Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Oppmåling

Kart- og oppmåling

Kart- og oppmålingsavdelingen er en seksjon under teknisk etat.

Kart- og oppmålingsavdelingen har ansvaret for saker som behandles etter matrikkelloven og lov om eierseksjonering.

Avdelingen har også ansvar for drift og ajourføring av kart og eiendomsregisteret (matrikkelen).

Servicetorget kan svare på de fleste generelle spørsmål om kart- og oppmåling.

Spørsmål om delingssøknad eller behandling av slik søknad rettes til plan- og byggesaksavdelingen.

Dersom det er spørsmål om kart, anbefaler vi  Kommunekart Hallingdal eller seeiendom.no.

Ønsker du møte med oss på kart- og oppmåling er det lurt å avtale tid på forhånd. Spesielt gjelder dette spørsmål til landmålerne på sommerstid. Send gjerne e-post, så ringer vi tilbake. postmottak@hol.kommune.no

Tidsfrister:

Matrikkelforskriften § 18 setter tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretninger på 16 uker.

Hol kommune har vedtatt en lokal forskrift om at tidsfristen ikke løper mellom 15. oktober og 15. mai pga snøforholdene.

Gebyrer

Det tas gebyr for oppmålingsforretning etter matrikkelloven: 

Gebyr for saker behandlet etter matrikkelloven 2022

Ny parsell

 Fradeling av parsell krever tillatelse etter plan- og bygningslov og evt. jordlov.

Dette ligger under plan- og byggesaksavdelingens ansvarsområde. Se delingssøknad for informasjon og veiledning til søknad.

Godkjente delingstillatelser blir automatisk oversendt kart- og oppmålingsavdelingen for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Ved en oppmålingsforretning blir rekvirent og naboer varslet. Varsel blir sendt minimum 2 uker før oppmålingsforretningen finner sted.

På oppmålingsforretningen blir nye grenser stukket ut i samsvar med fradelingstillatelsen. Punktene blir merket og målt og det blir laget en protokoll fra forretningen.

Gebyr for oppmålingsforretningen sendes til regningsmottaker i etterkant av oppmålingsforretningen.

Når regningen er betalt, alle berørte parter har godkjent protokollen og evt. vilkår er oppfylt, blir eiendommen matrikulert og tinglyst.

Forretningen blir avsluttet ved at det utstedes matrikkelbrev over den nye eiendommen.

Den nye eiendommen er da klar for eiendomsoverdragelse.

Ny festegrunn

Opprettelse av ny festegrunn krever tillatelse etter plan- og bygningslov og evt. jordlov.

Dette ligger under plan- og byggesaksavdelingens ansvarsområde. Se delingssøknad for informasjon og veiledning til søknad.

Tillatelse til etablering av ny festegrunn blir automatisk oversendt kart- og oppmålingsavdelingen for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Ved en oppmålingsforretning blir rekvirent og naboer varslet. Varsel blir sendt minimum 2 uker før oppmålingsforretningen finner sted.

På oppmålingsforretningen blir nye grenser stukket ut i samsvar med tillatelsen. Punktene blir merket og målt og det blir laget en protokoll fra forretningen.

Gebyr for oppmålingsforretningen sendes til regningsmottaker i etterkant av oppmålingsforretningen.

Når regningen er betalt, alle berørte parter har godkjent protokollen og evt. vilkår er oppfylt, blir eiendommen matrikulert og tinglyst.

Forretningen blir avsluttet ved at det utstedes matrikkelbrev over den nye eiendommen.

Den nye eiendommen er da klar for eiendomsoverdragelse (tinglysing av festekontrakt).

Det kan være nyttig å lese lov om tomtefeste.

Grensejustering (matrikkelloven § 16)

Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent av den minste av de involverte eiendommene, men maksimalt 500 m2.

Grensejustering må ikke skape forhold som kommer i strid med jordloven § 12.

Grensejusteringen må heller ikke skape forhold som kommer i strid med rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Grensejusteringen gjelder (ulagelig) grense som ikke strider imot plan.

Det er ikke nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det er heller ikke krav om nabovarsling.

 Følgende sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol:

  • Rekvisisjon. Veiledning til utfylling av skjemaet står på side 3 og 4 i skjemaet. Rekvisisjonen må undertegnes av hjemmelshavere av eiendommene som er involvert i grensejusteringen. Andre som rekvirerer på vegne av hjemmelshaver må fremlegge fullmakt, firmaattest, skifteattest eller lignende.
  • Kart. Eksisterende og nye grenser må tegnes inn på målestokkriktig kart i stor målestokk. Det er viktig at grensene tegnes så nøye som mulig. Kart kan tas ut fra kartbasen Kommunekart Hallingdal.

 Saken går direkte til kart- og oppmålingsavdelingen for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Ved en oppmålingsforretning blir rekvirent og naboer varslet. Varsel blir sendt minimum 2 uker før oppmålingsforretningen finner sted.

På oppmålingsforretningen blir gamle og nye (justerte) grenser klarlagt. Endelige grenser blir merket og målt og det blir laget en protokoll fra forretningen.

Gebyr for oppmålingsforretningen sendes til regningsmottaker i etterkant av oppmålingsforretningen.

Forretningen blir avsluttet ved grensejusteringen matrikkelføres og det utstedes matrikkelbrev..

 Selve overdragelsen av arealene skjer normalt ved partenes undertegning av samtykket til grensejusteringen i protokollen.

Grensejusteringen har form av tilleggsareal eller strider imot plan

Det er nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven og evt. jordlov. Se delingssøknad.

Dersom søknaden innvilges, sendes saken automatisk over til kart- og oppmålingsavdelingen for gjennomføring av oppmålingsforretning etter matrikkelloven.

Ved en oppmålingsforretning blir rekvirent og naboer varslet. Varsel blir sendt minimum 2 uker før oppmålingsforretningen finner sted.

På oppmålingsforretningen blir gamle og nye (justerte) grenser klarlagt. Punktene blir merket og målt og det blir laget en protokoll fra forretningen.

Gebyr for oppmålingsforretningen sendes til regningsmottaker i etterkant av oppmålingsforretningen.

Forretningen blir avsluttet ved grensejusteringen matrikkelføres og det utstedes matrikkelbrev..

Selve overdragelsen av arealene skjer normalt ved partenes undertegning av samtykket til grensejusteringen i protokollen.

Gebyr

Det tas gebyr for:

  • Oppmålingsforretning etter matrikkelloven
  • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven
  • Evt. saksbehandling etter jordloven