Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ekstremværet "Hans"

Statusoppdateringer fra Hol kommune og kontaktinformasjon

28.08.2023
Tilbudet fra kommunen om innlosjering på Vestlia Resort for frivillig evakuerte fra Hol, opphører i dag.

27.08.2023 kl 15.00
OPPDATERING
Geolog har i formiddag og tidlig ettermiddag undersøkt Østre Hol.

Spesielt områdene ved Varaldsetvegen, Medhusgrove, Ålmannvegen, Liavegen og Reintonvegen er undersøkt og kan melde at vannstanden i bekkefar i disse områdene er  avtagende.

I Østre Hol har nedbøren avtatt, det samme forventes for Vestre Hol fra ca. kl. 17.00 i dag.

Mannskaper fra Hol kommune og tekniske tjenester vil fortsette sitt arbeid og utbedringsarbeider utover dagen.

Ifølge Politiet er 5 personer frivillig evakuert til Vestlia og Hovet. 

OBS: Det er meget høy vannstand i og rundt Nesbyen, det anbefales å kjøre via Numedal. Rv7 forventes stengt på forvarsel.   


27.08.2023 kl 10.50

VIKTIG MELDING!

Nedbørsmengdene siste døgnet har ført til skader på veger i Østre Hol.
Brannvesenet, sammen med teknisk etat, gjør nå tiltak for å hindre mer skade.
Situasjonen er imidlertid usikker, og geolog er underveis for å gjøre sine vurderinger.

Vi ber alle i området som ble rammet av ekstremværet «Hans» om å være obs.
Hvis noen føler seg utrygge i situasjonen, er det mulig å få midlertidig opphold på Vestlia Resort.
Hotellet er varslet, og klare til å ta imot.

NB! Det er store nedbørsmengder i hele Hol, og vi oppfordrer derfor alle til å følge godt med, og varsle politiet ved tegn på skred andre steder også.

Husk å unngå ferdsel i bratt terreng og langs vassdragene!

IMPORTANT MESSAGE  27.08.2023 at 12.45

The amount of rainfall over the past 24 hours has led to damage to roads in Østre Hol. The fire service, together with the technical agency, are now taking measures to prevent more damage. The situation is at 12:30 under control, geologist is on his way to make his assessments.
NB! There are large amounts of rainfall throughout Hol, and we therefore encourage everyone to keep an eye out, and notify the police if there are signs of landslides elsewhere as well.

Avoid unnecessary hiking in steep terrain and along rivers and watercourses!

KONTAKTER

Har du problemer med vanntilførsel eller avløpsledninger ta kontakt med teknisk etat på tlf. 959 80 066.

Ved vann i kjeller el. må det tas kontakt med tlf. 33 31 41 10.

Har du behov for å komme i kontakt med psykisk helse kan de nås på tlf. 959 86 422.

Hol kommune opprettet en vakttelefon under ekstremværet "Hans". Telefonen er ikke lenger operativ. (17.08.2023)

Andre vakttelefoner

Vær varsom!

Nedbør kan skape utfordringer

I forbindelse med nedbøren som er varslet i helga, har Hol kommune fredag 25.8 konferert med geolog.

Det kan muligens løsne noen løsmasser eller steiner der skred gikk under ekstremværet «Hans».

Man bør derfor holde avstand til disse skredene.

Det er viktig å følge godt med der bekkene har tatt nye veier, og hvor det ikke har blitt utbedret ennå.

Det er også viktig å holde eksisterende bekker, stikkrenner og sluker frie.

Vi gjør oppmerksom på at vannstanden i vassdragene kan stige raskt, og ber om det utvises nødvendig aktsomhet.
(25.08.2023)

Oppfordring til alle skogeiere

(25.08.2023)
Mange eiendommer har fått skader etter ekstremværet, og mange har kommet godt i gang med søknader til forsikringsselskap og Naturskadefondet.

Fristen for å melde inn skader til Naturskadefondet er 90 dager etter skadetidspunkt. VI oppfordrer alle skogeiere til å sjekke ut egen skog, skogsbilveger, bruer og annet som kan være berørt. Sørg for å dokumentere alle skader godt, med bilde og kartreferanse.

