Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad
Tjenestebeskrivelse:  

Omsorgsstønad kan gi en viss økonomisk kompensasjon til private som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som gjelder nødvendige omsorgsoppgaver og som ellers ville være kommunens ansvar. Kommunen avgjør også hvilket nivå lønnen skal ligge på.

Kommunen har plikt til å ha en omsorgsstønadsordning, men ingen har en ubetinget rett til å få dette. Kommunen kan tilby andre tjenester for å dekke omsorgsbehovet.

Omsorgsstønad kan man få for inntil 1 år om gangen. Når sluttdato på vedtak nærmer seg, blir omsorgsyter/omsorgsmottaker kontaktet for ny kartlegging.

Husk at omsorgsstønad ikke gjør en mindre sliten. Søk andre helse- og omsorgstjenester i tide.

Lovverk   Pasient- og brukerrettighetsloven §2-8 om tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-6, punkt 3
Formål Omsorgsstønad er kommunal godtgjøring til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige omsorgsytere og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.
Målgruppe   Omsorgsstønad gis til personer over 18 år. Omsorgsyter må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Kriterier/vurdering  

Momenter som tas i betraktning er:

  • Antall timer pr. måned det ytes omsorgsarbeid
  • Om omsorgsarbeidet er fysisk eller psykisk belastende
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • Om omsorgsarbeidet føre til sosial isolasjon og mangel på fritid
  • Omsorgsyters alder og helse  

Vurdering av omsorgsmottaker:

  • Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres
  • Medisinske opplysninger fra fastlege bør vurderes innhentet  

Det er en forutsetning at omsorgen som ytes ellers ville ha vært omfattet av kommunens plikt til å sørge for helse- og omsorgstjenester til den enkelte. Det er videre en forutsetning at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem og at måten å løse det aktuelle omsorgsbehovet på vurderes som forsvarlig.

Omsorgsyter kan være med den som mottar omsorgen på ferie utenfor kommunen i inntil fire uker uten at dette påvirker omsorgsstønaden. Ved opphold utover dette stoppes stønaden.   

Hol kommune stiller som krav at det søkes hjelpestønad fra Nav før søknad om omsorgsstønad behandles.

Egenandel   Ingen egenandel