Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Miljøterapitjenester

Miljøterapitjenesten

Her finner du informasjon og søknadsskjema til ferietilskudd for ledsager

Praktisk bistand opplæring
Tjenestebeskrivelse: 

Tidsbegrenset opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, av/påkledning, opplæring i forbindelse med måltider og bo-veiledning. Kan også omfatte opplæring i bruk av ulike velfredsteknologiske løsninger.

 Eksempler:

 • Opplæring i å ivareta i ADL ferdigheter
 • Opplæring i å ivareta egen helse
 • Opplæring knyttet til deltakelse i ulike typer aktiviteter
 • Trening og opplæring i sosiale ferdigheter
 • Opplæring i andre nødvendige aktiviteter.  
Lovverk:  Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd Helse- og omsorgstjenesteloven §§3-1 og 3-2, første ledd nr. 6, bokstav b.
Formål:  Formålet er å gjøre den enkelte i stand til å være mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. 
Målgruppe  Personer som kan mestre mye selv, men har behov for tjenester i form av opplæring i dagliglivets gjøremål. 
Kriterier/vurdering 
 • Bruker må være i stand til å nyttiggjøre seg opplæring i dagliglivets gjøremål. 
 • Tjenesten gis i en tidsavgrenset periode. 
 • Kartlegging av pasientens behov med IPLOS / ADL vurdering skal gjennomføres
Annet  Brukere skal på lik linje med andre som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester bruke tilrettelagte tilbud innen varehandel, transport m.v. 
Egenandel  Det tas ikke betaling for praktisk bistand opplæring 
Ledsagerbevis

Formål med tjenesten

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til personer med funksjonsnedsettelse. Ordningen skal være et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får ha med seg en ledsager uten ekstra kostnader.

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år.

Hvem kan få tjenesten

Personer med funksjonsnedsettelse.

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter. Det betyr at det er barn med et særlig omfattende assistansebehov som til vanlig vil kunne tildeles ledsagerbevis helt fra småbarnsalder av.

Høy alder alene er ikke nok til å kvalifisere for ordningen. For alle aldersgrupper er det en forutsetning at det foreligger en funksjonsnedsettelse som oppfyller varighetsvilkåret satt i formålsbestemmelsen for ordningen 

Praktiske opplysninger

Ledsagerbevis utstedes gratis. Personen med funksjonsnedsettelse kjøper selv ordinær billett, og kan ta med seg ledsager gratis der ledsagerbeviset aksepteres. Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto. Ved behov kan kommunen innhente uttalelse om søkers behov fra fastlege, spesialisthelsetjeneste, psykolog, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Ordningen med ledsagerbevis vedtas av kommunen. Ledsagerbevis utstedes av søkers bostedskommune, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres. 

Varighet

Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig. Beviset kan gis tidsbegrenset eller ikke tidsbegrenset.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt i vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Hol kommune, tjenestetildeling- og samordningsteam, Geilovegen 24, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Miljøterapitjenesten i Hol kommune er en avdeling for mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og sammensatte tjenester fra kommunen.

Avdelingen består av 4 bofellesskap på 2-4 leiligheter, dagsenter, avlastnings- og treningsleilighet. Bofellesskapet Kringlemyr 8 på Geilo.

Avdelingen gir et individuelt tilpasset tilbud for den enkelte bruker slik at bruker får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningfylt fritid i fellesskap med andre.

Avlastning

Avlastning

Tjenestebeskrivelse:  

Avlastningstjenester innebærer alle typer avlastning, i hjemmet, på institusjon, på dagsenter m.m. Alle typer helse- og omsorgstjenester kan tildeles som avlastning til alle aldersgrupper med hjelpebehov. Avlastningen skal gi de med særlig tyngende omsorgsarbeid, mulighet for fritid og reise/ferie og tid til å bevare sitt sosiale nettverk. Avlastning kan gis i eller utenfor hjemmet, på timebasis og/eller som døgntilbud.
Lovverk   Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd og §2-8 om tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-6, punkt 2. 
Formål Formålet er at omsorgsyter skal få avlastning fra særlig tyngende omsorgsarbeid.
Målgruppe Avlastning gis til omsorgsyter som til daglig har særlig tyngende omsorgsoppgaver ovenfor en person med stort omsorgsbehov.
Kriterier/vurdering   Tilbudet vurderes ut fra:
 • Det skal være et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Hvor mange timer omsorgsarbeidet er beregnet til pr. måned.
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.Medisinske opplysninger fra fastlege, eller andre relevante instanser, skal innhentes ved behov.

