Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Barnehager i Hol

Barnehagene i Hol kommune administreres av kultur og oppvekstetaten i kommunen.

Kommunale barnehager

I Hol kommune er det 5 kommunale barnehager. Barnehagene varierer i størrelse, fra 1 avdeling til 5 avdelinger. Barnehagene er lokalisert i Hovet, Hol, Geilo og Skurdalen.

Dagali og Skurdalen barnehage

Vestlia barnehage

Geilo barnehage

Hol barnehage

Hovet barnehage

Private barnehager

Det er 2 private barnehager lokalisert på Geilo. Se mer informasjon om barnehagene i linken under

Trollklubben barnehage

Småtroll barnehage 

Informasjon om barnehageopptak

Rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen utgangen av august det året som det blir søkt om barnehageplass.Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år (jfr. Lov om barnehager § 16).

Det blir benyttet elektronisk søknad for å søke barnehageplass i Hol kommune. Den elektroniske søknaden skal benyttes både i hovedopptaket (søknadsfrist 1. mars) og dersom det skal søkes om plass i løpet av barnehageåret.

Ikke alle får oppfylt sin 1. prioritet ved tildeling av plasser. Det er derfor viktig å sette opp flere barnehager i prioritert rekkefølge i søknadsskjemaet. Opptaket blir gjennomført etter vedtatte opptakskriterier. Dersom det ikke er ledige plasser i de prioriterte barnehagene på søknaden, vil det bli tildelt plass i en av de barnehagene som har ledig kapasitet.

Plasser i hovedopptaket blir tildelt fra oppstart av det nye barnehageåret som er i midten av august hvert år. Dersom det er behov for å starte opp tidligere, ta kontakt med barnehagen som du har fått tildelt plass i. Å få starte opp i perioden fra 1. august til nytt barnehageår starter, vil være avhengig av ledig kapasitet. 

Søke plass eller endre eksisterende barnehageplass

Søknadsfristen i hovedopptaket er årlig 1.mars og blir annonsert i Hallingdølen og på kommunen sin hjemmeside i begynnelsen av februar. Ellers i året er det løpende opptak. 

Søknad om barnehageplass i Hol kommune gjøres via Visma Flyt Barnehage Foreldreportal. Dette gjøres enten du søker plass i kommunale eller private barnehager. Dersom du vil beholde eksisterende plass, trenger du ikke å søke på nytt. 

Søknad om barnehageplass består av flere trinn der det skal legges inn informasjon. Dersom det blir søkt om deltidsplass, må dagvalg markeres likt i både partal- og oddetalsuker. Dersom det er ulikt registrert, er det dagvalget i partalsuker som blir lagt til grunn for søknaden

På grunn av sikkerhet, forutsetter innlogging mulighet til å logge inn via ID-porten. Informasjon om ID-porten og ulike innloggingsmetoder finnes på Digitaliseringsdirektoratets nettside. Hvis søker ikke har BankID, kan søker opprette f. eks. MinID; se informasjon om krav på Digitaliseringsdirektoratets nettside

Når du har fullført søknaden og sender den inn, vil du motta en bekreftelse på e-post, og i din digitale postkasse - dersom du har det. Det anbefales å benytte Google Chrome eller Firefox som nettleser for søknaden. Nettleserne kan du laste ned gratis. 

NB! Trollklubben barnehage avvikler driften fra barnehageåret 2025-2026. Barnehagen tar ikke inn nye barn i hovedopptaket 2024-2025 og barnehagen er derfor ikke søkbar i søknadsportalen.

Søke plass eller endre eksisterende barnehageplass her 

Si opp eksisterende barnehageplass

Si opp eksisterende barnehageplass her

Permisjon fra plass i barnehage

Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen.Søknad om permisjon sendes minst én måned før permisjonen skal gjelde. Ved langvarig sykdom kan permisjon innvilges ved fremvisning av legeerklæring.

Søknad om permisjon behandles og avgjøres av administrasjonen i Kultur- og oppvekstetaten i samråd med styrer i aktuell barnehage. Dersom permisjon innvilges betales det ikke for barnehageplassen i permisjonsperioden 

Søknad sendes på e-post til postmottak i Hol kommune. Søknad kan også sendes skriftlig til: Servicetorget i Hol, Ålmannvegen 8, 3576 Hol 

Søknad om permisjon fra barnehageplass

Informasjonshefte til foresatte som har barn som skal starte i barnehage 

Informasjonshefte om barnehage i Hol

Behov for hjelp i forbindelse med opprettelse av søknad eller endring?

Dersom du har behov for hjelp med elektronisk søknad, eller har barn som ikke har norsk 11-sifret personnummer, ta kontakt med servicetorget i Hol kommune, telefon 3209 2100.

