Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tjenestebeskrivelser - helse og omsorg

Søknadsskjemaer i helse- og omsorgstjenester finner du her

Prisliste for helse- og omsorgstjenester finner du her

Praktisk bistand
Tjenestebeskrivelse:

Praktisk bistand hjemmehjelp kan omfatte følgende:

 • Alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk (gulvvask, støvsuging / Robotstøvsuger og vask av bad/wc). Som hovedregel hver tredje uke.
 • Sengetøyskift. Som hovedregel hver tredje uke.
 • Tilberedning av frokost/kveldsmat og oppvarming av middagsmat         
 • Hjelp til å skrive handleliste og/eller bestilling av varer  

Praktisk bistand omfatter IKKE følgende:

 • Storrengjøring av tak, vegger, boning av gulv
 • Risting av store tepper
 • Støvsuging og flytting av møbler
 • Vindusvask
 • Skift av gardiner
 • Håndvask av tøy
 • Stryking av tøy, baking, pussing av sølv/messing
 • Handling i butikk
 • Hagearbeid, stell av blomster, plenklipp
 • Hjelp til husdyrhold
 • Hjelp til flytting
 • Hjelp til vedhogging
 • Hjelp til snømåking/strøing
 • Hjelp til oppussing/vedlikehold

  Praktisk bistand til personlig stell og egenomsorg kan innebære:

 • Hjelp til å stå opp og legge seg
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Hjelp til av- og påkledning
 • Hjelp til toalettbesøk
 • Hjelp til å spise
 • Nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov  

Vi oppfordrer til bruk av småjobbsentralen/private tjenester når du trenger hjelp til noen av de oppgavene kommunen ikke tildeler hjelp til.  

Lovverk Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd Helse- og omsorgstjenesteloven §§3-1 og 3-2, første ledd nr. 6, bokstav b.
Formål Bidra til at den enkelte kan bo i eget hjem lengst mulig, mestre dagliglivet og andre nødvendige oppgaver og/eller forebygge behovet for andre tjenester.
Målgruppe Personer over 18 år som har særlig bistandsbehov pga. funksjonsnedsettelse.
Kriterier/vurdering

Varig sviktende egenomsorg, som for eksempel:

 • Problemer med å ivareta rengjøringsoppgaver i hjemmet
 • Problemer med å mestre innkjøp av mat og husholdningsartikler
 • Problemer med tilberedning og /eller oppvarming av mat
 • Problemer med å ivareta personlig stell og egenomsorg  

Kartlegging av pasientens behov med IPLOS / ADL vurdering skal gjennomføres.

Dersom det er flere i husholdningen er dette en del av vurderingen.Behovet vurderes fortløpende.

Brukere som har husdyr, må være forberedt på at det/de må holdes i et eget rom, mens de mottar hjelp.

Røyking skal ikke forekomme når hjelpepersonell er tilstede. - det forventes at boligen luftes innen hjelpepersonell kommer.

Annet Ved behov for støvsuging blir det vurdert om bruk av robotstøvsuger er hensiktsmessig. Robotstøvsuger leies av kommunen, med en egenandel samsvarende 0,5 timer/uke, med mindre søker går selv til innkjøp av en slik.
Egenandel

Det tas egenandel for praktisk bistand, etter egenandelsforskriften. 

Her finner du kommunens betalingssatser

 

Praktisk bistand opplæring
Tjenestebeskrivelse: 

Tidsbegrenset opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, av/påkledning, opplæring i forbindelse med måltider og bo-veiledning. Kan også omfatte opplæring i bruk av ulike velfredsteknologiske løsninger.

 Eksempler:

 • Opplæring i å ivareta i ADL ferdigheter
 • Opplæring i å ivareta egen helse
 • Opplæring knyttet til deltakelse i ulike typer aktiviteter
 • Trening og opplæring i sosiale ferdigheter
 • Opplæring i andre nødvendige aktiviteter.  
Lovverk:  Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd Helse- og omsorgstjenesteloven §§3-1 og 3-2, første ledd nr. 6, bokstav b.
Formål:  Formålet er å gjøre den enkelte i stand til å være mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. 
Målgruppe  Personer som kan mestre mye selv, men har behov for tjenester i form av opplæring i dagliglivets gjøremål. 
Kriterier/vurdering 
 • Bruker må være i stand til å nyttiggjøre seg opplæring i dagliglivets gjøremål. 
 • Tjenesten gis i en tidsavgrenset periode. 
 • Kartlegging av pasientens behov med IPLOS / ADL vurdering skal gjennomføres
Annet  Brukere skal på lik linje med andre som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester bruke tilrettelagte tilbud innen varehandel, transport m.v. 
Egenandel  Det tas ikke betaling for praktisk bistand opplæring 
Helsetjenester i hjemmet
Tjenestebeskrivelse: 

Helsetjenester i hjemmet kan gis som et eller flere enkelttiltak eller som heldøgnstilbud.

Eksempel på innhold i tjenester:

 • Legemiddeladministrering og/eller oppfølging
 • Spesiell oppfølging av smertebehandling
 • Oppfølging av ernæringssituasjon
 • Oppfølging av munnhelse
 • Behov for hjelp, observasjon og oppfølging etter utskrivelse fra sykehus
 • Behov for støttesamtaler og andre tiltak som følge av rus og ulike psykiske lidelser til ulike brukergrupper
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak, habilitering og rehabiliteringsrettede tiltak
 • Tilrettelegging og opplæring knyttet til helserelaterte situasjoner
 • Forebygge utagerende atferd
 • Legge til rette for lindrende behandling og omsorg for personer med kort forventet levetid og som ønsker å dø hjemme, når dette er forsvarlig.
 • Ulike velferdsteknologiske tiltak
Lovverk  Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd  Helse- og omsorgstjenesteloven §§3-1 og 3-2, første ledd nr. 6, bokstav a. 
Formål  Formålet med tjenesten er å gi nødvendig helsehjelp til hjemmeboende. Tjenesten tildeles ut fra en helse- og omsorgsfaglig vurdering av behov.  
Målgruppe 

Hjemmeboende som er avhengig av hjelp for å få dekket grunnleggende helse- og omsorgsbehov, og som ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller som av andre grunner har behov for at helsetjenester ytes i hjemmet for at tilbudet skal være verdig og forsvarlig.

Personer som kan ta imot helsetjenester med utgangspunkt i eget hjem.

Helsetjenester i hjemmet tildeles personer i alle aldre. 

Kriterier/vurdering 

Det er pasientens medisinske tilstand og situasjon for øvrig, herunder i hvilket omfang og med hvilken hyppighet personen har behov for f.eks. sykepleie, som er avgjørende for

 • Hvilken hjelp pasienten har rett til
 • Hvilken kompetanse den som skal yte hjelpen må ha
 • Omfanget på tjenesten
 • Hvor lenge tjenesten skal ytes

Kartlegging av pasientens behov med IPLOS / ADL vurdering skal gjennomføres.

Medisinske opplysninger fra fastlege/spesialisthelsetjenesten skal innhentes.

Det er en forutsetning at det er fremkommelig og trygg vei helt frem til boligen/oppholdsstedet, uansett årstid. Eventuelle bomavgifter faktureres tjenestemottaker.

Pasienter som har husdyr, må være forberedt på at det/de må holdes i et eget rom, mens de mottar hjelp.