Les mer om kravene i ordningen


Spørsmål og svar knyttet til skogbruket rettes til Statsforvaltaren i Oslo og Viken

Skulle du ha spørsmål knyttet til naturskader i skogen, eller trenger hjelp til søknad om erstatning, ta kontakt med skogbruksrådgiver i Hol, Tin Are Linderud, epost: tin.are.linderud@aal.kommune.no


Erstatning for skade

Viktig informasjon om erstatning for skade

Norsk Naturskadepool
Generell orientering til berørte av ekstremværet Hans 
(21.08.2023)

 

Åpning og asfaltering av Øvre Holsvegen ned mot Fv 50 ved Seimsbrua.

Oppdatert framdrift 25. august:

Vegen åpnes midlertidig for trafikk fredag 25. august. Det har vært mer arbeid enn forutsatt bl. a. med stikkrenner og grøfting før forberedelse til asfaltering.
Vegen stenges igjen for asfaltering tirsdag 29. august, og åpnes da igjen etter ferdigstilling.

Teknisk etat


Se opptak av informasjonsmøtet 18. august


Hol kommune hadde digitalt informasjonsmøte i forbindelse med «Hans» fredag den 18. august kl. 14.00 der rådmann og ordfører informerte om status i Hol kommune, og hva som nå blir kommunens prioriteringer i etterkant av «Hans». Møtet varte fra kl 14.00-14.16.

Det var også anledning for innbyggerne til å stille spørsmål via egen chatt som rådmann og ordfører forsøkte å besvare fortløpende.
Det er også åpnet for at det kan legges inn spørsmål i etterkant, som rådmann og ordfører vil forsøke å besvare i løpet av neste uke.

Klikk her for å se opptak av møtet 

(18.08.2023)

Hol kommune inviterer til digitalt informasjonsmøte i forbindelse med «Hans»

Fredag den 18. august kl. 14.00 vil rådmann informere om status i Hol kommune og hva som nå er kommunens prioriteringer i etterkant av «Hans».
Det vil også bli anledning for innbyggerne til å stille spørsmål via egen chatt som vi vil prøve å besvare fortløpende.
For å delta i møtet kommer en lenke på hjemmesiden som vil bli aktiv i forkant av møtet. Se forsiden: www.hol.kommune.no

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Ole Johnny Stavn
Rådmann

Asfaltering av Øvre Holsvegen ned mot Fv 50 ved Seimsbrua

På grunn av flommen så blir asfalteringen ferdig i løpet av uke 34, torsdag 24. august. Det har vært mer arbeid enn forutsatt bl. a. med stikkrenner og grøfting før forberedelse til asfaltering. (18.08.2023)

Invitasjon til informasjonsmøte

Hol kommune, sammen med politiet, inviterer til et informasjonsmøte for de berørte i forbindelse med evakueringen av Østre Hol, torsdag 17. august kl. 18.00 på Bygdahall, Hagafoss.

Fra Hol kommune kommer;
- Ordfører, Petter Rukke
- Varaordfører, Hanne Haatuft
- Rådmann, Ole Johnny Stavn
- Beredskapsrådgiver, Espen Bille-Larsen
- Kommunalsjef tekniske tjenester, Ola Toftdahl
- Kommunalsjef Helse og omsorg, Brit M. Kvile
- Kommuneoverlege, Karin Møller
- Brannsjef, Vidar Nerheim
- Leder av Plan og utvikling, Kamilla Holberg Mjøsund

I tillegg kommer;
- Representant fra Politiet
- Representanter fra NVE
- Representanter fra Røde Kors
- Representanter fra Prehospitale tjenester
- Daglig leder/geolog, Kalle Kronholm i Skred AS

Smittevern ved opprydding etter flom

Etter oversvømmelser, ras og flom kan det være risiko for å bli utsatt for smitte fra urent vann og jordmasser.
Noen enkle forholdsregler kan beskytte de som skal rydde opp:

Smittevern ved opprydding etter flom - FHI

Det er ikke anbefalt å bade i vassdragene i en stund frem. Det skyddes dels fortsatt kraftig vannføring og at mye flyter i vannet. Og dels at det er økt risiko for forurensing av vannet.
Teknisk tjeneste, Hol kommune tar prøver av badevannskvaliteten, og vurderer situasjonen fortløpende sammen med miljørettet helsevern og kommuneoverlegen.
(17.08.2023)

 

STATUSOPPDATERINGER

16.08.2023 kl 09.00
Ekstremværet "Hans": Hol kommune sin kriseledelse opphørte i dag, onsdag 16.08.2023 kl 08.00.