Har du andre spørsmål angående barnehagesøknad, kontakt kultur- og oppvekstadministrasjonen:

Hege Espeli, Konsulent Kultur- og oppvekstetaten

Telefon 3209 2191 

Send e-post til Konsulent her  

Bernt Ivar Hjelmsø, Barnehagefaglig rådgiver Kultur- og oppvekstetaten

Telefon 3209 2194 / 476 69 259

Send e-post til Barnehagefaglig rådgiver her
 

Vedtekter for barnehagene

Kommunale og private barnehager skal ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, jf. Lov om barnehager §8. 

Les vedtekter  for de kommunale barnehagene i Hol kommune gjeldende fra 01.03.2024 her

Barnehagerute

For at det skal være mest mulig forutsigbart for foresatte og ansatte i barnehagene utarbeides det barnehagerute som er gjeldende for barnehageåret.

Med bakgrunn i nye vedtekter for de kommunale barnehagene gjøres det oppmerksom på at feriebarnehage 2022 (påske, sommer og jul) organiseres i Geilo barnehage og Hol barnehage.

Les barnehagerute for 2023 - 2024 her

Les barnehagerute for 2024-2025 her

Betalingsreglement

Les betalingsreglement for de kommunale barnehagene her

Oppholdsbetaling

Kommunestyret har vedtatt at Hol kommune følger makspris på oppholdsbetaling i barnehage vedtatt i statsbudsjettet hvert år.

Det finnes to nasjonale moderasjonsordninger kommunen administrerer. Disse er behovsprøvd etter husstandens samlede inntekt og det søkes for ett barnehageår om gangen.

Det er lovfestet i hvilken rekkefølge de ulike moderasjonene skal beregnes. Først beregnes inntektsmoderasjon. Deretter beregnes søskenmoderasjon (grunnlag = makspris minus inntektsmoderasjon). Til slutt beregnes gratis kjernetid (grunnlag = makspris minus inntektsmoderasjon minus søskenmoderasjon).

For ytterligere informasjon, se betalingsreglementet. Søknad om reduksjon i oppholdsbetalingen sendes til Kultur- og oppvekstetaten via søknadsportalen

Oppholdsbetaling fra 01.01.2023:

Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri måned. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen.

5 dager kr 3 000,- pluss kostpenger kr 176,-

4 dager kr 2 850,- pluss kostpenger kr 149,-

Oppholdsbetaling fra 01.08.2024:

Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri måned. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen.

5 dager kr 1 500,- pluss kostpenger kr 200,-

4 dager kr 1 400,- pluss kostpenger kr 160,-

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon 30% for barn nr. 2. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, gis det gratis barnehageplass.

Redusert foreldrebetaling grunnet lav inntekt

Dersom maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin per barn.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen fra foreldrene være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Det skal søkes om redusert betalingssats elektronisk

Søknadsfristen er 30. juni hvert år om du vil ha søknaden behandlet innen nytt barnehageår tar til i august. Søknader mottatt etter 30. juni vil være gjeldene fra september.

Etter søknadsfristen blir søknadene behandlet fortløpende. Søknader mottatt før den 20. hver mnd. vil være gjeldene fra måneden etter.

Søkere som har rett til begge ordninger for redusert foreldrebetaling, skal bare sende inn en søknad.

Søk om redusert betalingssats på grunn av lav samlet personinntekt her

Utfyllende informasjon om ordningen med redusert betalingssats:

Les informasjon om ordningene med redusert betalingssats her

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5- åringer

2, 3, 4 og 5- åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt har rett på 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Inntektsgrensen for familier og husholdninger er satt til kr. 615 590,- jr. siste skattemelding.

Det skal søkes om redusert betalingssats elektronisk

Søknadsfristen er 30. juni hvert år om du vil ha søknaden behandlet innen nytt barnehageår tar til i august. Søknader mottatt etter 30. juni vil være gjeldene fra september.

Etter søknadsfristen blir søknadene behandlet fortløpende. Søknader mottatt før den 20. hver mnd. vil være gjeldene fra måneden etter.

Søkere som har rett til begge ordninger for redusert foreldrebetaling, skal bare sende inn en søknad.

Søk om redusert oppholdstid på grunn av lav inntekt her

Utfyllende informasjon om ordningen med redusert betalingssats:

Les informasjon om ordningene med redusert betalingssats her

Kjøp av dag

Kjøp av dag i barnehage koster kr. 600,- pr. dag. Det må være ledig kapasitet og tilstrekkelig personell i barnehagen den aktuelle dagen. Barnehagen v/ styrer avgjør spørsmål om eventuell ledighet.

