Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Lovsaker etter jord- og konsesjonsloven

Kommunal landbruksforvaltning er saksbehandler for saker etter jord- og konsesjonslova samt tilhørende forskrifter, dette omfatter:

  •  deling av eiendom (jordlova § 12)
  •  omdisponering av jordbruksareal (jordlova § 9)
  •  nydyrking (forskrift om nydyrking)
  •  landbruksveier (forskrift om bygging av landbruksveier)
  •  spredning av husdyrgjødsel (forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav)
  •  konsesjon på erverv av fast eiendom /leieavtaler over 10 år (konsesjonslova)
  •  boplikt (konsesjonslova §§ 5 og 7)
  •  driveplikt (jordlova § 8)
  •  godkjenning av forpaktingsavtaler (forpaktingslova)

Det er behandlingsgebyr på delingssaker i henhold til jordlova, samt søknader om konsesjon på erverv av fast eiendom, jf. sentral forskrift. Satsene er kr 2 000 for deling i henhold til jordloven og kr 5 000 for konsesjonssaker (kr 2 000 for kurante saker).