Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Motorferdsel

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark er forbudt.

Kommunen er gitt myndighet til å innvilge dispensasjon til kjøring for noen konkrete nytteformål

Myndigheten for å innvilge eller avslå søknad om dispensasjon tilligger kommunen. I Hol kommune behandles de fleste søknader av utmarksrådgiver som har fått delegert myndighet i slike saker. Saker av prinsipiell karakter eller i tilfeller der det ikke er behandlet tilsvarende søknader tidligere, blir behandlet politisk av formannskapet. For søknader som behandles delegert må det påregnes en saksbehandlingstid på 3 - 4 uker fra søknaden er komplett. For saker som behandles politisk må en påregne noe lengre tid. Om søknaden må behandles politisk vil du som søker få tilbakemelding om når søknaden er klar til å behandles. Hovedregelen i Hol kommune er at leiekjøring skal benyttes der det er mulighet for det. Det gjelder spesielt for søknader om transport av bagasje og utstyr til private hytter. Hol kommune har valgt å sette følgende betingelser for søknader om slike dispensasjoner:

 • I områder med leiekjøringstilbud skal søkere om dispensasjon til transport av bagasje og utstyr til private hytter henvises til bruk av lokalt leiekjøringstilbud.
 • I områder der det ikke er leiekjøringstilbud, eller det etter Hol kommune sin vurdering ikke er et tilstrekkelig tilbud, kan det ved søknad vurderes å innvilge dispensasjoner etter motorferdselforskriften §5 bokstav c)

Dispensasjon kan gis til noen bestemte formål. Se veileder til søknadsskjema for hjelp til utfylling av søknad, og for informasjon om hvilke formål kommunen kan innvilge dispensasjon.

Transport til enkelte nytteformål er nevnt spesielt i motorferdselforskriften, og tillatt uten søknad. Noen av de vanligste nevnes her:

Motorferdsel på barmark, tillatt uten søknad:

 • Politi, ambulanse og redningstjeneste.
 • Offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste.
 • Offentlig post- og teletjeneste.
 • Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder.
 • Nødvendig person- og godstransport i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse. Det er heller ikke adgang til kjøring for tilsyn av sau på beite.
 • Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter.
 • Anlegg og drift av veger og større anlegg
 • Nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi  

Motorferdsel på snødekt mark, tillatt uten søknad:

 • Formål som tillates for barmarkstransport (se avsnitt over)
 • Nødvendig transport for drift av  turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg.
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse.
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. (Gjelder skiløyper i godkjent sti- og løypeplan, traseer utover dette må det søkes om dispensasjon til å preparere)
 • Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser etter oppdrag fra forskningsinstitusjon.
 • Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel.
 • Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere (snøscooter)
 • Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved veg eller jernbane.  

Leiekjørere i Hol kommune

Oversikt over leiekjørere i Hol kommune

Søke dispensasjon

Ønsker du å søke om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark finner du søknadsskjema og veiledning her:

Søknadskjema (elektronisk skjema)

Søknadskjema (for utskrift)

Veileder til søknadskjema og mulige transportformål

Dersom du søker om dispensasjon med bakgrunn i funksjonshemming må følgende skjema fylles ut av din fastlege og vedlegges søknaden:
Skjema - legeerklæring

Hol kommune stiller følgende vilkår til dispensasjoner til motorferdsel i utmark: 

Vilkår for dispensasjoner til motorferdsel i utmark

Kjørebok skal leveres kommunen innen 15. juni hvert år.

Skjema for kjørebok

Motorferdsel helt eller delvis innenfor nasjonalparker

Dersom transporten du søker om dispensasjon til går innenfor Hardangervidda Nasjonalpark må du også ha dispensasjon fra vernebestemmelsene. Det er Viken tilsynsutvalg som skal ha og behandler disse søknadene.

Dersom transporten du søker om dispensasjon til går innenfor Hallingskarvet Nasjonalpark må du også ha dispensasjon fra vernebestemmelsene. Det er nasjonalparkstyret ved nasjonalparkforvalter som behandler disse søknadene. Nasjonalparkforvalter er Trond Erik Buttingsrud (trond.erik.buttingsrud@statsforvalteren.no)

Motorferdsel i vassdrag eller lufttransport

Dersom du ønsker å søke om dispensasjon til motorisert ferdsel i vassdrag eller lufttransport (helikopter/sjøfly) er det i Hol kommune åpnet for dette i noen bestemte områder. I disse områdene trenger du ikke søke om dispensasjon. Disse går frem av kommunens forskrift for motorisert ferdsel i utmark.

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Hol kommune