Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tjenestebeskrivelser - helse og omsorg

Søknadsskjemaer i helse- og omsorgstjenester finner du her

Prisliste for helse- og omsorgstjenester finner du her

 

Tjenestebeskrivelse for avlastning 

Formål med tjenesten

 • Hindre overbelastning hos omsorgsyter
 • Gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie
 • Gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Hvem kan få tjenesten

Personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til avlastning.

Momenter som kan tas i betraktning er;

 • om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid.
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet  innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Tjenestens innhold

Tjenestetilbudet tilpasses etter individuelle behov på bakgrunn av vedtak og gjennomført kartlegging. Når det skal vurderes innhold og form skal det tas hensyn til omsorgsyters og omsorgsmottakers ønsker og behov.

Avlastning i institusjon
Omsorgsmottaker vil få dekket sine behov ved oppfølging fra personale som er tilgjengelig gjennom hele døgnet. Ved behov for lege, vil fastlegen ha det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen. Fysioterapi gis etter vurdert behov.
Kommunens to institusjoner er Geilotun bo- og behandlingssenter og Høgehaug bo- og behandlingssenter.

Avlastning i egen bolig
Omsorgsyter kan få avlastning ved at avlaster kommer hjem og overtar hele eller deler av omsorgsmottakers behov. Dette kan være i form av hjemmehjelp, støttekontakt eller andre former for hjelp.

Avlastning i kommunal bolig med bemanning
Slik avlastning er primært tiltenkt barn og unge, og selve avlastningen gis på grunnlag av behovene for avlastning hos omsorgsgiver.  Det legges vekt på friluftsliv, fysisk aktivitet, lek og samhandling, og aktivitetene legges opp ut fra hvert enkelt barns behov.
Kommunens kommunale avlastning foregår på Steensheim i Hol.

Avlastning på dagsenter
Tjenesten er beskrevet under «Dagsenter».

Privat avlastning

Hva kan du forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet 
 • Du får informasjon, råd og veiledning
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal etter Pasientrettighetsloven
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.
 • Endringer i tjenesten gjøres etter faglig vurdering og i samarbeid med deg.
 • Du som tildeles jevnlig avlastning, får en plan over oppholdene.

 Hva vi forventer av deg

 • Du søker selv om tjenesten
 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte
 • Du har med deg nødvendige medisiner og annet nødvendig utstyr som du benytter.

 

Praktiske opplysninger

 • Tjenesten er gratis og inkluderer måltider.
 • Reiseutgifter ved innflytting eller utflytting dekkes av det offentlige etter reglene for pasientreiser jf.syketransportforskriftens §3 bokstav d). Dette må beboer  søke om selv ved å fylle ut og sende søknadsskjema til Helfo. Søknadsskjema finner du her
 • Andre utgifter og utstyr til fritidsaktiviteter o.l. dekkes av tjenestemottaker.
 • Du må ha med deg nødvendige medisiner/medisinske forbruksartikler og annet utstyr du benytter i ditt daglige omsorgsbehov.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Helse- og omsorgstjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hva er BPA?
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for deg som har en funksjonsnedsettelse og som har behov for hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA erstatter blant annet hjelp fra hjemmetjenesten, personalet i en omsorgsbolig eller en institusjonsplass.

Målet med BPA er å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får styrket sine muligheter til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. En BPA-ordning gir deg større frihet til å organisere tjenestene du mottar. Du (eller noen som står deg nær) er arbeidsleder og du styrer ordningen selv.

Hol kommune skal følge opp at kvaliteten på tjenestene som leveres er i henhold til lover, forskrifter, rundskriv og ditt enkeltvedtak.

IS-2313 Helsedirektoratets opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet - Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hvem har rett på BPA?
Du har rett til å organisere tjenestene praktisk bistand og opplæring og støttekontakt som BPA hvis – du:

 • er under 67 år og
 • har behov for tjenester ut over 2 år, og
 • har behov for tjenester i minst 32 timer pr. uke.

Du kan også ha denne rettigheten hvis du har behov for hjelp i minst 25 timer i uka, men ikke hvis kommunen kan dokumentere at det blir vesentlig dyrere å organisere tjenestene som BPA. Det er kommunen som vurderer hvor mange timer du har behov for.

Retten omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2).

Du har ikke rett til BPA når hjelpen du får krever at det er flere enn én tjenesteyter til stede, eller hvis du har behov for tjenester om natten. Unntaket er hvis du har behov for dette hele tiden.

Hvilke tjenester kan organiseres som BPA?

Hjelp til alminnelig egenomsorg og personlig stell, også kalt personrettet bistand, kan organiseres som BPA. Det samme kan nødvendig praktisk hjelp til rengjøring, praktiske gjøremål i hjemmet og andre husholdsoppgaver.

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten til BPA. Kommunen kan likevel legge enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen hvis det er hensiktsmessig, forsvarlig og du selv ønsker det.

Hvis du har behov for hjelp til nødvendig trening eller tilsyn på grunn av din funksjonshemming, må lege eller fysioterapeut dokumentere at du har behov for dette.

BPA skal kunne brukes både i og utenfor hjemmet, så tiltak utenfor hjemmet, som for eksempel støttekontakt kan også organiseres som BPA.

BPA-brukere skal på lik linje med andre som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester bruke tilrettelagte tilbud innen varehandel, transport m.v.

Eksempler på oppgaver som BPA-bruker kan trenge assistanse til:

 • Stå opp/ legge seg
 • Hygiene/toalettbesøk m.m.
 • Måltider
 • Forflytning
 • Kommunikasjon
 • Husholdningsoppgaver
 • Sosial kontakt/fritidsaktiviteter
 • Kontakt med offentlige instanser
 • Privat administrative oppgaver
 • Ivaretagelse av egne barn

Hvordan fungerer en BPA-ordning?

Arbeidsgiveransvaret i en BPA-ordning kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan ivareta arbeidsgiveransvaret selv, inngå avtale med andre offentlige eller private aktører om å tilby BPA og ivareta arbeidsgiveransvaret eller BPA brukeren kan selv ivareta dette ansvaret.
Det er likevel opp til kommunen å ta den endelige avgjørelsen. Dette er ikke en del av enkeltvedtaket, og kan dermed ikke påklages.

Hvis du får organisert hjelpen din som BPA, vil du (eller noen som står deg nær) få rollen som arbeidsleder. Det betyr at innenfor den tiden som du har fått tildelt til praktisk og personlig bistand, kan du i prinsippet styre: -

 • hvem du vil ha som assistent
 • hva assistenten skal gjøre
 • hvor og til hvilke tider du skal motta assistanse

Hva betyr det å være arbeidsleder?

Å være arbeidsleder innebærer at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen. Dette kan for noen oppleves som litt krevende, men du vil få god veiledning og opplæring av den du har som arbeidsgiver/leverandør.

Noen av oppgavene du som arbeidsleder må ta ansvar for er å:

 • definere dine egne behov
 • rekruttere, ansette og lære opp assistenter
 • utøve daglig ledelse overfor assistentene
 • sørge for at gjeldende lover og regler følges overfor assistenter 
 • ha prøvetidssamtaler, medarbeidersamtaler og personalmøter med assistentene
 • kontrollere timelister, disponere og beregne lønnsmidler/timebruk og driftsmidler
 • lage stillingsbeskrivelser og arbeids- og ferieplaner 
 • håndtere egenmeldinger, sykemeldinger og permisjoner 
 • håndtere eventuelle konflikter i arbeidsmiljøet
 • skaffe vikarer
 • delta på kurs i arbeidsledelse
 • Føre regnskap over timebruk og lage arbeidsplan

Du må også passe på at arbeidsmiljøet er godt og i tråd med reglene om helse, miljø og sikkerhet. Dette kan bety at assistentene skal ha opplæring om og bruk av riktig løfteteknikk, at de ikke blir utsatt for urimelig fysisk tungt og farefullt arbeid, at du må bruke forflytningshjelpemidler og at du skal sørge for et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Hvordan kan jeg disponere timene mine?

I vedtaket fra kommunen vil det gå fram hvor mange BPA timer som er innvilget per uke. I vedtaket vil det også gå fram hva slags behov som skal dekkes gjennom BPA ordningen. Timene som er tildelt er verdifulle ressurser arbeidsleder må forvalte etter beste evne. At tjenestene er brukerstyrt innebærer at arbeidsleder i større grad kan legge opp tjenestene ut fra den enkelte tjenestemottakers behov. En viktig side av dette er at BPA gir mulighet for fleksibilitet, blant annet med hensyn til fordeling av timeressursen.

Hvis for eksempel det kun er innvilget tjenester til personlig bistand i hjemmet vil det som regel være lite rom for å «spare» timer, da dette er grunnleggende behov. Hvis det i vedtaket derimot også er innvilget timer for å dekke bistandsbehov utenfor hjemmet, for eksempel til fritidsaktiviteter/sosiale aktiviteter, tilsier dette at det bør være opp til brukeren å bestemme når disse aktivitetene skal skje. Dette kan gi et visst rom for å spare timer, for eksempel til reiser. Det er imidlertid en forutsetning at dette skjer innenfor vedtakets rammer.

Du kan også bestemme når assistentene skal jobbe. Du må likevel holde deg innenfor reglene som gjelder i arbeidslivet, som blant annet arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Du er ansvarlig for å utarbeide en turnus slik at assistentene vet når de skal jobbe, og hvor lenge de skal være på jobb. En turnus er en systematisk rullerende plan som strekker seg over et antall uker (for eksempel 4 uker), og som gjentar seg. Hensikten er at de ansatte i god tid skal vite sin arbeidstid og fritid. Samtidig vet du hvem som kommer på jobb til enhver tid, og kan planlegge gjøremål ut fra det.

