Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Sjekk hvilken plan som gjelder for din eiendom

Uansett hva du ønsker å bygge, må tiltaket være i samsvar med plan og regelverk. 

Reguleringsplan og kommuneplan regulerer konkrete bestemmelser for område du bor på. Det er viktig at du setter deg inn i reguleringsplanen og kommuneplanen som gjelder for ditt område

Her finner du informasjon om arealplaner i Hol

Reguleringsplanen for ditt område finner du ved å bruke vår kartbase eller du kan gå direkte til planarkivet hvis du har navnet eller nummer til planen. Ikke alle planer ligger i kartbasen.

Noen steder finnes det ingen reguleringsplan. Her vil kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan Geilo bestemme hva du kan bygge.

Kommuneplanens arealdel/Kommunedelplan Geilo

Bygging i uregulerte områder og LNFR (landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde)

For bygging i uregulerte områder og LNFR må det søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging på andre eiendommer enn landbrukseiendommer. For bygging i uregulerte områder er det i utgangspunktet krav til godkjent reguleringsplan. 

Ta konakt med kommunen for veiledning.

Bygging nær vassdrag

Det kan etter pbl. § 1-8 ikke bygges nærmere vann og vassdrag enn 100 meter fra strandlinjen. Dette er med mindre kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplan bestemmer noe annet. Det må derfor søkes om dispensasjon dersom en ønsker å bygge innenfor strandlinjen på 100 meter. Dette gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktig. 

Bevaringsverdige bygg

Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller områder må tiltaket avklares med kommunen.

Bygging i strid med gjeldende planbestemmelser

Dersom det som skal bygges ikke er i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, kan det søkes dispensasjon etter pbl. §§ 19-1 og 19-2.