For sen henting

Gebyr ved for sen henting er kr. 550,- pr. gang.

Kontantstøtte

Barn som mottar kontantstøtte og som søker barnehageplass, vil få en avkorting i kontantstøtten etter hvor stor barnehageplass barnet får tildelt. En dag i heldagsbarnehage utgjør 8,5 timer.

Dersom barnet har 4-dagers plass eller 5-dagers plass i uka, vil det ikke bli utbetalt kontantstøtte.

Foresatte plikter å gi melding til NAV hvor stor barnehageplass barnet har.

Les informasjon om kontantstøtte fra NAV her

Kommunikasjon barnehagen - hjemmet. "Visma - Min barnehage"

Hol kommune bruker «Visma Min barnehage» som kommunikasjonsplattform mellom barnehagen og hjemmet.

Med appen installert på mobiltelefonen eller nettbrettet kan du enkelt kommunisere med din barnehage, samt følge med på ditt barns hverdag i barnehagen.

Med Min Barnehage-appen kan du:

-  Motta og sende meldinger med barnehagen
-  Registrere hvilke dager ditt barn ikke skal være i barnehagen
-  Motta dagbok som forteller om barnets små og store opplevelser i barnehagen, i form av tekst og bildedeling
-  Gi eller avslå samtykker

Les informasjon om Min barnehage - foresatt APP her

Sykdom

Les informasjon om Miljøretta helsevern Hallingdal: Plakat smittsomme sykdommer barnehage Hallingdal 2022-2023 her

Les informasjon fra Folkehelseinstituttet "Når skal barnet være hjemme fra barnehagen?" her

Les informasjon fra Folkehelseinstituttet om Smittsomme sykdommer i barnehagen her

Skyss

Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage kan etter Barnehageloven §36 i noen tilfeller ha rett til skyss mellom hjem og barnehage de dagene barnet mottar spesialpedagogisk hjelp, for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg hjelpen.

Til vanlig har foresatte selv ansvar for transport av barna sine til og fra barnehagen. For å få innvilget skyss må det være spesielle grunner som gjør transporten vesentlig mer byrdefull for foresatte enn det som er vanlig. Barnet må ha vedtak om spesial-pedagogisk hjelp og skyss kan gis de dagene barnet mottar hjelpen.

Vedtak om eventuell skyss gis for en periode av gangen, og er enkeltvedtak med klageadgang etter Forvaltningsloven.

Se søknadsskjema for skyss her

Søknaden sendes Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Kosttilbud i kommunale barnehager i Hol

Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold. Barnehagene er ikke pliktig til å servere mat, så det som serveres i barnehagene i Hol kommune er et ekstra tilbud.

Kostpenger pr. 01.01.2024:

I Hol kommune har vi følgende satser på kostpenger som er foreldrebetalt:

5-dagers plass: kostpenger kr. 176,-
4-dagers plass kostpenger kr. 149,-

Kostpenger  fra 01.08.2024:

I Hol kommune har vi følgende satser på kostpenger som er foreldrebetalt:

5-dagers plass: kostpenger kr. 200,-
4-dagers plass kostpenger kr. 160,-

Kostpengene skal som hovedregel brukes til melk og frukt. 

I tillegg til dette kan barnehagene gi tilbud om mer matservering. Kommunen har satt som mål at det skal minimum serveres 4 måltider i måneden. Det er opp til hver enkelt barnehage hvordan de legger opp matserveringen, og om de ønsker å ha flere serveringer enn nevnt ovenfor.

I Hol kommune er det ikke avsatt ekstra ressurser til å ha ansvar for matservering i barnehagen, det må derfor til enhver tid vurderes om det ressursmessig er hensiktsmessig å ha flere serveringer enn det som kommunen tilbyr. Det er ulikt hvor mye en får ut av kostpengene en tar inn, fordi noen butikker er dyrere enn andre. Barnas beste skal alltid ha høyeste prioritet. Samarbeidsutvalgene i barnehagene bør være aktive i disse beslutningene.

Slik jobber vi med måltidene i barnehagene

Barnehagene i Hol har et medansvar for at barna får i seg sunn og næringsrik mat når foreldrene er på jobb. Derfor har det stor betydning hva vi tilbyr av mat og hvordan vi gjennomfører måltidene i barnehagen. Barnehagene skal veilede foreldrene slik at medbrakt matpakke består av sunn og næringsrik mat, og matservering i barnehagen skal følge statens retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

• God tid til måltidene, minimum 30 minutter.
• Maksimum 3 timer mellom hvert måltid.
• Voksne som tar aktiv del i måltidet og spiser sammen med barna.
• Aktive voksne som legger vekt på et godt fungerende og trivelig spisemiljø.
• God hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilbereding av mat.
• Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon, mye læring i et måltid.
• Variert mat med ulike smaksopplevelser.
• Mat og drikke med mye tilsatt sukker unngås.