15.08.2023 kl. 16.15
Hol kommune planlegger for asfaltering i østre del av Øvre Holsvegen ned til Fv50 førstkommende torsdag 17.08.
Etter dette vil veien åpnes for ordinær trafikk.

15.08.2023 kl 16.00
Ingen endring i værprognosen.

15.08.2023 kl 12.30

Oppdaterte værutsikter for Hol kommune, ettermiddag tirsdag 15. august:

I følge oppdaterte opplysninger fra Meteorologisk institutt, tyder det på at deler av Hol kommune kan få en del regn utover ettermiddagen fram til ca. kl. 18.

Vi viser til SMS-varsel fra Hol kommune i dag morges, og oppfordrer fremdeles befolkningen til å unngå ferdsel i bratt terreng og langs vassdrag.

Det er ikke meldt om fare for nye flomskred i Hol, slik deler av kommunen opplevde forrige tirsdag, men det ligger igjen en del løse masser i skredområdene. Det er derfor viktig å unngå disse nå, fordi mindre steiner og andre gjenstander kan løsne ved mye regn. Dette støttes av geolog.

14.08.2023 kl 16.40
Orienteringsmøte og informasjon om forsikring
Det blir orienteringsmøte for innbyggerne i Ål og Hol med Gjensidige Hallingdal tirsdag 15.08. kl. 15.00 i Sprang, Ål kulturhus.

Orienteringsmøtet vil være åpent for alle, uansett forsikringsselskap. Tema for møtet blir både forsikringserstatning og naturskadeerstatning.
Representanter fra skadeavdelingen til Gjensidige, samt ansatte i Gjensidige Hallingdal vil være til stede. Mulighet for individuelle samtaler etter møtet.

Viktig informasjon
NB! Først dokumentasjon, så reparasjon: Vær tålmodig og vent med reparasjonen! Ingen må starte reparasjon før skadeomfanget er dokumentert og taksert og tilsagn om erstatning er godkjent. Om du starter rydding og reparasjon før, kan du tape retten til erstatning. I verste fall kan du bli pålagt tilleggskostnader med å gjøre om igjen for dårlig utført reparasjon.
Skade skal takseres og reparasjon skal planlegges av fagfolk. Planlegging av reparasjon av skade på privat veg vil ha fokus på sikring av bekkeløp og bekkeinntak, og større dimensjon på veggrøfter, rør og stikkrenner.

A: Forsikringsskadeerstatning:
Forsikring av bolig eller hytte omfatter også tomt inntil 5 dekar. Gjenstander som campingvogn, motorvogn, biltilhenger, fly, skip og småbåt samt gjenstander i disse, er ikke omfattet av naturskadeordningen, men må eventuelt dekkes av ordinær forsikring. Dersom du har fått naturskade på forsikret eiendom og/eller løsøre, må du snarest ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikring, er medlem av Norsk Naturskadepool. Norsk Naturskadepool skal være kontaktledd mellom forsikringsbransjen og myndighetene. Mer om kva som dekkes av forsikring, kan du lese på www.naturskade.no

B: Naturskadeerstatning
Skade på eiendom som ikke kan forsikres ved alminnelig forsikringsordning, kan erstattes gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet. Dette gjelder anlegg for industri, idrett og turisme, kaier, moloer, private veger og bruer og jordbruksareal. Søknad om erstatning skal rettes til Landbruksdirektoratet på fastsatt skjema innen tre måneder etter at skaden har skjedd. Skadelidte skal gjennom søknaden dokumentere at det foreligger en naturskade og hva for kostnader som er nødvendige for å reparere skaden.
Les mer om den statlige naturskadeordningen og hvordan du søker om erstatning, hos Landbruksdirektoratet.