Røyking skal ikke forekomme når hjelpepersonell er tilstede. - det forventes at boligen luftes innen hjelpepersonell kommer.

Det er en forutsetning at pasienter oppbevarer og bruker ergonomiske hjelpemidler som hjelpepersonell har behov for å benytte. Dette for å sikre pasienten og for å forebygge arbeidsbelastninger. Dersom pasienten motsetter seg bruk av hjelpemidler som vurderes som nødvendige, må en regne med at det kan påvirke kvaliteten av hjelpen som gis.

Egenandel  Det tas ingen egenandel for denne tjenesten  

 

Avlastning

Tjenestebeskrivelse:  

Avlastningstjenester innebærer alle typer avlastning, i hjemmet, på institusjon, på dagsenter m.m. Alle typer helse- og omsorgstjenester kan tildeles som avlastning til alle aldersgrupper med hjelpebehov. Avlastningen skal gi de med særlig tyngende omsorgsarbeid, mulighet for fritid og reise/ferie og tid til å bevare sitt sosiale nettverk. Avlastning kan gis i eller utenfor hjemmet, på timebasis og/eller som døgntilbud.
Lovverk   Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd og §2-8 om tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-6, punkt 2. 
Formål Formålet er at omsorgsyter skal få avlastning fra særlig tyngende omsorgsarbeid.
Målgruppe Avlastning gis til omsorgsyter som til daglig har særlig tyngende omsorgsoppgaver ovenfor en person med stort omsorgsbehov.
Kriterier/vurdering   Tilbudet vurderes ut fra:
 • Det skal være et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Hvor mange timer omsorgsarbeidet er beregnet til pr. måned.
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.Medisinske opplysninger fra fastlege, eller andre relevante instanser, skal innhentes ved behov.

Ved avlastning utenfor eget hjem må bruker må ha med seg nødvendige medisiner, forbruksartikler, hjelpemidler og annet utstyr som benyttes i det daglige.

 Egenandel    Det kreves ikke egenbetaling for avlastningstiltak
 Informasjon om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Hva er BPA? 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for deg som har en funksjonsnedsettelse og som har behov for hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA erstatter blant annet hjelp fra hjemmetjenesten, personalet i en omsorgsbolig eller en institusjonsplass. 

Målet med BPA er å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får styrket sine muligheter til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. En BPA-ordning gir deg større frihet til å organisere tjenestene du mottar. Du (eller noen som står deg nær) er arbeidsleder og du styrer ordningen selv.  

Hol kommune skal følge opp at kvaliteten på tjenestene som leveres er i henhold til lover, forskrifter, rundskriv og ditt enkeltvedtak. 


IS-2313 Helsedirektoratets opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA
Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet - Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hvem har rett på BPA? 
Du har rett til å organisere tjenestene praktisk bistand og opplæring og støttekontakt som BPA hvis – du: 
- er under 67 år og 
- har behov for tjenester ut over 2 år, og 
- har behov for tjenester i minst 32 timer pr. uke. 

Du kan også ha denne rettigheten hvis du har behov for hjelp i minst 25 timer i uka, men ikke hvis kommunen kan dokumentere at det blir vesentlig dyrere å organisere tjenestene som BPA. Det er kommunen som vurderer hvor mange timer du har behov for. 

Retten omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2). 

Du har ikke rett til BPA når hjelpen du får krever at det er flere enn én tjenesteyter til stede, eller hvis du har behov for tjenester om natten. Unntaket er hvis du har behov for dette hele tiden. 

Hvilke tjenester kan organiseres som BPA? 
Hjelp til alminnelig egenomsorg og personlig stell, også kalt personrettet bistand, kan organiseres som BPA. Det samme kan nødvendig praktisk hjelp til rengjøring, praktiske gjøremål i hjemmet og andre husholdsoppgaver.

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten til BPA. Kommunen kan likevel legge enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen hvis det er hensiktsmessig, forsvarlig og du selv ønsker det. 

Hvis du har behov for hjelp til nødvendig trening eller tilsyn på grunn av din funksjonshemming, må lege eller fysioterapeut dokumentere at du har behov for dette. 

BPA skal kunne brukes både i og utenfor hjemmet, så tiltak utenfor hjemmet, som for eksempel støttekontakt kan også organiseres som BPA. 

BPA-brukere skal på lik linje med andre som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester bruke tilrettelagte tilbud innen varehandel, transport m.v. 
Eksempler på oppgaver som BPA-bruker kan trenge assistanse til: 

- Stå opp/ legge seg 
- Hygiene/toalettbesøk m.m. 
- Måltider 
- Forflytning 
- Kommunikasjon 
- Husholdningsoppgaver 
- Sosial kontakt/fritidsaktiviteter 
- Kontakt med offentlige instanser 
- Privat administrative oppgaver 
- Ivaretagelse av egne barn 

Hvordan fungerer en BPA-ordning? 
Arbeidsgiveransvaret i en BPA-ordning kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan ivareta arbeidsgiveransvaret selv, inngå avtale med andre offentlige eller private aktører om å tilby BPA og ivareta arbeidsgiveransvaret eller BPA brukeren kan selv ivareta dette ansvaret. 
Det er likevel opp til kommunen å ta den endelige avgjørelsen. Dette er ikke en del av enkeltvedtaket, og kan dermed ikke påklages. 

Hvis du får organisert hjelpen din som BPA, vil du (eller noen som står deg nær) få rollen som arbeidsleder. Det betyr at innenfor den tiden som du har fått tildelt til praktisk og personlig bistand, kan du i prinsippet styre: 
- hvem du vil ha som assistent 
- hva assistenten skal gjøre 
- hvor og til hvilke tider du skal motta assistanse 

Hva betyr det å være arbeidsleder? 
Å være arbeidsleder innebærer at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen. Dette kan for noen oppleves som litt krevende, men du vil få god veiledning og opplæring av den du har som arbeidsgiver/leverandør. 

Noen av oppgavene du som arbeidsleder må ta ansvar for er å: 
- definere dine egne behov 
- rekruttere, ansette og lære opp assistenter 
- utøve daglig ledelse overfor assistentene 
- sørge for at gjeldende lover og regler følges overfor assistenter 
- ha prøvetidssamtaler, medarbeidersamtaler og personalmøter med assistentene 
- kontrollere timelister, disponere og beregne lønnsmidler/timebruk og driftsmidler 
- lage stillingsbeskrivelser og arbeids- og ferieplaner 
- håndtere egenmeldinger, sykemeldinger og permisjoner 
- håndtere eventuelle konflikter i arbeidsmiljøet 
- skaffe vikarer 
- delta på kurs i arbeidsledelse 
- Føre regnskap over timebruk og lage arbeidsplan 

Du må også passe på at arbeidsmiljøet er godt og i tråd med reglene om helse, miljø og sikkerhet. Dette kan bety at assistentene skal ha opplæring om og bruk av riktig løfteteknikk, at de ikke blir utsatt for urimelig fysisk tungt og farefullt arbeid, at du må bruke forflytningshjelpemidler og at du skal sørge for et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

Hvordan kan jeg disponere timene mine? 
I vedtaket fra kommunen vil det gå fram hvor mange BPA timer som er innvilget per uke. I vedtaket vil det også gå fram hva slags behov som skal dekkes gjennom BPA ordningen. Timene som er tildelt er verdifulle ressurser arbeidsleder må forvalte etter beste evne. At tjenestene er brukerstyrt innebærer at arbeidsleder i større grad kan legge opp tjenestene ut fra den enkelte tjenestemottakers behov. En viktig side av dette er at BPA gir mulighet for fleksibilitet, blant annet med hensyn til fordeling av timeressursen. 

