Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommuneplaner

Kommunen er pålagt gjennom plan- og bygningsloven å ha en kommuneplan. Kommuneplanen er en overordnet politisk plan. Planen har en samfunnsdel som omfatter mål for utviklingen i Hol.

Kommuneplanen består også av en arealdel som viser forvaltningen av arealer og andre naturressurser. I tillegg har Hol kommune en rekke kommunedelplaner. Under finner du oversikt over alle kommune(del)planene i Hol kommune.

Hol kommune er også i gang med å revidere kommuneplanens arealdel, som også inkludere kommunedelplan for Geilo. Mer om denne prosessen kan leses her

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige målsettinger, mål og strategier og skal være styringsdokument for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Planen inneholder kommunens visjon, hovedmål og strategier innenfor følgende områder / tema:

• Befolkning og bolig • Folkehelse • Kultur og frivillighet • Natur, miljø og friluftsliv • Hol som oppvekstkommune • Hol som helse- og omsorgskommune • Eksisterende næringer • Ny næringsutvikling og innovasjon • Samferdsel • Teknisk infrastruktur • Samfunnssikkerhet og beredskap

Planen inneholder også kommunens vedtatte langsiktige arealstrategier

Kommuneplanens samfunnsdel finner du her.

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2025

Hol kommunestyre vedtok i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-15, i møte den 27.08.2014, sak 51/14 og sak 68/14 Kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Arealdelen er juridisk bindende for arealbruk i kommunen, og skal legges til grunn for behandling av alle plan- og byggesaker.

Planens bestemmelser, retningslinjer, beskrivelse og kart finner du her:

Kommuneplanens arealdel 

Kommunedelplan Geilo

Vedtatt av Hol kommunestyre den 24.06.2010 i sak 69/10.

Planens bestemmelser, retningslinjer og beskrivelse finner du her:

Kommunedelplan Geilo

(Planbestemmelsene (planføresegner) finner du fra side 39 i vedtaksdokumentet).

Kommunal planstrategi 2020-2023

I Kommunal planstrategi 2020-2023 vedtok kommunestyret 04.02.2021, sak 3/21 sin strategi for kommunalt planarbeid i valgperioden.

Det er gjort prioriteringer av hvilke planarbeid som skal gjennomføres, og i hvilken rekkefølge de skal gjøres.

Kommunal-planstrategi 2020-2023

Tettstedsanalyse Geilo

Tettstedsanalyse Geilo

Kommunikasjonsplan

Informasjon og dialog = kommunikasjon

Kommunikasjonsplan for Hol kommune - Vedtatt av rådmann 04.01.2013

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2025

Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2022-2026 ble vedtatt i Hol kommunestyre 31.08.2022, sak 78/22.

Handlingsplan for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2022-2026

Trafikksikkerhet kommunedelplan 2019-2030

Kommunestyret vedtok i møte 19.06.2019, revidert kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2030. Planen gir føringer for Hol kommune sitt arbeid med trafikksikkerhet fremover.

Planens dokumenter finn du her:

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2030

Vedtatt tiltaksplan for trafikksikkerhet 2024-2027.pdf

Handlingsplan for stier og løyper i Hol kommune 2017-2021

Hol kommunestyre vedtok i møte 27.09.2017 Handlingsplanen for stier og løyper i Hol kommune 2017-2021.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Dokumenter:

Handlingsplan for stier og løyper

Retningslinjer for sti og løypenemnder

Løypeoversikt

Oversikt over kartlagte stier

Prinsipper for bærekraftig stiutvikling

Uprioritert tiltaksliste stier og løyper

Handlingsplan for folkehelse 2021-2024

Hol kommunestyre vedtok, i sak 48/2021, 17.06.2021 Handlingsplan for folkehelse 2021-2024. 

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. 

Handlingsplan for folkehelse 2021-2024

Boligstrategi

Hol kommunestyre vedtok, i sak 21/2022, 24.02.2022, Boligstrategi for Hol kommune. 

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Boligstrategi Hol kommune.pdf

Saksprotokoll Boligstrategi_vedtak.pdf

Kommunedelplan for naturmangfold

Hol kommunestyre vedtok, i sak 65/22, 09.06.2022, Kommunedelplan for naturmangfold.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. 

Hol kommune Kommunedelplan for naturmangfold vedtatt.pdf

Saksprotokoll Kommunedelplan for naturmangfold - endelig vedtak.pdf