Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Gjerdehold

Om forsvarlig gjerdehold

Hold gjerdene i god stand

Vi minner om at alle har plikt til å holde gjerdene sine i slik stand at de ikke er til fare for folk, husdyr og vilt. Det gjelder hyttefolk så vel som fastboende og gårdbrukere.

Et godt gjerde skal være minst en meter høyt, så tett at småfe ikke kan smette gjennom, og uten piggtråd, trådvaser eller annet som dyr kan sette seg fast i. Grinder skal slå utover.

Hol kommune oppfordrer alle grunneiere om å gjøre en innsats slik at vi kan bli kvitt gammel piggtråd, nedgrodde trådgjerder og annet rask i utmarka. Gjerder som ikke lenger har noen funksjon skal ryddes vekk, og gjenværende gjerdee skal holdes i skikkeleg stand. Dersom noen kommer over dårlige gjerder i utmarka, ber vi om at de melder fra til Hol kommune slik at vi kan følge opp saken.

Kommuneplanens arealdel for Hol 2014 - 2025 sier følgende om inngjerding:

«2.0 Bygninger og anlegg (§11-7 nr.1) - 2.1 Fritidsboliger (§ 11-9 nr. 5 og § 11-10 nr. 1)

a) Om det ikke er vedtatt egne bestemmelser gjennom godkjent reguleringsplan, skal bestemmelsene i pkt. 1.2.e og 2.1 gjelde for nybygg på eksisterende fritidstomter og tilbygg til eksisterende bygninger.

...

j) Det er tillatt å gjerde inn et areal inntil 100 m2 av tomta, inkl. bygninger, under forutsetning av at det benyttes sauesikkert gjerde.»

Eventuelle bestemmelser i reguleringsplan gjelder altså over de generelle bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.

Utforming av gjerder

Grunnen til at mange ønsker å sette opp gjerder, er at de vil unngå å få beitedyr tett inn på fritidsboligen sin. En må huske på at beitedyr er til nytte fordi de holder vegetasjonen nede og at gårdbrukere har beiterett i landbruksområder (LNF). Beiterettene ligger fast på eiendommer og sameier selv om arealbruken kan være annerledes i dag enn tidligere. Tenk derfor gjennom hvor stort areal som er nødvendig å gjerde inn. Det viktigaste å tenke på ved oppføring av gjerder, er at gjerdet ikke er til fare for husdyr og vilt. Alle har plikt til å holde gjerdene sine i slik stand at folk og dyr ikke kan bli skadd.

Mattilsynet har ansvar for tilsyn med dyrevelferd. Med bakgrunn i lov om dyrevelferd tillater de ikke bruk av midlertidige gjerder f.eks. under bygging eller mens nysådd plen setter røtter.  For å redusere risikoen for at dyr henger seg fast, skal gjerdet være fast og varig. Det betyr at ingen bruk av tråd eller plastnettinggjerde er tillatt, verken med eller uten strøm.

Nettinggjerde av metall (sauenetting), bordgjerde, stakittgjerde og skigard er aktuelle alternativer. Vi oppfordrer til å bruke impregnert stolp og sauenetting av galvanisert metall. Gjerdet må være minst en meter høyt og ha en utforming slik at sau, geit og lam ikke setter seg fast eller kan smette gjennom. Grinder skal slå utover.

Det er i lov om dyrevelferd § 15 forbud mot bruk av piggtråd: «Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel.». Forbudet gjeld nye gjerder. Det er fremdeles lov å ha piggtrådgjerder som ble satt opp før forbudet kom, så lenge desse blir holdt i forsvarlig stand. Det er også lov å vedlikeholde gjerder med piggtråd over.

Du kan lese mer på byggesak sine nettsider om søknadsplikt ved oppføring av gjerder.