Typer måltid i barnehagen

Matpakke: Barna medbringer selv matpakke i barnehagen.

Mat i det pedagogiske arbeidet: Det legges tilrette for måltider med innslag av kjøtt, fisk, fugl og grønnsaker. Måltidene er knyttet opp mot tema, prosjekt eller aktivitet og er ikke ment som et fullverdig måltid, men en smak. Det er lurt å sende med matpakke de dagene dette står på planen. Kostnadene til disse måltidene dekkes av barnehagen.

Smøremåltidene i barnehagen: Barnehagene har egne matdager som finansieres med selvkost på barnehagefakturaen. Det er fokus på sunt kosthold og det tilrettelegges kost i samråd med foresatte for de barna som av ulike årsaker må ha et skreddersydd kosttilbud på grunn av sykdom, allergier og kultur.

Barna får frukt og grønt hver dag, og det serveres melk og vann til drikke.

Alle våre barnehager følger statens retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Se statens retningslinjer for mat og måltider i barnehagen her

Måltidet som pedagogisk arena
Et måltid i barnehagen handler om mye mer enn å få maten i seg. Det er mye læring ved et måltid i barnehagen. Måltidet betyr samhandling og fellesskap og er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse. Barn lærer av å se hverandre, de påvirker hverandre på godt og vondt også når det gjelder mat. Derfor er det svært viktig å ha kompetente voksne som bevisst bruker måltidene som en pedagogisk arena, da blir måltidenes helhetlige verdi i barnehagehverdagen bedre ivaretatt. 

Spesialpedagog og logoped

Hol kommune har en spesialpedagog som er direkte underlagt Kultur- og oppvekstsjef som nærmeste leder. Barnehagefaglig rådgiver er faglig leder. I tilfeller der barnehagen undrer seg over noe hos barnet skal spesialpedagog kontaktes for å utføre observasjon, veilede personal og foresatte slik at tiltak prøves ut tidlig. I de tilfeller spesialpedagog kontaktes skal det foreligge samtykke fra foresatte. Spesialpedagog skal også brukes i saker der det handler om systemarbeid på avdeling. Dette krever ikke samtykke fra foresatte.

Når spesialpedagog er koblet på enkeltsaker eller systemsaker lages det tiltaksplaner som barnehagen og foresatte følger og evaluerer. Dersom iverksatte tiltak ikke har effekt kan saken henvises til PPT og OT Hallingdal og egen henvisningsprosedyre må følges. Tiltaksplaner arkiveres i Visma Flyt Sikker Sak.

Spesialpedagog er ute i barnehagene på faste tider og når barnehagen har behov.

Målet med stillingen er:

1. Sikre at barn og barnegrupper i barnehagene får riktig hjelp og støtte til riktig tid, slik at iverksatte tiltak ikke blir tilfeldige. 

2. Det allmennpedagogiske arbeidet styrkes og bidrar til barnets og barnegruppens utvikling og læring.  

3. Spesialpedagogens støtte bidrar til at alle barn blir bedre rustet til å starte på skole. 

4. Redusere antall «små» vedtak, slik at barna kan ivaretas innenfor det allmenpedagogiske arbeidet. 

Hol kommune sin logoped er direkte underlagt Kultur- og oppvekstsjef som nærmeste leder og jobber med barn i barnehage og skole. Logoped veileder ansatte i barnehage og foresatte i utfordringer knyttet til språk. Dersom logoped blir kontaktet skal det foreligge samtykke fra foresatte. Dersom observasjon konkluderer med at det er behov for en tilmelding til logoped skjer det i samarbeid mellom foresatte og barnehage. Tilmelding skjer via Hol kommune sitt arkivsystem Visma Flyt Sikker Sak.

Spesialpedagog og logoped har jevnlige samarbeidsmøter og deltar også i regionale nettverk i Hallingdal.

Dersom foresatte ønsker å kontakte spesialpedagog eller logoped, kontakt styrer i barnehagen så opprettes kontakt.

Økt grunnbemanning

Alle kommunale barnehager i Hol kommune har økt grunnbemanning. Den økte grunnbemanningen i barnehagene ble vedtatt i kommunestyret 08.12.2024 og har som mål å sikre nok bemanning slik at pedagoger får gjennomført sin lovpålagte planleggingstid og ha vikar i barnehagen dersom det er sykdom i personalgruppen. Den økte grunnbemanningen skal også styrke personalgruppene sitt arbeid i arbeid med enkeltbarn og systemarbeid i barnegruppene. 

