Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Motorferdsel

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark er forbudt. Det er imidlertid åpnet for noen typer kjøring, f.eks. politi-, ambulanse- og redningstjeneste i lov og forskrift.

Kommunen er også gitt myndighet til å innvilge dispensasjon til kjøring for noen konkrete nytteformål.

Myndigheten for å innvilge eller avslå søknad om dispensasjon tilligger kommunen. I Hol kommune behandles de fleste søknader av utmarksrådgiver som har fått delegert myndighet i slike saker. Saker av prinsipiell karakter eller i tilfeller der det ikke er behandlet tilsvarende søknader tidligere, blir behandlet politisk av formannskapet. For søknader som behandles delegert må det påregnes en saksbehandlingstid på 3 - 4 uker. For saker som behandles politisk må en påregne noe lengre tid. Dette vil du som søker få tilbakemelding om når søknaden er klar til å behandles.

Dispensasjon kan gis til noen bestemte formål. Se veileder til søknadsskjema for hjelp til utfylling av søknad, og for informasjon om hvilke formål kommunen kan innvilge dispensasjon.

Hovedregelen i Hol kommune er at leiekjøring skal benyttes der det er mulighet for det. Det gjelder spesielt for søknader om transport av bagasje og utstyr til private hytter. Hol kommune har valgt å sette følgende betingelser for søknader om slike dispensasjoner:
- I områder med leiekjøringstilbud skal søkere om dispensasjon til transport av bagasje og utstyr til private hytter henvises til bruk av lokalt leiekjøringstilbud.
- I områder der det ikke er leiekjøringstilbud, eller det etter Hol kommune sin vurdering ikke er et tilstrekkelig tilbud, kan det ved søknad vurderes å innvilge dispensasjoner etter motorferdselforskriften §5 bokstav c).

 

Leiekjørere i Hol kommune

Oversikt over leiekjørere i Hol kommune

 

Søke dispensasjon

Ønsker du å søke om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark finner du søknadsskjema og veiledning her:

Søknadskjema (elektronisk skjema)

Søknadskjema (for utskrift)

Veileder til søknadskjema og mulige transportformål

 

Dersom du søker om dispensasjon med bakgrunn i funksjonshemming må følgende skjema fylles ut av din fastlege og vedlegges søknaden:
Skjema - legeerklæring

 

Hol kommune stiller følgende vilkår til dispensasjoner til motorferdsel i utmark: 

Vilkår for dispensasjoner til motorferdsel i utmark


Kjørebok skal leveres kommunen innen 15. juni hvert år.

Skjema for kjørebokMotorferdsel helt eller delvis innenfor nasjonalparker


Dersom transporten du søker om dispensasjon til går innenfor Hardangervidda Nasjonalpark må du også ha dispensasjon fra vernebestemmelsene. Det er Viken tilsynsutvalg som skal ha og behandler disse søknadene.

Dersom transporten du søker om dispensasjon til går innenfor Hallingskarvet Nasjonalpark må du også ha dispensasjon fra vernebestemmelsene. Det er nasjonalparkstyret ved nasjonalparkforvalter som behandler disse søknadene. Nasjonalparkforvalter er Trond Erik Buttingsrud (trond.erik.buttingsrud@statsforvalteren.no)

Motorferdsel i vassdrag eller lufttransport

Dersom du ønsker å søke om dispensasjon til motorisert ferdsel i vassdrag eller lufttransport (helikopter/sjøfly) er det i Hol kommune åpnet for dette i noen bestemte områder. I disse områdene trenger du ikke søke om dispensasjon. Disse går frem av kommunens forskrift for motorisert ferdsel i utmark.

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Hol kommune