Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunale gebyrer for feiing og tilsyn

Kommunale gebyrer for feiing og tilsyn med fyringsanlegg for boliger og fritidsboliger

Hol brann og redning har fått henvendelser om lovligheten av kommunens lokale forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn, og om kommunens gebyrregulativ tilfredsstiller forskriftskravet.

Det er stilt spørsmål om forståelsen av den beslutningen Frostating lagmannsrett tok om fastsettelse av gebyr for feiing, noe som er gjengitt i flere medier den siste tiden.

Kommunene, ved brann- og redningsvesenet, har en lovbestemt plikt til feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Lenke til loven:

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) - Lovdata paragraf 11 første ledd bokstav h.

Samme lov, paragraf 28 annet ledd, gir kommunen anledning til å kreve gebyr på denne tjenesten gjennom lokal forskrift. (begrenset til selvkost).

I Frostating lagmannsrett unnslapp en hytteeier å betale feiegebyr fordi kommunen – i sin lokale forskrift – hadde begrenset sin adgang til å kreve gebyr. Beslutningen ble begrunnet i tolkning av den lokale forskriften. Det er ordlyden i forskriften i denne kommunen som gjorde at hytteeieren fikk medhold. 

Lagmannsretten bekrefter at feiegebyret kan kreves også de årene kommunen ikke gjennomfører feiing og tilsyn hos vedkommende.

Hol kommunes lokale forskrift:

Forskrift om tilsyn/inspeksjon og feiing i fritidsbygg, Hol kommune, Buskerud - Lovdata  

Fordi kommunens utgifter til feiing og tilsyn er dekket i feiegebyret gjennom selvkost, har vi forståelse for oppmerksomheten i denne saken.

Lenke til dommen i Frostating lagmannsrett:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin vurdering av saken og dommen.        

Sist endret: 27.03.2024