Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Lydfiler kommunestyremøter

Kommunestyreperioden 2019-2023

2023

25.05.2023

Ettersom det ikke ble TV-opptak fra kommune-TV 25.05.2023, finner du radiopptak fra Radio Hallingdal i sin helhet her.  (206 MB MP3)

2022

27.01.22

Hør lydfiler t.o.m. 27.01.2022:

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

3/22  Detaljregulering område B3 og FeL1 - Geilo sentrum, ny klagesaksbehandling  

4/22 - Geilo turbusser AS - Forespørsel om kjøp av næringstomtene 9a og 9b på Vøllo

5/22  Utvidelse av Grønlie boligfelt i Hol - Avtaler om grunn- og rettighetserverv

6/22  Avtale om rente- og avdragsfritt lån, Skurdalen Bu- og Bygdelaug - Søknad om forlengelse av avtale  

7/22  Høringssvar- Forslag om oppdeling av Viken fylkeskommune

8/22  SFO vedtekter betaling ferier -vedtak i Handlings-og økonomiplan (HØP)

9/22  Kleivi Næringspark - Vedtekter

10/22  Suppleringsvalg til kommuneplanutvalget for perioden 2019-2023 

11/22  Valg av medlemmer til folkevalgte nemnd for perioden 2019-2023 til felles innkrevingskontor for Hallingdal - Suppleringsvalg

12/22  Skue Sparebank - Generalforsamling - Valg

13/22  Ekstraordinær generalforsamling i Vinn AS Hallingdal - Fisjon - Meldingssak 

Interpellasjon Hol Ap - om fyrverkeri

Interpellasjon Hol Høyre - om trygg skoleveg  

Orientering fra Kleivi Næringspark  

Referatsaker

2021

02.12.2021

91/21 Orientering til kommunestyret

92/21  Grunnerverv for samferdselsanlegg til skole og idrettsområdet på Geilo. Ekspropriasjon med hjemmel i PBL pgf. 16-2 og søknad om forhåndstiltredelse med hjemmel i oreigningsloven pgf.25.

93/21  P140 - Campus Geilo

94/21  Overføring av ubrukte investeringsmidler og regulering av investeringsbudsjett

95/21  Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 med Årsbudsjett 2022 (99 MB)

96/21  Tettstedpakke Geilo

97/21 - Detaljregulering for del av eiendom 64/12, Vestlia, Geilo

98/21  Geilo sti- og løypelag- Søknader om disponering av oppstartsmidler og forskuttering av driftstilskudd

99/21  Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene 2021

100/21 Salg av Hovsvegen 275, Hovet

101/21 Overtaking av pelletsovn ved Geilo samfunnshus og ungdomsskolen

103/21 Fleksibel fakturering av kommunale gebyrer for VAR områder

104/21  Møteplan 2022

105/21  Godkjenning av protokoll

04.11.2021 

Det ble dessverre ikke noe av opptakene fra dette møtet. 

14.10.2021

66/21 - Forespørsel om å sette opp sak på sakslisten etter Kommunelovens § 11-3

67/21  Forvaltningsrevisjon om spesialundervisning

68/21 - Søknad om fritak for politiske verv - Line Ramsvik

69/21  Omdisponering av investeringsmidler fra Hol kyrkje til Hol kyrkjegard

70/21  Tv-overføring av kommunestyremøter

71/21  Felles kommuneoverlege og samhandlingsleiar i Hallingdal

72/21 Avtale om drift av intermediære sengeplasser ved Hallingdal sjukestugu

73/21 66/43 m. fl.  Søknad om konsesjon ved erverv av fast eigedom - ny handsaming

74/21  Tertialrapport nr. 2 i 2021

Interpellasjon Hol Høyre

Interpellasjon Hol Senterparti

Miljøfyrtårn

Opprop

Orientering prosjektet På Tvers

Referatsaker og protokoll

02.09.2021

61/21  Områdeplan for Vestlia reiselivsområde - Sluttbehandling

62/21  Detaljregulering område B3 og FEL 1 Geilo sentrum

63/21  Sluttrapport P051, Rehabilitering av tak Sudndalen renseanlegg

Interpellasjon Hol Høyre

Hallingdal etablerersenter - orientering

Covid-19 status - orientering fra rådmann

Vøllo industriområde - orientering fra ordfører

Referatsaker


20.05.2021

Det foreligger desverre ikke lydfiler fra dette møtet. 

