Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Utleieplikt

Hol Kommune har flere turistbedrifter som er seksjonert og hvor boenhetene er solgt privat. Disse turistbedriftene, som er regulert i plan- og bygningsloven med næringsformål, har krav om utleie (utleieplikt).

Generelt

Miljødepartementet har i brev til Fylkesmannen i Buskerud den 07.02.2008 uttalt seg om bruken i forhold til Plan- og bygningsloven. I uttalelsen heter det blant annet:

"For at virksomheten skal anses å ligge innenfor næringsformålet, vil departementet legge til grunn at utleieperioden bør være på minst 9 måneder pr. år og at det dessuten må være et vilkår at utleievirksomheten skjer som næringsvirksomhet i felles drift."

For den enkelte seksjonseier av en utleieenhet medfører dette blant annet følgende:

•Enheten skal fremstå som en utleieenhet, ikke en privat fritidsenhet.

•Enheten skal være tilgjengelig på utleiemarkedet minst 9 mnd i året.

•Utleien skal skje som en del av næringsvirksomhetens felles drift, dvs felles booking av enhetene i virksomheten.

Politisk vedtak

Kommunestyret fattet 26.03.2014 vedtak for «kjerneområde for turistbedrift»

Prinsippsak - Varme og kalde senger

Det ble i dette vedtaket behandlet et kart som viser hva som nå er kjerneområdet for turisme. Kart for kjerneområdet.

Innenfor kjerneområdet, merket blått i kartet, åpnes det for at 15% BRA av det som i dag har utleieplikt, kan omreguleres til fritidsformål tilrettelagt for utleie (ikke utleieplikt). Videre er det et hovedmål at eksisterende turistbedrifter skal opprettholde og videreutvikle sin kommersielle drift.

Eksisterende turistbedrifter utenfor vist kjerneområdet på kart, kan ved omregulering få behandlet en omgjøring av området i sin helhet, i fra næringsformål til område fritid tilrettelagt for utleie (uten utleieplikt)

Retningslinjer "fritidsbebyggelse tilrettlagt for utleie"

I forhold til vedtak fattet av kommunestyret 26.03.2014, så gjelder fortsatt utleieplikten med full tyngde, men med muligheter for innføring (15%) eller endring til fritid tilrettelagt for utleie. Dette da ved en omregulering av gjeldede reguleringsplan og ikke ved dispensasjon.

Spørsmål angående bruk av turistbedrifter i henhold til plan- og bygningsloven, kan rettes til: postmottak@hol.kommune.no

Tlf arbeid: 32 09 21 00