Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Erstatningsordninger i jordbruket

Erstatningsordningene i jordbruket har som mål å redusere tap som skyldes uforutsette skader (som det ikke har vært mulig å forhindre/forsikre seg mot) og tap som følge av offentlige pålegg og restriksjoner. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet fatter vedtak.

Produksjonssvikt i jordbruket

Det kan søkes om erstatning når gårdbruker har avlingssvikt i planteproduksjon på mer enn 30% av normalavling (fastsatt gjennomsnitt for regioner), som skyldes klimabetinga skader (knyttet til vær).

Avlingen regnes av alt areal en disponerer, avlingsskaden i skadeåret må kunne dokumenteres. Min. erstatning er kr 5000, maks. erstatning er kr 500 000. Det regnes  ut erstatning for hver vekstgruppe.

Følgende vilkår må være innfridd for å kunne søke:

- klimabetinga avlingssvikt på mer enn 30 % av gjennomsnittsavling

- det er gitt melding til kommunen så snart avlingssvikt oppdages (for at befaring skal kunne gjennomføres i vekstsesongen)

- avling i skadeåret må dokumenteres (antall kg i rundballer og /eller høy /surfôr)

Søknadsfrist er 31. oktoberHusk å melde fra til kommunen så snart en vet at det vil bli avlingssvikt, dvs i vekstsesongen.

Du kan lese mer om ordningen og finne søknadsskjema på Landbruksdirektoratets nettside om produksjonssvikt i jordbruket.

 

Erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt

Søknadsfristen for erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt er 1. november. Dette gjelder tilfeller der rovviltkontakten har påvist at dyra er drept av freda rovvilt.

Det er obligatorisk å sende elektronisk søknad via søknadssenteret til Miljødirektoratet.

I den elektroniske søknaden kan det gis aksept for at statsforvalteren /saksbehandler får tilgang til besetningsdata fra Sauekontrollen (ved å krysse av «Ja»). Dersom søker ikke gir slik aksept (krysser på «Nei»), eller dersom søker ikke er med i Sauekontrollen, må tilsvarende dokumentasjon vedlegges søknaden.

Du finner søknadsskjema på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter for rovviltskader.

 

Forebyggende tiltak mot rovviltskader

Husdyreiere i regionen med store tap grunnet freda rovvilt kan søke om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Søknadsfrist er 15. februar.

Du finner søknadsskjema på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter for rovviltskader.