Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Oppsyn

Hol fjelloppsyn

Hol Fjelloppsyn er en oppsynsordning i Hol kommune. Kommunen er oppdragsgiver, men lag, organisasjoner, grunneiere og foreninger med utmarksinteresser bidrar økonomisk i naturoppsynsordningen.

Hol Fjelloppsyn består av seks naturoppsyn med begrenset politimyndighet. De har blant annet oppsynsansvaret samt tilsyn av hyttene til Hol fjellstyre.

Viktige arbeidsoppgaver for Hol fjelloppsyn er å informere og veilede brukerne av utmarken i Hol kommune, samt tilsyn av beitedyr i hele kommunen.

Naturoppsynet fører kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av lov om friluftslivet, lov om naturvern, lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, lov om kulturminner, lov om vilt, lov om laksefiske og innlandsfiske og lov om vern mot forurensninger og om avfall.

Hol Fjelloppsyn fører også tilsyn og kontroll av privatrettslig karakter. Det vil blant annet si kontroll av gyldig fiskekort, jaktkort og trening av hund.

Hol fjelloppsyn kan kontaktes på e-post holfjelloppsyn@gmail.com 

Årsmelding

Hol fjelloppsyn - Årsmelding 2023

Statens naturoppsyn (SNO)

SNO opprettet høsten 2009 en permanent stilling med kontorplassering på Geilo. Denne stillingen skal primært ha fokus på vernede områder i nordre del av tidligere Buskerud, men vil også bli et tillegg til noe av det oppsynsarbeidet som utøves av Hol fjelloppsyn.

SNO lokalt kan kontaktes på e-post petter.braaten@miljodir.no 

Informasjon om SNO