Hvis for eksempel det kun er innvilget tjenester til personlig bistand i hjemmet vil det som regel være lite rom for å «spare» timer, da dette er grunnleggende behov. Hvis det i vedtaket derimot også er innvilget timer for å dekke bistandsbehov utenfor hjemmet, for eksempel til fritidsaktiviteter/sosiale aktiviteter, tilsier dette at det bør være opp til brukeren å bestemme når disse aktivitetene skal skje. Dette kan gi et visst rom for å spare timer, for eksempel til reiser. Det er imidlertid en forutsetning at dette skjer innenfor vedtakets rammer.  

Du kan også bestemme når assistentene skal jobbe. Du må likevel holde deg innenfor reglene som gjelder i arbeidslivet, som blant annet arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.  

Du er ansvarlig for å utarbeide en turnus slik at assistentene vet når de skal jobbe, og hvor lenge de skal være på jobb. En turnus er en systematisk rullerende plan som strekker seg over et antall uker (for eksempel 4 uker), og som gjentar seg. Hensikten er at de ansatte i god tid skal vite sin arbeidstid og fritid. Samtidig vet du hvem som kommer på jobb til enhver tid, og kan planlegge gjøremål ut fra det.  

Du kan ikke sette assistentene dine til å gjøre oppgaver som kan være skadelig for assistentene, eller som er i strid med arbeidsmiljøloven.  

Kommunen skal ha kopi av timeforbruk i forhold til vedtakets gjøremål. Timer som du ikke benytter i din BPA-ordning, vil ved årets slutt bli tilbakeført kommunen. 
 
Feriereiser med BPA ordning: 
I utgangspunktet har du rett på helse- og omsorgstjenester fra den kommunen du oppholder deg i. Hol kommune har likevel bestemt at brukerne av BPA får beholde ordningen ved fravær fra kommunen i inntil 5 uker per kalenderår. Hvis du oppholder deg lenger enn dette i en annen kommune eller et annet land skal du sende Hol kommune søknad om dette.  

Ferieturer er ingen pliktytelse og assistentene kan ikke pålegges og reise på ferietur med deg. Du som bruker av BPA har ikke krav på å ha assistentene med på reise og ferie. Du kan imidlertid reise på ferie dersom assistentene ønsker å være med.  

Du må alltid søke skriftlig til Hol kommune, om det er greit at du tar med assistentene på reise. Kommunen kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader som du eller assistentene dine måtte bli utsatt for på reisen. Vi anbefaler på det sterkeste at du tegner egen reiseforsikring, og har med europeisk helsetrygdkort hvis du skal reise innenfor EØS.  

Hva koster det å ha BPA? 
Det koster det samme å ha BPA som om du hadde hatt vedtak om praktisk hjelp i hjemmet. Kommunen kan kreve at du betaler egenandel for praktisk hjelp, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. 

Det vil si at du må betale for hjelp til husarbeid og renhold, som for eksempel skifte sengetøy, vaske klær, rydde, ta inn og ut av oppvaskmaskinen og vaske gulv, og lignende oppgaver. 

Hvor mye egenandel du må betale, avgjøres av hvor mange timer du har fått innvilget til disse oppgavene. Dette vil stå i BPA-vedtaket ditt samt informasjon om hvor mye du må betale. 

Her finner du kommunens betalingssatser i helse og omsorg

Søknad, saksbehandlingstid og klageadgang 
All tildeling av tjenester blir gjort etter en individuell helhetsvurdering på bakgrunn av kartlegging av ditt funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og boevne. 

Kommunen kan kontaktes om du vil ha hjelp til søknaden. Hvis noen andre søker på vegne av deg, må du gi vedkommende fullmakt til det. 

Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Send søknad til Tjenestetildeling- og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo eller ta kontakt med Servicetorget i Hol kommune tlf. 32092100. 

Saken skal behandles og avgjøres uten ugrunnet opphold, og du skal få et svar innen en måned etter at kommunen mottok søknaden, ref. forvaltningsloven § 11 a. Dersom det må forventes lengre behandlingstid, vil du få beskjed om dette snarest. 
Ev. klage på vedtaket sendes til Hol kommune innen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til deg, ref. forvaltningsloven § 29. 
 
Helse- og omsorgsetaten 
Kontaktinformasjon 
Telefon: 32092100 
Postadresse: Tjenestetildeling og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo 
E-post: helseomsorg-sak@hol.kommune.no 

Rehabiliteringsopphold institusjon
Tjenestebeskrivelse:   Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte rehabiliteringstjenester
Lovverk   Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd   Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-2, første ledd nr. 6, bokstav c.  
Formål  

Rehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste som ytes for å kunne gi assistanse/bistand til den enkeltes egen innsats for å oppnå best mulig funksjon og mestringsevne, likeverd og deltakelse i sosialt og i samfunnet.

Hjelpe personer å gjenvinne tapt funksjon eller hindre utvikling av funksjonsfall.

Målgruppe  

Rehabilitering i institusjon kan være et tilbud til

 • Personer der rehabilitering utenfor institusjon ikke er nok eller som et tilbud i en lengre rehabiliteringsprosess
 • Personer som har behov for tverrfaglige, koordinerte tjenester for å forbedre eller vedlikeholde sitt funksjonsnivå og opplevelsen av selvstendighet og mestring
 • Personer som av helsemessige årsaker ikke kan gis nødvendig oppfølging og trening i eget hjem.
Kriterier/vurdering  

Følgende vurderes:

 • Om personen selv er motivert for rehabilitering
 • Om tilrettelegging i hjemmet, eller rehabilitering på andre arenaer vurderes som uten nytte, vanskelig eller uønsket.
 • Om det er dokumentert potensiale for rehabilitering av samarbeidspartnere i og utenfor kommunen, eksempelvis spesialisthelsetjenesten, fastlege og andre faggrupper i kommune.
 • Om det er et rehabiliteringsbehov som fortrinnsvis ikke krever opphold i rehabiliteringssenter på 2. og 3.linje nivå
 • Samtykkekompetanse skal vurderes  

Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres  

Tverrfaglig vurdering skal legges til grunn  

Medisinske opplysninger fra fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten skal innhentes

Egenandel

 Det tas egenandel for korttids- og rehabiliteringsopphold

Betalingssatser helse og omsorg

Korttidsopphold institusjon
Tjenestebeskrivelse:  

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte helsetjenester kan gjelde:

 • Behandling og utredning
 • Kartlegging
 • Tilbud om lindrende behandling ved livets slutt
 • Annet
Lovverk Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd   Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-2, første ledd nr. 6, bokstav c.  
Formål Tidsbegrenset opphold i institusjon er tjenester til personer som for en kortere periode har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester eller for utredning, kartlegging og vurdering.
Målgruppe  

Korttidsopphold i institusjon kan være et tilbud til.