Du kan ikke sette assistentene dine til å gjøre oppgaver som kan være skadelig for assistentene, eller som er i strid med arbeidsmiljøloven.

Kommunen skal ha kopi av timeforbruk i forhold til vedtakets gjøremål. Timer som du ikke benytter i din BPA-ordning, vil ved årets slutt bli tilbakeført kommunen.  

Feriereiser med BPA ordning

I utgangspunktet har du rett på helse- og omsorgstjenester fra den kommunen du oppholder deg i. Hol kommune har likevel bestemt at brukerne av BPA får beholde ordningen ved fravær fra kommunen i inntil 5 uker per kalenderår. Hvis du oppholder deg lenger enn dette i en annen kommune eller et annet land skal Hol kommune ha beskjed.

Ferieturer er ingen pliktytelse og assistentene kan ikke pålegges og reise på ferietur med deg. Du som bruker av BPA har ikke krav på å ha assistentene med på reise og ferie. Du kan imidlertid reise på ferie dersom assistentene ønsker å være med.

Du må alltid søke skriftlig til Hol kommune for ordningen din, om det er greit at du tar med assistentene på reise. Kommunen kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader som du eller assistentene dine måtte bli utsatt for på reisen. Vi anbefaler på det sterkeste at du tegner egen reiseforsikring, og har med europeisk helsetrygdkort hvis du skal reise innenfor EØS.

Hva koster det å ha BPA?

Det koster det samme å ha BPA som om du hadde hatt vedtak om praktisk hjelp i hjemmet. Kommunen kan kreve at du betaler egenandel for praktisk hjelp, som ikke er til personlig stell og egenomsorg.

Det vil si at du må betale for hjelp til husarbeid og renhold, som for eksempel skifte sengetøy, vaske klær, rydde, ta inn og ut av oppvaskmaskinen og vaske gulv, og lignende oppgaver.

Hvor mye egenandel du må betale, avgjøres av hvor mange timer du har fått innvilget til disse oppgavene. Det vil stå i BPA-vedtaket ditt. Du vil få et eget vedtak som viser hvor mye du må betale.

Her finner du Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Her finner du kommunens betalingssatser i helse og omsorg

Søknad, saksbehandlingstid og klageadgang

All tildeling av tjenester blir gjort etter en individuell helhetsvurdering på bakgrunn av kartlegging av ditt funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og boevne. Kommunen kan kontaktes om du vil ha hjelp til søknaden. Hvis noen andre søker på vegne av deg, må du gi vedkommende fullmakt til det.

Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Send søknad til Tjenestetildeling- og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo eller ta kontakt med Servicetorget i Hol kommune tlf. 32092100.

Her finner du kommunens søknadsskjema på helse- og omsorgstjenester

Saken skal behandles og avgjøres uten ugrunnet opphold, og du skal få et svar innen en måned etter at kommunen mottok søknaden, ref. forvaltningsloven § 11 a. Dersom det må forventes lengre behandlingstid, vil du få beskjed om dette snarest.
Ev. klage på vedtaket sendes til Hol kommune innen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til deg,  ref. forvaltningsloven § 29.  

Ansvarlig for tjenesten:
Helse- og omsorgsetaten

Kontaktinformasjon
Telefon: 32092100
Postadresse: Tjenestetildeling og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo
E-post: helseomsorg-sak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for dagtilbud  - dagsenter for hjemmeboende med demens 

Formål med tjenesten

 Tjenesten er et tilbud til personer med demens som kan ha behov for:

 • å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
 • aktivisering og rehabilitering
 • avlastning for pårørende

Hvem kan få tjenesten

Hjemmeboende personer som er under utredning eller har diagnosen demens

Målsetting for tjenesten

Brukerne skal oppleve trivsel, trygghet, tilhørighet. Den enkeltes identitet og integritet skal ivaretas og det skal legges til rette, både individuelt og sammen med andre, for mestring.

Tjenestens innhold

Brukerne kan være på dagtilbudet 1 til 4 dager hver uke, og vi har plass til 7-8 brukere hver dag. Aktivitetene varierer noe etter årstid, men er består ofte av daglige gjøremål som; forberede måltider, dekke på/av bordet, handle, ta inn ved, fyre i ovnen, stryke, bake, vann og stell av blomster. Vi synger gjerne, hører på musikk og det blir lest høyt fra både aviser, blader og bøker. Vi spaserer turer i nærmiljøet eller vi kombinerer det med en biltur. Vi reiser også på turer til kjente steder i kommunen som vekker minner hos brukerne, det kan være en støl, ei hytte et vann - eller vi besøker steder vi ikke har vært før. Vi benytter oss av diverse kulturtilbud som f.eks kunstutstillinger, musikk/sangunderholdning og vi besøker museer, kirker og andre bygninger.

Hva du kan forvente av oss 

 • Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Vi kan gi informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent  dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven 

Ved vedtak:  

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt. 

Hva vi forventer av deg 

 • Du søker om tjenesten.
 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte. 

Saksbehandlingstid  

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Praktiske opplysninger 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Dagsatsen vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år. 

Klageadgang 

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.   

Ansvarlig for tjenesten

Helse og omsorgstjenesten 

Kontaktinformasjon  

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

 

 

Tjenestebeskrivelse for dagtilbud for personer med funksjonsnedsettelser

Formål med tjenesten

Målsettingen er at alle brukere skal trives og at de skal få anledning til å utvikle sine ressurser i fellesskap med andre. Dagsenteret er åpent 5 dager i uken. Her møtes man til faste rutiner og rammer som skaper trygghet. Oppgaver utføres både i fellesskap med andre, men vi legger også vekt ved individuelt tilpasset oppgaver for å oppnå mest mulig mestringsfølelse hos den enkelte.

Hvem kan få tjenesten

Personer med funksjonsnedsettelse som har behov for et tilrettelagt dagtilbud/ arbeidstrening

Tjenestens innhold

Arenaer for tjenesten er på Høgehaug bo- og behandlingssenter

 • Kjøkkenaktiviteter – matlaging, dekking og rydding av bord, oppvask
 • Forming
 • Produksjon av tennbriketter
 • Musikkstund
 • Postrute - gå med internpost i kommunen.
 • Turgåing i nærområdet
 • Spilling av spill – bingo og lignende selskapsspill
 • Tur dager - naturopplevelser til ulike turområder eller lignende
 • Gartneri
 • Fisking og friluftsliv

Hva kan du forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Hvordan søker en om dagtilbud på AKT?

Ta kontakt med Hol kommune for nærmere veiledning.

Praktiske opplysninger

 • Det belastes en dagsats  pr. person for å være på deler av tjenesten. Dette dekker mat og innkjøp av utstyr til forming osv. Du vil få informasjon om hva dette betyr for deg.
 • Dagsatsen vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.
 • Dagsenteret holder stengt i høytider og i en periode i fellesferien.
 • Hol kommune sørger for transport til og fra dagsenteret.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid. Klageadgang Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder Høgehaug bo- og behandlingssenter

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for ergoterapi

Formål med tjenesten

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere best mulig i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Ergoterapi innebærer blant annet:

 • trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter
 • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner
 • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
 • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole
 • veiledning, informasjon og undervisning
 • tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging

Hvem kan få tjenesten

Personer som har vansker med å klare daglige aktiviteter eller som står i fare for å få vansker i forbindelse med alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.

Tjenestens innhold

Kommunens ergoterapitjeneste inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med behandling av sykdom eller skade til personer i alle aldre innenfor målgruppen for ergoterapi.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

 • Kartlegging
 • funksjonsutredninger /  motorisk vurdering
 • utforming og oppfølging av tiltak
 • behandling
 • rehabilitering
 • Forebygging
 • Veiledning 
 • Tverrfaglig samarbeid med  andre fagpersoner i og utenfor kommunen

Hva du kan forvente av oss

 • Vi møter deg med respekt og høflighet.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Du møter en ergoterapeut som er faglig kvalifisert  
 • Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov, herunder individuell plan.
 • Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.
 • Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke ¬opplysninger videre uten ditt samtykke.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem.
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du  ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.
 • Du samarbeider og  medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For at kommunen skal kunne organisere tjenestene på best mulig måte, ber vi deg melde fra i god tid når du har bruk for tjenester i den perioden du oppholder deg i Hol kommune. Tjenester kan kun tilbys i bolig eller fritidsbolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.

Praktiske opplysninger

Samarbeidspartnere:

Helse og omsorgstjenestene i kommunen
Vaktmestertjenesten NAV/ Hjelpemiddelsentralen
Fastleger
Skoler og barnehager
PPT
Spesialisthelsetjenesten

Kommunen kan gi veiledning om å henvende seg til ergoterapitjenesten. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt. Henvendelse til ergoterapeut kan være både skriftlig og muntlig, fra bruker selv eller samarbeidspartnere.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder mobil: 93 28 13 86

 

Tjenestebeskrivelse for fysioterapi  

Formål med tjenesten

 At du oppnår best mulig ¬funksjon i forhold til dine muligheter etter sykdom, skade eller medfødte lidelser.

Gi informasjon og veiledning om hvordan du selv kan ta vare på din fysiske helse.

Gi lovpålagt tjeneste i henhold til helse- og omsorgstjeneste loven.

Hvem kan få tjenesten

Personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.

Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for tverrfaglig rehabilitering.

Grupper av befolkningen med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak, både miljørettede og spesifikke tiltak.