Menn i barnehagen

Menn i barnehagen er et nettverk over hele landet - også i Hallingdal.  

MIB er et uformelt nettverk av og for menn/gutter som jobber i barnehage eller utdanner seg for å jobbe i barnehage. 

Nettverket fungerer som en sosial og/eller faglig møtested, der du treffer andre som jobber eller utdanner seg i retning denne sektoren.


Målet er og å få til et miljø på tvers av barnehagene uavhengig hvilken kommune i Hallingdal man jobber i.
Flere menn opplever å være alene som mann på jobb sammen med mange kvinner og derfor er disse nettverkssamlingene nødvendige og nyttige for svært mange.

Les mer om Menn i barnehagen her


Ta gjerne kontakt på e-post

Send e-post til MIB-Hallingdal her

Overgang barnehage skole  

Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Barnehagen og skolen er begge institusjoner for omsorg, danning, lek og læring. De er pedagogiske institusjoner med forskjellig mandat, men de skal begge bidra til en god start på livet og livslang læring. Det er foresatte som har hovedansvaret for barnas oppdragelse. Foresatte, barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barnet møter skolen med entusiasme og lærelyst.

Barn og foresatte skal føle seg trygge på at både barnehage og skole gjør sitt beste for å skape kontinuitet og sammenheng i læringsløpet, og at hvert enkelt barn sikres en god overgang fra barnehage til skole. Dette krever tett samarbeid med barna og foresatte, og mellom ansatte i barnehagen og skolen. Videre avhenger dette av god flyt og tverrfaglig innsats med ytterligere hjelpe- og støttetjenester, slik at vi tidlig kan fange opp og følge opp barn som av ulike grunner er i behov av ekstra støtte. Barns medvirkning og deltakelse i dette arbeidet er særlig viktig

Les overgangsplan barnehage til skole her

Foreldres medvirkning

Krav til samarbeid mellom barnehagen og foresatte er nedfelt i både Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager, som begge er vedtatt i Stortinget. Barnehagen har ansvar for å etablere denne kontakten gjennom foreldresamtaler og foreldremøter.

Samarbeidsutvalg (SU)

Alle barnehager i Norge skal ha et Samarbeidsutvalg, ifølge Lov om barnehager §4. Samarbeidsutvalget skal bidra til godt samarbeid mellom barnehagen, foresatte og ansatte.

SU består av:
Representanter fra foreldene
Representanter fra personalgruppen
Politisk representant valgt i Utvalg for Kultur- og levekår

Styrer er medlem i SU. Styrer har talerett, men ikke stemmerett.

I barnehager med mer enn 1 avdeling velges 2 representanter fra foreldre og 2 fra ansatte.

Les hva samarbeidsutvalget (SU) i barnehager er her

Les "hvorfor skal vi bli med i Samarbeidsutvalget (SU)? her

Foreldreråd (FAU)

Foreldrerådet er et lovpålagt organ som består av alle foreldrene i barnehagen. Her kan de møtes, diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. Det er viktig med gode rammer som definerer ansvarsområder, oppgaver og antall møter i året. Struktur skaper engasjement. Typiske oppgaver kan være å fremme foreldrenes interesser, bidra til å skape et godt miljø for barna og velge representanter til samarbeidsutvalget.

I mange barnehager lager foreldrene et arbeidsutvalg (FAU) som skal være bindeleddet til de ansatte og jobbe for et godt barnehagemiljø på vegne av foreldrerådet. Et slikt utvalg består gjerne av to eller flere foreldre fra hver avdeling.

Kommunalt foreldreutvalg barnehage (KFUB)

Det er ikke hjemlet i Lov om barnehage (Barnehageloven) at det må opprettes lokale KFUB. Det oppfordres likevel til et slikt organ som kan representere viktig interesse- og meningsfellesskap for foresatte på tvers av barnehagene. KFUB kan være en betydningsfull samarbeidspartner for barnehageadministrasjonen i kommunen og for fagutvalget (Utvalg for kultur og levekår).

