Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Hol kommunestyre vedtok i sak 95/14 (17.12.2014) innføring av eiendomsskatt for alle typer eiendommer fra 1. januar 2016.  Eiendomsskatten er den eneste skatteformen der kommunene selv kan bestemme og regulere sine inntekter.

 

Kommunestyret vedtok i sak 95/2021 (2.12.21) i Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022 jf. kommunelov § 14-3 og § 14-4 med følgende spesifiseringer:

- Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene er 7 promille jfr. esktl. § 11 første ledd. Med hjemmel i esktl § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille.

- I medhold av eiendomsskatteloven § 8 A-4 vedtar kommunestyret å kontorjustere takstene med 3 % med virkning fra 2022. Det skal være en allmenn eiendomstaksering i kommunen hvert tiende år. Siste allmenne taksering var i 2011 med virkning fra 2012. I stedet for ny, allmenn taksering kan kommunestyret gjøre vedtak om økning av verdien (taksten) ved siste allmenne taksering.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med hjemmel i Lov om eiendomsskatt (eigedomsskattelova). For fastsetting av eiendomsskattetakst gjelder følgende hovedprinsipp i henhold til eiendomsskatteloven §8 A-2(1): "Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal." I 2016 er det 365 av Norges 428 kommuner som har innført eiendomsskatt. Av disse har 239 eiendomsskatt i hele kommunen.

Eiendomsskattevedtekter for sakkyndig nemnd i Hol kommune.

Hvordan gjennomføres arbeidet med eiendomsskatt?

Kommunestyret har i sak 8/15 vedtatt at takstene skal fastsettes i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3 4.ledd og utnevnt en sakkyndig nemnd til å stå ansvarlig for takseringsarbeidet. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har vedtatt Rammer og retningslinjer for taksering i Hol kommune. Dette rammeverktøyet skal benyttes for taksering av eiendomstyper fram til neste omtakseringstidspunkt. I dette dokumentet beskrives takseringsmetoden som bygger på faktaopplysninger om eiendommen, og vurderinger som kvadratmeterpris og øvrige faktorer som er lagt til grunn for taksering av eiendomstyper.

Alternativt kan kommunestyret ihht. § 8 C-1 avgjøre om eiendomsskatten for boliger «skal byggje på verdet (taksten) som vert sett på eigedomen ved likninga året før skatteåret». Lurer du på hvordan skatteetaten regner ut likningsverdi, kan du lese om det her

Hvordan beregnes taksten?

Taksten som er beregnet for den enkelte eiendom, er i hovedsak basert på fakta om eiendommen. Bygningstyper og bruksarealer er gitt ulike sjablongpriser (gjennomsnittpriser) pr. kvadratmeter bruksareal. I tillegg er det foretatt en skjønnsmessig vurdering av bygningenes standard ut fra byggeperiode. Dette benevnes som Vurderingsfaktor indre på skattetakstskjemaet. Boliger og fritidsboliger er gitt en sonefaktor for å justere taksten for beliggenhet i kommunen. Se kart med soneinndeling.

Taksten justeres også for forhold rundt eiendommen der dette er aktuelt. Dette benevnes som Vurderingsfaktor ytre på takstskjemaet. Dette gjelder eksempelvis konsesjonspliktige landbrukseiendommer, og boliger og fritidsboliger som er nærmere enn 30 meter fra midtlinje riksveg, fylkesveg 40, 50, eller jernbane. Ved siden av en del faktaopplysninger som allerede finnes i offentlige registre om eiendommen, er det gjort en utvendig befaring og vurdering av den enkelte eiendom. Se rammer og retningslinjer for mer detaljer om taksering av andre eiendomstyper

Hvilken promillesats er vedtatt?

Kommunestyrets rolle er å bestemme nivået på skatten. Nivået på skatten kan variere fra 2 til 7 promille, og dette fastsettes i kommunestyrets budsjettvedtak. Det samme gjelder bruk av eventuelt bunnfradrag og fritak. For 2020 blir verker og bruk samt annen næringseiendom lignet ut med 7 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for øvrig faste eiendommer lignes ut med 3 promille.

Hva skal være med i arealberegningen - hva er måleverdig areal?

Måleverdig bruksareal (BRA) er definert i Norsk standard NS3940. Alt areal innenfor ytterveggen er måleverdig. Det skal ikke fratrekkes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler eller lignende innenfor bruksenheten. Areal under takutspring, f.eks. salgang regnes ikke med.

Arealtyper i utsendt takstsskjema

Areal bolig: Bolig og våningshus, inkludert integrert garasje og boder

Areal annet: Fritidsbolig, inkludert integrert garasje og boder. Frittstående garasje.

Areal alt.: Integrert garasje og uisolerte boder føres som alternativt areal.

Areal alt. 2: Carport

Se kartverkets definisjon av etasjer for mer detaljer

Kan noen eiendommer fritas for eiendomsskatt?

Eiendomsskatteloven åpner for at kommunestyret kan gi fritak med hjemmel i § 7. Kommunestyret har i sak 1/16 vedtatt at eiendommer som tilhører stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten kan søke fritak for eiendomsskatt, i henhold til eiendomsskatteloven § 7 a). Bygninger som har historisk verdi kan søke fritak i henhold til § 7 b). Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 rettes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken. Søknad sendes til Hol kommunes postmottak innen klagefristen for det aktuelle året.

Se vedtak fra Kommunestyret den 27.01.2016

Hvordan sender jeg inn klage?

Skatteyter kan klage på den utskrevne eiendomsskatten. Klagen må sendes til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra eiendomsskattelista ble lagt ut, eller dagen skatteseddelen (fakturaen) ble sendt for 1. termin (ca 1. mars).  

I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan skatteyter klage på eiendomsskattetaksten hvert år i forbindelse med utskriving av skatten, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må sendes skriftlig til postmottak i Hol kommune. Henvendelser bes merket med: eiendomsskatt, navnet ditt, telefon hvor du kan treffes på dagtid og gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse. Dersom klagen gjelder feil arealberegning ber vi deg sende byggetegning eller skisse med påtegnede mål av etasjene innenfor yttervegg.

Forvaltningstaksering

Hvert år befares eiendommer som har fått nyoppførte næring, bolig- og/eller fritidsbygg for å fastsette ny eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8A-3 punkt 5. Eiendommene som befares har fått ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller status tatt i bruk på sin eiendom. Eiendommene vil få utskrevet ny eiendomsskatt fra 01.01.året etter.

Ved takseringen benyttes de samme retningslinjene for taksering som ved hovedtakseringen, jfr. “Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eiendomsskatt”.

Befaring av eiendommen vil foregå utvendig, og det er ikke nødvendig for eier å være til stede.  

 

Utsendt informasjon

Informasjonsbrosjyre om eiendomsskatt (generell informasjon om innføringen sendt mai 2015)

Informasjonsbrosjyre om grunnlag for eiendomsskatt (forklaring faktaskjema sendt nov 2015)

Melding om eiendomsskatt (forklaring takstgrunnlag sendt feb 2016)