Tjenestens innhold

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade til personer i alle aldre innenfor målgruppen for fysioterapi.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

 • Undersøkelser
 • Funksjonsutredninger / motorisk vurdering
 • Utforming og oppfølging av tiltak
 • Behandling
 • Rehabilitering
 • Forebygging
 • Gruppetrening
 • Veiledning
 • Tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner i og utenfor kommunen

Hva du kan forvente av oss

 • Vi møter deg med respekt og høflighet.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker.
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Du møter en fysioterapeut som er faglig kvalifisert og autorisert.
 • Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov, herunder individuell plan.
 • Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.
 • Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke opplysninger videre uten ditt samtykke.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem.
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For at kommunen skal kunne organisere tjenestene på best mulig måte, ber vi deg melde fra i god tid når du har bruk for tjenester i den perioden du oppholder deg i Hol kommune. Tjenester kan kun tilbys i bolig eller fritidsbolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.

Praktiske opplysninger

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.

Pasienten betaler egenandel avhengig av diagnose.

Transport til behandling er gratis for barn under 16 år. 

Voksne og barn over 12 år må betale egenandel inntil man har nådd beløpsgrensen for frikort fra folketrygden, dersom diagnosen ikke gir rett til fri behandling. Legetjenesten henviser til fysioterapi i tillegg til manuellterapeut og kiropraktor.

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode fysioterapeuten om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom anmodningen ikke etterkommes, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker, jf. pasientrettighetsloven

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder fysio- ergoterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder mobil: 93 28 13 86

 

Tjenestebeskrivelse for fastlege

Formål med tjenesten

Målsetningen med fastlegeordningen er at du har rett til å komme til din faste lege for vanlige timebestillinger. Ved behov for en rask time eller øyeblikkelig hjelp, vil du møte den legen som har ansvar for øyeblikkelig hjelp, enten det er på dagtid eller utenfor kontortid på legevakt.

Hvem kan benytte tjenesten

Alle som er bosatt i Norge.

Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege.

Du har krav på å beholde fastlegen din ved opphold på sykehjem.

Hva du kan forvente av oss

Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og sørge for en kontinuerlig og koordinert oppfølging.

Du betaler egenandel ved besøk hos fastlegen.

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Praktiske opplysninger

Du har rett til å skifte fastlege inntil to ganger per kalender år. Du kan i prinsippet ønske deg hvilken som helst lege, også i andre kommuner, men legen må ha plass på pasientlisten sin. Dersom du flytter til en ny kommune og ikke aktivt velger en ny lege i kommunen, vil du beholde den legen du hadde før flytting. Du kan selv finne og bytte fastlege. Det gjør du ved å gå inn på Min Fastlege eller ta kontakt med fastlegetelefonen på telefon 810 59 500. Du kan ikke kontakte legekontoret for å bytte fastlege.  Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du vil få et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege. Du kan velge å stå utenfor fastlegeordningen og du kan velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da er egenandelen høyere. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Hvordan ordner jeg transport til fastlegekontoret? Dersom du har rett til å få dekket reise til fastlegekontoret av folketrygden, gjelder dette bare dersom fastlegen har sitt kontor i kommunen du bor i. Dersom du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å benytte egen bil eller rutegående transport til/fra din fastlege, kan du få rekvisisjon for tilrettelagt reise. Det er din fastlege som må vurdere din helsetilstand, og eventuelt utstede en rekvisisjon.

Klage

Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Fylkesmannen. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Fylkesmannen på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder legetjenesten

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder legetjenesten Mobil: 95 98 04 77

 

Tjenestebeskrivelse for legevakt

Formål med tjenesten

Legevakten skal gi alle med behov for det, nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom eller skade.

Tjenestens innhold

Legevakten gir nødvendig helsehjelp til pasienter ved akutt sykdom eller skade: Sykepleier gjør en faglig vurdering av det pasienten presenterer som problem og vurderer, eventuelt sammen med legevaktslege, om dette er nødvendig helsehjelp som skal mottas på legevakten.

Med akutt nødvendig legehjelp forstås:

Akutte, livstruende sykdommer / skader eller mistanke om slike

Sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade, eller vesentlig forverring/ forlengelse av sykdommen, dersom man venter til neste dag med å få legekonsultasjon

Sykdommer eller andre alvorlige tilstander, som medfører vesentlig smerte eller andre alvorlige plager, og der hvor legevakten har mulighet til å avhjelpe disse

Dersom det er faglig hensiktsmessig kan det utføres sykebesøk hjemme eller på sykehjem. Ved sykdom der pasienter ikke kan transportere seg selv til legevakten, kan transporten skje ved drosje eller ambulanse etter rekvirering fra legevakten.

Helsehjelp som vurderes av legevaktens helsepersonell som ikke nødvendig, skal håndteres av fastlege dagen etter eller etter annen avtale.

Hva du kan forvente av oss

 • At vi ut ifra faglige prioriteringer gir best mulig behandling til rett tid.
 • Pågangen på legevakten kan være stor, slik at lege og sykepleier til enhver tid må prioritere mellom henvendelsene, og ventetiden kan ofte bli lang. Mange vil derfor oppleve at vanlige kø prinsipper ofte blir fraveket.
 • For at legevakten skal kunne fungere som en legevakt er det helt nødvendig at all oppfølging må skje hos egen fastlege. Det er derfor nødvendig at alle skaffer seg en tilknytning til en lege i sin kommune.
 • Enkelte ting kan / skal legevakten ikke gjøre:
 • Fornye resepter
 • Fornye sykemeldinger
 • Foreta undersøkelser for diverse helse/legeattester, som førerkort osv.
 • Foreta rutine svangerskapstester
 • Skrive resept på vanedannende medisiner (medisiner i gruppe A og B)
 • Siden legevakten er en beredskapsvakt, er det helt nødvendig at det opprettholdes kapasitet til å yte hjelp når det virkelig står om liv.  "Øyeblikkelig hjelp" er et medisinsk begrep, som betyr at det er nødvendig å gi medisinsk hjelp snarest mulig. Det betyr ikke at man får hjelp umiddelbart for vanlige problemer/sykdommer.
 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

 Ansvarlig for tjenesten

Legetjenesten i Hol kommune

Kontaktinformasjon

Telefon 32 09 23 00

 

Tjenestebeskrivelse for flyktningtjenesten

Formål med tjenesten

Bosetting: Hol kommune bosetter flyktninger årlig i henhold til gjeldende politisk vedtak.  

Introduksjonsprogram: NAV Hol tilbyr introduksjonsprogram for utlendinger som oppfyller kravene i introduksjonsloven. Hensikten med programmet er at du skal styrke dine muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og styrke dine muligheter for økonomisk selvstendighet. Programmet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller yrkesliv. Deltakerne får tildelt et deltakerbevis når programmet avsluttes. Programmet kan vare inntil 2 år, er helårlig og på full tid. Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Planen utformes etter en kartlegging av den enkeltes opplæringsbehov og hvilke tiltak som er aktuelle. Planen utarbeides sammen med vedkommende. Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og dersom deltakerens livssituasjon endres vesentlig. Så lenge man deltar i introduksjonsprogrammet, har man krav på introduksjonsstønad.

Hvem kan få tjenesten

Bosetting:

Flyktninger som er bosatt i Hol kommune etter avtale mellom kommunen og Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Introduksjonsprogram:

Flyktninger mellom 18 og 55 år som er bosatt etter særskilt avtale mellom Hol kommune og Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Familiegjenforente med personer med mindre botid enn 5 år i kommunen.

Tjenestens innhold

Bosetting:

I bosettingsfasen bistår NAV Hol med praktisk etablering i kommunen. Flyktninger bosettes hovedsakelig i kommunale boliger, men NAV Hol benytter også det private markedet. NAV Hol bistår førstegangsbosatte i etableringsfasen. Behovet for etablering er behovsprøvd etter Lov om sosiale tjenester i NAV.

Introduksjonsprogram:

Vi tilbyr et heldags- og helårs introduksjonsprogram.  NAV Hol har et interkommunalt samarbeid med Ål voksenopplæring når det gjelder norskopplæring og introduksjonsprogram.  Programmet består av informasjon, veiledning og bistand til å utarbeide en plan for hvordan du skal komme i arbeid eller utdanning. Introduksjonsstønad er knyttet opp til deltakelse i programmet.

• Flyktningkonsulent/veileder vil foreta en kartlegging av tidligere erfaringsbakgrunn og utarbeide en plan i samråd med deg for hvordan du skal komme i arbeid eller utdanning.

• Planen danner grunnlag for et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram. Hver programdeltaker vil få tett oppfølging av flyktningkonsulent/veileder v/ NAV Hol.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi vil møte deg med respekt og tillit.
 • Vi vil gi deg informasjon, råd og veiledning.
 • Innen 3 måneder etter bosetting vil du få vedtak om introduksjonsordning.
 • Du vil få oppfølging gjennom programmet.
 • Du vil få utbetalt introduksjonsstønad etter gjeldende satser mens du deltar i programmet.
 • Du får tolketjeneste ved behov.
 • Vi overholder vår taushetsplikt og gir ikke personopplysninger til andre uten din tillatelse.

Hva vi forventer av deg

 • Du møter oss med respekt og tillit.
 • Du ønsker å yte ditt beste for å bli deltaker i yrkes- og samfunnslivet.
 • Du følger opp de tiltakene du og programveileder blir enige om og du gir tilbakemelding dersom tiltakene ikke lenger er hensiktsmessige.
 • Du leser vedtakene du får, slik at du forstår vilkårene som er satt og adgangen du har til å klage. 
 • Du tar kontakt med din programveileder hvis du har spørsmål om din sak eller hvis det er noe du ikke forstår.
 • Du som har mottatt et vedtak om introduksjonsprogram har både en rett og en plikt til å delta i programmet. 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis. Introduksjonsstønaden utgjør på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.  