38/21 Generalforsamling Ustekveikja Energi AS - Drøfting av saker

39/21 Generalforsamling for Hallingdal Kraftnett Holding AS - Drøfting av saker

40/21 Hardangerviddatunnelene AS. Drøfting av saker til generalforsamlingen

41/21 Ørteren KF. Valg av styremedlemmer

42/21 Kontrollutvalgets Årsrapport 2020

Protokoll og spørsmål

06.05.2021

19/21 Årsregnskap og årsberetning for Ørteren Kraftverk KF 2020

20/21 Årsmelding 2020 Hol kommune

21/21 Årsregnskap 2020 Hol kommune

22/21 Oppheving av detaljreguleringplan for skytebane i Skurdalen - sluttbehandling

23/21 Regional handlingsplan for Hallingdal mot vold i nære relasjoner, 2021-2024

24/21 Utvidelse av Grønlie boligfelt - Finansiering av grunnerverv

26/21 Generalforsamling Geilo Informasjonssenter AS 11.05.2021

27/21 Annen skole enn nærskole - skyss

28/21 Utarbeidelse av forskrift om godtgjøring for folkevalgte verv

29/21  19/80/46 Salg av Sveinåkervegen 2, Hol

30/21 32/176/0 Salg av Furumo, Augunsetvegen 6 A-E, Hovet

31/21 Nytt medlem til Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Delegerte- og referatsaker

Orientering - Mobbesituasjonen i Hallingdal

Orientering - Dagali flyplass

11.03.2021

9/21 Kommunedelplan for naturmangfold - vedtak av planprogram

10/21 DigiViken. Deltakelse fra Hol kommune

11/21 Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS, datert 21.12.2020

12/21 Endring av reguleringsplan for boligområde B1 - Vestlia, Geilo- Sluttbehandling

13/21 Detaljregulering for Haugastøl Vest Parkering - 2. gangsbehandling

14/21-Detaljregulering Kikut fjellstue, klage

Interpellasjon - Hol Ap

Regionrådet - orientering (Grunnet tekniske problemer ble det dessverre ikke opptak fra første delen av orienteringen).

04.02.2021

1/21 Detaljregulering for BFR1 og BFR2 - Ustaoset - klagebehandling

2/21 Mindre endring av bebyggelsesplan for felt 7, 9, 10 og 20 - Geilo fjellandsby - politisk forhåndsvurdering (Sak trukket)

3/21 Kommunal planstrategi 2020-2023

4/21 Sluttmelding P 123 VA Gullstein-/Hjalmevegen (Sak trukket)

5/21 Sluttmelding - Rehabilitering VA Lauvrudvegen P27 og P30

6/21 Gnr. 61, bnr. 324 Ellseth Bygg & Betong AS - Kjøpekontrakt for tomt på Vøllo næringsområde

7/21 Adgang til å avholde politiske fjernmøter i Hol kommune

8/21 Kontrollutvalgets årsplan for 2021

Delegerte saker og referatsaker

Hallingdal Renovasjon IKS - orientering

2020


09.12.2020

104/20 Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021

105/20 Overføring av ubrukt investeringsramme fra 2020 til 2021 og justering av budsjett 2020

106/20 Delegeringsreglement for Hol kommune 2020

107/20 Møteplan 2021

108/20 Vøllo nærringsområde - Godkjennelse av kontrakt for salg av næringstomt

Referatsaker

25.11.2020

93/20 Partnerskapsavtale mellom Hol kommune og Visit Geilo AS 2020-2024

94/20 Fritidsbolig, T88 felt BFK1, Solhovda sør, Geilo - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene

95/20 Fritidsbolig, Solhovda sør, Geilo - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene

96/20 Utbyggingsavtale Highland

97/20 Salg av Dagali skole, Bygdevegen 95 og 97

98/20 Forslag til kandidater til dyrevernnemnd for perioden 2021-2024

99/20 Gnr. 61, bnr. 314. Vøllo næringsområde. Salgskontrakt for næringstomt

100/20 Gnr. 55, bnr. 13. Kjøpekontrakt for tomt til lagerbygg på Haugastøl

101/20 Lokalbrygg AS - Søknad om salg/utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024

