Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilkobling til kommunalt vann og avløp

Tilkobling

Før tilkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett, må det søkes til kommunen.

Stikkledning fra tilkoblingspunkt til bygning er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, med krav om ansvarlige foretak. Om stikkleding går over annens grunn, må rettighet til dette være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Søknad om tilkobling med tilhørende vedlegg skal sendes som eget dokument. 

Følgende betingelser må følges etter godkjent tilkoblingssøknad 

  • Klargjøring av kommunal kum for tilkobling skal utføres av Hol kommune
  • Tilkobling i kommunal kum, der kummen ikke er klargjort av kommunen, ansees som ulovlig tilkobling og belastes i henhold til § 2.4 i Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Hol kommune.
  • Tilkoblingen må varsles minst 5 dager før til Hol kommunes driftsavdeling, tlf.: 95980911
  • Rettighet til å føre vann- og/eller avløpsledning over annen grunn, alternativt knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende
  • Tilkobling via privat kum skal også varsles kommunen for eventuell kontroll
  • Det skal legges ved kart som viser bygget/tilbygget og ledningstrase frem til tilkoblingspunktet. Ev. stoppekraner eller andre installsjoner skal angis.
  • All tilkobling skal utføres i henhold til Hol kommunes va norm. Se www.va-norm.no

Finn søknadsskjema her

Gebyrregulativ for vann/avløp og tilkoblingsgebyr 2022

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp