utenom tradisjonelt landbruk, og til bedriftsutvikling når en har etablert ny næring. Tilskudd ved generasjonsskifte på gårdsbruk med husdyrhold er også aktuelt for søkere under 35 år.

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt ny forskrift om investeringsmidler fra Innovasjon Norge, gjeldende fra 01.01.15. En viktig ny endring er at det nå står: «Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort». Det står imidlertid også at: «Departementet vil ellers presisere at mindre arbeid knyttet til planlegging og tilrettelegging i forkant av en evt. prosjektstart som rydding av tomt etc., ikke bør defineres som et påbegynt tiltak. Rydding av tomt anses altså som innenfor «ikke påbegynt».

Kommunen kan hjelpe med utfylling av søknadsskjema i forbindelse med søknader til Innovasjon Norge, og skal også uttale seg om søknader om tilskudd i slike saker før videresending til Innovasjon Norge. Søknader om lån går nå direkte til Innovasjon Norge, det samme gjelder anmodninger om utbetaling av tildelt tilskudd og lån.

Når en skal investere i driftsbygninger /driftsutbygging er det svært viktig at søknader om tilskudd fra Innovasjon Norge blir sendt til kommunen i god tid før tiltaket skal påbegynnes, fordi det kan ta tid før søknaden er komplett og ferdig behandlet, slik at en har fått vedtak.

En skal nytte elektronisk søknadsskjema via Innovasjon Norge sin søkerportal. Ta kontakt med kommunen i god tid før du skal starte på tiltaket /bygge. Det er også viktig at søknaden er mest mulig fullstendig /komplett før innsending. Kommunen kan bistå med sjekklister og bistand med å avklare hva som kreves av vedlegg.

Ta kontakt med kommunen dersom det er noe du lurer på eller det er noe vi kan bistå med i forbindelse med slik søknad.

Merk at det er to ulike søknadssystemer om en søker kun tilskudd eller om en søker lån (evt kombinert med tilskudd). Det samme gjelder om det er tradisjonelt landbruk eller tilleggsnæring.

Du kan lese mer om de ulike tilskuddsordningene på Innovasjon Norge sine nettsider.

Tilskudd til grøfting av jordbruksjord

Det er over jordbruksavtalen satt av midler til drenering og grøfting av jordbruksjord, forutsatt at den er drenert /grøftet tidligere. Målet med tilskuddsordningen er å øke produksjonsevnen til jorda og redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag.

Det er eget søknadsskjema, og fortløpende søknadsfrist. Kart med forklaring og inntegna grøfter må følge med som vedlegg til søknaden. Ved spørsmål, ta kontakt med kommunen.

Søknadsskjema og maler for utarbeiding av enkel grøfteplan finner du hos Landbruksdirektoratet.

Tilskudd fra kommunalt næringsfond

Nye retningslinjer for kommunal næringsstøtte ble vedtatt i Hol kommunestyre 15. desember 2011, og revidert i 2014 og 2021. Alle tidligere kommunale tilskuddsordninger til jordbruket er dermed overført /tildeles fra kommunalt næringsfond. Søknadsfrister er 15. april og 15. oktober.

Du kan lese om tilskudd til mindre tiltak i landbruket i kapittel 5 og til større tiltak (investering i driftsbygninger) i kapittel 4 av retningslinjene for søknad om støtte fra kommunalt næringsfond.

Retningslinjer og annen informasjon om utforming av søknad og saksbehandling finner du på kommunens nettside for næringsutvikling under delside om næringsfond.

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket omfatter flere tilskuddsordninger for gårdbrukere med aktiv jordbruksproduksjon. Kommunen behandler og avgjør søknadene. Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet. Statsforvalteren er klageinstans.

Søknad nå leveres digitalt på Internett via Altinn.

Søknadsfristene for produksjonstilskudd er satt til 15. mars og 15. oktober. Det kan tidligst søkes fra og med telledatoen 1. mars for søknadsomgangen om våren, og fra og med telledatoen 1. oktober for søknadsomgangen om høsten. Ved innsending av søknad etter søknadsfristen avkortes tilskuddet automatisk med kr 1 000 pr. dag tom 29. oktober, innsending etter dette fører til avslag /er ikke mulig. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra søknadsfristen.

Kommunen tilbyr veiledning i sin åpningstid. Kommunen kan ikke registrere søknader på vegne av søker, men kan bistå søker med innlogging og egen registrering.

Det oppfordres til å ordne med brukerkonto/passord for innlogging på Difi /Altinn i god tid før dette. Det er særlig viktig å kontrollere at BankID sertifikat er gyldig og at en søker på organisasjonsnummer til hovedforetaket, og ikke underenhet (bedrift).

Søknad bør sendes inn via Altinn siden for produksjonstilskudd.

Du kan også lese mer om hvordan du søker på Landbruksdirektoratets nettside om produksjonstilskudd.

Dersom du skal opprette MinID for første gang må du bestille en PIN kode som det tar en uke å få tilsendt i vanlig post. Etter dette vil du ha et selvvalgt fast passord i tillegg til at du får engangskode på SMS til din mobiltelefon.

En kan også bruke BankID (som i nettbank) eller BuyPass (f.eks. fra Norsk Tipping) for å logge inn.

Alle opplysninger om foretaket som søker hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene før hver søknadsomgang, også postadresser. Adresseendring må derfor gjøres til Enhetsregisteret via samordna registermelding; de vil ikke bli oppdatert om du bare endrer adresse på søknadsskjemaet. Kommunen kan heller ikke bistå med dette.

