Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Veger i Hol kommune

Kommunale veger

Arbeid på kommunens vegområder

Arbeid på kommunens vegområder krever tillatelse. Her kan du laste ned søknadsskjema i tilfelle ditt byggetiltak berører kommunale vegområder.

Søknad om arbeidstillatelse i Hol kommunes vegområder - pdf

Søknad om arbeidstillatelse i Hol kommunes vegområder - Excel

Avkjørsel fra offentlig veg

Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal veg i forbindelse med:

 • Bygging av ny avkjørsel
 • Flytting av avkjørsel
 • Endret bruk av avkjørsel

Denne tjenesten gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. Dersom avkjørselen er en del av byggesak behandles den i byggesaken.

For avkjørsel, eller utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg og riksveg, sendes søknad til henholdsvis Viken fylkeskommune (Fv) eller Statens vegvesen (Rv).

Vedlikehold av kommunal veg

Hol kommune har ca 50 km med kommunal veg som teknisk etat har vedlikeholdsansvar for. Dette gjelder brøyting, grusing og sommervedlikehold som feiing av gatebanen, asfaltering og kantklipp.

Vintervedlikehold

Med vintervedlikehold mener vi brøyting, snørydding og strøing. Vintervedlikeholdet skal på best mulig måte ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter (Vegloven). Hovedveier og gang- og sykkelveier blir prioritert.

Hva kan du forvente av oss:

 • at det normalt er brøyta hovedveger, boligveger, gang- og sykkelveger og prioriterte fortau innen kl. 07.00 på hverdager
 • at veier og gater skal vere fremkomelege for fotgjengere og vinterutrustede køyretøy. Likeens at bakker/vegkryss/svinger er strødd, slik at normalt vinterutrustede køyretøy kommer trygt fram
 • at det står kasser med strøsand som "hjelp til selvhjelp" på utsatte steder (kun til bruk på offentleg veg)
 • at brøytemannskap så langt det er mulig, tar hensyn til eiendommene/avkjøringene langs veien

Ved unormale værforhold vil kommunen sin målsetting kunne fravikes for å omfordele ressursene. Kommunen kan ikke påta seg erstatningsansvar utover det som går fram av vegtrafikklovgivningen og alminneleg rettspraksis.

Hva vi forventer av deg:

 • at du selv fjerner snø frå brøyting som blir lagt inn i privat avkøyrsel. og at du ikke legger snø på offentlig vei eller fortau
 • at du fjerner all vegetasjon på egen grunn som heng ut i kjørebane, fortau eller lignende og som er farlig for      trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapet og andre trafikanter
 • at du ikke fjerner oppsatte brøytestikker
 • at du flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet

Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser om vintervedlikeholdet, ta kontakt med driftsavdelingen/Teknisk etat i kontortiden.

All klage på vintervedlikeholdet rettes skriftlig til driftsavdelingen/ Teknisk etat. (postmottak@hol.kommune.no)

Brøytevakt Hol kommune;  vestre dalføre 95 98 04 91, Østre dalføre 40 86 30 86 (etter vanlig kontortid, dvs. mellom kl. 15 og 07 på hverdager og på lørdager og søndager)

Oversikt over kommunale veger

Nedenfor er det lagt ut kart hvor de kommunale vegene i forskjellige tettsteder er markert med en rød linje (kartene er lagt ut i pdf-format).

Oversikt Dagali

Oversikt Geilo

Oversikt Holet

Oversikt Hovet

Oversikt Skurdalen

Oversikt Sudndalen

Oversikt Ustaoset

Kommunal veg til Hol stasjon


Vegnavn i Hol kommune

Oversikt over vegnavn i Hol kommune 2020

Låste hyttebommer

Når det står om sekunder ved branner, ulykker eller sykdom, er en låst bom av og til et alvorlig problem for utrykningskjøretøy. Vi i Hol brann og feiervesen arbeider nå med å kartlegge alle bommer som er kommet opp, ikke minst inn til hytteområder.


Les mer om registrering av låste hyttebommer