Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Miljøterapitjenester

Miljøterapitjenesten

Her finner du informasjon og søknadsskjema til ferietilskudd for ledsager

Tjenestebeskrivelse for miljøterapitjenesten

Formål med tjenesten

Personer med nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp over tid skal ha et mest mulig aktivt og meningsfullt liv.

Hvem kan få tjenesten

Personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for nødvendig tilrettelegging når det gjelder bolig, fritid og arbeid eller aktivitet. 

Tjenestens innhold

Tjenestene gis i form av praktisk bistand og opplæring. Målet er at du skal klare å være mest mulig selvstendig og aktiv i egen hverdag. Slike tjenester krever en søknad og et vedtak. Du kan motta tjenester i eget hjem, på arbeidsplassen eller dagtilbudet og på fritiden din.

Tjenesten kan gis i form av lavterskeltilbud som ikke krevet søknad og vedtak.  Dette er aktiviteter som legger vekt på fysisk aktivitet og sosialt samvær med personale tilstede.

 

Hva kan du forvente av oss

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning

Du får beskjed dersom avtaler må endres

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journalen etter Pasientrettighetsloven

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Du sier fra hvis du ønsker å endre avtaler.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å skrive søknaden.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned etter at kommunen har mottatt søknad vil du motta svar eller orientering om forventet saksbehandlingstid, jfr. Forvaltningsloven §11a.

 

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for ledsagerbevis

Formål med tjenesten

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til personer med funksjonsnedsettelse. Ordningen skal være et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får ha med seg en ledsager uten ekstra kostnader.

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år.

Hvem kan få tjenesten

Personer med funksjonsnedsettelse.

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter. Det betyr at det er barn med et særlig omfattende assistansebehov som til vanlig vil kunne tildeles ledsagerbevis helt fra småbarnsalder av.

Høy alder alene er ikke nok til å kvalifisere for ordningen. For alle aldersgrupper er det en forutsetning at det foreligger en funksjonsnedsettelse som oppfyller varighetsvilkåret satt i formålsbestemmelsen for ordningen 

Praktiske opplysninger

Ledsagerbevis utstedes gratis. Personen med funksjonsnedsettelse kjøper selv ordinær billett, og kan ta med seg ledsager gratis der ledsagerbeviset aksepteres. Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto. Ved behov kan kommunen innhente uttalelse om søkers behov fra fastlege, spesialisthelsetjeneste, psykolog, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Ordningen med ledsagerbevis vedtas av kommunen. Ledsagerbevis utstedes av søkers bostedskommune, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres. 

Varighet

Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig. Beviset kan gis tidsbegrenset eller ikke tidsbegrenset.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt i vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Hol kommune, tjenestetildeling- og samordningsteam, Geilovegen 24, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Miljøterapitjenesten i Hol kommune er en avdeling for mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og sammensatte tjenester fra kommunen.

Avdelingen består av 4 bofellesskap på 2-4 leiligheter, dagsenter, avlastnings- og treningsleilighet. Bofellesskapet Kringlemyr 8 på Geilo.

Avdelingen gir et individuelt tilpasset tilbud for den enkelte bruker slik at bruker får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningfylt fritid i fellesskap med andre.

Avlastning

Tjenestebeskrivelse for avlastning 

Formål med tjenesten

 • Hindre overbelastning hos omsorgsyter
 • Gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie
 • Gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Hvem kan få tjenesten

Personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til avlastning.

Momenter som kan tas i betraktning er;

 • om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid.
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet  innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Tjenestens innhold

Tjenestetilbudet tilpasses etter individuelle behov på bakgrunn av vedtak og gjennomført kartlegging. Når det skal vurderes innhold og form skal det tas hensyn til omsorgsyters og omsorgsmottakers ønsker og behov.

Avlastning i institusjon
Omsorgsmottaker vil få dekket sine behov ved oppfølging fra personale som er tilgjengelig gjennom hele døgnet. Ved behov for lege, vil fastlegen ha det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen. Fysioterapi gis etter vurdert behov.
Kommunens to institusjoner er Geilotun bo- og behandlingssenter og Høgehaug bo- og behandlingssenter.

Avlastning i egen bolig
Omsorgsyter kan få avlastning ved at avlaster kommer hjem og overtar hele eller deler av omsorgsmottakers behov. Dette kan være i form av hjemmehjelp, støttekontakt eller andre former for hjelp.

Avlastning i kommunal bolig med bemanning
Slik avlastning er primært tiltenkt barn og unge, og selve avlastningen gis på grunnlag av behovene for avlastning hos omsorgsgiver.  Det legges vekt på friluftsliv, fysisk aktivitet, lek og samhandling, og aktivitetene legges opp ut fra hvert enkelt barns behov.
Kommunens kommunale avlastning foregår på Steensheim i Hol.

Avlastning på dagsenter
Tjenesten er beskrevet under «Dagsenter».

