Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hvordan søke

Klargjør papirene som skal inn sammen med byggesaken.

1.Skriv ut situasjonskart via vår kartbase . Legg på rutenett og velg målestokk. Tegn så byggetiltaket med mål inn på dette kartet.

2. Få noen til å tegne tiltaket for deg, eller tegn selv. Tegninger som skal være med søknaden er målsatte fasadetegninger, plantegninger og snittegninger.

Minimumskrav tegninger

 • Tegninger skal leveres i målestokk 1:100 for plan-/ snitt- og fasadetegninger og 1:500 for situasjonsplan. Det kan imidlertid være hensiktmessig å levere tegninger i annen målestokk, for eksempel hvis tiltaket er av stort omfang.
 • Som hovedregel skal tegninger utføres med rette streker i svart/ hvitt utførelse. På situasjonsplanen kan farger eller skravur brukes for å markere tiltaket.
 • Det  skal sendes med oppriss av eksisterende og nytt terreng og tiltakets plassering i terrenget. (Terrengsnitt).
 • Alle mål skal påføres.
 • Det skal markeres godt på tegningene hva som er nytt og hva som er eksisterende ved søknad om tilbygg/påbygg.
 • Det skal være et tittelfelt på tegninger som minimum opplyser om: Type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse, hvem som har laget tegningen (ansvarlig foretak). I tillegg kan det være hensiktsmessig med anvisningsfigur, himmelretning og lignende.
 • Som hovedregel skal tegninger leveres i format A4 eller A3. Ved andre format må målestokk i A3 opplyses på tegning (for nedkopiering).
 • Ved digital leveranse skal hver tegning ligge på en fil (PDF eller jpg) for å lette registreringen.
 • Navn på vedlegg må ha en forklarende tekst til hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade nord" eller "1. etasje

3. Bestill naboliste fra Kart- og byggesaksbutikken, (der kan man også betille rett i fra servicetorget) Siden krever innlogging. Husk at alle som kan bli berørt av tiltaket skal varsles. Ta også med gjenboere (eiendommer på andre siden av vegen) der disse blir berørt. Er ikke alle naboene/gjenboere som bør varsles varslet når søknaden kommer til kommunen, er søknaden mangelfull.

4. Send ut nabovarsel basert på innhentet naboliste. Sammen med varselet skal det være en beskrivelse av tiltaket, tegninger som viser hele tiltaket, samt tegninger av sist godkjente situasjon. Sist godkjente tegninger fås ved å gå inn på kommunens Kart- og byggesaksbutikk
Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon fra lov, plan eller forskrift skal naboene/gjenboere også varsles om dette. Skjema for nabovarsel finner du her. Kommer tiltaket nærmere nabogrensen enn loven i utgangspunktet tillater, må berørte nabo gi samtykke til dette skal plasseringen kunne godkjennes.

5. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Søknaden er nå klar til å sendes kommunen. Vi oppfordrer til at du benytter deg av en elektronisk søknad gjennom nye digitale løsninger for å søke.

Digitale søknadskjema

Dette gjør kommunens arbeid med søknaden enklere, og kan gi deg reduksjon på byggesaksgebyret hvis søknaden er komplett. Følg veiledningene og kontakt kommunen hvis noe er uklart.

Om du ikke har mulighet til å levere søknaden elektronisk finner du søknadsblankettene her.

Relevante blanketter vil være:

Dersom du velger ikke å bruke elektronisk innsending skal søknaden inneholde følgende dokumenter:

 • Søknadsskjema.
 • Opplysninger gitt i nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt og målfast situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak)
 • Målsatte og målfaste fasadetegninger, plantegninger og snittegninger i 1:100.
 • Redegjørelse for hva som skal bygges
 • Eventuelt samtykkeskjema fra nabo dersom tiltaket plasseres nærmere grensen enn loven tillater
 • Søknad om tilkobling til kommunal t vad om tilkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett. Søknaden med tilhørende vedlegg skal sendes som eget dokument i tillegg til en eventuell byggesak.

Sendes søknaden per papir eller e-post, skal søknaden markeres med "byggesak" og sendes til:

Hol kommune
Ålmannvegen 8, 3576 Hol

E-postadresse: postmottak@hol.kommune.no.

Vi ber om at all dokumentasjon innsendes samlet.