Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Montering av ildsted og skorstein

Montering av ildsted

Årlig forårsaker uvettig og ukyndig montering av ildsteder en rekke bygningsbranner.

Å fyre i et ildsted er å "gjøre opp bål i stuen". Vi ønsker kontroll med dette bålet. At den holder seg i ildstedet og ikke blir en kilde til bygningsbrann. 
Det er derfor av vesentlig betydning at minsteavstander og regler for montering av ildsted følges.

Følgende regler gjelder

Reinstallasjon og reparasjon av ildsted i eksisterende bolig er ifølge med Plan- og bygningsloven unntatt fra søknad eller melding dersom installasjonen kontrolleres av kvalifisert kontrollørjf forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 5,2 d.  Det er viktig å merke seg at de tekniske bestemmelser i følge med installasjon av ildstedet gjelder fullt ut. Vi gjør oppmerksom på at installasjon av ildsted i nybygg er søknadspliktig arbeid i følge med plb § 93. Søknadsplikt vil det også være i eksisterende boliger i tilfeller hvor det av ulike grunner søkes om dispensasjon fra plan og bygningslovens bestemmelser. I nevnte tilfeller må søknadsskjema benyttes.

Meldeplikt I følge Lov om brann og eksplosjonsvern med forskrifter skal melding om nytt installert ildsted, eller andre vesentlige endringer med fyringsanlegget sendes kommunen. jf forskrift  om brannforebygging.
Leverandør legger med skjema for utfylling når ildstedet leveres.

Registrering av fyringsanlegg - skjema

Registrering av fyringsanlegg - elektronisk skjema

 

Tekniske regler Montering av ildsteder skal alltid utføres etter monteringsveiledningen. Ethvert ildsted skal være godkjent for Norge. De godkjennes i henhold til en monteringsveiledning. Dersom ikke ildstedet har en produktdokumentasjon / monteringsveiledning kan du likevel montere dette. Du må da søke din kommune om dispensasjon. I disse tilfeller vil det være de generelle Norske ildstedsregler som gjelder for monteringen. Disse finnes i byggdetaljblad A. 552:135. Det er også viktig å dimensjonere skorstein i henhold til ildstedet.

Forbrenningsluft Ethvert ildsted trenger forbrenningsluft. I boliger med balansert ventilasjon bør det vurderes egen friskluftskanal frem til ildstedet. Et lukket ildsted trenger ca 15m3 luft i timen, et åpent ildsted har ofte behov for 500m3 luft pr time.

Utslippskrav I Norge er det utslippskrav til vedfyrte ildsteder. Dette er et produktkrav og er ivaretatt i alle ildsteder som er produsert og selges i det Norske markedet. Dersom du likevel ønsker å installere et slik ildsted, må du søke din kommune om dispensasjon fra utslippskravet.

Montering av skorstein

Skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Søknad om pipe omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde søknadsskjema, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, plan-, snitt- og fasadetegninger samt dokumentasjon av ansvar og kontroll.