 • Personer som i en overgangsperiode trenger medisinsk behandling, omsorg ved sykdom, utredning og observasjon, samt etterbehandling/oppfølging etter sykehusopphold
 • Personer med behov for lindrende behandling ved livets slutt og der tjenester ikke kan, eller personen/familien ikke ønsker at disse skal gis i hjemmet
 • Personer som har andre omfattende behov for helse- og omsorgstjenester og der heldøgns tidsbegrenset opphold i institusjon vil være best egnet
 • Personer der det er behov for observasjon, kartlegging og vurdering av bistandsbehov
Kriterier/vurdering  

Korttidsopphold kan gjelde:

 • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus
 • Hjemmeboende personer med forverret helsetilstand
 • Der det er nødvendig med døgnkontinuerlig observasjon, oppfølging og behandling av en kortere eller forbigående karakter
 • Der det er behov for palliativ helse- og omsorg

Søker må selv ønske korttidsopphold i institusjon  

Samtykkekompetanse vurderes  

Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres  

Medisinske opplysninger fra sykehus og/eller fastlege skal innhentes

Egenandel  

Det tas egenandel for korttids- og rehabiliteringsopphold

Betalingssatser Helse og omsorg

Avlastningsopphold institusjon
Tjenestebeskrivelse: Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester der formålet er å avlaste personen/personene (pårørende eller andre) som til daglig utfører omsorgsarbeidet.
Lovverk Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd og §2-8 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-6, punkt 2.  
Formål Den daglige omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver
Målgruppe Avlastningen gis til omsorgsyter som til daglig gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov
Kriterier/vurdering

Følgende vurderes:

 • Om det er særlig tyngende og langvarige omsorgsoppgaver for omsorgsyter
 • Om det er forsvarlig med avlastningstiltak i eget hjem
 • Om bruker selv ønsker korttidsopphold i institusjon
 • Samtykkekompetanse skal vurderes  

Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres  

Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes  

Avlastningsopphold tildeles for å ivareta den som yter omsorg og ikke til vurdering av helse, observasjon, rehabilitering eller behandling av bruker.  

Tilsynslege i institusjon har ikke ansvar for oppfølging av brukere på avlastningsopphold.  

Bruker må ha med seg nødvendige medisiner, forbruksartikler, hjelpemidler og annet utstyr som benyttes i det daglige.            

Egenandel Det tas ikke egenandel for avlastningsopphold

 

Langtidsopphold institusjon
Tjenestebeskrivelse: Langtidsopphold i institusjon er et varig botilbud for personer med heldøgns helse- og omsorgsbehov
Lovverk   Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd   Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-2, første ledd nr. 6, bokstav c.  
Formål

Ivareta personens grunnleggende behov, med respekt for det enkelte menneskes egenverd og livsførsel

Gi et samordnet helse- og omsorgstilbud hvor den enkelte føler trygghet og som ivaretar medvirkning, livskvalitet og rettssikkerhet

Bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag

Målgruppe  

Personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke lenger mestrer daglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap

Personer som ikke får dekket sitt daglige behov for helsetjenester, pleie og omsorg på et forsvarlig nivå i eget hjem.

Kriterier/vurdering  

Langtidsopphold i institusjon skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre. For yngre personer skal det søkes å etablere et alternativt tilbud i eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofellesskap eller lignende).

Tiltak som f.eks. tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud, utvidet hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd være utprøvd og/eller vurdert.

Mistanke om svikt i egenomsorg på grunn av demens, skal være utredet før langtidsplass i sykehjem tilbys. Personer med diagnosen demens skal fortrinnsvis gis tilbud i skjermet/tilrettelagt sykehjemsplass.

Det skal innhentes opplysninger fra bruker og fra pårørende/verge etter samtykke.

Det må foreligge en dokumentert vurdering inkludert oppdatert IPLOS registrering, fra de aktuelle tjenester dersom søker mottar andre helse- og omsorgstjenester.

Medisinske opplysninger fra fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten innhentes

Egenandel   Det beregnes vederlag for fast plass i sykehjem
Annet For personer med behov for et forsterket tilbud av heldøgns helse- og omsorgstjenester, eller ved behov for en kompetanse kommunen ikke innehar, har kommunen muligheter til å opprette egnet plass/tilbud eller kjøpe plass i andre passende institusjoner utenfor kommunen
Omsorgsbolig

Formål med tjenesten

Å skaffe seg bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. Tildeling av omsorgsbolig er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og det er dermed ingen lovkrav på denne type bolig. Allikevel er kommunen pålagt å medvirke til boliger med særlig tilpassing jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7.
En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt for at du skal kunne motta helse- og omsorgstjenester etter dine behov. Omsorgsboligen regnes som eget hjem, og du må derfor betale husleie og strøm som i et vanlig leieforhold.
Har du en funksjonssvikt som gjør det vanskelig å bo i nåværende bolig, og andre prøvde hjelpetiltak som for eksempel hjemmetjenester, tilrettelegging og hjelpemidler ikke er tilstrekkelig, kan du søke om omsorgsbolig.

Hvem kan få tildelt omsorgsbolig

Du må ha lovlig opphold i Norge og som regel ha sammenhengende folkeregistret og faktisk adresse i Hol kommune siste to år forut for søknad.
Du har en funksjonssvikt som gjør det vanskelig å bo i nåværende bolig eller annen ordinær bolig
Det er prøvd ut andre hjelpetiltak som for eksempel hjemmetjenester, tilrettelegging og hjelpemidler, men dette er ikke lenger tilstrekkelig for å ivareta dine behov.
Har du behov for hyppig helseoppfølging og/eller omsorgstjenester har kommunen tilbud om omsorgsbolig med heldøgns omsorg.

Tjenestens innhold

Boligen er utformet med livsløpsstandard og er ofte tilknyttet et boligfellesskap.
Noen omsorgsboliger er forbeholt brukergrupper med egne kriterier for tildeling.
I en omsorgsbolig kan du få tilgang til tekniske løsninger som letter hverdagen din.

Hva du kan forvente av oss ansatte i Hol kommune

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

 

Hva vi forventer av deg som tjenestemottaker i Hol kommune

 • Du søker selv om tjenesten.
 • Søker må være folkeregistret og bo i kommunen.
 • Søker må ha behov for helsetjenester.
 • Søker må ha et særlig stort hjelpebehov og/eller ha særlig nytte av nærhet til tjenestene/ institusjon, nå eller i nær fremtid.
 • Søker bør kunne bruke trygghetsalarm.
 • Søker må selv ønske omsorgsbolig.
 • Søker må gjøre seg kjent med hvor kommunens omsorgsboliger ligger.

Praktiske opplysninger

Boligen leies av Hol kommune, og er beboeren sitt eget hjem. Det inngås kontrakt med kommunen på leie av boligen så lenge beboeren har nødvendig behov for den.
Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen.
Beboere betaler husleie til kommunen.
Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.
Helse- og omsorgstjenester, eller eventuelle andre hjelpetiltak er ikke inkludert i vedtak om omsorgsbolig. Eget vedtak fattes om eventuelle andre tjenester og ved behov for tjenester som ikke omfattes av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-7. har søker selv ansvar for å skaffe de.

Søknad, saksbehandlingstid og klageadgang

All tildeling av tjenester blir gjort etter en individuell helhetsvurdering på bakgrunn av kartlegging av ditt funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og boevne.
Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til søknaden. Hvis en annen søker på vegne av deg, må du gi vedkommende fullmakt til det.
Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Send søknad til Tjenestetildeling og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo eller ta kontakt med Servicetorget i Hol kommune tlf. 32092100.
Søknadsskjema finner du her.