Et lokalt foreldreutvalg kan:
- løfte foreldrestemmen for foresatte med barn i barnehagen på kommunenivå, bl.a. for å styrke foreldrepåvirkningen på utviklingen av barnehagesektoren
- samle engasjementet og skape et fora, som i fellesskap kan fremme meninger og synspunkt som angår foresatte og barnehage
- virke sterkere enn den enkelte foreldres stemme i saker som skal fremmes for politikerne og administrasjon

Kommunalt foreldreutvalg (KFUB) har som formål å
- fremme et godt samarbeide mellom foresatte, barnehage, barnehageadministrasjonen og det politiske nivået i kommunen.
- være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foresatte ved alle barnehagene i kommunen
- drive informasjonsarbeid og ideskaping og bidra med erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom de ulike barnehagene i kommunen
- arbeide for foreldreengasjement for å gi hvert enkelt barn et best mulig utbytte av sin barnehagetid

KFUB består av en foreldrerepresentant fra foreldrerådet i hver barnehage. Representanten velges i første møtet i foreldrerådet ved hver barnehage. Den som er valgt har møte- og informasjonsplikt i foreldrerådet ved barnehagen. Hvert medlem skal ha en personlig vara som også er valgt.

Utvalget består også av barnehagefaglig rådgiver og en styrer
De private barnehagene inviteres til å delta med en foreldrerepresentant
Dersom det faste medlemmet er forhindret fra å møte, må han/hun selv sørge for å gi beskjed til sin vara.
KFUB skal selv konstituere seg på det første møtet som holdes på høsten. Her skal det velges
- leder
- nestleder
- sekretær

Samarbeid med andre hjelpeinstanser

Barnehagene har et tett samarbeid med ulike hjelpetjenester for å sikre barnets beste.

Helsestasjonen

Helsestasjonen er den første institusjonen barnet og foreldrene møter. Disse har kompetanse på forskjellige felt av helse og utvikling. De har blant annet henvisningsmulighet ved mistanke om hørselssvekkelse, synssvekkelse.

For mer informasjon om helsestasjonen les her 

Hallingdal barneverntjeneste

Barnevernet har mulighet for økonomiske og faglige tiltak i heimen. Barnehagepersonalet har plikt til å gi opplysninger til barnehagevernet om vold på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at

  • et barn blir mishandlet i hjemmet
  • det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker
  • det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel

Lenke til Hallingdal barnevarntjeneste kommer.

PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

PPT har ansvar for barn og unge som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I tillegg har tjenesten ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring. Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for eleven/barnet med særlige behov.

Den pedagogisk psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

For mer informasjon om PPT og OT Hallingdal les her

BUP (Barne- og ungdomspsykiatri)

BUP er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år. De tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av barnepsykiatriske symptomer og tilstander. Du må få henvisning til BUP fra lege eller barnevernleder, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp. 

For mer informasjon om Ringerike BUP - Vestre Viken les her

Barnehagemyndighet

Hva er barnehagemyndighet?

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) ligger til grunn for barnehagemyndighetens utøvelse av myndighet. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning. Barnehageloven gjelder for alle barnehageeiere, både kommunale og private.

Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager samt andre myndighetsoppgaver som følger av Lov om barnehager med forskrifter.

For mer informasjon om Lov om barnehage med forskrifter les her 

Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Bestemmelsen om å gi pålegg om å rette opp uforsvarlige forhold skal fungere som en sikkerhet for barns trivsel, lek, læring og utvikling i barnehagene.

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.

Barnehagemyndigheten er private barnehagers kontakt inn mot kommunens administrasjon.

Tilsyn av barnehager

Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn og veiledning av barnehager for å påse at barnehagene følger regelverket. Ansvaret gjelder for både kommunale og private barnehager. Dette innebærer at kommunen også fører tilsyn med barnehager som den selv driver. Tilsyn kan føres gjennom skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og gjennom tilsynsbesøk. Det er ikke lovpålagt hvor ofte og hvordan tilsyn skal gjennomføres.

Barnehagemyndighetens ansvar begrenser seg til å føre tilsyn etter Lov om barnehager med forskrifter. Dersom det oppdages brudd på andre lover og forskrifter skal dette meldes til gjeldende instans. Barnehageloven skiller mellom barnehageeiers ansvar og oppgaver, og kommunens ansvar og oppgaver som barnehagemyndighet. Eier har et selvstendig ansvar for at barnehageloven med forskrifter blir oppfylt, mens det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.

For mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet om tilsyn les her

For mer informasjon om tilsyn med barnehager (veileder) les her

Godkjenning av barnehager

Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud.

Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav vil bli fulgt og at det legges opp til en forsvarlig virksomhet, jf.barnehageloven §14, Godkjenning.

Når en allerede godkjent barnehage foretar endringer av et visst omfang, må barnehageeier melde det til kommunen som barnehagemyndighet, jf.barnehageloven §6, Virksomhetens plikt til å søke godkjenning. «Allerede godkjente barnehager som gjør endringer av et visst omfang, må søke om ny godkjenning. Barnehagemyndigheten avgjør om dette er en endring som krever ny godkjenning» (Veileder godkjenning av barnehager, Utdanningsdirektoratet).