Saksbehandlingstid

Du vil få vedtak om introduksjonsprogram innen 3 måneder etter bosetting.

Klageadgang

I henhold til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere kan det klages på vedtak om:

 • tildeling av introduksjonsprogram og introduksjonsstønad
 • vesentlige endringer i den individuelle planen
 • at introduksjonsprogrammet stanses
 • permisjon
 • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

Informasjon om klageadgang vil stå i vedtaket ditt. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Dersom du har behov for det vil NAV Hol vil være behjelpelige med å lage en skriftlig klage. Send klagen din til NAV Hol. NAV Hol vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen i Buskerud. Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Helse- og omsorgsetaten 

Kontaktinformasjon

Tjeneste- og samordningsteam
Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo

 

Tjenestebeskrivelse for helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Formål med tjenesten

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Hvem kan få tjenesten

 • Asylsøkere og flyktninger. Innenfor denne gruppen skal følgende personer gis spesiell oppmerksomhet og oppfølging:
 • Personer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer
 • Personer som har vært utsatt for tortur og annen alvorlig psykisk eller fysisk traumatisering
 • Enslige personer uten familienettverk
 • Barn og unge som kommer alene til Norge
 • Gravide
 • Enslige forsørgere
 • Kvinner som har vært utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold.
 • For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år uten lovlig opphold gir loven rett på akutt helsehjelp.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Praktiske opplysninger

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag. Kommunen vil selv sørge for at nyankomne innflyttere og asylsøkere og flyktninger i mottak får tilbud om helsetjenester, og det er derfor ikke nødvendig å søke om denne tjenesten.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode helsesøster, jordmor eller lege om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom det ikke skjer, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker (Pasientrettighetsloven). Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet Buskerud, telefon 3223 5200, om saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for friskliv

Formål med tjenesten

Ved frisklivssentralen får du hjelp til å forebygge helseplager og endre dine levevaner.

Hvem kan få tjenesten

Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud rettet mot deg som har behov for å endre levevaner gjennom fysisk aktivitet, bedre kosthold og/eller tobakksslutt, samt forebygge og mestre sykdom.

Frisklivsresept kan være noe for deg som:

 • har økt risiko for, eller allerede har, sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og/eller psykisk helse.
 • ønsker motivasjon til å endre levevaner.
 • er inaktiv
 • ønsker kostholdsveiledning
 • røyker eller snuser
 • har utfordringer knyttet til emosjonell og mental helse
 • har et risikofylt alkoholkonsum
 • ønsker informasjon om tilgjengelige aktivitetstilbud i lokalmiljøet

Du trenger ikke ha en sykdom eller diagnose for å være deltaker. Basistilbudet ved frisklivssentralen er frisklivsresepten, som gir en 3-måneders periode med strukturert oppfølging i gruppe. Fastlege, helsestasjon, fysioterapeuter, diabetessykepleier, psykisk helse og NAV kan skrive ut frisklivsresept. Du kan også ta kontakt på eget initiativ.

Tjenestens innhold

Reseptperioden starter med en individuell samtale. Du bestemmer, i samarbeid med frisklivskoordinator, hva som vil passe deg videre i forhold til ditt mål.

Frisklivssentralen tilbyr følgende:

 • Fysisk aktivitet.
  Du får veiledet hjelp til å komme i gang med aktivitet som er tilpasset deg og ditt nivå. Den fysiske aktiviteten foregår innendørs og utendørs  i grupper. Målet er at du får økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd samt sosialt samvær og økt livskvalitet.
 • Kosthold.Bra Mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg. På kurset lærer du blant annet å lese varedeklarasjon, får praktiske råd for hverdagen, motiveres til å endre vaner og utveksler erfaring med de andre deltakerne. Det gis også individuell kostholdsveiledning.
 • Røyke- og snusesluttkurs.
 • Du vil jobbe med å endre vaner for å klare å slutte med røyk/snus. Erfaring viser at det ofte kan være lettere sammen med andre. I tillegg til kyndig veiledning av kursleder, gir gruppa støtte og motivasjon.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi møter deg med respekt og høflighet
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker.
 • Vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • Du møter en frisklivskoordinator som er faglig kvalifisert
 • Vi samarbeider med deg og andre faggrupper/instanser om et helhetlig tilbud ut fra dine behov.
 •  Dersom vi ikke kan gi deg et faglig forsvarlig tilbud, skal vi om mulig henvise deg videre.
 •  Vi overholder vår taushetsplikt, og vi bringer ikke ¬opplysninger videre uten ditt samtykke.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 •  Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Praktiske opplysninger

Frisklivsresepten koster 300 kroner, og varer i 12 uker. En eventuell fornyelse av resepten gjøres i samråd med frisklivskoordinator.

Ansvarlig for tjenesten

Frisklivskoordinator

Kontaktinformasjon
Frisklivskoordinator tlf: 95 98 64 04
Adresse: Trekanten 2, 3576 Geilo


Tjenestebeskrivelse for helsestasjonstjenesten

Formål med tjenesten

Målet er å fremme folkehelse og trivsel, og forebygge sykdom. Samt opplysning om hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.

Hvem kan få tjenesten

Barn

Ungdom

Voksne

Tjenestens innhold

Helsestasjonstjenesten tilbyr (se egne tjenestebeskrivelser):

Svangerskapsomsorg

Beredskap- og følgetjeneste for gravide og fødende

Helsestasjon for barn 0-5 år

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

Psykisk helse for barn og unge

Smittevern

Reisevaksiner og influensavaksiner

Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Gruppetilbud ved behov, grupper for ungdom, foreldreveiledningsgrupper, grupper for barn av psykisk syke foreldre, gruppetilbud ved for eksempel sorg, skilsmisser og andre forhold etter behov

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss

At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med

At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling

At du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer

Barn og ungdom kan snakke med oss om:

Vennskap, mobbing

Pubertet, ungdomstid og seksualitet/seksuell identitet

Kropp, følelser og tanker

Prevensjon, graviditet og fødsel

Kosthold og mat

Det du er redd for

Hvordan ta vare på helsen og unngå sykdom

Ensomhet og isolasjon

Rus

Foreldre/foresatte kan ta opp:

Oppdragelse av barn

Syn, hørsel og språkutvikling

Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet

Kosthold og ernæring

Hygiene

Samliv

Søvn

Prevensjon, graviditet, fødsel og amming

Rus

Barnets utvikling og vekst

Sorg og tap

Hvordan bevare helse og unngå sykdom

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

 

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode helsesøster, jordmor eller lege om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom det ikke skjer, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker (Pasientrettighetsloven). Du kan også kontakte pasient og brukerombudet Buskerud, telefon 32 23 52 00, om saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon Trekanten 2 H 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for helsestasjon for ungdom

Formål med tjenesten

Å fremme psykisk og fysisk helse, forebygge sykdommer og skader og spre opplysning om hva den enkelte ungdom selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.

Hvem kan få tjenesten

Ungdom opp til og med 25 år.

Tjenestens innhold

På helsestasjonen for ungdom kan du få råd og veiledning om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer, fysisk aktivitet og kosthold. På helsestasjonen for ungdom kan de også henvise deg til spesialist.

Du kan:

 • Møte helsesøster, jordmor og lege. Sosionom etter nærmere avtale.
 • Få veiledning, råd og hjelp om seksualitet og samliv, seksuell identitet og eventuelt testing vedrørende prevensjon, graviditet og seksuelt overførbare sykdommer.
 • Få resept på p-piller eller annen prevensjon og ta underlivsundersøkelse ved behov.
 • Ta opp spørsmål om graviditet og abort, eventuelt få henvisning til abort.
 • Ta opp psykiske vansker, selvskading, spiseforstyrrelser, overgrep, voldtekt eller annet som du vil ha hjelp til.
 • Snakke om mat, kosthold, aktivitet og livsstil.
 • Få råd og veiledning om rusmisbruk, alkohol og narkotika.
 • Andre ting som du er usikker på.

 Hva du kan forvente av oss       

 • Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet.
 • Å få delta og få innflytelse i det som angår deg.
 • Hjelp og støtte ved små eller store problemer.
 • Kunnskap om utvikling og helse.
 • Taushetsplikten blir overholdt.
 • Vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

Hva vi forventer av deg

At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for helsestasjon 0-5 år

Formål med tjenesten

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Helsestasjonene er et sted hvor foreldre kan henvende seg med små og store utfordringer  i hverdagen.

Hvem kan få tjenesten

Barn i alderen 0-5 år og deres foresatte.

Tjenestens innhold

 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelser
 • Forebyggende psykososialt arbeid
 • Opplysningsvirksomhet
 • Vaksinasjoner i følge nasjonalt vaksinasjonsprogram.
 • Foreldreveiledning
 • Samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov

Hva du kan forvente av oss

 • Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet
 • Å delta og få innflytelse i det som angår deg
 • Få hjelp og støtte ved små eller store problemer
 • Få veiledning i foreldrerollen
 • Få kunnskap om barns utvikling og helse
 • Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer
 • Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)
 • At taushetsplikten overholdes
 • At vi handler dersom barn lider nød
 • At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester
 • At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven¨

Hva vi forventer av deg

 • At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss
 • At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med
 • At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling
 • At du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer  
 • Foreldre/foresatte kan ta opp:
 • Oppdragelse av barn
 • Syn, hørsel og språkutvikling
 • Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet
 • Kosthold og ernæring
 • Hygiene
 • Samliv
 • Søvn
 • Prevensjon, graviditet, fødsel og amming
 • Rus
 • Barnets utvikling og vekst
 • Sorg og tap
 • Hvordan bevare helse og unngå sykdom

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Når du har født et barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk av jordmor eller helsesøster. Kontakten opprettes på bakgrunn av fødselsmelding eller telefon fra sykehuset.

