Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Koordinerende enhet

 

Kontaktinformasjon
Berit Neslein (leder) 95 98 04 92
Naomi Ibanez Bautista 98 90 59 41
Trude Ringstad 95 98 64 61

E-post: koordinerende.enhet@hol.kommune.no

Postadresse:
Koordinerende enhet
Familiehuset 
Trekanten 2H
3580 Geilo

Vi kan kontaktes på telefon i ordinær arbeidstid, men ved ferier og fravær blir ikke telefon besvart. Send e-post (skriv kun kontaktinformasjon), og vi vil ta kontakt så fort som mulig.

 

Koordinerende enhet har ansvar for oppnevning av koordinator eller barnekoordinator og for oppretting av individuell plan, og skal på den måten bidra til samordning av tjenestene for personer med behov for sammensatte og langvarige tjenester.

Personen selv, pårørende/foresatte eller tjenesteytere kan ta kontakt med Koordinerende enhet. Bruk søknadsskjema eller ta direkte kontakt. Søknaden krever samtykke. 

Koordinerende enhet har blant annet følgende oppgaver:

 • oppnevning av koordinator eller barnekoordinator og oppretting av individuell plan 
 • opplæring og veiledning av koordinator
 • systemansvar for individuell plan

I Hol kommune er Koordinerende enhet (KE) organisert som en gruppe innenfor Familiehuset i Helse- og omsorg, og barnekoordinator er lagt inn under enheten. Koordinerende enhet har samarbeid med virksomheter innen helse- og omsorg, med barnehager, grunnskoler, videregående skoler, pedagogisk psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, barneverntjenesten, NAV, attføringsbedrifter, spesialisthelsetjenestene og andre.

Koordinerende enhet har kontorer i tilknytning til Familiehuset på Geilo.

Her finner du søknadsskjema til koordinator, barnekoordinator og individuell plan 

Her kan du lese mer om habilitering, rehabilitering, individuell plan, koordinator og Koordinerendes enhet på Helsedirektoratet sine nettsider

Tjenestebeskrivelse for individuell plan og koordinator

Formål med tjenesten

Personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester skal motta hjelpen koordinert og planlagt.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan få koordinator og individuell plan. Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan få barnekoordinator og individuell plan. Individuell plan forutsetter at det er oppnevnt koordinator eller barnekoordinator og at bruker har samtykket til tilbudet. Kravet til hva som oppfattes som langvarig og koordinert vil variere og må vurderes individuelt.

Tjenestens innhold

En individuell plan skal beskrive personens behov og mål, tiltak som skal iverksettes, hvem som er ansvarlig for hva og når tiltakene skal evalueres. Dersom personen ikke ønsker at det utarbeides individuell plan, har vedkommende fortsatt krav på at tjenestene gis på en koordinert og planlagt måte. En koordinator hjelper personen i prosessen med individuell plan eller på andre måter bistår med koordinering og planlegging. En barnekoordinator bistår på samme måte, men hjelpen ytes da i større grad til familien som er berørt av å ha eller vente et barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Koordinator gjelder for alle aldre, mens barnekoordinator gjelder i utgangspunktet fram til 18 år, men kan forlenges til 25 år. 

Hva du kan forvente av oss

 • Du får informasjon, råd og veiledning. Du får vurdert om du har rett til individuell plan og koordinator eller barnekoordinator.
 • Din koordinator eller barnekoordinator vil samarbeide tett med deg om det dere er blitt enige om.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi innhenter samtykke fra deg både ved eventuell oppretting av individuell plan og for å samarbeide og utveksle nødvendig informasjon.

Hva vi forventer av deg

 • Du gir relevant informasjon om dine ønsker og behov.
 • Du deltar aktivt i planprosessen.
 • Du setter deg inn i og følger opp vedtak og planer.
 • Du sier ifra om hva du ikke er fornøyd med
 • Dersom du ikke selv kan eller ønsker å delta aktiv, kan du velge en person som skal representere deg.

Praktiske opplysninger

Dersom du ønsker å søke om koordinator eller barnekoordinator og individuell plan, kan du enten benytte søknadsskjemaet eller ta direkte kontakt med Koordinerende enhet som vil vurdere søknaden. Hvis du allerede har kontakt med noen i hjelpeapparatet, kan du også be vedkommende hjelpe deg med å søke. Tjenesten er gratis.

Saksbehandlingstid

Søknaden behandles fortløpende, og du skal høre fra Koordinerende enhet innen en måned etter at Koordinerende enhet har mottatt din søknad.

Klageadgang

Hvis du får avslag på din søknad om koordinator eller barnekoordinator og individuell plan, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven, § 7-2. Send klagen til Koordinerende enhet, og dersom du fortsatt ikke får medhold, sendes klagen til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Leder Koordinerende enhet