102/20 Budsjettendring 2020 for kontrollarbeidet

103/20 Driftsavtaler idrettsanlegg 2020-2024

Orientering fra Hallingdal etablerersenter og Hallingdal næringshage

Interpellasjon Hol Sp

Referatsaker

21.10.2020

78/20 Stortingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag

79/20 Detaljregulering FK1 og FK6 Ustaoset -  2. gangs behandling

80/20 Detaljregulering for Kikut-utfarten - klagebehandling

81/20 Oppstart Kommunedellan for naturmangfold

82/20 Reguleringsplan for Grønlie boligfelt - Avklaring av prosess

83/20 Vøllo næringsområde - Godkjenning av kontrakter for salg av næringstomter

84/20 Hol Frivilligsentral - Evaluering

85/20 Tertialrapport nr 2 i 2020

86/20 Avvikling av Kleivi Næringspark

87/20 Vardar AS - Godkjenning av ny aksjoæravtale

89/20 Valg av forliksrådmedlemmer og møtefullmektiger for periosen 01.01.2021-01.01.2025

90/20 Kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024

91/20 Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltingsrevisjon for perioden 2020-2024

Orientering fra Visit Geilo

23.09.2020

67-20 Gnr 65, bnr 72 og 350. Energibygget, Lienvegen 41. Søknad om frafallelse av kommunens forkjøpsrett til eiendommen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §23 første ledd

68/20 2. gangs behandling - Endring av detaljreguleringsplan for Blomsetlie

69/20 Detaljregulering for BFR1 OG BFR2 - Ustaoset

70/20 Bosetting av flyktninger år 2020-2024

71/20 Vøllo næringsområde -  Godkjennelse av kontrakter for salg av næringstomter

72/20 Ansettelse av ny brannsjef 2020

73/20 Salg av Haugastøl gamle skole, Dansarfeten 1

74/20 Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS, datert 19.05.2020

75/20 Ny selskapsavtale for Viken Kommunerevisjon IKS

76/20 Felles forliksråd for Hallingdal

77/20 Reglement for medvirkningsorganer i Hol kommune

Orientering - CVD

Interpellasjon - Hol Senterparti

26.08.2020

60/20 Detaljregulering for masseuttak, Skurdalen - behandling av klage på endelig vedtak om reguleringsplan

61/20 Endring av detaljregulering for boliger Vøllovegen

62/20 IKA Kongsberg - Selskapsavtale 2021

63/20 IKA Kongsberg: Valg av representant til representantskapet for perioden 2019-2023

64/20 Valg av meddommere til tingrett, lagmannsrett, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer fra og med 01.01.2021-31.12.2024

65/20 Uttreden av Kommunerevisjon IKS - finansiering av utløsningssum

66/20 Valg av styremedlemmer til Ørteren KF

Interpellasjon - Sykkelparkering - Hol Høyre

Interpellasjon - Åpningstider ved museene - -Hol Høyre

Referatsaker

17.06.2020

45/20 Godkjenning av kontrakt for salg av kommunalt boligfelt på Geilo

46/20 Tertialrapport nr 1 2020

47/20 Tråkk n roll Bevilging av midler

48/20 Drøfting av saker til møte i representantskapet i Hallingdal Renovasjon IKS 25.6.20

49/20 Innkjøp av utstyr til selvbetjening for Hol folkebibliotek

50/20 Reglement for folkevalgte organer i Hol kommune

51/20 Godkjennning av kjøpekontrakt for ubebygget tomt i Lauvrudvegen på Geilo

52/20 Salg av Tubbemyrvegen 2, Geilo

53/20 Detaljreguleringsplan for skole- og idrettsområdet

54/20 Ny politisk behandling etter lovlighetskontroll av fylkesmannen

55/20 Detaljregulering for Kikut fjellstue

56/20 Detaljreguleringsplan for fritidsboliger Sisseldalen Hovet

57/20 Politisk forhåndsvurdering om ønsket endring av reguleringsplan for Nedre Slåttalivegen