Klage

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo
Tlf. 32 09 22 65

Tjenestebeskrivelse for hjemmehjelp

Formål med tjenesten

Tjenesten inneholder nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål slik at du kan klare deg i egen bolig.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av nedsatt funksjonsevne. Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Tjenesten gis kun til de som har bostedsadresse i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Det er kommunen som i samarbeid med søkeren, bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Hva du kan forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.
 • Din søknad fører til en grundig og faglig forsvarlig vurdering av ditt behov for hjemmehjelp og hvilke tiltak som skal iverksettes, i samråd med deg/din representant.
 • Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg/din representant, med respekt for dine ønsker og etter faglig vurdering.

Hva vi forventer av deg

 • Du må selv søke tjenesten.
 • Du forteller oss under kartleggingen hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du må sette deg inn i vedtaket ditt der det står hvilke tjenester du har fått innvilget.
 • Du må ha støvsuger og annet rengjøringsutstyr som er funksjonelt og ergonomisk.
 • Du må selv holde diverse rengjøringsmidler tilgjengelig for hjemmehjelpen. Vi har ikke mulighet til å «lufte» tepper.
 • Du/din representant må gi beskjed dersom avtalen med hjemmehjelpen ikke kan overholdes, for eksempel på grunn av at du er bortreist.
 • Du som har husdyr, må være forberedt på at enkelte ansatte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.
 • Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi oss tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.
 • Du må fortelle oss hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du små si ifra hva du ikke er fornøyd med.
 • Dersom du røyker, skal dette ikke forekomme når hjemmetjenesten er hos deg.
 • Du må respektere at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

Dersom det etter vurdering konkluderes med behov for hjelpemidler for å utføre fullt forsvarlig tjeneste, skal dette oppbevares i hjemmet, jf Arbeidsmiljøloven.

Tjenester kan kun tilbys i bolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.

Praktiske opplysninger

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf.forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag
Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol
Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

Dato oppdatert
01.09.16

Tjenestebeskrivelse for hjemmesykepleie

Formål med tjenesten

Tjenesten kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthåndtering osv. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Sykepleie i hjemmet

Hvem kan få tjenesten

Eldre, syke, funksjonshemmede m.m. Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. Du som bor eller oppholder deg i Hol kommune og som på grunn av helsesvikt har behov for sykepleie i hjemmet. Det vurderes om du fyller vilkårene for tildeling av hjemmesykepleie etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Tjenestens innhold

 • Hjemmesykepleien skal bidra til at du får ivaretatt dine grunnleggende helse- og pleiebehov. Dette kan for eksempel være:
 • Hjelp til personlig hygiene og naturlige funksjoner
 • Av- og påkledning
 • Tilrettelegging av måltider og kostveiledning
 • Oppvarming av ferdig tilberedt middag
 • Assistanse til legemiddelhåndtering
 • Sårbehandling (om du ikke kan benytte legekontoret ), kateterisering etc
 • Informasjon, råd, hjelp og veiledning som bidrar til aktivitet og slik at du klarer mer selv
 • Helsehjelpen gis i samarbeid med blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, lege og tannlege. Hjemmesykepleie utføres av eller under veiledning av autorisert helsepersonell.

Hva du kan forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Ved vedtak:

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Din søknad fører til en grundig og faglig forsvarlig vurdering av ditt behov for hjemmesykepleie og hvilke tiltak som skal iverksettes, i samråd med deg/din representant.

Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg/din representant, med respekt for dine ønsker og etter faglig vurdering.

Du vil bli orientert så raskt som mulig dersom det blir endring i avtalen.

Hva vi forventer av deg

 • Du må selv søke tjenesten.
 • Du setter deg inn i vedtaket ditt.
 • Du stiller deg positiv til å oppbevare og bruke ergonomiske hjelpemidler som hjemmesykepleien har behov for å benytte. Dette for å sikre deg og for å forebygge arbeidsbelastninger.
 • Du/din representant gir beskjed dersom avtalen med hjemmesykepleien ikke kan overholdes, for eksempel på grunn av at du er bortreist.
 • Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.
 • Du som har husdyr, må være forberedt på at enkelte ansatte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.
 • Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi oss tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.
 • Du forteller oss hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.
 • Dersom du røyker, skal dette ikke forekomme når hjemmesykepleien er hos deg.
 • Dersom det etter vurdering konkluderes med behov for hjelpemidler for å utføre fullt forsvarlig tjeneste, skal dette oppbevares i hjemmet, jf Arbeidsmiljøloven.
 • Hjemmesykepleien har ikke mulighet for å følge deg til lege eller på sykehus

Tjenester kan kun tilbys i bolig når det er brøytet og kjørbar vei helt frem. Eventuell bomavgift faktureres. Kommunen forbeholder seg retten til å tilby tjenester på andre måter, så lenge dette er forsvarlig.

Praktiske opplysninger

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Betaling: Hjemmesykepleie og nøkkelboks er gratis.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf Forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for individuell plan og koordinator

Formål med tjenesten

Dersom en person har behov for langvarige og sammensatte tjenester, kan både en koordinator og individuell plan bidra slik at tjenestene blir koordinert og godt planlagt.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan få koordinator og individuell plan. Individuell plan forutsetter at det er oppnevnt koordinator og at bruker har takket ja til tilbudet. Kravet til hva som oppfattes som langvarig og koordinert vil variere og må vurderes individuelt.

Tjenestens innhold

En individuell plan skal beskrive personens behov og mål, tiltak som skal iverksettes, hvem som er ansvarlig for hva og når tiltakene skal evalueres. Dersom personen ikke ønsker at det utarbeides individuell plan, har vedkommende fortsatt krav på at tjenestene gis på en koordinert og planlagt måte. En koordinator hjelper personen i prosessen med individuell plan eller på andre måter bistår med koordinering og planlegging.

Hva du kan forvente av oss

 • Du får informasjon, råd og veiledning. Du får vurdert om du har rett til individuell plan og koordinator.
 • Din koordinator vil samarbeide tett med deg om det dere er blitt enige om.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi innhenter samtykke fra deg både ved eventuell oppretting av individuell plan og for å samarbeide og utveksle nødvendig informasjon.

Hva vi forventer av deg

 • Du gir relevant informasjon om dine ønsker og behov.
 • Du deltar aktivt i planprosessen.
 • Du setter deg inn i og følger opp vedtak og planer.
 • Du sier ifra om hva du ikke er fornøyd med
 • Dersom du ikke selv kan eller ønsker å delta aktiv, kan du velge en person som skal representere deg.

Praktiske opplysninger

Dersom du ønsker å få utarbeidet en individuell plan og /eller har behov for en koordinator, kan du søke om dette fra Koordinerende enhet, enten ved å benytte søknadsskjema eller ved å ta direkte kontakt med oss. Koordinerende enhet vil vurdere ditt behov for individuell plan og koordinator. Dersom du allerede har kontakt med noen i hjelpeapparatet, kan du også be vedkommende hjelpe deg med å søke.

Tjenesten er gratis.

Saksbehandlingstid

Søknaden behandles fortløpende, og du skal høre fra Koordinerende enhet innen en måned etter at Koordinerende enhet har mottatt din søknad.

Klageadgang

Hvis du får avslag på din søknad om koordinator og individuell plan, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven, § 7-2. Send klagen til Koordinerende enhet, og dersom du fortsatt ikke får medhold, sendes klagen til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Leder Koordinerende enhet

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet mobil 95 98 04 92

 

Tjenestebeskrivelse for ledsagerbevis

Formål med tjenesten

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til den funksjonshemmede. En rekke institusjoner og arrangører av, for eksempel, idrettsarrangementer tilbyr gratis adgang eller billett til nedsatt pris til ledsageren, mot at den funksjonshemmede fremviser ledsagerbeviset. Ordningens bruksområde er under stadig utvidelse. Ordningen gjelder også for visse transportmidler.

Hvem kan få tjenesten

Funksjonshemmede Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om vedkommende mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Praktiske opplysninger

Ledsagerbevis utstedes gratis. Den funksjonshemmede kjøper selv ordinær billett, og kan ta med seg ledsager gratis der ledsagerbeviset aksepteres. Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto.

Hva kan du forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Hva vi forventer av deg

 • Du søker selv om tjenesten.
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, tjenestetildeling- og samordningsteam, Geilovegen 24, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for matombringing

Formål med tjenesten

Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Tjenesten er et tilbud som skal forebygge ernæringssvikt hos hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som ikke selv greier å lage middag.

Hvem kan få tjenesten

Mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans.

Du som er eldre og/eller funksjonshemmet.

 

Tjenestens innhold

Middag bestilles for minimum 4 uker med så mange middager du ønsker for hver uke.

Middag etter meny leveres som kjølevare i miljøvennlig porsjonspakning.

Hjemmetjenesten kjører ut middag 2 ganger i uken • Det er 2 faste dager for utlevering av mat som utkjøres. Tidspunktet for levering avtales.

Har du behov for hjelp til oppvarming og servering av middag, må du ta kontakt med omsorgstjenesten.

 

Hva du kan forvente av oss

Middagen er tilberedt på tradisjonell måte, hvor vi kun benytter førsteklasses råvarer.