Kontonummer for utbetaling ligger lagret i systemet. Dersom du får nytt kontonummer må du registrere det selv på Altinn. Eventuell endring av kontonummer må gjøres innen 31. januar i utbetalingsåret.

Endringen gjøres på Altinns digitale løsning for endring av kontonummer.

Utbetaling av tilskudd skjer i februar påfølgende år.

Du kan lese om forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på Lovdata sine nettsider.

 

RMP - Regionalt miljøprogram

Regionale miljøtilskudd har som mål å bidra til ivaretakelse og utvikling av kulturlandskapet samt redusert avrenning av jord, næringsstoffer og plantevernmidler. Søker må disponere landbrukseiendom og ha rett til å søke produksjonstilskudd i jordbruket.

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd over regionalt miljøprogram (RMP) for jordbruket i Oslo og Viken. Tilskuddsordningen administreres av statsforvalteren og utbetalingene skjer via Landbruksdirektoratet.

Søknadsfristen er 15. oktober hvert år. Ved innsending av søknad etter søknadsfristen avkortes tilskuddet automatisk med kr 1 000 pr. dag tom 29. oktober, innsending etter dette fører til avslag /er ikke mulig. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra søknadsfristen.

Kommunen tilbyr veiledning i sin åpningstid. Kommunen kan ikke registrere søknader på vegne av søker, men kan bistå søker med innlogging og egen registrering.

Det kan gis tilskudd til:

  • Organisert beitebruk (egen søknadsfrist 1 nov)
  • Seterdrift med melkeproduksjon
  • Skjøtsel av kulturlandskapet i dal- og fjellbygder
  • Bevaring av biologisk mangfold
  • Tiltak for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Søknad bør sendes inn via Altinn siden for regionalt miljøtilskudd eventuelt sendes Hol kommune på papirskjema med kartvedlegg hvis en ikke kan /får til å sende inn digitalt.

Du kan også lese mer om hvordan du søker på Landbruksdirektoratets nettside om regionalt miljøtilskudd.

Fra og med 1. august kan du som gårdbrukar søke om regionalt miljøtilskudd. Logg inn, tegn tiltakene inn på kart og få arealene beregnet automatisk. 

Husk at tiltakene som ble godkjent i fjor, kan importeres automatisk til kartet i den elektroniske søknaden. Dette gjelder også dersom du leverte søknad på papir i fjor. Du slipper å tegne tiltakene på nytt, og derfor blir det mye enklere å søke elektronisk! Dersom valg om import av fjorårets tiltak ikke kommer opp automatisk kan du velge importikonet over kartbildet.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har laget en nettside med veiledningshefte og søknadsskjema på papir for ordningen med regionalt miljøtilskudd (i høyre marg).

Utbetaling av tilskudd skjer i mars påfølgende år.

SMIL -  Spesielle miljøtiltak i landbruket

Ordningen gjelder alle som eier landbrukseiendom, så lenge en enten driver selv eller har leid bort jordbruksarealet.

Søknadsfrister er 1. mars og 20. august.

Hol kommune er lokal saksbehandler av SMIL midler, og formannskapet i Hol er innvilgende myndighet. Statsforvalteren er klageinstans. Kommunestyret godkjenner overordnet tiltaksstrategi hvert fjerde år.

Tiltak som kan få støtte gjennom ordningen er:

  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt (områdetiltak). Kartlegging og informasjonstiltak.
  • Kulturlandskapstiltak. Herunder tiltak som ivaretar biologisk mangfold, gammel kulturmark, kulturminner og kulturmiljø, verneverdige bygninger. I tillegg kommer tiltak som legger til rette for tilgjengelighet og opplevelseskvalitet, samt andre tiltak som er viktige for kulturlandskapet.
  • Forurensingstiltak. Tilskudd kan gis til blant annet høytørkeanlegg, hydrotekniske anlegg, klimaplanting/leplanting/landskapsplanting, vegetasjonssoner samt andre tiltak som er viktige for å redusere forurensing fra landbruket, og særlig til vassdrag.

Alle aktuelle tiltak må gå utover det en kan regne med ved vanlig jordbruksdrift. Det er krav om at det er landbruksproduksjon på eiendommen omsøkte tiltak ligger på, dvs at enten eier eller leietaker kan søke tilskudd til aktuelle tiltak. Det må foreligge gjødslingsplan for aktuell eiendom. Ferdig utfylt søknad med kart, kostnadsoverslag og eventuelle andre vedlegg sendes Hol kommune. Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker mer informasjon.

Det er etablert elektronisk system for ordningen, der søkerne logger inn i Altinn, og sender søknaden der. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket på Altinn.

I en overgangsperiode kan en også nytte de gamle papirskjemaene dersom en ikke kan søke digitalt.

Du søker via elektronisk søknadsskjema for SMIL tilskudd.

Kommunene i Hallingdal har utarbeida felles tiltaksstrategi for tildeling av SMIL tilskudd i perioden 2020-2023.

Det er i 2022 også laget en felles prisliste for SMIL tiltak i Hallingdal.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider om SMIL ordningen.

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Sankelag (og i spesielle tilfeller enkelte gårdbrukere som har husdyr) kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder. Søknadsfrist er 15. februar hvert år (med mulig ekstra frist om høsten viss det er igjen midler). Søknader sendes inn via Altinn som omtalt på Landbruksdirektoratet sine nettsider om tilskudd til tiltak i beiteområder

Kommunene i Hallingdal har utarbeida felles retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder.