Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Viltforvaltning

Kommunal viltforvaltning

Kommunen er det lokale forvaltningsorganet for vilt og skal arbeide for å fremme formålet med viltloven og gi myndigheter og organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.
Kommunen har en viktig rolle i forvaltningen av elg, hjort og rådyr. Det er kommunens oppgave å fastsette minsteareal og godkjenne vald for disse dyrene, samt vedta kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning.
I Hol kommune behandler utvalg for viltforvaltning politiske saker innenfor fagområdet. Saker som behandles delegert og løpende forvaltningsoppgaver utføres av utmarksrådgiver.

Kommunal viltforvaltning omfatter blant annet
•Behandle søknader om godkjenning av jaktvald på hjortevilt.
•Tildele fellingstillatelser for hjortevilt, samt behandle saker om skader som er forårsaket av vilt.
•Organisere offentlige viltettersøk i forbindelse med viltpåkjørsler, sykt og skadet vilt.
•Arrangere jegerprøveeksamen. Obligatorisk jegerprøvekurs avholdes bl.a. av jeger- og fiskerforeninger.
•Kartlegge viktige leveområder og yngle-/hekkeområder for vilt.
•Rådgivning i saker som berører viltinteressene, samt belyse viltinteressene i arealsaker.

Skadet vilt
Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt. Vanligvis er det i forbindelse med viltpåkjørsler, men det kan også være vilt som er sykt eller skadet av andre årsaker. For å varsle om sykt/skade vilt eller viltpåkjørsler kan Politiet kontaktes og de videreformidler til vår ettersøksgruppe som håndterer dette. Politiets vakttelefon er 02800.

Direktetelefon til kommunens ettersøksgruppe er 480 96 824.

CWD- Skrantesjuke
I forbindelse med at det er oppdaget CWD/ Skrantesjuke i Norge er det innført en rekke tiltak som også omfatter viltforvaltningen i Hol.


Det er vedtatt forskrift som utvider jakttid etter elg og hjort i Hol, og en rekke andre nordfjella-kommuner.

 I perioden 1. januar 2020–31. januar 2022 er jakttid på elg og hjort fra og med 15. august til og med 23. desember og fra og med 1. januar til og med 31. januar

Bruk av løs hund under jakt i denne utvidede perioden er ikke tillatt i periodene 15. august–1. september og 1. januar–31. januar.


Det er vedtatt en Forskrift om soner ved påvisning av CWD. Denne gjelder i Nordfjellaområdet og Hardangerviddaområdet. Det vil si kommuner med areal innenfor disse områdene. Denne sier blant annet at fôr som lagres på innmark og som oppsøkes av hjortedyr, skal sikres mot at ville hjortedyr får tilgang til fôret i perioden 15. oktober til 1. mai. Den fastsetter også et forbud mot å ha saltstein, med ulike vilkår for å kunne ha salt for beitedyr.
Forskrift om soner ved påvisning av CWD


Det er også vedtatt en nasjonal forskrift. Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD. Denne forbyr foring og utsetting av saltsteiner til hjortevilt, bruk av luktestoffer og flytting av hjortevilt mellom områder.
Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD