Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Beredskap

Ukraina - Hol, informasjon til befolkningen.


Varsling ved ulykker og større uønskede hendelser, skal som hovedregel rettes til nødetatene:                      

BRANN  110

POLITI  112

AMBULANSE 113


Ved hendelser som kan- eller vil involvere kommunen, vil politiets operasjonssentral varsle kriseledelsen.

Vårt beredskapsarbeid

Hol kommune sitt beredskapsarbeid gjøres i hht. "Lov om kommunal beredskapsplikt". Det viktigste verktøyet kommunen har i dette arbeidet er "Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse" også kalt ROS. Ut fra denne springer kommunens overordnede kriseplan, samt beredskapsplaner for ulike sektorer, f.eks. helse og skole.

Vår ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse) revideres hvert 4. år, mens beredskapsplanene skal revideres hvert år. I tillegg øves det jevnlig.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, revidert 2024, webversjon (PDF)

Hol kommune har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. I vårt arbeid skal vi derfor kontiuerlig vurdere og planlegge samfunnssikkerhet og beredskap i et helhetlig perspektiv.

Hvordan oppnå kontakt

Ved spørsmål om beredskap eller forebyggende arbeid kan servicetorget være behjelpelig på tlf. 32 09 21 00.

VAKTTELEFONER

Politikontakt:
Politikontakt i Hallingdal er Pål K. Mikkelrud
Telefon 33 34 44 00
E-post: post.sor-ost@politiet.no

KOMMUNENS KONTAKTER VED KRISER

Oppmøtesteder for befolkningen i Hol kommune ved bortfall av telefonnettet og alternativ kommunikasjon

Gjelder oppmøte for akutt helsehjelp utenom alminnelige virkedager, og annen kontakt med nødetater.

For befolkningen i Østre Hol er oppmøtested Høgehaug Bo- og behandlingssenter.
Høgehaug er bemannet med helsepersonell, som også har kontakt med brannvesen, ambulanse og politi.

For befolkningen i Vestre Hol er oppmøtested Geilotun Bo- og behandlingssenter.
Geilotun er bemannet med helsepersonell, som også har kontakt med brannvesen, ambulanse og politi.

Legevakta på Ål vil ha ordinær døgnbemanning.

Alternativ kommunikasjon – hvordan oppnå kontakt

Merk! Det er ingen automatikk i at kommunen blir varslet spesielt, ved bortfall av telefonnettet.
Dette vil være utfordrende, spesielt om natten, når det er få aktive brukere.
Det kan derfor ta noe tid før kommunens tjenester er operative med alternativ kommunikasjon, som for vår del er sikringsradio og satellittelefon. De som har dette privat, kan benytte dette som beskrevet under.

Får du ikke kontakt med kommunen – reis til nærmeste oppmøtested!

For de i befolkningen som har sikringsradio eller satellittelefon kan følgende nummer/kanaler benyttes:

Legetjenesten i Hol kommune kan nås via satellittelefon nr. 00 88 16 31 40 43 39 og Sikringsradio kanal 5.

Hol Brann- og redningstjeneste kan nås via satellittelefon nr. 00 88 16 23 40 81 29 og sikringsradio kanal 5.

Brannvesenet og legetjenesten kan videreformidle meldinger til politiet via Nødnett.

(Oppdatert 07.02.2024)

Vær beredt

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Råd om egenberedskap

Du bør kunne klare deg selv i minst tre døgn

Nyttige nettsider

www.kriseinfo.no 

www.dsb.no 

Naturfarevarsler i Norge, varsom.no

Tilfluktsrom

Det er ingen offentlige tilfluktsrom i Hol kommune, eller i de øvrige hallingdalskommunene.

Tilfluktsrom i byene må kombineres med evakuering til trygge områder av landet, og Hallingdal er definert som et slikt trygt område.

Det begrunnes med at det ikke er noen militær aktivitet i regionen, som kan gi en økt risiko for målrettede angrep under krig.

Det finnes private tilfluktsrom. Disse er imidlertid kun tilgjengelig for de personene som oppholder seg på eiendommen eller i bygget.
Eksempler på dette er kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Disse regnes ikke som offentlige tilfluktsrom, fordi de er tilpasset et antall personer som normalt oppholder seg på eiendommen.

Det finnes lister med oversikt over private tilfluktsrom, men disse er unntatt offentlighet etter offentligloven § 21, av hensyn til nasjonale beskyttelseshensyn.

Regjeringen har gitt DSB i oppdrag å vurdere og foreslå kriterier for trygge oppholdssteder for befolkningen ved evakuering. Forprosjektet vurderer blant annet hvilke scenarioer som skal ligge til grunn for utredningen. Arbeidet skal ses i sammenheng med videreutvikling av evakueringsplaner og mobilbasert varsling, der befolkningen skal få viktig informasjon i en nødsituasjon rett på mobilen.

Kilde: Sivilforsvaret

Jodtabletter ved atomulykker

Hol kommune har et lager med jodtabletter, men oppfordrer til å følge rådene fra helsemyndighetene, om å ha dette hjemme.

Dette kan kjøpes reseptfritt på apotekene.

Her kan du lese mer om hvorfor, når og hvem som skal ta jodtabletter (lenke til helsenorge)

Om jodtabletter

Du kan få mer informasjon ved å gå inn på hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Spørsmål og svar om situasjonen i Ukraina

Spørsmål og svar for virksomheter ved radioaktivt utslipp til luft

Veiledning til arbeidsgivere og yrkesgrupper med kritiske samfunnsfunksjoner ved råd om innendørsopphold pga. radioaktiv utslipp til luft.


Hvordan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn.  Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp.

Råd til foreldre og omsorgspersoner:

Slik kan du snakke med barn og ungdommar om krig og frykt for atomulykker - Helsedirektoratet

Nødvarsel på mobil

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv.
I fredstid er det alltid og kun politiet som sender ut varselet. I krig kan Sivilforsvaret også være avsender.

Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen – altså et tillegg til tyfonvarslingen og til politiets etablerte varslingsrutiner.

Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område.

Les om nødvarsel på mobil