Privat avlastning

Hva kan du forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet 
 • Du får informasjon, råd og veiledning
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal etter Pasientrettighetsloven
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.
 • Endringer i tjenesten gjøres etter faglig vurdering og i samarbeid med deg.
 • Du som tildeles jevnlig avlastning, får en plan over oppholdene.

 Hva vi forventer av deg

 • Du søker selv om tjenesten
 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte
 • Du har med deg nødvendige medisiner og annet nødvendig utstyr som du benytter.

 

Praktiske opplysninger

 • Tjenesten er gratis og inkluderer måltider.
 • Reiseutgifter ved innflytting eller utflytting dekkes av det offentlige etter reglene for pasientreiser jf.syketransportforskriftens §3 bokstav d). Dette må beboer  søke om selv ved å fylle ut og sende søknadsskjema til Helfo. Søknadsskjema finner du her
 • Andre utgifter og utstyr til fritidsaktiviteter o.l. dekkes av tjenestemottaker.
 • Du må ha med deg nødvendige medisiner/medisinske forbruksartikler og annet utstyr du benytter i ditt daglige omsorgsbehov.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Helse- og omsorgstjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Dagtilbud

Tjenestebeskrivelse for dagtilbud for personer med funksjonsnedsettelser

Formål med tjenesten

Målsettingen er at alle brukere skal trives og at de skal få anledning til å utvikle sine ressurser i fellesskap med andre. Dagsenteret er åpent 5 dager i uken. Her møtes man til faste rutiner og rammer som skaper trygghet. Oppgaver utføres både i fellesskap med andre, men vi legger også vekt ved individuelt tilpasset oppgaver for å oppnå mest mulig mestringsfølelse hos den enkelte.

Hvem kan få tjenesten

Personer med funksjonsnedsettelse som har behov for et tilrettelagt dagtilbud/ arbeidstrening

Tjenestens innhold

Arenaer for tjenesten er på Høgehaug bo- og behandlingssenter

 • Kjøkkenaktiviteter – matlaging, dekking og rydding av bord, oppvask
 • Forming
 • Produksjon av tennbriketter
 • Musikkstund
 • Postrute - gå med internpost i kommunen.
 • Turgåing i nærområdet
 • Spilling av spill – bingo og lignende selskapsspill
 • Tur dager - naturopplevelser til ulike turområder eller lignende
 • Gartneri
 • Fisking og friluftsliv

Hva kan du forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Hvordan søker en om dagtilbud på AKT?

Ta kontakt med Hol kommune for nærmere veiledning.

Praktiske opplysninger

 • Det belastes en dagsats  pr. person for å være på deler av tjenesten. Dette dekker mat og innkjøp av utstyr til forming osv. Du vil få informasjon om hva dette betyr for deg.
 • Dagsatsen vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.
 • Dagsenteret holder stengt i høytider og i en periode i fellesferien.
 • Hol kommune sørger for transport til og fra dagsenteret.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid. Klageadgang Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder Høgehaug bo- og behandlingssenter

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

HUSET – aktivitetssenter

HUSET er et lavterskeltilbud tilknyttet psykisk helse og miljøterapitjenesten i Hol kommune. Vi befinner oss i Tverrvegen 1 på Geilo (i hovedetasjen i tidligere «Geilo sjukestugu»)

Målgruppe: Mennesker med behov for en felles sosial møteplass på dagtid.

Huset er åpent på mandager, tirsdager og torsdager mellom kl. 09:00 – kl.14:00

 

Aktiviteter på Huset


Sosialt fellesskap Produksjon av ulike produkt bl.a. opptenningsruller Formingsaktiviteter / håndarbeid Kunstgruppe Data / foto Treningsgruppe i basseng Friluftsliv / gåturer i nærområde / fiske Bowling, ulike spill inne og ute Vi er åpne for nye ideer.

Brukermedvirkning: Vi har husmøter og brukermøter en gang i måneden. Brukerrepresentant blir valgt årlig.

Arbeidspraksis: Hol kommune har et aktivitets- og mestringsteam tilknyttet Huset. Vi hjelper til med å finne, tilrettelegge og følge opp arbeidstiltak for personer med behov for arbeidstrening eller noe meningsfylt å gå til.

Ring oss gjerne på mobil 95 98 04 99 på mandag, tirsdag eller torsdag fra kl.08:00 – 14:30. Gruppeleder: Hilde Bråten mobil 95 70 04 40   e-post adr. hilde.braten@hol.kommune.no

Parkeringstillatelse for forflytningshemmet

Har du en forflytningshemming og problemer med å bevege deg over lengre strekninger, kan det hende du har krav på parkeringslettelse.

Muligheten for å kunne parkere i nærheten av det stedet du ønsker å besøke, kan for mange være avgjørende for om en velger å reise eller ikke.
Du kan søke kommunen om å få parkeringskort. Snakk med legen din om dette.
  

Søknadskjema for parkeringstillatelse Søknadskjema med legeerklæring og passfoto sendes Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.
Forskrift om parkering for forflytningshemmede ble etablert for å gi bevegelseshemmede lettere tilgang til å parkere.