Saksbehandlingstid er 4 uker etter forvaltningsloven § 11 a.
Klage sendes til Hol kommune innen 3 uker etter mottatt svar på søknad. Klagen vil bli behandlet av Formannskapet i Hol kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Helse og omsorgsetaten

Kontaktinformasjon

Telefon: 32092100
Postadresse: Tjenestetildeling og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo
E-post: helseomsorg-sak@hol.kommune.no

 

Ledsagerbevis

Formål med tjenesten

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til personer med funksjonsnedsettelse. Ordningen skal være et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får ha med seg en ledsager uten ekstra kostnader.

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år.

Hvem kan få tjenesten

Personer med funksjonsnedsettelse.

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter. Det betyr at det er barn med et særlig omfattende assistansebehov som til vanlig vil kunne tildeles ledsagerbevis helt fra småbarnsalder av.

Høy alder alene er ikke nok til å kvalifisere for ordningen. For alle aldersgrupper er det en forutsetning at det foreligger en funksjonsnedsettelse som oppfyller varighetsvilkåret satt i formålsbestemmelsen for ordningen 

Praktiske opplysninger

Ledsagerbevis utstedes gratis. Personen med funksjonsnedsettelse kjøper selv ordinær billett, og kan ta med seg ledsager gratis der ledsagerbeviset aksepteres. Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto. Ved behov kan kommunen innhente uttalelse om søkers behov fra fastlege, spesialisthelsetjeneste, psykolog, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Ordningen med ledsagerbevis vedtas av kommunen. Ledsagerbevis utstedes av søkers bostedskommune, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres. 

Varighet

Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig. Beviset kan gis tidsbegrenset eller ikke tidsbegrenset.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt i vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Hol kommune, tjenestetildeling- og samordningsteam, Geilovegen 24, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Omsorgsstønad
Tjenestebeskrivelse:  

Omsorgsstønad kan gi en viss økonomisk kompensasjon til private som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som gjelder nødvendige omsorgsoppgaver og som ellers ville være kommunens ansvar. Kommunen avgjør også hvilket nivå lønnen skal ligge på.

Kommunen har plikt til å ha en omsorgsstønadsordning, men ingen har en ubetinget rett til å få dette. Kommunen kan tilby andre tjenester for å dekke omsorgsbehovet.

Omsorgsstønad kan man få for inntil 1 år om gangen. Når sluttdato på vedtak nærmer seg, blir omsorgsyter/omsorgsmottaker kontaktet for ny kartlegging.

Husk at omsorgsstønad ikke gjør en mindre sliten. Søk andre helse- og omsorgstjenester i tide.

Lovverk   Pasient- og brukerrettighetsloven §2-8 om tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-6, punkt 3
Formål Omsorgsstønad er kommunal godtgjøring til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige omsorgsytere og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.
Målgruppe   Omsorgsstønad gis til personer over 18 år. Omsorgsyter må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Kriterier/vurdering  

Momenter som tas i betraktning er:

 • Antall timer pr. måned det ytes omsorgsarbeid
 • Om omsorgsarbeidet er fysisk eller psykisk belastende
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
 • Om omsorgsarbeidet føre til sosial isolasjon og mangel på fritid
 • Omsorgsyters alder og helse  

Vurdering av omsorgsmottaker:

 • Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres
 • Medisinske opplysninger fra fastlege bør vurderes innhentet  

Det er en forutsetning at omsorgen som ytes ellers ville ha vært omfattet av kommunens plikt til å sørge for helse- og omsorgstjenester til den enkelte. Det er videre en forutsetning at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem og at måten å løse det aktuelle omsorgsbehovet på vurderes som forsvarlig.

Omsorgsyter kan være med den som mottar omsorgen på ferie utenfor kommunen i inntil fire uker uten at dette påvirker omsorgsstønaden. Ved opphold utover dette stoppes stønaden.   

Hol kommune stiller som krav at det søkes hjelpestønad fra Nav før søknad om omsorgsstønad behandles.

Egenandel   Ingen egenandel

 

Tjenestebeskrivelse for dagtilbud  - dagsenter for hjemmeboende med demens 

Formål med tjenesten

 Tjenesten er et tilbud til personer med demens som kan ha behov for:

 • å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
 • aktivisering og rehabilitering
 • avlastning for pårørende

Hvem kan få tjenesten

Hjemmeboende personer som er under utredning eller har diagnosen demens

Målsetting for tjenesten

Brukerne skal oppleve trivsel, trygghet, tilhørighet. Den enkeltes identitet og integritet skal ivaretas og det skal legges til rette, både individuelt og sammen med andre, for mestring.

Tjenestens innhold

Brukerne kan være på dagtilbudet 1 til 4 dager hver uke, og vi har plass til 7-8 brukere hver dag. Aktivitetene varierer noe etter årstid, men er består ofte av daglige gjøremål som; forberede måltider, dekke på/av bordet, handle, ta inn ved, fyre i ovnen, stryke, bake, vann og stell av blomster. Vi synger gjerne, hører på musikk og det blir lest høyt fra både aviser, blader og bøker. Vi spaserer turer i nærmiljøet eller vi kombinerer det med en biltur. Vi reiser også på turer til kjente steder i kommunen som vekker minner hos brukerne, det kan være en støl, ei hytte et vann - eller vi besøker steder vi ikke har vært før. Vi benytter oss av diverse kulturtilbud som f.eks kunstutstillinger, musikk/sangunderholdning og vi besøker museer, kirker og andre bygninger.

Hva du kan forvente av oss 

 • Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Vi kan gi informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent  dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven 

Ved vedtak:  

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt. 

Hva vi forventer av deg 

 • Du søker om tjenesten.
 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte. 

Saksbehandlingstid  

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Praktiske opplysninger 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Dagsatsen vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år. 

Klageadgang 

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.   

Ansvarlig for tjenesten

Helse og omsorgstjenesten 

Kontaktinformasjon  

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

 

 

Tjenestebeskrivelse for dagtilbud for personer med funksjonsnedsettelser

Formål med tjenesten

Målsettingen er at alle brukere skal trives og at de skal få anledning til å utvikle sine ressurser i fellesskap med andre. Dagsenteret er åpent 5 dager i uken. Her møtes man til faste rutiner og rammer som skaper trygghet. Oppgaver utføres både i fellesskap med andre, men vi legger også vekt ved individuelt tilpasset oppgaver for å oppnå mest mulig mestringsfølelse hos den enkelte.

Hvem kan få tjenesten

Personer med funksjonsnedsettelse som har behov for et tilrettelagt dagtilbud/ arbeidstrening

Tjenestens innhold

Arenaer for tjenesten er på Høgehaug bo- og behandlingssenter

 • Kjøkkenaktiviteter – matlaging, dekking og rydding av bord, oppvask
 • Forming
 • Produksjon av tennbriketter
 • Musikkstund
 • Postrute - gå med internpost i kommunen.
 • Turgåing i nærområdet
 • Spilling av spill – bingo og lignende selskapsspill
 • Tur dager - naturopplevelser til ulike turområder eller lignende
 • Gartneri
 • Fisking og friluftsliv

Hva kan du forvente av oss

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine egne muligheter

Hvordan søker en om dagtilbud på AKT?

