Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Demensomsorg

Hva er demens?

Demens skyldes hjerneskader som kan forårsakes av flere forskjellige hjernesykdommer, og kjennetegnes ved kognitiv svikt, endringer i følelser og personlighet, samt redusert evne til å fungere i dagliglivet. Det viktigste kognitive kjennetegnet er redusert hukommelse. Demens er en langvarig og kronisk tilstand som påvirker hele livssituasjonen både for de som er syke, og deres pårørende gjennom mange år.

I tillegg til redusert hukommelse, vil det vanligvis være språksvikt, rom- og retningsproblemer og redusert evne til å forstå og planlegge. Mange vil i startfasen kunne være deprimerte, engstelige, irriterte og trekke seg tilbake. Lenger ut i forløpet vil det finne sted større endringer i personlighet og væremåte. Noen kan få hallusinasjoner og vrangforestillinger. (Inf.fra nettsiden til Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse)

Hukommelsesteam / Utredning

Hukommelsesteamet i Hol kommune består av fagpersoner med videreutdanning i demens.

Teamets oppgaver: Utredning ved hukommelsessvikt og/eller mistanke om demens. Dette består bl.a. av noen tester, kartlegging oav dagliglivets aktiviteter og samtale med både pasient og pårørende. Utredningen skjer alltid i samarbeid med pasientens fastlege og med pasientens samtykke.

Andre oppgaver:

 • oppfølging og veiledning av pasient og pårørende etter behov
 • hjelpe/veilede i søknadsprosesser
 • undervisning og veiledning til helsepersonell og frivillige/frivillige organisasjoner innen demensomsorgen.
 • drifte pårørendeskolen
 • samhandle med annet hjelpepersonell og instanser der det er nødvendig og til nytte for pasient og pårørende.

Målet med utredningen:

Riktig diagnose til riktig tid slik at personer med demens får god oppfølging og tilrettelagte tjenester ut fra sitt individuelle behov. Dette kan bidra til økt trivsel og en bedre hverdag for både pasient og pårørende.

Hukommelsesteamets kontaktperson:
Kirsti Birkelid mobil 97 17 50 61, epost kirsti.birkelid@hol.kommune.no

Demenslinjen

Demenslinjen er en kontakttelefon fra Nasjonalforeningen for folkehelse. Vil du ha mer informasjon om hva Alzheimer og demes er? Hvilke rettigheter du som pårørende har? Hvilke tilbud personer med demens har? Eller trenger du bare noen å snakke med?

Du kan ta kontakt med Demenslinjen på telefon 23 12 00 40.

Les mer på nettsidene til Nasjonalforeningen for folkehelse.

Les om Hol demensforening her

Dagsenter for hjemmeboende personer med demens

Tjenestebeskrivelse for dagtilbud  - dagsenter for hjemmeboende med demens 

Formål med tjenesten

 Tjenesten er et tilbud til personer med demens som kan ha behov for:

 • å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
 • aktivisering og rehabilitering
 • avlastning for pårørende

Hvem kan få tjenesten

Hjemmeboende personer som er under utredning eller har diagnosen demens

Målsetting for tjenesten

Brukerne skal oppleve trivsel, trygghet, tilhørighet. Den enkeltes identitet og integritet skal ivaretas og det skal legges til rette, både individuelt og sammen med andre, for mestring.

Tjenestens innhold

Brukerne kan være på dagtilbudet 1 til 4 dager hver uke, og vi har plass til 7-8 brukere hver dag. Aktivitetene varierer noe etter årstid, men er består ofte av daglige gjøremål som; forberede måltider, dekke på/av bordet, handle, ta inn ved, fyre i ovnen, stryke, bake, vann og stell av blomster. Vi synger gjerne, hører på musikk og det blir lest høyt fra både aviser, blader og bøker. Vi spaserer turer i nærmiljøet eller vi kombinerer det med en biltur. Vi reiser også på turer til kjente steder i kommunen som vekker minner hos brukerne, det kan være en støl, ei hytte et vann - eller vi besøker steder vi ikke har vært før. Vi benytter oss av diverse kulturtilbud som f.eks kunstutstillinger, musikk/sangunderholdning og vi besøker museer, kirker og andre bygninger.

Hva du kan forvente av oss 

 • Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Vi kan gi informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent  dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven 

Ved vedtak:  

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt. 

Hva vi forventer av deg 

 • Du søker om tjenesten.
 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte. 

Saksbehandlingstid  

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Praktiske opplysninger 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Dagsatsen vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år. 

Klageadgang 

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.   

Ansvarlig for tjenesten

Helse og omsorgstjenesten 

Kontaktinformasjon  

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

 

 

 Vi holder til i lyse, fine og tilrettelagte lokaler i Hol sentrum med gangavstand til bl.a nærbutikk, bibiliotek og bygdearkiv.

 Dagtilbudet er for hjemmeboende personer med demens som er diagnostisert eller under utredning. Brukerene kan være på dagtilbudet 1 til 4 dager hver uke, og vi har plass til 7-8 brukere hver dag.

Målsettingen er at de som bruker tilbudet skal oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet. Den enkeltes identitet og integritet skal ivaretas og det skal legges til rette, både individuelt og sammen med andre, for mestring. Grunnlaget for trygghet, trivsel og tilhørighet skapes gjennom det sosiale samholdet og samarbeidet.

Minner fra gamle dager som bilder, redskap, utstyr, musikk, lokalhistorie, bøker er en viktig del av dagen.

Aktiviteter er faste daglige gjøremål som de fleste av oss gjør hjemme; dekke på/ta av bordet, forberede måltid, handle, ta inn ved, tenne opp i ovnen, stryking, baking, vanne blomster, osv. Sang og musikk er det også mye av på dagtilbudet. Hver dag leser vi høyt fra Hallingdølen sammen og vi trimmer 15-20 min hver dag.

Vi reiser også på turer til kjente steder i kommunen som vekker minner hos brukerne. Det kan være en støl, ei hytte, et vann - eller vi besøker nye steder hvor vi ikke har vært før. Vi tar med matpakke og kaffe, eller koker kaffe på bål. 

Brukerne deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter.

Sitat fra bruker: "Her e det jammen gøtt å væra"

Institusjonsbaserte tjenester

Geilotun bo- og behandlingssenter

Høgehaug bo- og behandlingssenter