12.08.2023 kl 16.30
Kirkene i Hol inviterer til møteplass i Hol gamle kyrkje søndag 13. august fra kl. 12:00-17:00. Et tilbud til deg som trenger noen å prate med etter alt som har skjedd etter uværet. En representant for det psykososiale kriseteamet i kommunen kommer til å være tilstede.

12.08.2023 kl 13.45
Viktig melding til alle som har oppdaget materielle skader i forbindelse med ekstremværet «Hans»:

Ingen må starte reparasjon før skadeomfanget er dokumentert og taksert og tilsagn om erstatning er godkjent. Om du starter rydding og reparasjon før, kan du tape retten til erstatning eller risikere at denne avkortes. Det skal takseres og reparasjonen skal planlegges av fagfolk. Dersom du har fått naturskade på forsikret eiendom og/eller løsøre må du snarest ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Les mer om den statlige naturskadeordninga, hvem som kan søke og hvordan du søker om erstatning, hos Landbruksdirektoratet

11.08.2023 kl 15.40

Vedr. private brønner
Hol kommune anbefaler at vann fra private brønner som har vært oversvømt kokes når vann skal brukes til mat, drikke, tannpuss ol.
Har brønnen gjennom de siste dagene ligget tørt, vurderes det at koking ikke er nødvendig.
Hol kommune anbefaler at man tar prøve av vannet, og har derfor organisert utdeling flasker og transport av prøver neste uke:

Østre dalføre (Hol, Hovet etc):
Prøveflaske (kun en flaske pr husstand/brønn) kan hentes på Kiwi Hagafoss i løpet av helgen.
Med flaske følger også en bruksanvisning.
Prøver må ikke tas før mandag morgen, og leveres på kommunehuset innen kl 11 mandag 14. august.

Vestre dalføre (Geilo, Skurdalen, Dagali etc)
Prøveflaske kan hentes på Kiwi Hagafoss i løpet av helgen, eller hos eiendomsavdelingen til Hol kommune i Tverrvegen 1 på Geilo førstkommende mandag.
Med flaske følger også en bruksanvisning.
Prøver må ikke tas før tirsdag morgen, og leveres på kommunehuset innen kl 11, tirsdag 15. august.

Det er den enkelte husstand som må dekke kostnaden med analyse av vannprøven.

Spørsmål rettes til Bjørn Frydenlund, Frydenlund VVS tlf. 970 58 502.


11.08.2023 kl 15.00
Hol kommune, sammen med politiet, inviterer til et informasjonsmøte for befolkningen i Holsbygda i forbindelse med evakueringen av Østre Hol, torsdag 17. august kl. 18.00 på Bygdahall, Hagafoss.  

11.08.2023 kl 14.00
Informasjon fra kriseledelsen i Hol kommune 

11.08.2023 kl 13.40
Melding fra Hallingdal Kraftnett: Strømmen skal nå være tilbake i alle husstander som hadde mistet denne i Hol.

11.08.2023 kl 12.45 
Har du problemer med vanntilførsel eller avløpsledninger ta kontakt med teknisk etat på tlf. 959 80 066.

Ved behov for legehjelp ta kontakt med legevakten på tlf. 116 117.

Har du behov for å komme i kontakt med psykisk helse kan de nås på tlf. 959 86 422.

Ved vann i kjeller el. må det tas kontakt med tlf. 33 31 41 10.

Andre spørsmål kan rettes til Hol kommune sin vakttelefon, opprettet for denne hendelsen. Vakttelefonen er bemannet gjennom helgen. Tlf. 959 80 917.

11.08.2023 kl 11.35
De som har fått skader på hus og eiendom, må melde dette til sitt forsikringsselskap så fort som mulig.

11.08.2023 kl 11.05
Kokeanbefaling for Dagali oppheves. Hol kommune har fått svar på prøver tatt ved Dagali kommunale vannverk. Disse viser god kvalitet, og i samråd med Mattilsynet oppheves kokeanbefalingen f.o.m. i dag, 11. august.

11.08.2023 kl 10.55
Viktig melding til alle som er tilkoblet Dagali kommunale vannverk. Anbefaling om koking av vann opprettholdes. Det vil bli gitt informasjon når dette oppheves.  

10.08.2023 kl 19.00
Fv 50 mellom Hol og Hagafoss er nå åpen for fri ferdsel. 