Ta kontakt med Hol kommune for nærmere veiledning.

Praktiske opplysninger

 • Det belastes en dagsats  pr. person for å være på deler av tjenesten. Dette dekker mat og innkjøp av utstyr til forming osv. Du vil få informasjon om hva dette betyr for deg.
 • Dagsatsen vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.
 • Dagsenteret holder stengt i høytider og i en periode i fellesferien.
 • Hol kommune sørger for transport til og fra dagsenteret.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid. Klageadgang Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder Høgehaug bo- og behandlingssenter

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for helsestasjonstjenesten

Formål med tjenesten

Målet er å fremme folkehelse og trivsel, og forebygge sykdom. Samt opplysning om hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.

Hvem kan få tjenesten

Barn

Ungdom

Voksne

Tjenestens innhold

Helsestasjonstjenesten tilbyr (se egne tjenestebeskrivelser):

Svangerskapsomsorg

Beredskap- og følgetjeneste for gravide og fødende

Helsestasjon for barn 0-5 år

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

Psykisk helse for barn og unge

Smittevern

Reisevaksiner og influensavaksiner

Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Gruppetilbud ved behov, grupper for ungdom, foreldreveiledningsgrupper, grupper for barn av psykisk syke foreldre, gruppetilbud ved for eksempel sorg, skilsmisser og andre forhold etter behov

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss

At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med

At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling

At du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer

Barn og ungdom kan snakke med oss om:

Vennskap, mobbing

Pubertet, ungdomstid og seksualitet/seksuell identitet

Kropp, følelser og tanker

Prevensjon, graviditet og fødsel

Kosthold og mat

Det du er redd for

Hvordan ta vare på helsen og unngå sykdom

Ensomhet og isolasjon

Rus

Foreldre/foresatte kan ta opp:

Oppdragelse av barn

Syn, hørsel og språkutvikling

Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet

Kosthold og ernæring

Hygiene

Samliv

Søvn

Prevensjon, graviditet, fødsel og amming

Rus

Barnets utvikling og vekst

Sorg og tap

Hvordan bevare helse og unngå sykdom

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

 

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode helsesøster, jordmor eller lege om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom det ikke skjer, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker (Pasientrettighetsloven). Du kan også kontakte pasient og brukerombudet Buskerud, telefon 32 23 52 00, om saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon Trekanten 2 H 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for helsestasjon for ungdom

Formål med tjenesten

Å fremme psykisk og fysisk helse, forebygge sykdommer og skader og spre opplysning om hva den enkelte ungdom selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.

Hvem kan få tjenesten

Ungdom opp til og med 25 år.

Tjenestens innhold

På helsestasjonen for ungdom kan du få råd og veiledning om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer, fysisk aktivitet og kosthold. På helsestasjonen for ungdom kan de også henvise deg til spesialist.

Du kan:

 • Møte helsesøster, jordmor og lege. Sosionom etter nærmere avtale.
 • Få veiledning, råd og hjelp om seksualitet og samliv, seksuell identitet og eventuelt testing vedrørende prevensjon, graviditet og seksuelt overførbare sykdommer.
 • Få resept på p-piller eller annen prevensjon og ta underlivsundersøkelse ved behov.
 • Ta opp spørsmål om graviditet og abort, eventuelt få henvisning til abort.
 • Ta opp psykiske vansker, selvskading, spiseforstyrrelser, overgrep, voldtekt eller annet som du vil ha hjelp til.
 • Snakke om mat, kosthold, aktivitet og livsstil.
 • Få råd og veiledning om rusmisbruk, alkohol og narkotika.
 • Andre ting som du er usikker på.

 Hva du kan forvente av oss       

 • Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet.
 • Å få delta og få innflytelse i det som angår deg.
 • Hjelp og støtte ved små eller store problemer.
 • Kunnskap om utvikling og helse.
 • Taushetsplikten blir overholdt.
 • Vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

Hva vi forventer av deg

At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for helsestasjon 0-5 år

Formål med tjenesten

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Helsestasjonene er et sted hvor foreldre kan henvende seg med små og store utfordringer  i hverdagen.

Hvem kan få tjenesten

Barn i alderen 0-5 år og deres foresatte.

Tjenestens innhold

 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelser
 • Forebyggende psykososialt arbeid
 • Opplysningsvirksomhet
 • Vaksinasjoner i følge nasjonalt vaksinasjonsprogram.
 • Foreldreveiledning
 • Samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov

Hva du kan forvente av oss

 • Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet
 • Å delta og få innflytelse i det som angår deg
 • Få hjelp og støtte ved små eller store problemer
 • Få veiledning i foreldrerollen
 • Få kunnskap om barns utvikling og helse
 • Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer
 • Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)
 • At taushetsplikten overholdes
 • At vi handler dersom barn lider nød
 • At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester
 • At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven¨

Hva vi forventer av deg

 • At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss
 • At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med
 • At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling
 • At du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer  
 • Foreldre/foresatte kan ta opp:
 • Oppdragelse av barn
 • Syn, hørsel og språkutvikling
 • Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet
 • Kosthold og ernæring
 • Hygiene
 • Samliv
 • Søvn
 • Prevensjon, graviditet, fødsel og amming
 • Rus
 • Barnets utvikling og vekst
 • Sorg og tap
 • Hvordan bevare helse og unngå sykdom

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Når du har født et barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk av jordmor eller helsesøster. Kontakten opprettes på bakgrunn av fødselsmelding eller telefon fra sykehuset.

Klage

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo
Tlf. 32 09 22 65

Tjenestebeskrivelse for individuell plan og koordinator

Formål med tjenesten

Dersom en person har behov for langvarige og sammensatte tjenester, kan koordinator eller barnekoordinator og individuell plan være virkemidler for at tjenestene blir koordinert og godt planlagt.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan få koordinator og individuell plan. Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan få barnekoordinator og individuell plan. Individuell plan forutsetter at det er oppnevnt koordinator eller barnekoordinator og at bruker har samtykket til tilbudet. Kravet til hva som oppfattes som langvarig og koordinert vil variere og må vurderes individuelt.

Tjenestens innhold

En individuell plan skal beskrive personens behov og mål, tiltak som skal iverksettes, hvem som er ansvarlig for hva og når tiltakene skal evalueres. Dersom personen ikke ønsker at det utarbeides individuell plan, har vedkommende fortsatt krav på at tjenestene gis på en koordinert og planlagt måte. En koordinator hjelper personen i prosessen med individuell plan eller på andre måter bistår med koordinering og planlegging. En barnekoordinator bistår på samme måte, men hjelpen ytes da i større grad til familien som er berørt av å ha eller vente et barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.

Hva du kan forvente av oss

 • Du får informasjon, råd og veiledning. Du får vurdert om du har rett til individuell plan og koordinator eller barnekoordinator.
 • Din koordinator eller barnekoordinator vil samarbeide tett med deg om det dere er blitt enige om.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi innhenter samtykke fra deg både ved eventuell oppretting av individuell plan og for å samarbeide og utveksle nødvendig informasjon.

Hva vi forventer av deg

 • Du gir relevant informasjon om dine ønsker og behov.
 • Du deltar aktivt i planprosessen.
 • Du setter deg inn i og følger opp vedtak og planer.
 • Du sier ifra om hva du ikke er fornøyd med
 • Dersom du ikke selv kan eller ønsker å delta aktiv, kan du velge en person som skal representere deg.