Kjøkkenet følger til enhver tid gjeldende lovverk og retningslinjer for produksjonsmåte og ernæringssammensetning.

Maten har minst én ukes holdbarhet forutsatt oppbevart i kjøleskap, se dato på pakningen.

Du kan bestille mat som er spesiallaget for allergikere, moset mat, etc.

Dersom det av uforutsette grunner blir vesentlige endringer i menyen eller tidspunkt for levering, skal du informeres om dette snarest.

Tjenestene ytes med respekt for deg og ditt hjem.

Vi overholder vår taushetsplikt.

Vi mottar og behandler eventuelle klager.

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Du oppbevarer maten i kjøleskap som holder max 4 grader Celsius.

Du følger bestillingsrutinene og er til stede når maten blir levert. Se også eget skriv. Informasjon til brukere som har vedtak om utkjøring av middag.

Du gir beskjed min 10 dager før om du reiser bort og maten skal avbestilles i en periode. Om du blir innlagt på sykehus er det viktig at du informerer oss så vi kan avbestille maten.

Du ringer hjemmetjenesten og gir beskjed dersom du ikke
mottar maten innen avtalt tid.

Du som har husdyr må være forberedt på at enkelte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.

Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi tillatelse til oppsetting av nøkkelboks.

 

Praktiske opplysninger

Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

Du betaler kun for mottatt mat, men kan faktureres dersom du ikke har gitt beskjed om at du ikke er tilstede ved avtalt levering.

 

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for miljøterapitjenesten

Formål med tjenesten

Personer med nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp over tid skal ha et mest mulig aktivt og meningsfullt liv.

Hvem kan få tjenesten

Personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for nødvendig tilrettelegging når det gjelder bolig, fritid og arbeid eller aktivitet. 

Tjenestens innhold

Tjenestene gis i form av praktisk bistand og opplæring. Målet er at du skal klare å være mest mulig selvstendig og aktiv i egen hverdag. Slike tjenester krever en søknad og et vedtak. Du kan motta tjenester i eget hjem, på arbeidsplassen eller dagtilbudet og på fritiden din.

Tjenesten kan gis i form av lavterskeltilbud som ikke krevet søknad og vedtak.  Dette er aktiviteter som legger vekt på fysisk aktivitet og sosialt samvær med personale tilstede.

 

Hva kan du forvente av oss

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning

Du får beskjed dersom avtaler må endres

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journalen etter Pasientrettighetsloven

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Du sier fra hvis du ønsker å endre avtaler.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å skrive søknaden.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned etter at kommunen har mottatt søknad vil du motta svar eller orientering om forventet saksbehandlingstid, jfr. Forvaltningsloven §11a.

 

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for omsorgsbolig

Formål med tjenesten

Å skaffe seg bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. Tildeling av omsorgsbolig er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og det er dermed ingen lovkrav på denne type bolig. Allikevel er kommunen pålagt å medvirke til boliger med særlig tilpassing jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7.
En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt for at du skal kunne motta helse- og omsorgstjenester etter dine behov. Omsorgsboligen regnes som eget hjem, og du må derfor betale husleie og strøm som i et vanlig leieforhold.
Har du en funksjonssvikt som gjør det vanskelig å bo i nåværende bolig, og andre prøvde hjelpetiltak som for eksempel hjemmetjenester, tilrettelegging og hjelpemidler ikke er tilstrekkelig, kan du søke om omsorgsbolig.

Hvem kan få tildelt omsorgsbolig

Du må ha lovlig opphold i Norge og som regel ha sammenhengende folkeregistret og faktisk adresse i Hol kommune siste to år forut for søknad.
Du har en funksjonssvikt som gjør det vanskelig å bo i nåværende bolig eller annen ordinær bolig
Det er prøvd ut andre hjelpetiltak som for eksempel hjemmetjenester, tilrettelegging og hjelpemidler, men dette er ikke lenger tilstrekkelig for å ivareta dine behov.
Har du behov for hyppig helseoppfølging og/eller omsorgstjenester har kommunen tilbud om omsorgsbolig med heldøgns omsorg.

Tjenestens innhold

Boligen er utformet med livsløpsstandard og er ofte tilknyttet et boligfellesskap.
Noen omsorgsboliger er forbeholt brukergrupper med egne kriterier for tildeling.
I en omsorgsbolig kan du få tilgang til tekniske løsninger som letter hverdagen din.

Hva du kan forvente av oss ansatte i Hol kommune

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

 

Hva vi forventer av deg som tjenestemottaker i Hol kommune

 • Du søker selv om tjenesten.
 • Søker må være folkeregistret og bo i kommunen.
 • Søker må ha behov for helsetjenester.
 • Søker må ha et særlig stort hjelpebehov og/eller ha særlig nytte av nærhet til tjenestene/ institusjon, nå eller i nær fremtid.
 • Søker bør kunne bruke trygghetsalarm.
 • Søker må selv ønske omsorgsbolig.
 • Søker må gjøre seg kjent med hvor kommunens omsorgsboliger ligger.

Praktiske opplysninger

Boligen leies av Hol kommune, og er beboeren sitt eget hjem. Det inngås kontrakt med kommunen på leie av boligen så lenge beboeren har nødvendig behov for den.
Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen.
Beboere betaler husleie til kommunen.
Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.
Helse- og omsorgstjenester, eller eventuelle andre hjelpetiltak er ikke inkludert i vedtak om omsorgsbolig. Eget vedtak fattes om eventuelle andre tjenester og ved behov for tjenester som ikke omfattes av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-7. har søker selv ansvar for å skaffe de.

Søknad, saksbehandlingstid og klageadgang

All tildeling av tjenester blir gjort etter en individuell helhetsvurdering på bakgrunn av kartlegging av ditt funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og boevne.
Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til søknaden. Hvis en annen søker på vegne av deg, må du gi vedkommende fullmakt til det.
Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Send søknad til Tjenestetildeling og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo eller ta kontakt med Servicetorget i Hol kommune tlf. 32092100.
Søknadsskjema finner du her.

Saksbehandlingstid er 4 uker etter forvaltningsloven § 11 a.
Klage sendes til Hol kommune innen 3 uker etter mottatt svar på søknad. Klagen vil bli behandlet av Formannskapet i Hol kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Helse og omsorgsetaten

Kontaktinformasjon

Telefon: 32092100
Postadresse: Tjenestetildeling og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo
E-post: helseomsorg-sak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for omsorgsstønad

Formål med tjenesten

Hovedformålet med omsorgsstønadsordningen er å bidra til best mulig omsorg for de som

treng hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette

omsorgsarbeidet.(Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-42/98)

 

Omsorgstønad er et økonomisk bidrag til den som yter et særlig tyngende omsorgsarbeid, men tar ikke sikte på å gi omsorgsyter full lønn for hver time som arbeides.

 

Hvem kan få tjenesten

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for en nærstående person. Det kan være ektefelle, barn, foreldre eller andre som utfører slike omsorgsoppgaver.

Momenter som tas i betraktning er blant annet:

 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet strekker seg over et stort antall timer pr. måned
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • Om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden  
 • Om omsorgsarbeidet har ført til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid  
 • Om omsorgsgiver har omsorg for mer enn en person
 • Om omsorgsgiver har omsorgsplikt. Kun foreldre har omsorgsplikt for mindreårige barn. Det vil være aktuelt med omsorgslønn dersom omsorgen klart overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder
 • Gjelder omsorgsarbeidet nødvendige omsorgsoppgaver, i den forstand at brukeren har et hjelpebehov som ellers må ivaretas av kommunen

 

Kommunen har plikt til å ha en omsorgsstønadsordning, men ingen har en ubetinget rett til å få dette. Kommunen kan tilby andre tjenester for å dekke omsorgsbehovet.

Både omsorgsgiver og -mottaker kan søke om omsorgstønad , og de er alltid begge parter i saken etter forvaltningsloven.

Tjenestens innhold

Utmålingen av omsorgstønad baserer seg på en vurdering av omsorgsoppgavene og øvrige tjenester.

Både bruker og kommune må vurdere om omsorgstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

Det inngås avtale mellom kommunen og den som yter omsorgen om et arbeidsforhold.

Hva kan du forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg,  koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva  du uttrykker som dine behov og ønsker.
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem.
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven.
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.
 • Du får utbetalt lønn den 12. i hver måned
 • Du vil bli kontaktet for revurdering av vedtaket minst en gang pr. år

 

Hva vi forventer av deg

 • Det forventes at du som mottar omsorgstønad yter forsvarlig og godt omsorgsarbeid overfor tjenestemottaker
 • Den som mottar  omsorgstønad, plikter å opplyse om endringer i tjenestemottakers eller hjelperens situasjon, og om flytting til annen kommune. I slike tilfeller vil omsorgstønaden bli vurdert eller endret.
 • Du som tjenestemottaker må informere Hol kommune om du mottar hjelpestønad fra NAV som trekkes ifra på omsorgstønaden.
 • Du som mottar omsorgstønad må signere en arbeidsavtale.

 

Forhold til hjelpestønad:

Hol kommune stiller som krav at det søkes hjelpestønad fra Nav før søknad om omsorgstønad behandles. Når søknad til NAV er sendt behandler kommunen søknad om omsorgstønad, og fatter vedtak der det tas forbehold om endring når Nav har fattet sitt vedtak.