10.08.2023 15.15
Fv 50 mellom Holet og Hagafoss er nå åpnet for gjennomkjøring i puljer.

For de som er evakuert og har skaffet seg privat overnatting, er det mulig å komme seg hjem de fleste steder. Ta evt kontakt på 959 80 917. Evakuerte på Vestlia Resort får egen informasjon.  

10.08.2023 kl 13.00
Kultur- og oppvekstetaten
Fredag 11.08.2023 driftes alle skoler (SFO) og barnehager som normalt. Dette betyr at Hovet barnehage, Hol barnehage og Hallingskarvet skole er åpne for barn og SFO elever.  

Forutsetningen er fri ferdsel langs Fv 50.

10.08.2023 kl. 12.55
Fv 50 er ikke klar for åpning enda. Vestaførvegen er fortsatt stengt for alminnelig ferdsel.  
Ny informasjon kommer ca. kl. 15.00.

10.08.2023 kl 10.20
Det jobbes med rydding av Fv50. Vestaførvegen er fortsatt stengt for alminnelig ferdsel. Geologene har vurdert at det er trygt å starte med opprydding. Spørsmålet om å slippe folk inn vurderes fortsatt. 
Ny informasjon vedr. gjenåpning av veien og ferdsel inn i området kommer ca. kl. 12. VIKTIG: Ingen må forlate Vestlia Resort uten å registrere seg. 

Informasjon fra geolog er at det er ikke meldt nedbør de neste dagene. Dette forventes å bidra til mer stabile forhold i grunnen. Sannsynligheten for naturlig utløste jord- og flomskred er avtagende.
Det er fortsatt store vannmengder i omløp. Kommunen ber alle om å være varsomme rundt vassdragene. 

Hol kommune har ingen informasjon om Rv7 for øvrig. 

Spørsmål kan besvares ved å ringe 959 80 917. 

09.08.2023 kl 17.00
Av personaltekniske grunner må vi også holde Hovet barnehage stengt. Vi har vært i dialog med en berørt gjennom dagen og det er ingen utfordringer knyttet til dette.

09.08.2023 kl 16.35

Det startes arbeid med å rydde Fv50 i løpet av kvelden onsdag 9. august. Planlagt åpning er kl. 12.00 torsdag 10. august, med forbehold om at det kan forekomme forsinkelser. Det vil komme endelig informasjon om dette torsdag morgen. De som er evakuert skal fortsatt være det inntil veien åpner igjen. 
Øvre Holsvegen er fortsatt stengt og arbeidet med å utbedre denne kan tidligst starte i morgen tidlig, torsdag 10. august. 

09.08.2023 kl 15.00
Presisering angående medisiner:
Det ble tidligere informert om at dersom man hadde behov for medisiner skulle man kontakte legetjenesten i Hol kommune. Vi vil presisere at legetjenesten kan ta imot henvendelser angående resepter. Ved uthenting av medisiner ta i så fall direkte kontakt med Boots apotek på Geilo.

09.08.2023 kl 13.00
Ny melding fra kommunens tekniske tjeneste 
Til alle som er tilknyttet Dagali kommunale vannverk
Hol kommune er usikre på kvaliteten på drikkevannet som kommer fra Dagali kommunale vannverk. Det anbefales at vannet kokes før det skal brukes til drikke, mat og tannpuss ol. 

09.08.2023 kl 11.40
Dersom det er behov for å kontakte Hallingdal barnevernteneste ring: Sentralbord: 32 08 53 10            
Barnevernleiar Camilla Svanaasen Joranger, mobil 489 57 382      

09.08.2023 kl 11.00
Informasjon fra kommunens tekniske tjeneste: 
Drikkevann fra Hol kommunes vannverk er trygt.
Kok drikkevann om du har privat vannforsyning.

Kommunens vannverk er grunnvannsbrønner. Det gir en trygg og god vannforsyning, som pr nå ikke er truet som følge av uværet "Hans". Det er trygt å drikke vannet direkte fra springen for alle som har kommunal vannforsyning.