58/20 Kvalitetsmelding for barnehagene og skolene i Hol 2019

Interpellasjon fra Hol Ap om Morialeiren

Interpellasjon fra Hol Ap om sykehjemsplasser i Hol

Interpellasjon fra Hol Høyre om branntomt Geilo

27.05.2020

27/20 Tiltaksstrategi for tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL i Hol 2020-2023

28/20 Forskrift om motorisert ferdsel i Hol kommune

29/20 Reglement for folkevalgte organer i Hol kommune

30/20 Salg av Tubbemyrvegen 2, Geilo

31/20 Detaljregulering for Geilo fjellandsby, felt 2

32/20 Detaljregulering for Kikut-utfarten

33/20 Detaljeregulering for Raggsteindalen Høyfjellsstue

34/20 Detaljregulering for Highland, Geilo

35/20 Salgs- og skjenkebevillinger - Fornyelse av bevillinger

36/20 Retningslinjer for brudd på alkoholloven ved bevilling til enkeltanledninger og lukket selskap

37/20 Endring i selskapsavtalen i Sør Øst 110 IKS

38/20 Årsregnskap for 2019 Ørteren kraftverk KF

39/20 Årsregnskap 2019

40/20 Årsmelding 2019 for Hol kommune

41/20 Generalforsamling Geilo Informasjonssenter AS 04.06.2020

42/20 Generalforsamling i Ustekveikja 2019 - Drøfting av saker

43/20 Generalforsamling i Hallingdal Kraftnett AS 2019 - Drøfting av saker

44/20 Søknad om fritak frå politisk verv

22.04.2020

17/20 Detaljregulering for masseuttak, Skurdalen

18/20 65/437 Salg av Timrehaugvegen 78

19/20 Salg av Hellingvegen 11

20/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019

21/20 Kontrollutvalgets årsplan for 2020

22/20 Valg av medlem til vegstyre i Bry bru - Rødungstølen for kommunestyreperioden 2019-2023

23/20 Samarbeid om innkreving av kommunale krav - Felles innkrevingskontor i Hallingdal

24/20 Anskaffelsesstrategi og reglement for Hol kommune

25/20 Økonomireglement - Hol kommune

26/20 Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024

19.02.2020

14/20 Branntomta "Hallingkastet"

15/20. Samskaping - strategiarbeid

16.20 Hallingdal kraftnett AS - Endring av selskapsstruktur for å oppfylle lovpålagte krav

Orientering frå Hallingdal kraftnett

Innbyggerspørsmål

Interpellasjon Hol Høyre

29.01.2020

1/20 Delegeringsreglement for Hol kommune - Delegering av myndighet etter ny kommunelov

2/20 Evaluering av omstillingsprosjektet

3/20_Valg av revisor for alle underliggende selskap o.l. i Hol kommune

4/20_Avvikling av Kommunens opplæringskontor i Buskerud og opprettelse av nytt opplæringskontor i offentlig sektor - OKViken

5/20_Revidering vedtekter for de kommunale barnehagene

6/20_Endring av vedtekter - Kleivi Næringspark

7/20 Valg av medlemmer til råd og utvalg:

- Valg av medlemmer til Hol ungdomsråd for perioden 2019-2021

- Valg av medlemmer til navneutvalget for perioden 2019-2023

- Villreinnemnder - oppnevning av kandidater for perioden 2019-2023

- Valg av medlemmer til råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

11/20_Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om båndtvang - Geilo jff-Storisøyne - klage på vedtak

12/20 Detalregulering for del av 5-106 Ustaoset - Klage

13/20 Detaljregulering for del av gnr 56/4 Havsdalslia - Klage

Interpellasjon

Referatsak

Miljøfyrtårn - Utdeling

2019


04.12.2019

29/19-42/19 Valg av utvalg og råd: (7MB)

