Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Nyere tids kulturminner i Hol kommune

Hol kommune arbeider for tiden med å kartlegge kulturminner fra nyere tid, det vil si fra tiden etter 1537.

Viktig i dette arbeidet er et utvalg ressurspersoner, med bredde i interesseområder og kunnskap, som representerer alle dalfører i Hol. Ikke minst har de alle lang fartstid innen kulturarbeid og en glødende interesse for Hols historie. I tillegg har vi god støtte fra fagfolkene i Viken Fylkeskommune.

Fagrapportene for nyere tids kulturminner og eldre tids kulturminner danner det faglige grunnlaget for Hol kommunes kulturminneplan, som skal utarbeides når fagrapportene er ferdige. Det er lagt ned mye arbeid i utvelgelse av kulturmiljø som en del av kommunens arbeid med kulturminneplanen for Hol.

Kulturminneplanen er ikke juridisk bindende, men vil fungere som bevisstgjørende og rådgivende for kommunens arbeid med å ivareta våre kulturminner og miljø.

Ustaoset-NTK Bjorn Furuseth.jpg
Hytter på Ustaoset  Foto: Bjørn Furuseth

Hvordan har utvelgelsen foregått?

Det finnes utallige verdifulle kulturobjekt- og miljø i Hol, så utvelgelsesprosessen har vært grundig og krevende. Det er viktig at de utvalgte miljøene representerer hele Hol kommunes egenart og historie. Vi har stilt oss disse spørsmålene:

Hva kjennetegner Hol kommune?

Hvilke hendelser har vært viktige for dette samfunnets utvikling?
Hva står i fare for å forsvinne?
Hva er verdifullt for samtiden og ettertiden?
Hva skaper integritet, identitet og samhold?

Faglige retningslinjer ligger også til grunn for utvelgelsen. Riksantikvaren har utviklet et verktøy for verdisetting av et kulturmiljø basert på følgende kriterier:

• Aldersverdi
• Autentisitet
• Miljøverdi
• Representativitet
• Sjeldenhet
• Kunstnerisk/arkitektonisk utførelse
• Kulturhistorisk verdi
• Tilstand

Arbeidet med registrering og verdisetting framover vil avdekke om de utvalgte kulturmiljøene er aktuelle for å plass i fagrapporten, eller ikke. Vil du vite mer om verdisetting av kulturminne, eller om andre retningslinjer for arbeidet, kan du kontakte Hol kommune/kulturarv.

Hva vil dette bety for Hols innbyggere og besøkende?

At et kulturmiljø får plass i en kulturminneplan innebærer at dette området lettere kan ivaretas, skjøttes og formidles. Det er viktig at de utvalgte kulturmiljøene blir kjent og får en funksjon i historiefortellingen om Hol:

Kunnskapsverdier er viktig for å kunne forstå fortiden.
Opplevelsesverdier skaper interesse og tilhørighet.
Bruksverdier forteller noe om kulturmiljøets nåværende drift og muligheter for ny bruk (undervisning, turisme etc.)

Hva vil det innebære for eierne?

Å eie et verdifullt kulturmiljø eller objekt innebærer både anerkjennelse og ansvar. Å forvalte historien kan være krevende både mht. kunnskap, tid og kostnader. Ikke minst er mange eiendommer i drift og har kanskje et større behov for fornying enn bevaring?

Det er viktig for oss som arbeider med dette å opprette god kommunikasjon med eierne slik at utvelgelsen fører til berikelse og ikke begrensninger.

Man kan operere med ulike vernenivåer og i prinsippet skal et vern ikke begrense drift.

Arbeidet framover:

I tiden framover vil ressursgruppa arbeide med registrering og verdivurdering av de utvalgte miljøene, befaring av miljøene/eiendommene vil bli en del av dette arbeidet.
Et kulturmiljø som har fått plass i kulturminneplanen vil prioriteres når det kommer til rehabilitering, skjøtsel og tilgang til økonomiske støtteordninger.

Hvordan blir selve kulturminneplanen integrert i kommunens overordna planer?

Kulturmiljøene som er valgt ut, vil få markert en hensynssone for bevaring av kulturmiljø (PBL §11-8c) i kommuneplanens arealdel (kart). Det vil bli gitt retningslinjer om hva som skal ivaretas innen hensynssonen. Disse retningslinjene brukes i saksbehandling ved utarbeidelse av reguleringsplan eller ved byggesaksbehandling. Ved omsøkte endringer (plan eller byggesak) vil verneverdien til det aktuelle kulturmiljøet tillegges vekt. Kulturmiljø med svært høy eller høy verneverdi vil forvaltes strengere enn kulturmiljø med middels verneverdi.

Områdene som skal vurderes:

Seterdalen - Enderudseter
Området Krullen
Området Holet
Arnegard og Aslegard (Skurdalen)
Kjønnerud/Hytta (Dagali)
Støler i Havsdalen
Mogrenda, husmannsplassar
Smia og kraftverket i Sagen
Bernt Ankers Skjærp i Hyttelie+Juvo+Tuftebrui
Geilovegen
Området Slettemoen sag i Kleivi
Området Hol 1 Kraftstasjon
Hol kyrkjestad
Hagafoss
Ustaoset hytteby
Området Hol stasjon
Rallarvegen
Geilo taubane
Børgeåe
Geilo høgfjellspensjonat og Dr. Holms hotell/hytter
Ynglesdalen, stølsmiljø
Jernvareindustri på Geilo
Vannvegar i Kvisla
Hovet Skole
Sør-Skurdalen skule
Meiset
Nedre Kløkk

Spørsmål om arbeidet med kulturminneplanen i Hol kommune rettes via e-post til:

postmottak@hol.kommune.no

For spørsmål som gjelder det enkelte kulturminne/miljø:
tone.oppsato@hol.kommune.no

Sist endret: 22.02.2024