Kommunen kan godkjenne nye barnehager, men er ikke forpliktet til å gi driftstilskudd.

For mer informasjon om godkjenning av barnehager les Utdanningsdirektoratet sin veileder her

Dispensasjoner

Dispensasjon fra norm for grunnbemanningen

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Til forskjell fra pedagognormen, er det her tillatt å beregne prosentvise stillinger. Det vil si at et ekstra barn ikke utløser krav til en ny heltidsstilling. På samme måte som for pedagognormen, er det barnehagen som helhet som skal oppfylle kravet til grunnbemanning.

Det er hjemlet dispensasjonsadgang fra bemanningsnormen i lov om barnehager § 26 tredje ledd. For å innvilge dispensasjon kreves det også her at det må foreligge særlige hensyn og at barnehagens samarbeidsutvalg skal uttale seg.

Vilkåret om at det må foreligge særlige hensyn, innebærer at dispensasjonsadgangen kun skal brukes unntaksvis. I vurderingen av om det skal gis dispensasjon, vil kommunen foreta en konkret vurdering av om barnehageeier gjør en reell innsats for å skaffe kvalifisert personale. Kommunen vil også vurdere om barnehagen har tilstrekkelig personale til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i den perioden det gis dispensasjon for. Dette vil blant annet bero på barnas alder og oppholdstid, og bemanningens samlede kompetanse.

Dispensasjon fra pedagognorm

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og minimum én pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år. Et barn regnes som over tre år fra august det året det fyller 3 år.

Normen gjelder på barnehagenivå og beregningen skal derfor ta utgangspunkt i det totale antall barn i barnehagen og ikke på den enkelte avdeling eller gruppe. Det er antall barn som er grunnlaget og ikke antall heltidsplasser.

Det kan gis midlertidig dispensasjon fra pedagognormen for inntil et år av gangen når særlige hensyn taler for det. Særlige hensyn skal i det konkrete tilfellet det søkes dispensasjon for, være til barns beste i den barnehagen det søkes for. Kommunen må foreta en konkret vurdering av om det foreligger slike særlige hensyn.

Utgangspunktet for kommunens vurdering er hvorvidt det i et konkret tilfelle kan anses forsvarlig å øke barnetallet pr pedagogisk leder. Hver enkelt søknad skal behandles særskilt der forhold i den aktuelle barnehagen skal vurderes. En konkret vurdering av barnegruppens sammensetting og behov, barnehagens fysiske miljø, barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse skal gjennomføres for den aktuelle barnehagen. Dette innebærer at behandling av søknader fra tilsynelatende like barnehager kan få ulikt resultat ut fra totalvurderingen av forholdene i den enkelte barnehage.

Kommunens vurderinger skal synliggjøres i et eventuelt vedtak om midlertidig dispensasjon.

Terskelen for å gi midlertidig dispensasjon skal være høy, og det skal kun gis unntaksvis.

Det bemerkes at forskrift om pedagogisk bemanning åpner for at kommunen også kan avslå en dispensasjonssøknad til tross for at vilkår etter forskriftens §§ 1 og 2 er oppfylt.

For å sikre at saken blir belyst fra flere sider, og brukernes rett til medbestemmelse ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved eiers søknad om dispensasjon, jf Lov om barnehager § 26 tredje ledd.Uttalelsen skal vektlegges, men kommunen er ikke bundet av den. Et vedtak om dispensasjon kan ikke gis med tilbakevirkende kraft.

Vilkåret om at det må foreligge særlige hensyn, innebærer at dispensasjonsadgangen kun skal brukes unntaksvis. I vurderingen av om det skal gis dispensasjon, vil kommunen foreta en konkret vurdering av om barnehageeier gjør en reell innsats for å skaffe kvalifisert personale. Kommunen vil også vurdere om barnehagen har tilstrekkelig personale til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i den perioden det gis dispensasjon for. Dette vil blant annet bero på barnas alder og oppholdstid, og bemanningens samlede kompetanse.

Dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder

Utdanningskravet sikrer at personalet har kompetanse for å drive barnehagen. Etter barnehageloven § 24 andre ledd må styrer i barnehagen ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer, jf. § 25 første ledd.

Det stilles krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, jf. § 28.

Hovedregelen om utdanningskravet er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse for å drive barnehagen til beste for barn og foreldre.

Det kan imidlertid gis dispensasjon fra utdanningskravet og / eller kravet om norskferdigheter dersom barnehagen ikke klarer å skaffe rett utdannet personale.