"Vi følger nøye med. Om det blir oversvømmelse med vanninntrengning i et vannverk kan det innebære en risiko for forurensing" forteller Ola Toftdahl, kommunalsjef teknisk Hol kommune "vi tar derfor nå vannprøver av alle kommunale vannverk for analyse og kommer til å gjøre det hver dag inntil dette roer seg". 

Om du har privat brønn er det høyere risiko for at flomvann kan forurense vannet. Vi anbefaler derfor at du som har drikkevann fra privat brønn koker drikkevannet dit før du bruker det.
Det er også mulig å hente vann fra vannpost på kommunens to brannstasjoner i Hol og på Geilo.

Kommunen er i dialog med Mattilsynet og Miljørettet helsevern, som bistår med råd og vurderinger.

09.08.2023 kl 09.50
Det er fortsatt rødt farenivå i Hol kommune. 

I går gikk det flere ras på Fv 50 mellom Holet og Hagafoss og Rv 7 mellom Hol og Ål. Vegene er fortsatt stengt. I dag skal det gjøres geologiske undersøkelser ved skredområdene i Hol og Ål. Det vil fortløpende gjøres en vurdering av veieier om når det vil være mulig å få ryddet vegene. Informasjon vedr. andre veger som er stengt vil komme i løpet av dagen.
 
De som er evakuert må bli værende der de er, til det kommer ny informasjon. I første omgang gjelder dette til torsdag 10. august, hvor det da blir gjort en ny vurdering om det er mulig å kunne flytte hjem. De som har behov for medisiner kan ta kontakt med legetjenesten i Hol kommune, tlf: 32 09 22 50.

Ved spørsmål kan man ringe 959 80 917. 

Vi oppdaterer informasjonen løpende. 

Pressemelding 08.08.2023 kl 21.00

07.08.2023 kl 08.00

Prognosene tirsdag morgen viser at nedbørsmengdene øker utover tirsdagen ettermiddag, men vil avta noe mot kvelden.
Det kan være snakk om svært store nedbørsmengder i vår kommune på kort tid.

Statskraft melder om uvanlig store vannmengder øverst i Numedalslågen, og vi ber befolkningen i Dagali-området om å være spesielt oppmerksomme på situasjonen.
NVE melder om økt skredfare i enkelte utsatte områder i kommunen. Det er i dag sendt ut SMS-varsel de berørte husstander, med tilbud om midlertidig husvære – for de som ønsker dette. 

Vi oppfordrer alle til å sikre eiendom og verdier langs vassdragene best mulig. Unngå ferdsel i nærheten av vassdrag og større bekker.
For de som bor i kjente skredutsatte områder, ber vi om at man følger med på omgivelsene. Hvis man er usikker, så ta kontakt med kommunen.


For reiselivsaktørene, ber vi om at deres gjester informeres om situasjonen. Det anbefales generelt å unngå ferdsel på hovedveiene, i periodene med svært mye regn.


Det anbefales også at grunneiere sjekker at sluk/avløp og bekker er rensket opp på egen eiendom. Opphoping av vann kan gjøre stor skade på naboeiendommer også.


Hol kommune er i høyeste beredskap, og det er opprettet kriseledelse, som holder seg oppdatert på utviklingen. Vi oppdaterer informasjonen ved løpende endringer.

Pressemelding 07.08.2023 kl 23.55


07.08.2023 kl. 16.00

Prognosene mandag formiddag viser at nedbørsmengdene vil øke utover mandag ettermiddag, og videre natt til tirsdag.

Det kan være snakk om svært store nedbørsmengder i vår kommune på kort tid.

Vi oppfordrer derfor alle om å sikre eiendom og verdier langs vassdragene best mulig. Unngå ferdsel i nærheten av vassdrag og større bekker.

For reiseliv-aktørene, ber vi om at deres gjester informeres om situasjonen. Det anbefales generelt å unngå ferdsel på hovedveiene, i periodene med mest regn.

Det anbefales også at grunneiere sjekker at sluk/avløp og bekker er rensket opp på egen eiendom. Opphoping av vann kan gjøre stor skade på naboeiendommer også. 

Hol kommune er i beredskap, og holder oss løpende oppdatert på utviklingen. Vi oppdaterer informasjonen ved løpende endringer.Følg også med på varsom.no

Sist endret: 22.02.2024