Praktiske opplysninger

Dersom du ønsker å søke om koordinator eller barnekoordinator og individuell plan, kan du enten benytte søknadsskjemaet eller ta direkte kontakt med Koordinerende enhet som vil vurdere søknaden. Hvis du allerede har kontakt med noen i hjelpeapparatet, kan du også be vedkommende hjelpe deg med å søke. Tjenesten er gratis.

Saksbehandlingstid

Søknaden behandles fortløpende, og du skal høre fra Koordinerende enhet innen en måned etter at Koordinerende enhet har mottatt din søknad.

Klageadgang

Hvis du får avslag på din søknad om koordinator eller barnekoordinator og individuell plan, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven, § 7-2. Send klagen til Koordinerende enhet, og dersom du fortsatt ikke får medhold, sendes klagen til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Leder Koordinerende enhet

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet mobil 95 98 04 92 eller 98 90 59 41

 

Tjenestebeskrivelse for matombringing

Formål med tjenesten

Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Tjenesten er et tilbud som skal forebygge ernæringssvikt hos hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som ikke selv greier å lage middag.

Hvem kan få tjenesten

Mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans.

Du som er eldre og/eller funksjonshemmet.

 

Tjenestens innhold

Middag bestilles for minimum 4 uker med så mange middager du ønsker for hver uke.

Middag etter meny leveres som kjølevare i miljøvennlig porsjonspakning.

Hjemmetjenesten kjører ut middag 2 ganger i uken • Det er 2 faste dager for utlevering av mat som utkjøres. Tidspunktet for levering avtales.

Har du behov for hjelp til oppvarming og servering av middag, må du ta kontakt med omsorgstjenesten.

 

Hva du kan forvente av oss

Middagen er tilberedt på tradisjonell måte, hvor vi kun benytter førsteklasses råvarer.

Kjøkkenet følger til enhver tid gjeldende lovverk og retningslinjer for produksjonsmåte og ernæringssammensetning.

Maten har minst én ukes holdbarhet forutsatt oppbevart i kjøleskap, se dato på pakningen.

Du kan bestille mat som er spesiallaget for allergikere, moset mat, etc.

Dersom det av uforutsette grunner blir vesentlige endringer i menyen eller tidspunkt for levering, skal du informeres om dette snarest.

Tjenestene ytes med respekt for deg og ditt hjem.

Vi overholder vår taushetsplikt.

Vi mottar og behandler eventuelle klager.

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Du oppbevarer maten i kjøleskap som holder max 4 grader Celsius.

Du følger bestillingsrutinene og er til stede når maten blir levert. Se også eget skriv. Informasjon til brukere som har vedtak om utkjøring av middag.

Du gir beskjed min 10 dager før om du reiser bort og maten skal avbestilles i en periode. Om du blir innlagt på sykehus er det viktig at du informerer oss så vi kan avbestille maten.

Du ringer hjemmetjenesten og gir beskjed dersom du ikke
mottar maten innen avtalt tid.

Du som har husdyr må være forberedt på at enkelte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.

Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi tillatelse til oppsetting av nøkkelboks.

 

Praktiske opplysninger

Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

Du betaler kun for mottatt mat, men kan faktureres dersom du ikke har gitt beskjed om at du ikke er tilstede ved avtalt levering.

 

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for psykisk helse for barn og unge

Hvem kan få tjenesten

Barn, unge og deres familier

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

 

Hva vi forventer av deg

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere: Foreldre, lege, skole, fysioterapeut, PPT, barnevern, avdeling psykisk helse (voksne), familievern, spesialisthelsetjenesten.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for psykisk helsearbeid og rus

Formål med tjenesten

Tjenesten skal bidra til å gi trygghet, aktivitet og opplevelse av mening og mestring av hverdagen for deg over 18 år og som opplever en livskrise eller har en psykisk vanske.

Det psykiske helsearbeidet skal bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser.

Det psykiske helsearbeidet skal fremme livsmestring for mennesker som opplever livskriser og vansker i hverdagen

Det skal være en målrettet, faglig fundert og samordnet innsats som fortrinnsvis gir et tilbud i brukerens nærmiljø i tråd med laveste effektive omsorgsnivå.

 

Hvem kan få tjenesten

Du som er over 18 år og opplever en psykisk utfordring av varierende grad eller er i en vanskelig livssituasjon.

Du som bor eller oppholder deg i Hol kommune og som har krav på tjenesten etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Tjenestens innhold

Støttesamtaler

Hjelp til å mestre og strukturere hverdagen

Terapi i forhold til angst, depresjon og traumer

Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan

Tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter og arbeidstrening, for eksempel Fritid for alle eller Huset.

NAV Hallingdal har startet opp med et nytt tiltak (IPS Ung) som er at arbeid- og utdanningstilbud for personer mellom 16-30. Det er lagt opp til et tett samarbeid mellom psykisk helse og IPS Ung, og IPS koordinator er tilgjengelig hver onsdag.

Tilrettelegge for sosiale nettverk

Klinisk utdannede terapeuter i blant annet kognitiv terapi, narrativterapi, psykodynamisk terapi, familieterapi, tankefeltterapi og taktil stimulering

 

Hva du kan forvente av oss

Du får beskjed dersom avtaler må endres.

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

Du gir beskjed dersom avtaler må endres.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen 4 uker vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

For noen tjenester lages det vedtak: Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder psykisk helse

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for skolehelsetjenesten

Formål med tjenesten

Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Når det er behov for det kan den henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller annen spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Hvem kan få tjenesten

Skoleelever under 20 år.

Tjenestens innhold

Barn og ungdom kan snakke med oss om:

Vennskap, mobbing

Pubertet, ungdomstid og seksualitet/seksuell identitet

Kropp, følelser og tanker

Prevensjon, graviditet og fødsel

Kosthold og mat

Det du er redd for

Hvordan ta vare på helsen og unngå sykdom

Ensomhet og isolasjon

Rus

 

Hva du kan forvente av oss

Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet

Å delta og få innflytelse i det som angår deg

Få hjelp og støtte ved små eller store problemer

Få veiledning i foreldrerollen

Få kunnskap om barns utvikling og helse

Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer

Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)

At taushetsplikten overholdes

At vi handler dersom barn lider nød

At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester

At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt

 

Hva vi forventer av deg

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere: Foreldre, lege, skole, fysioterapeut, PPT, barnevern, avdeling psykisk helse (voksne), familievern, spesialisthelsetjenesten.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

 Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon, Trekanten 2H, 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for støttekontakt

Formål med tjenesten

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge (ledsagelse) til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Tjenesten skal bidra til å dekke ditt behov for sosialt samvær og mulighet for en meningsfull fritid. Tjenesten kan organiseres på tre måter:

Individuell støttekontakt

Deltakelse i en aktivitetsgruppe

Individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

 

Hvem kan få tjenesten

Personer som har en fysisk eller psykisk funksjonshemning, sosiale problemer, eller som trenger hjelp til å få en meningsfull fritid, kan søke tjenesten.

Tjenestens innhold

Støttekontakten skal

-følge til ulike arrangementer og aktiviteter ut fra dine interesser.

-være en god lytter og kunne gi vennskapelige råd når det er ønsket.