Et av vilkårene for dispensasjon at det ikke har meldt seg kvalifisert søker etter at stillingen har vært offentlig utlyst. En kvalifisert søker er en søker som oppfyller utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for stillingen som styrer eller pedagogisk leder.

Det er altså en forutsetning for å få dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter at barnehagen ikke klarer å skaffe rett utdannet personale. Reglene om dispensasjon innebærer at barnehagen ikke kan ansette en ikke-kvalifisert søker til stilling som styrer eller pedagogisk leder dersom det foreligger en eller flere søkere til stillingen som oppfyller utdanningskravet etter loven. Forskriften åpner ikke for at det kan legges vekt på en søkers personlige egnethet i denne sammenhengen.

For å søke om midlertidig dispensasjon fra barnehageloven les her

For mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet om dispensasjon fra pedagognormen les her

For mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet om dispensasjon fra utdanningskravet les her

Politiattest

For mer informasjon om politiattest i barnehage les her

Veiledning av barnehager

Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn og veiledning av barnehager for å påse at barnehagene følger regelverket. Ansvaret gjelder for både kommunale og private barnehager. For å ivareta rettsikkerheten til alle barnehageeiere i Hol kommune og sikre legitimitet i veiledningsarbeidet, er kommunens administrasjon tydelig bevisst på skillet mellom rollen som eier og myndighet.

I merknader til barnehageloven § 10, Barnehagemyndighetens ansvar, står følgende om veiledning:

  • Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.
  • Kommunen skal ved godkjenningen og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunene drives i tråd med de kravene som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter
  • Aktiv og god veiledning er et viktig virkemiddel for å oppnå gode barnehager og effektiv etablering og drift

For Larvik kommune betyr dette å være proaktiv. Med utgangspunkt i de opplysningene kommunen får kjennskap til skal Barnehagemyndigheten veilede barnehageeiere og barnehagene til å etterleve regelverket. Gjennom risikoanalyser – og vurderinger besluttes det hvor og når det kan være formålstjenlig å gå inn med veiledning. Veiledning har alltid som mål å sikre god regelverksetterlevelse. I de tilfellene barnehagemyndigheten har valgt å bruke veiledning som virkemiddel, og dette ikke fører til regelverksetterlevelse, er det nødvendig å bruke tilsyn som virkemiddel. Det er imidlertid ikke en forutsetning for tilsyn at barnehagemyndigheten først har prøvd veiledning.

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.

Er du misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

For at det skal være best mulig samarbeid mellom hjem og barnehage bør alle tilbakemeldinger forsøkes løst i nærmeste ledd. Det vil si at tilbakemeldinger gis først til pedagogisk leder på avdelingen. Dersom saken ikke oppleves løst kan foresatte ta kontakt med barnehagens styrer / leder. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foresatte.

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Kommunen har tilsynsansvar for både private og kommunale barnehager. Statsforvalteren er siste klageinstans.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i Hol kommune.

Rutine for bekymring fra foresatte i barnehage leser du her

Kontaktinformasjon Barnehagemyndighet i Hol kommune

Navn: Bernt Ivar Hjelmsø

Telefon: 476 69 259

Send e-post til barnehagemyndigheten her

Psykososialt barnehagemiljø

Voksne har ansvar for barns oppvekstmiljø. Dette ansvaret er forsterket gjennom Lov om barnehager, kapittel VIII som trådte i kraft fra 1.1.2021. Det er viktig at voksne forebygger og stopper krenkelser og utestenging, samtidig motivere barna til å si fra når de ser at andre ikke har det bra. Voksne har plikt til å handle med en gang de får mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

I Hallingdal jobber alle barnehager systematisk med det psykososiale miljøet. Dette handler om samspill og hvordan vi er mot hverandre. Det gjelder samspill mellom alle parter i en barnehage:

- barn-barn

- voksne-barn

- voksne-voksne

Planen det er linket til under er utarbeidet av barnehageansvarlige i Hallingdal og gjelder for barnehagene i alle kommunene. Barnehageansvarlige i Hallingdal ønsker personalet og foreldre lykke til med samarbeidet om et godt psykososialt miljø til beste for alle barn!

Plan for et godt psykososialt barnehagemiljø i Hallingdal leser du her

Diverse andre planer 

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal leser du her

Lovverk   

Lov om barnehager lerser du her

Rammeplan for barnehagene leser du her

Aktuelle nettsteder

For mer informasjon om Statsforvalteren i Oslo og Vike les her

For mer informasjon om foreldreutvalg for barnehage nasjonalt les her

For mer informasjon om Utdanningsdirektoratet les her

For mer informasjon fra barnehagefakta.no les her

For mer informasjon fra Ombudet for barn og unge i Viken les her