Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Landbruksveger

Bygging av veier med annet hovedformål enn jordbruk /skogbruk f.eks. veier som hovedsaklig er adkomstveier, skal i stedet behandles etter etter plan- og bygningslova.

Bygging av skogs- eller jordbruksvei, både bilvei og traktorvei, kan ikke starte før godkjenning er gitt av kommunen. Det er søknadsplikt både ved nybygging og opprusting av eksisterende vei.

Unntatt søknadsplikt er enkle driftsveier som gir små terrenginngrep; fylling eller skjæring over kortere strekninger der avviket fra terrengnivå er mindre enn 1 meter. Er du i tvil, ta kontakt med kommunen.

Søknad

Veglinja inntegnet på kart 1:5.000 (ØK) og i målestokk 1:50.000 skal følge søknaden. Opplysninger om landbruksressurser innenfor dekningsområdet til veien må fylles ut. Spesielt viktig er det at estimert byggekostnad og forventa transportgevinst er satt opp (kalkyle kan legges ved).

Dersom veibygginga berører naboer og rettighetshavere skal disse varsles gjennom kopi av veisøknad og liste over personene skal legges ved søknaden til kommunen.

Dersom bygging omfatter ny avkjøring fra eksisterende kommunal vei eller fylkesvei, må du søke om avkjøringsgodkjennelse. Informasjon om dette får du på servicetorget.  

Vilkår 

Kommunen kan sette nærmere vilkår for bygging av omsøkte veianlegg.

Saksgang

Det er ikke behandlingsgebyr på veisaker. Det er ingen spesiell søknadsfrist, sakene blir behandlet etter hvert.

Kommunen oversender søknaden til høringsinstansene som er statsforvalteren i Oslo og Viken samt Viken fylkeskommune. Høringsfrist er minimum 1 måned, men ved evt. behov for befaring på barmark må lengre tid påregnes. Etter høringsrunden tar kommunen stilling til søknaden. I kurante saker fatter rådmannen delegert vedtak, mens saker der det er innvendinger til veibygginga, blir disse avgjort på politisk nivå.

Kommunalt vedtak kan påklages av både søker, høringsinstanser og andre som er å regne som part i saka. Du må derfor vente i 3 uker etter evt. godkjenning fra kommunen før veibygginga kan starte.

Du finner skjema og rettledning på Landbruksdirektoratets nettsider om landbruksveier.

Du kan lese om forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål på Lovdata sine nettsider.