Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ofte stilte spørsmål

Hva er LNF-område

På arealer som på plankartet er vist som landbruks-, natur- og friluftsområder, er det ikke tillatt med boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse, samt fradeling av eiendom, dersom formålet ikke er knytta til gårdstilknytta næringsvirksomhet.

Grunneiere som driver landbrukets utmarksnæring kan bygge, rehabilitere og videreutvikle nødvendige driftshusvære og støler for å utnytte utmarksressursene på eiendommen. Støler kan rehabiliteres og videreutvikles forutsatt form, størrelse og byggehøgder i samsvar med stedets tradisjon for stølsbygg. Det kan åpnes for å sette opp enkle jakt-/fiske-/tilsynsbuer/naust når det er nødvendig for næringsmessig utnyttelse av utmarksressursene på eiendommen.

Har du en bebygd eiendom i LNF-område, er du avhengig av dispensasjon for å kunne utvide bebyggelsen. dette gjelder også tiltak som ikke krever søknad, som bod, uthus, garasje, m.m.

Noen LNF- områder er avmerket LNF-SB eller LNF-SF område. Det innebærer at det er lov med noen tiltak på eksisterende bolig eller fritidsbolig. Hva som er lov, står  da i gjeldende plan for eiendommen.

Kan jeg tegne selv

For å sikre rask og effektiv behandling av byggesøknaden er det nødvendig med gode utførte tegninger. Man kan tegne selv, men det anbefales at man tar kontakt med en fagkyndig for å sikre et godt nok resultat.

Hva slags opplysninger som er nødvendig å ha med på tegningene vil variere med type tiltak og hvilken reguleringsplan som gjelder, men det er noen minimumskrav:

 • Tegninger skal leveres i målestokk 1:100 for plan-/ snitt- og fasadetegninger og 1:500 for situasjonsplan. Det kan imidlertid være hensiktmessig å levere tegninger i annen målestokk, for eksempel hvis tiltaket er av stort omfang.
 • Som hovedregel skal tegninger utføres med rette streker i svart/ hvitt utførelse. På situasjonsplanen kan farger eller skravur brukes for å markere tiltaket.
 • Det  skal sendes med oppriss av eksisterende og nytt terreng og tiltakets plassering i terrenget. (Terrengsnitt).
 • Alle mål skal påføres.
 • Det skal markeres godt på tegningene hva som er nytt og hva som er eksisterende ved søknad om tilbygg/påbygg.
 • Det skal være et tittelfelt på tegninger som minimum opplyser om: Type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse, hvem som har laget tegningen (ansvarlig foretak). I tillegg kan det være hensiktsmessig med anvisningsfigur, himmelretning og lignende.
 • Som hovedregel skal tegninger leveres i format A4 eller A3. Ved andre format må målestokk i A3 opplyses på tegning (for nedkopiering).
 • Ved digital leveranse skal hver tegning ligge på en fil (PDF eller jpg) for å lette registreringen.
 • Navn på vedlegg må ha en forklarende tekst til hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade nord" eller "1. etasje
Kan jeg søke selv

Utgangspunktet er at man må kontrollere hvilken § i plan- og bygningsloven byggetiltaket kommer innunder.
Størrelse og hva bygget skal brukes til avgjør om det er søknadspliktig, kan søke selv eller om du må benytte et ansvarlig foretak.

Søknadssystemet er delt opp i

§ 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

§ 20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Hvor finner jeg godkjente fagfolk

Her finner du lenke til de foretak som har sentral godkjenning i Hol kommune.

Det er også flere andre dyktige foretak som etablert i Hol kommune og som ikke har sentral godkjenning. Disse kan man finne man ved å søke på internettet.

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver et foretaks seriøsitet og faglige kompetanse - et kvalitetsstempel. 

Foretak som skal erklære ansvar i byggesaker må selv vite om de har tilstrekkelig kompetanse for å påta seg ansvarsrett i byggesaken. Sjekk om foretaket kan erklære ansvar.
Kommunen kan gjøre unntak fra fra krav til formell kompetanse, men dette gjelder kun for tiltaksklasse 1.

Hvordan varsle naboene

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Når du sender byggesøknaden til kommunen, må du legge ved en kvittering på at naboene er varslet.

Hva skal et nabovarsel inneholde og hvem skal varsles: 

Forskrift om byggesak (byggesaksforskiften SAK 10)

Byggesaksforskriften med veiledning - SAK 10  

Les om nabovarsling og finn blanketter

Jeg har fått nabovarsel

Hva er et nabovarsel, kravet til nabovarsel og hvordan forholde seg til et nabovarsel, les her.

Naboen har satt opp garasje/uthus, jeg har ikke fått nabovarslet

Bygger naboen uten at du er varslet, les her hvordan du forholder deg til dette.

Hvordan klage på et vedtak/klagebehandling

Dersom du er part i saken eller har rettslig klageinteresse har du klagerett på vedtaket.

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen vedtaket kom frem. Klage skal sendes til Hol kommune, 3576 Hol. Du må opplyse hvilket vedtak du klager på, endringer du ønsker, og de grunner klagen støtter seg på. Klagen må underskrives. Dersom du klager så sent at det er uklart om klagefristen er ute, må du opplyse om hvilken dato vedtaket kom frem.