Planleggingsmyndigheten i kommunen. Særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.
Hallingskarvet nasjonalpark. Forslag til medlemmer i nasjonalparkstyret.
Villreinnemder - oppnevning av kandidater for perioden 2019-2023.
Verneområdet for Hardangervidda. Valg av medlem og vara i Buskerud tilsynsutvalg for perioden 2019-2023.
Grunneigarlaget for dei regulerte vatn i Ål og Hol kommunar. Valg av medlem og vara for perioden 2019-2023.
Klageutvalg for vedtak fattet i formannskapet. Valg for perioden 2019-2023.
Valg av medlemmer til forstanderskapet i Skue sparebank for perioden 2019-2023.
Valg av medlemmer til folkevalgt nemnd og klagenemnd for perioden 2019-2023 til felles innkrevingskontor i Hallingdal.
Val av politiske representantar til vassregionutval og vassområdeutval for perioden 2019-2023.
Kommunale medvirkningsorgan i Hol kommune-sammensetning og organisering fra og med kommunestyreperioden 2019-2023.
Valg av medlemmer til Hol eldreråd for kommunestyreperioden 2019-2023.
Valg av medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019-2023.
Valg av medlemmer til Utvalg for viltforvaltning for perioden 2019-2023 3
Valg av medlemmer til navneutvalget for perioden 2019-2023.

43/19 Sluttmelding ventilasjon Sudndalen RA.

44/19 Kommunens fjelleiendommer. Leiekontrakter mellom Hol kommune og jeger - og fiskerforeningene for perioden 1.1.2020 - 31.12.2029.

45/19 Endring av selskapsavtale i Hallingdal Renovasjon IKS: Økt låneramme.

46/19 Detaljregulering felt 16 og deler av felt 18 (Geilo fjellandsby)

47/19 Ny leieavtale mellom Buskerudmuseene og Hallingdal Museum

48/19 Møteplan 2020

49/19 Organisering av Hol Brannvesen 2019-2020. (10 MB)

50/19 Oppretting av felles avløpskontor for spredt avløp og Vannområde Hallingdal. (9 MB)

51/19 Salg av pyroteknisk vare 2019 - Produkt Spesialisten - Klage på avslag.

52/19 Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

53/19 Overføring av ubrukt investeringsramme fra 2019 til 2020 og justering av budsjett for 2019

54/19 Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020 (50 MB)

Innbyggerspørsmål

Referatsaker

30.10.2019

11/19 Selskapsavtale for IKA Kongsberg, endringer fra 01.01.2020

12/19 Tertialrapport nr. 2 i 2019

13/19 Organisering av Hol Brannvesen 2019-2020

14/19 Revidering av eiendomsskattvedtekter for sakkyndig nemd i Hol kommune

15/19 - 26/19 Valg av styrer og utvalg 2019-2023:

Valg av valgstyre for perioden 2019-2020
Valg av representanter til Hallingtinget for perioden 2019-2023
Valg av medlemmer til Hol fjellstyre for kommunestyreperioden 2019-2023
Valg av medlem til Øvre Numedal fjellstyre for perioden 2019-2023
Sakkyndig nemd for eiendomsskatt. Valg for perioden 2019-2023
Klagenemd for eiendomsskatt. Valg for perioden 2019-2023
Ustekveikja Kraftverk DA. Valg av Hol kommunes representanter til selskapsmøte
Styret for Kleivi Næringspark. Valg av representant for perioden 2020-2023 (fire års periode)
Valg av representanter til kommunesektorens organisasjon(KS) for kommunestyreperioden 2019-2023
Valg av kommunal representant til kirkelig fellesråd for kommunestyreperioden 2019-2023
Representantskapet for Hallingdal renovasjon - valg
Suppleringsvalg til kommuneplanutvalget for perioden 2019-2023

Referatsaker

02.10.2019

1/19 Kommunestyrevalget 2019- kontroll og godkjenning

2/19 Valg av formannskap for kommunestyreperioden 2019-2023

3/19 Valg av ordfører for kommunestyreperioden 2019-2023

4/19 Valg av varaordfører 2019-2023

5/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023

6/19 Valg av partssammensatt utvalg for perioden 2019-2023

7/19 Valg av utvalg for plan og utvikling for kommunestyreperioden 2019-2023

8/19 Valg til utvalg for kultur og levekår for kommunestyreperioden 2019-2023

9/19 Valg av kommuneplanutvalg for perioden 2019-2023

10/19 Valg av valgkomite for kommunestyreperioden 2019-2023 og andre valg tilknyttet kommunestyreperioden