Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Steensheim aktivitets- og avlastningshjem

Steensheim aktivitet- og avlastningshjem er for familier som har barn med sammensatte funksjonsnedsettelser. Tilbudet er på ettermiddag, kveldstid og helg, og vi har fokus på positiv utvikling og livskvalitet. Barna får tildelt sin egen primærkontakt som vil ha et ekstra ansvar for oppfølging av barnet og for å holde kontakten med foresatte. Omfang og type kontakt avtales ut fra behovet i den enkelte situasjon.

Hvem er vi

Vi er miljøterapeuter med ulik faglig bakgrunn som vernepleier, sykepleier, idrettspedagog og kunstterapeut. Vi vektlegger at barna som er på avlasting skal oppleve trivsel og trygghet, sosialt samvær og meningsfulle aktiviteter.

Hva kan vi tilby

 • Vi drar på turer ut i fra funksjonsnivå og interesser.
 • Fisking og bålfyring
 • Sykkelturer
 • Bilturer
 • Skikjøring i bakken og langrenns turer
 • Tilgang til sanserom
 • Habilitering – alle får egne planer for utvikling

Hvordan er boligen

Boligen har kjøkken, en stor stue, en liten stue, to bad, sanserom og flere soverom.

Steensheim aktivitet- og avlastningshjem ligger i Vestaførvegen  32 i Hol.

Kartlenke

Trykk på denne lenken for å søke om avlastning

Avlastning

Tjenestebeskrivelse:  

Avlastningstjenester innebærer alle typer avlastning, i hjemmet, på institusjon, på dagsenter m.m. Alle typer helse- og omsorgstjenester kan tildeles som avlastning til alle aldersgrupper med hjelpebehov. Avlastningen skal gi de med særlig tyngende omsorgsarbeid, mulighet for fritid og reise/ferie og tid til å bevare sitt sosiale nettverk. Avlastning kan gis i eller utenfor hjemmet, på timebasis og/eller som døgntilbud.
Lovverk   Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd og §2-8 om tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-6, punkt 2. 
Formål Formålet er at omsorgsyter skal få avlastning fra særlig tyngende omsorgsarbeid.
Målgruppe Avlastning gis til omsorgsyter som til daglig har særlig tyngende omsorgsoppgaver ovenfor en person med stort omsorgsbehov.
Kriterier/vurdering   Tilbudet vurderes ut fra:
 • Det skal være et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Hvor mange timer omsorgsarbeidet er beregnet til pr. måned.
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.Medisinske opplysninger fra fastlege, eller andre relevante instanser, skal innhentes ved behov.

Ved avlastning utenfor eget hjem må bruker må ha med seg nødvendige medisiner, forbruksartikler, hjelpemidler og annet utstyr som benyttes i det daglige.

 Egenandel    Det kreves ikke egenbetaling for avlastningstiltak