Selv om det er adgang til å klage, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan fremme krav om utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller klagen er behandlet. Vedtak om utsatt iverksetting kan ikke påklages.

Jeg mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det er krav om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før et bygg kan tas i bruk.

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller

b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

Les om ferdigstillelse av tiltak

Hva slags renseanlegg kan godkjennes

Det kan godkjennes forskjellige typer avløpsanlegg som f.eks. infiltrasjonsanlegg, våtmarksfilter, minirenseanlegg og biologisk gråvannsfilter. Anleggene må være tilpasset bruken, grunnforhold, klare kommunens rensekrav i hht. lokal forskrift, ikke forurense vann og drikkevannskilder og ikke være i strid med evt. reguleringsplaner. Innenfor rensedistriktene godkjennes det ikke separate avløpsanlegg. Ta kontakt med fagkyndig person/foretak for prosjektering i samsvar med sentral forurensningsforskrift og lokal forskrift.

Godkjenner dere tett tank?

I utgangspunkt tillates det ikke nye tette tanker. I spesielle tilfeller kan kommunen tillate tett tank for boliger eller næringsvirksomhet. Se § 7 i lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre renseanlegg i Hol kommune.

Kan jeg legge inn vann?

Før du kan legge inn vann, må det foreligge utslippstillatelse eller godkjent sanitærabonnement.

Bygging av separat avløpsanlegg eller stikkledning til privat eller kommunalt nett er også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Ta kontakt med fagkyndig person/foretak for utforming av søknaden.

Les om tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett

Hvordan søke dispensasjon

Utgangspunktet er at alle byggetiltak skal være i henhold til regelverket. Dersom tiltaket ikke er i henhold til regelverket kan du ikke regne med at du får tillatelse til å bygge.

På visse vilkår kan du likevel søke om dispensasjon fra reglene. Ønsker du å søke dispensasjon kan det være lurt at du leser plan- og bygningsloven, paragrafene som vises til under.

Dispensasjon er søknad om unntak fra regelverket eller en bestemmelse. Det kan søkes om dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler. Det finnes ikke standard skjema for dispensasjonssøknad. En dispensasjonssøknad er et eget brev (vedlegg) i saken hvor det fremgår hva det bes om unntak fra og hvorfor.

For dispensasjoner, se plan- og bygningsloven kapittel 19.

For unntak fra nye tekniske krav ved arbeider i eksisterende byggverk, se plan- og bygningsloven § 31-2.

Huskeliste ved søknad om dispensasjon:

 • Dispensasjon skal være begrunnet i forhold til det bestemmelsene skal ivareta.
 • Dispensasjon skal nabovarsles.
 • Søknaden om dispensasjon må avklare tidsrammen for dispensasjonen (pbl § 19-3). Vi må vite om dette skal være midlertidig eller permanent.

Sannsynligheten for å innvilge en dispensasjon, kan svært sjelden forhåndsuttales av kommunen, da det er saksbehandlingen og forhold som kan fremkomme der som vil avgjøre utfallet.

Fordelene ved å gi dispensasjon skal etter en samlet  vurdering være klart større enn ulempene. De fordelene det siktes til er ikke søkerens egne fordeler (høyere mønehøyder, mere plass mm), det er de samfunnsmessige fordelene som klart må være større enn ulempene.

Les mer om dispensasjon

Gebyr for dispenssasjonssøknader finner du nederst på siden.

Bygge nær riks- og fylkesveger/avkjørselstillatelse

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riks- eller fylkesveg må du huske å sjekke med Statens vegvesen (riksveger) eller Viken fylkeskommune (fylkesveger) hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom.

Riksveger

Søknad om dispensasjon fra byggegrense 

Søknad om avkjørsel/utvidet bruk av avkjørsel

Fylkesveger
Fra 01.01.2021 har Viken fylkeskommune overtatt ansvar for fylkesvegene; behandling av dispensasjonssøknader for bygging nær fylkesveg og søknad om utvidet bruk av avkjørsel.
Viken fylkeskommune informerer

Nabovarsling til fylkesveg
Postadresse for nabovarsling er ikke avklart pr februar 2021. Inntil videre sendes nabovarsel til post@viken.no. Be da om tilbakemelding på at de har mottatt nabovarselet.

Eksempel på avstandserklæring/nabosamtykke

Avstandserklæring/nabosamtykke - eksempel

Hva er utnyttelsesgrad

Veileder for grad av utnytting med beregnings- og måleregler

(Beregning av areal i forhold til eldre reguleringsplaner finner du fra side 54).

Hva er parkeringsareal

For eiendommen din er det vedtatt en utnyttelsesgrad, hvor mye som kan bygges.
Det er viktig å være klar over at parkeringsarelet er inklusive i denne utnyttelsesgraden.

Det vanlige er 2 p-plasser av 18m2 hver, som må trekkes i fra utnyttelsesgraden.

Andre spørsmål

Spørsmål og svar besvart av Direktoratet for byggkvalitet