Ved avlastning utenfor eget hjem må bruker må ha med seg nødvendige medisiner, forbruksartikler, hjelpemidler og annet utstyr som benyttes i det daglige.

 Egenandel    Det kreves ikke egenbetaling for avlastningstiltak

Dagtilbud

Tjenestebeskrivelse for dagtilbud for personer med funksjonsnedsettelser

Formål med tjenesten

Målsettingen er at alle brukere skal trives og at de skal få anledning til å utvikle sine ressurser i fellesskap med andre. Dagsenteret er åpent 5 dager i uken. Her møtes man til faste rutiner og rammer som skaper trygghet. Oppgaver utføres både i fellesskap med andre, men vi legger også vekt ved individuelt tilpasset oppgaver for å oppnå mest mulig mestringsfølelse hos den enkelte.

Hvem kan få tjenesten

Personer med funksjonsnedsettelse som har behov for et tilrettelagt dagtilbud/ arbeidstrening

Tjenestens innhold

Arenaer for tjenesten er på Høgehaug bo- og behandlingssenter

 • Kjøkkenaktiviteter – matlaging, dekking og rydding av bord, oppvask
 • Forming
 • Produksjon av tennbriketter
 • Musikkstund
 • Postrute - gå med internpost i kommunen.
 • Turgåing i nærområdet
 • Spilling av spill – bingo og lignende selskapsspill
 • Tur dager - naturopplevelser til ulike turområder eller lignende
 • Gartneri
 • Fisking og friluftsliv

Hva kan du forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Hvordan søker en om dagtilbud på AKT?

Ta kontakt med Hol kommune for nærmere veiledning.

Praktiske opplysninger

 • Det belastes en dagsats  pr. person for å være på deler av tjenesten. Dette dekker mat og innkjøp av utstyr til forming osv. Du vil få informasjon om hva dette betyr for deg.
 • Dagsatsen vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.
 • Dagsenteret holder stengt i høytider og i en periode i fellesferien.
 • Hol kommune sørger for transport til og fra dagsenteret.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid. Klageadgang Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder Høgehaug bo- og behandlingssenter

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

HUSET – aktivitetssenter

HUSET er et lavterskeltilbud tilknyttet psykisk helse og miljøterapitjenesten i Hol kommune. Vi befinner oss i Tverrvegen 1 på Geilo (i hovedetasjen i tidligere «Geilo sjukestugu»)

Målgruppe: Mennesker med behov for en felles sosial møteplass på dagtid.

Huset er åpent på mandager, tirsdager og torsdager mellom kl. 09:00 – kl.14:00

 

Aktiviteter på Huset


Sosialt fellesskap Produksjon av ulike produkt bl.a. opptenningsruller Formingsaktiviteter / håndarbeid Kunstgruppe Data / foto Treningsgruppe i basseng Friluftsliv / gåturer i nærområde / fiske Bowling, ulike spill inne og ute Vi er åpne for nye ideer.

Brukermedvirkning: Vi har husmøter og brukermøter en gang i måneden. Brukerrepresentant blir valgt årlig.

Arbeidspraksis: Hol kommune har et aktivitets- og mestringsteam tilknyttet Huset. Vi hjelper til med å finne, tilrettelegge og følge opp arbeidstiltak for personer med behov for arbeidstrening eller noe meningsfylt å gå til.

Ring oss gjerne på mobil 95 98 04 99 på mandag, tirsdag eller torsdag fra kl.08:00 – 14:30. Gruppeleder: Hilde Bråten mobil 95 70 04 40   e-post adr. hilde.braten@hol.kommune.no

Parkeringstillatelse for forflytningshemmet

Har du en forflytningshemming og problemer med å bevege deg over lengre strekninger, kan det hende du har krav på parkeringslettelse.

Muligheten for å kunne parkere i nærheten av det stedet du ønsker å besøke, kan for mange være avgjørende for om en velger å reise eller ikke.
Du kan søke kommunen om å få parkeringskort. Snakk med legen din om dette.
  

Søknadskjema for parkeringstillatelse Søknadskjema med legeerklæring og passfoto sendes Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.
Forskrift om parkering for forflytningshemmede ble etablert for å gi bevegelseshemmede lettere tilgang til å parkere.