-ta initiativ til og foreslå ulike aktiviteter i samarbeid med deg.

 

Hva du kan forvente av oss

Vedtak fattes ut fra kartlagte behov og vurdering av et samlet tjenestetilbud for deg.

Det opprettes avtale med støttekontakten ut fra vedtakets innhold.

Du og støttekontakten bestemmer selv hva tiden skal brukes til, men innenfor oppdragets rammer.

Støttekontakten er informert om sin rolle og sine plikter.

Støttekontakten har taushetsplikt.

 

Hva vi forventer av deg

Du betaler for deg selv ved ulike arrangementer og aktiviteter.

Støttekontakten får beskjed av deg i god tid dersom avtaletidspunktet må endres.

Du gir uttrykk for hva du ønsker å bruke tiden til sammen med støttekontakten.

Du tar del i kartleggingssamtale før vedtak fattes og evalueringssamtaler etter at vedtaket har trådt i kraft. 

 

Praktiske opplysninger

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Tjenesten er gratis, men du som trenger støttekontakt, må selv betale egne utgifter. Rammene for oppdraget (målsetting, antall timer, kjøreordning, utgiftsdekning) er beskrevet i vedtaket ditt og i oppdragskontrakt til støttekontakten. Saksbehandlingstid Alle søknader besvares senest innen en måned, jf. Forvaltningslovens § 11 a. Dersom du innvilges støttekontakt, men vi ikke finner egnet person for øyeblikket, vil du få et vedtak som sier at du får innvilget støttekontakt, men må vente til egnet person er funnet.

Klageadgang

Vedtaket om støttekontakt kan påklages i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Sammen med vedtaket vil du motta klageskjema med veiledning om hvordan du kan klage.

Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.

I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. NAV Hol kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer

Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen videresendt til Fylkesmannen i Buskerud. Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar.

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller NAV Hol mener at rettighetene dine er oppfylt, videresendes klagen din til Fylkesmannen i Buskerud.

 

Ansvarlig for tjenesten

Tjenestetildeling og samordning / helse og omsorgsetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, tjenestetildeling- og samordningsteam, Geilovegen 24, 3580 Geilo

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for svangerskapsomsorg / beredskaps- og følgetjeneste for gravide og fødende

Formål med tjenesten

Svangerskapskontroll på helsestasjonen av jordmor er først og fremst et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen tilbyr helseundersøkelser, rådgivning, opplysningsvirksomhet, prevensjonsveiledning samt samlivs- og foreldreveiledning.

Hvem kan få tjenesten

Alle gravide kvinner

Barnefar og eventuelt pårørende

 

Tjenestens innhold

Vanlig svangerskapskontroll med prøver og undersøkelser

Veiledning om svangerskapsrelaterte plager og levevaner som kan påvirke mor og foster

Undervisning om svangerskap, fødsel og barseltid

Fødselsforberedende kurskveld med den gravide og barnefar

Samtaler og veiledning ved fødselsangst

Informasjon om amming

Forberedelse til morsrollen

Informasjon om stønadsmuligheter

Prevensjonsveiledning

Hjemmebesøk og oppfølgingssamtale etter fødsel

Jordmor har tilbud om akupunkturbehandling etter uke 38

Jordmor henviser til ultralydundersøkelse og 2. linjetjenesten ved behov

Jordmor samarbeider med din fastlege, gynekolog, fødeavdeling, barselavdeling, helsesøstertjenesten, samt NAV etter behov

Jordmor benytter tolketjenesten

Du kan selv velge hvor du ønsker å gå til kontroll: hos din fastlege, hos jordmor eller en kombinasjon mellom lege og jordmor

Det anbefales 7-8 kontroller i et normalt svangerskap, og ultralydundersøkelse i uke 17-19. Første besøk hos jordmor/lege anbefales i uke 8-12.

 

Hva du kan forvente av oss

Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

Å delta og få innflytelse i det som angår deg og din partner/familie

Kunnskap om svangerskap, fødsel og barseltid

Samarbeid og kontakt med andre tjenester

Time til kontroll eller samtale innen en til to uker

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss

At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med

At du møter til avtale eller sier fra hvis tiden ikke passer

 

Praktiske opplysninger

Tjenesten er gratis.

Du behøver ikke å søke om å få svangerskapskontroll. Du kan henvende deg til den helsestasjonen for å bestille time.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar.

Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon,, Trekanten 2 H,  3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65

 

Tjenestebeskrivelse for trygghetsalarm

Formål med tjenesten

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i hjemmesituasjon.

Trygghetsalarmer kan installeres til analog telefon og mobil telefon

Om du har akutt behov for hjelp må du ringe 113

Tjenestens innhold

Du får kontakt med hjelpeapparatet hele døgnet

Hvem kan få tjenesten

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Den som får tildelt trygghetsalarm må av helsemessige grunner ha en høy risiko for å skade seg, og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.

Trygghetsalarm tildeles etter vurdering av ditt funksjonsnivå, din sykdom og/eller din alder. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Du har en alvorlig sykdom hvor behov for hjelp kan oppstå.

Du har en sykdom som hindrer deg i å betjene telefon/mobiltelefon.

 

Hva du kan forvente av oss

Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.

Omsorgstjenesten tildeler trygghetsalarm etter kartlegging av din livssituasjon.

Kartleggingen skjer i samarbeid med deg.

 Du får innsyn i saken etter Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

Du må gi oss opplysninger om din tilstand slik at vi kan yte deg hjelp.

Du må ha nøkkelboks ved inngangsdør.

Du må bære alarmsmykket hele tiden.

Du må kunne forstå og bruke alarmen.

 

Praktiske opplysninger

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller andre kan hjelpe deg hvis det er behov for det. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Servicesenteret er behjelpelig med informasjon og utfylling av søknad. Du kan også kontakte omsorgstjenestene direkte.

Skjema for henvendelse om behov for helse- og omsorgstjenester finner du på kommunens nettside her:   http://www.hol.kommune.no/helse-og-omsorg/henvendelses--og-soknadsskjema/

Betaling:
• Nøkkelboks er gratis.
• Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år. Det faktureres for hele måneder

Saksbehandlingstid

Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for vaksiner og vaksinasjon

Formål med tjenesten

Kommunehelsetjenesten plikter å tilby vaksinasjon mot smittsomme sykdommer.

Hvem kan få tjenesten

Barnevaksinasjon til alle barn i før- og grunnskolealder.

Reisevaksinasjon og rådgivning før utenlandsreiser.

Årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt

 

Tjenestens innhold

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter retningslinjene for hvilke personer/grupper som skal tilbys ulike vaksiner:

Barnevaksinasjon foregår på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Tilbudet om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser gis av helsetjenesten i kommunen. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus.

Det organiseres egne vaksinasjonsdager for influensavaksinering. Pasienter som allikevel skal til fastlegen kan få satt vaksinen der.

 

Hva kan du forvente av oss

Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

 

Praktiske opplysninger

Vaksineringen utføres på helsestasjonen og på skoler for elever i grunnskolen. Du må betale for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet. Det er også et konsultasjonsgebyr for voksne.

Klageadgang

Du kan klage på utførelsen av helsetjenesten du mottar:

• Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

• Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Ansvarlig for tjenesten

Ledende helsesøster

Kontaktinformasjon

Geilo helsestasjon Trekanten 2 H 3580 Geilo

Tlf. 32 09 22 65