Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ungskogpleie

Hol kommune har tilskudd til ungskogpleie. Kostnaden til ungskogpleie kan dekkes av innestående skogfond med 85% skattefordel.

Tilskudd 

Skogkulturprosjektet har tilgang til kvalifisert arbeidskraft for å utføre oppdrag for interesserte skogeiere. Oppdrag som vi ikke rekker i år vil bli tatt neste sommer.

For å stimulere til økt innsats innen skogkultur er det bevilget et tilskudd for ungskogpleie/avstandsregulering på 150 kr/daa. Resterende beløp vil kunne betales fra skogavgiftskontoen med 85 % skattefordel.

Hva er ungskogpleie?

Ungskogpleie er fristilling av at riktig antall av de beste trærne av ønsket treslag ved å kappe ned uønsket vegetasjon. Avstandsregulering er et begrep som brukes når en bare har ett treslag i bestandet og regulerer treantallet av dette treslaget. Ungskogpleie foretas når trehøyden er fra 1 meter opptil 4-5 meter. I noen tilfeller kan en foreta ungskogpleie ved større trehøyder, helt til trærne blir så store at trevirket er nyttbart. Når trevirket er nyttbart og tas ut av skogen kalles en treantallsregulering for tynning.

Hvorfor bør en drive ungskogpleie?

Man forhindrer at framtidstrærnes høydevekst hemmes av annen vegetasjon.
Krokete, skadde, stygge og storkvistede trær fjernes slik at vokseplassen kan nyttes av trær med bedre kvalitetsegenskaper og større potensial for kvalitetsproduksjon som normalt sett er bedre betalt.
Lys, vann og næring er helt nødvendig for at trær skal vokse. Lystilgangen øker og gir økt tilvekst på fremtidstrærne ved å utføre ungskogpleie.

Fremtidstrærne blir kraftigere og får en mer symmetrisk krone som er mer stabile mot snøskader.
En symmetrisk og velutviklet krone utvikler et kraftigere rotsystem som gjør treet mer bestandig mot stormskader.
Ved å satse på kvalitet er man imidlertid sikker på at tømmeret kan nyttes i alle sortimenter og skogeier har mulighet til å velge det til enhver tid best betalte sortimentet og mest optimale avvirkningstidspunkt.
Et riktig treantall pr. daa vil gi høyere bruttoverdi av tømmeret og en lavere driftskostnad ved avvirkning, som vil øke skogeiers netto fortjeneste betraktelig.

Med dagens gunstige økonomiske ordninger vil en investering i ungskogpleie normalt være det mest lønnsomme tiltaket du kan gjøre i et etablert skogbestand.