Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Bruksendring

En bruksendring betyr at et byggverk eller deler av et byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse. Bruksendring kan også være endret bruk av utvendig areal.

Planer og bestemmelser - hva gjelder for din eiendom?

Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser.

Vær oppmerksom på at bruksendring til rom for varig opphold kan medføre overskridelse av regulert tillatt utnyttelse på eiendommen.

Dette kan du søke om og etablere selv

Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Du kan selv søke om og gjøre bygningsmessige tilpasninger til bruksendringer innenfor egen bolig, jf byggesaksforskriften § 3-1 c). Bruksendringer kan for eksempel være innredning av loft eller kjeller fra bod til rom for varig opphold (stue, soverom, kjøkken og arbeidsrom).

Du må ha hjelp fra fagkyndige dersom du berører bærekonstruksjoner og/eller brannskiller.

Ifølge plan- og bygningsloven § 31-2 kan kommunen gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til dagens tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. 

Les mer i temaveilederen "Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg" (s.43-55)

Dette må du søke om med hjelp fra fagfolk

Dersom du ønsker å søke om bruksendring til egen boenhet for eksempel ny leilighet, må du ta kontakt med fagfolk som kan fylle ut søknaden og være ansvarlig for prosjekteringen.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig
TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017, og for søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge Teknisk forskrift TEK10 eller Teknisk forskrift TEK17. Der vil du også finne veiledninger.

Hvordan søke midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til bolig

Kriterier for midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til bolig

 1. Bruksendring fra fritidsbolig til bolig vil utløse krav om søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav d.
 2. I tillegg kan det være nødvendig å søke dispensasjon, jf. pbl kap. 19 da en slik endring kan være i strid med regulert arealformål. En søknad om dispensasjon må begrunnes og man må varsle naboer om dette. Les Statsforvalteren i Oslo og Viken sin veiledning om dispensasjonssaker som gjelder bruksendring av fritidsbolig til bolig
 3. Søknaden vil utløse krav om ansvarsrett for søknad, prosjektering og evt. utførelse, det vil si at søknaden skal utarbeides og sendes inn av ansvarlig søker. Det vil også være mulig å søke ansvarsrett som selvbygger i henhold til byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8.
 4. Dispensasjonssøknaden sendes regionale og statlige myndigheter for uttalelse ved behov.
 5. Vedtaket om bruksendring er midlertidig, og det må redegjøre for i søknaden hvor lang tid bruksendringen skal gjelde for, maksimalt 5 år.
 6. Ved midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til bolig, vil det være boplikt jf. forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i konsesjonsloven § 7 i Hol kommune.
 7. Behandling av søknad om bruksendring faktureres etter gjeldende gebyrregulativ.
 8. For bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig vil hele bygningen berøres, og kommunen legger derfor til grunn at samtlige krav til helårsbolig etter TEK17, pbl. og lokale forskrifter gjelder. Eventuelle avvik må vurderes ved behandling av søknaden.

Andre ting man bør huske på:

 • Avstand fra sentrum vurderes i hver enkelt sak.
 • Det må meldes flytting til Hol kommune.
 • Statens vegvesen skal eventuelt godkjenne utvidet bruk av avkjørsel fra riksveg.
 • Viken fylkeskommune skal eventuelt godkjenne utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg
 • Infrastruktur som helårsveg, vann og avløp må være på plass. Et eventuelt avløpsanlegg må være dimensjonert for helårsbruk.
 • Kommunale gebyrer vil endres.

Hol kommune har vedtatt prinsipper knyttet til søknader om bruksendring for boliger og fritidsboliger.

Direktoratet for byggkvalitets veiviser for bruksendring

Se kommunens oversikt over søknadsskjemaer her