Kommunen kan ta hensyn til innvilget hjelpestønad ved utmåling av omsorgstønad. Det vil si at kommunen kan trekke fra hjelpestønaden du evt. får fra NAV hvis denne er gitt for samme omsorgsarbeid. Vanligvis vil verken hjelpestønad eller omsorgstønad gi full betaling for det omsorgsarbeidet som faktisk utføres.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Helse- og omsorgsetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, tjenestetildeling- og samordningsteam, Geilovegen 24, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for psykisk helse for barn og unge

Hvem kan få tjenesten

Barn, unge og deres familier

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

 

Hva vi forventer av deg

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere: Foreldre, lege, skole, fysioterapeut, PPT, barnevern, avdeling psykisk helse (voksne), familievern, spesialisthelsetjenesten.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for psykisk helsearbeid og rus

Formål med tjenesten

Tjenesten skal bidra til å gi trygghet, aktivitet og opplevelse av mening og mestring av hverdagen for deg over 18 år og som opplever en livskrise eller har en psykisk vanske.

Det psykiske helsearbeidet skal bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser.

Det psykiske helsearbeidet skal fremme livsmestring for mennesker som opplever livskriser og vansker i hverdagen

Det skal være en målrettet, faglig fundert og samordnet innsats som fortrinnsvis gir et tilbud i brukerens nærmiljø i tråd med laveste effektive omsorgsnivå.

 

Hvem kan få tjenesten

Du som er over 18 år og opplever en psykisk utfordring av varierende grad eller er i en vanskelig livssituasjon.

Du som bor eller oppholder deg i Hol kommune og som har krav på tjenesten etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Tjenestens innhold

Støttesamtaler

Hjelp til å mestre og strukturere hverdagen

Terapi i forhold til angst, depresjon og traumer

Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan

Tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter og arbeidstrening, for eksempel Fritid for alle eller Huset.

NAV Hallingdal har startet opp med et nytt tiltak (IPS Ung) som er at arbeid- og utdanningstilbud for personer mellom 16-30. Det er lagt opp til et tett samarbeid mellom psykisk helse og IPS Ung, og IPS koordinator er tilgjengelig hver onsdag.

Tilrettelegge for sosiale nettverk

Klinisk utdannede terapeuter i blant annet kognitiv terapi, narrativterapi, psykodynamisk terapi, familieterapi, tankefeltterapi og taktil stimulering

 

Hva du kan forvente av oss

Du får beskjed dersom avtaler må endres.

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

Du gir beskjed dersom avtaler må endres.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

For noen tjenester lages det vedtak: Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder psykisk helse

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for skolehelsetjenesten

Formål med tjenesten

Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Når det er behov for det kan den henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller annen spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Hvem kan få tjenesten

Skoleelever under 20 år.

Tjenestens innhold

Barn og ungdom kan snakke med oss om:

Vennskap, mobbing

Pubertet, ungdomstid og seksualitet/seksuell identitet

Kropp, følelser og tanker

Prevensjon, graviditet og fødsel

Kosthold og mat

Det du er redd for

Hvordan ta vare på helsen og unngå sykdom

Ensomhet og isolasjon

Rus

 

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

 

Hva vi forventer av deg

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere: Foreldre, lege, skole, fysioterapeut, PPT, barnevern, avdeling psykisk helse (voksne), familievern, spesialisthelsetjenesten.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

 Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for støttekontakt

Formål med tjenesten

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge (ledsagelse) til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Tjenesten skal bidra til å dekke ditt behov for sosialt samvær og mulighet for en meningsfull fritid. Tjenesten kan organiseres på tre måter:

Individuell støttekontakt

Deltakelse i en aktivitetsgruppe

Individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

 

Hvem kan få tjenesten

Personer som har en fysisk eller psykisk funksjonshemning, sosiale problemer, eller som trenger hjelp til å få en meningsfull fritid, kan søke tjenesten.

Tjenestens innhold

Støttekontakten skal

-følge til ulike arrangementer og aktiviteter ut fra dine interesser.

-være en god lytter og kunne gi vennskapelige råd når det er ønsket.

-ta initiativ til og foreslå ulike aktiviteter i samarbeid med deg.

 

Hva du kan forvente av oss

Vedtak fattes ut fra kartlagte behov og vurdering av et samlet tjenestetilbud for deg.

Det opprettes avtale med støttekontakten ut fra vedtakets innhold.

Du og støttekontakten bestemmer selv hva tiden skal brukes til, men innenfor oppdragets rammer.

Støttekontakten er informert om sin rolle og sine plikter.

Støttekontakten har taushetsplikt.

 

Hva vi forventer av deg

Du betaler for deg selv ved ulike arrangementer og aktiviteter.

Støttekontakten får beskjed av deg i god tid dersom avtaletidspunktet må endres.

Du gir uttrykk for hva du ønsker å bruke tiden til sammen med støttekontakten.

Du tar del i kartleggingssamtale før vedtak fattes og evalueringssamtaler etter at vedtaket har trådt i kraft. 

 

Praktiske opplysninger

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Tjenesten er gratis, men du som trenger støttekontakt, må selv betale egne utgifter. Rammene for oppdraget (målsetting, antall timer, kjøreordning, utgiftsdekning) er beskrevet i vedtaket ditt og i oppdragskontrakt til støttekontakten. Saksbehandlingstid Alle søknader besvares senest innen en måned, jf. Forvaltningslovens § 11 a. Dersom du innvilges støttekontakt, men vi ikke finner egnet person for øyeblikket, vil du få et vedtak som sier at du får innvilget støttekontakt, men må vente til egnet person er funnet.

Klageadgang

Vedtaket om støttekontakt kan påklages i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Sammen med vedtaket vil du motta klageskjema med veiledning om hvordan du kan klage.

Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.

I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. NAV Hol kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer

Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen videresendt til Fylkesmannen i Buskerud. Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar.

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller NAV Hol mener at rettighetene dine er oppfylt, videresendes klagen din til Fylkesmannen i Buskerud.

 

Ansvarlig for tjenesten

Tjenestetildeling og samordning / helse og omsorgsetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, tjenestetildeling- og samordningsteam, Geilovegen 24, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for svangerskapsomsorg / beredskaps- og følgetjeneste for gravide og fødende

Formål med tjenesten

Svangerskapskontroll på helsestasjonen av jordmor er først og fremst et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen tilbyr helseundersøkelser, rådgivning, opplysningsvirksomhet, prevensjonsveiledning samt samlivs- og foreldreveiledning.

Hvem kan få tjenesten

Alle gravide kvinner

Barnefar og eventuelt pårørende

 

Tjenestens innhold

Vanlig svangerskapskontroll med prøver og undersøkelser

Veiledning om svangerskapsrelaterte plager og levevaner som kan påvirke mor og foster

Undervisning om svangerskap, fødsel og barseltid

Fødselsforberedende kurskveld med den gravide og barnefar

Samtaler og veiledning ved fødselsangst

Informasjon om amming

Forberedelse til morsrollen

Informasjon om stønadsmuligheter

Prevensjonsveiledning

Hjemmebesøk og oppfølgingssamtale etter fødsel

Jordmor har tilbud om akupunkturbehandling etter uke 38

Jordmor henviser til ultralydundersøkelse og 2. linjetjenesten ved behov

Jordmor samarbeider med din fastlege, gynekolog, fødeavdeling, barselavdeling, helsesøstertjenesten, samt NAV etter behov

Jordmor benytter tolketjenesten

Du kan selv velge hvor du ønsker å gå til kontroll: hos din fastlege, hos jordmor eller en kombinasjon mellom lege og jordmor

Det anbefales 7-8 kontroller i et normalt svangerskap, og ultralydundersøkelse i uke 17-19. Første besøk hos jordmor/lege anbefales i uke 8-12.

 

Hva du kan forvente av oss

Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

Å delta og få innflytelse i det som angår deg og din partner/familie

Kunnskap om svangerskap, fødsel og barseltid

Samarbeid og kontakt med andre tjenester

Time til kontroll eller samtale innen en til to uker

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss

At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med

At du møter til avtale eller sier fra hvis tiden ikke passer

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Du behøver ikke å søke om å få svangerskapskontroll. Du kan henvende deg til den helsestasjonen for å bestille time.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar.

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon,, Trekanten 2 H,  3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for sykehjem - korttidsopphold

Formål med tjenesten

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

Døgnopphold (minst 24 timer)

Dagopphold

Nattopphold

Målrettet og tidsavgrenset opphold i institusjon for å opprettholde eller bedre dine muligheter til å bo hjemme. Lindrende behandling og pleie ved uhelbredelig sykdom.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har behov for rehabilitering, medisinsk behandling og opptrening, utredning og behov for lindrende behandling med mer.

Du som kan ha nytte av et tidsbegrenset opphold i sykehjem for å opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand.

Du som trenger lindrende pleie og behandling i livets siste fase, når dette ikke kan oppnås med tilpassede tjenester i hjemmet.

Tjenestens innhold

Korttidsopphold kan være dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Oppholdets form og lengde vurderes ut fra behovet for å:

Utrede ditt bistandsbehov

Gi deg tilbud om trening og opptrening

Ivareta akutte behov for tilsyn og pleie

Gi lindrende behandling og pleie

Målet med korttidsoppholdet vil bli utarbeidet i samarbeid med deg og er beskrevet i form av et vedtak.

Sykehjemslegeordning Ved korttidsopphold i sykehjem er det fastlegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen.

Fysioterapi gis etter vurdert behov. Se egen tjenestebeskrivelse for fysioterapi.

Hva du kan forvente av oss

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker og etter en faglig vurdering.

Sykehjemslegen følger opp din behandling i samarbeid med din fastlege.

Du kan få snakke med legen den dagen han/hun er tilstede.

Sykehjemslegen gir medisinsk behandling som bidrar til at målsettingen for korttidsoppholdet nås.

Målsetting for fysioterapibehandling og trening settes opp i samarbeid med deg, fysioterapeut og øvrig personale.

Ditt behov for tilrettelegging hjemme planlegges i samarbeid med deg . Dette skjer ved kartlegging av hjelpebehov i form av hjelpemidler og endring av tjenester eller nye tjenester.

Du får gratis skyss dersom du trenger undersøkelse eller behandling utenfor sykehjemmet.

Hva vi forventer av deg

Du gir oss fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege, spesialisthelsetjeneste og fysioterapeut, slik at vi kan følge opp medisinske forhold best mulig.

Du forteller oss om dine ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

Du sørger om mulig for at ditt private tøy merkes og du avklarer dine ønsker vedrørende tøyvask.

Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet og tar selv ansvar for eventuelle tap.

Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende.

 

Praktiske opplysninger

Korttidsopphold er en betalt tjeneste.

Betaling: Maksimalsatser fastsettes av staten ved inngangen til et nytt år. Kommunestyret vedtar satsene i Hol kommune. Korttidsopphold som overstiger 60 dager betaler egenandel på lik linje med langtidsopphold.

Kommunens forsikringer dekker ikke tap av verdisaker du har valgt å bringe med til sykehjemmet.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf Forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder Geilotun bo- og behandlingssenter

Avdelingsleder Høgehaug bo- og behandlingssenter

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Geilotun Bo- og behandlingssenter, Trekanten 2, 3580 Geilo
                           Høgehaug Bo- og behandlingssenter, Nesheimvegen 1, 3576 Hol

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for sykehjem - langtidsopphold

Formål med tjenesten

Tjenesten gjelder fast plass på sykehjem.

Pleie og omsorg over tid, i boform med heldøgns tjenester.

Lovhenvisning: Helse- og omsorgstjenesteloven

Hvem kan få tjenesten

De som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet, i vanlig omsorgsbolig eller i omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Du som har varig helsesvikt og omfattende behov for pleie og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.

Tjenestens innhold

Du får pleie og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste.

I samarbeid med deg vil vi bistå og/eller kompensere for din evne til å ivareta dine grunnleggende behov.

Sykehjemslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling.

I samarbeid med deg utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas.

Ved langtidsopphold i sykehjem er det sykehjemslegen som har det medisinske ansvaret. Sykehjemslegen kan kontaktes utenom den faste tiden på avdelingen for rådføring om pasienter. Fysioterapi gis etter vurdert behov.

Hva du kan forvente av oss

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker og etter en faglig vurdering

Du kan få snakke med legen når han/hun er tilstede. Sykepleier kan informere om tidspunktet.

Du kan få hjelp til å bestille gratis tannlegebehandling.

Du får gratis skyss dersom du trenger undersøkelse eller behandling utenfor sykehjemmet.

 

Hva vi forventer av deg

Du må avklare med institusjonen hvordan klærne dine skal behandles / vaskes.

Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og eventuelt andre helsetjenester, slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mulig.

Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet og du tar selv ansvar for eventuelle tap.

Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende.

Du bør også avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet formidler til nærmeste pårørende.

Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

 

Praktiske opplysninger

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Betaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold. Egenandelen skal omfatte kost, losji, medisiner mv.samt helse- og omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse- og omsorgstjenesteloven. (jf. Forskrift om egenbetaling for opphold i institusjon). I begrepet losji inkluderer personlige hygieneartikler som såpe, sjampo, tannkrem, barberartikler o.l., og vanlig fuktighetskrem. Dersom beboer ønsker å bruke andre typer/merker enn det institusjonen kjøper inn, må beboeren etter Statens helsetilsyns vurdering selv betale for dette.

Eldre, langtidssyke og uføre som har vært i institusjon i mer enn tre måneder har rett på vederlagsfrie tannhelsetjenester, inkludert utgifter til tanntekniske arbeider. (jf.§2 i forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten.)

Kommunens forsikringer dekker ikke tap av verdisaker du har valgt å bringe med til sykehjemmet.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder Geilotun bo- og behandlingssenter

Avdelingsleder Høgehaug bo- og behandlingssenter

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Geilotun Bo- og behandlingssenter, Trekanten 2, 3580 Geilo
                           Høgehaug Bo- og behandlingssenter, Nesheimvegen 1, 3576 Hol

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for trygghetsalarm

Formål med tjenesten

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i hjemmesituasjon.

Trygghetsalarmer kan installeres til analog telefon og mobil telefon

Om du har akutt behov for hjelp må du ringe 113

Tjenestens innhold

Du får kontakt med hjelpeapparatet hele døgnet

Hvem kan få tjenesten

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Den som får tildelt trygghetsalarm må av helsemessige grunner ha en høy risiko for å skade seg, og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.

Trygghetsalarm tildeles etter vurdering av ditt funksjonsnivå, din sykdom og/eller din alder. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Du har en alvorlig sykdom hvor behov for hjelp kan oppstå.

Du har en sykdom som hindrer deg i å betjene telefon/mobiltelefon.

 

Hva du kan forvente av oss

Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.

Omsorgstjenesten tildeler trygghetsalarm etter kartlegging av din livssituasjon.

Kartleggingen skjer i samarbeid med deg.

 Du får innsyn i saken etter Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

Du må gi oss opplysninger om din tilstand slik at vi kan yte deg hjelp.

Du må ha nøkkelboks ved inngangsdør.

Du må bære alarmsmykket hele tiden.

Du må kunne forstå og bruke alarmen.

 

Praktiske opplysninger

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller andre kan hjelpe deg hvis det er behov for det. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Servicesenteret er behjelpelig med informasjon og utfylling av søknad. Du kan også kontakte omsorgstjenestene direkte.

Skjema for henvendelse om behov for helse- og omsorgstjenester finner du på kommunens nettside her:   http://www.hol.kommune.no/helse-og-omsorg/henvendelses--og-soknadsskjema/

Betaling:
• Nøkkelboks er gratis.
• Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år. Det faktureres for hele måneder

Saksbehandlingstid

Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for vaksiner og vaksinasjon

Formål med tjenesten

Kommunehelsetjenesten plikter å tilby vaksinasjon mot smittsomme sykdommer.

Hvem kan få tjenesten

Barnevaksinasjon til alle barn i før- og grunnskolealder.

Reisevaksinasjon og rådgivning før utenlandsreiser.

Årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt

 

Tjenestens innhold

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter retningslinjene for hvilke personer/grupper som skal tilbys ulike vaksiner:

Barnevaksinasjon foregår på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Tilbudet om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser gis av helsetjenesten i kommunen. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus.

Det organiseres egne vaksinasjonsdager for influensavaksinering. Pasienter som allikevel skal til fastlegen kan få satt vaksinen der.

 

Hva kan du forvente av oss

Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

 

Praktiske opplysninger

Vaksineringen utføres på helsestasjonen og på skoler for elever i grunnskolen. Du må betale for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet. Det er også et konsultasjonsgebyr for voksne.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon Trekanten 2 H 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er tekniske hjelpemidler og alarmer som gjør at du kan føle deg trygg hjemme og mestre hverdagen til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne.
Teknologien varsler når det skjer uønskede hendelser, og kan forebygge behovet for andre tjenester. Velferdsteknologien kan også bidra til å avlaste pårørende.

Hvem kan få tjenesten?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Den som får tildelt teknologiske hjelpemidler må av helsemessige grunner ha en høy risiko for feilmedisinering eller skade seg og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.
Velferdsteknologi tildeles etter vurdering av ditt behov, ditt funksjonsnivå, din sykdom og/eller din alder. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Hvilke type alarmer og hjelpemidler finnes?

Trygghetsskapende teknologi hjemme:

Trygghetsalarmer er den mest kjente teknologien. Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Om du har akutt behov for hjelp må du ringe 113.

En rekke sensorer kan kobles til trygghetsalarmer etter behov. Disse kan gi alarm ved fall, hvis noen går ut av huset om natten eller røykutvikling og brann.

Lokalisering ute:
Mobile trygghetsalarmer som gjør at personer med fare for å falle utendørs eller gå seg bort kan bli lokalisert av pårørende eller helsepersonell.


Digitalt tilsyn:
Sensor som gjør det mulig å gjøre et tilsyn når det er avtalt, eller oppdage fall uten at du trykker på alarmen.

Hjelp til å huske medisin:
Dette er en apparat for multidoseposer som gir beskjed når det er tid for å ta medisin. Dersom medisinen ikke blir tatt, går det en alarm til helsepersonell eller pårørende.

Hvordan søker du?

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om hjelp, eller andre kan hjelpe deg hvis det er behov for det. Dersom noen andre søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Servicetorget er behjelpelig med informasjon og utfylling av søknad. Du kan også kontakte omsorgstjenestene direkte.

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Dette avhenger av resultatet av behovskartleggingen.

Hva får du?

 • Du får en vurdering av dine behov
 • Du får opplæring og informasjon
 • Du blir mer selvstendig og mindre avhengig av andre
 • Du kommer raskt i kontakt med helsepersonell
 • Du får kommunal nøkkelboks slik at du kan få hjelp dersom du selv ikke kan låse opp

Krav til søkere

 • Du må bo i Hol kommune
 • Du trenger hjelp for å føle deg trygg hjemme
 • Du kan ha behov for å tilkalle hjelp på grunn av fallfare
 • Du kan ha behov for å tilkalle hjelp i nødssituasjoner
 • Det må være mobildekning der du bor


Hva skjer etter at du har søkt?

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Kontakt oss

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag
Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol
Sentralbord: 32 09 21 00 
E-post: postmottak@hol.kommune.no