Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Institusjonstjenester

Tjenestebeskrivelse for sykehjem - langtidsopphold

Formål med tjenesten

Tjenesten gjelder fast plass på sykehjem.

Pleie og omsorg over tid, i boform med heldøgns tjenester.

Lovhenvisning: Helse- og omsorgstjenesteloven

Hvem kan få tjenesten

De som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet, i vanlig omsorgsbolig eller i omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Du som har varig helsesvikt og omfattende behov for pleie og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.

Tjenestens innhold

Du får pleie og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste.

I samarbeid med deg vil vi bistå og/eller kompensere for din evne til å ivareta dine grunnleggende behov.

Sykehjemslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling.

I samarbeid med deg utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas.

Ved langtidsopphold i sykehjem er det sykehjemslegen som har det medisinske ansvaret. Sykehjemslegen kan kontaktes utenom den faste tiden på avdelingen for rådføring om pasienter. Fysioterapi gis etter vurdert behov.

Hva du kan forvente av oss

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker og etter en faglig vurdering

Du kan få snakke med legen når han/hun er tilstede. Sykepleier kan informere om tidspunktet.

Du kan få hjelp til å bestille gratis tannlegebehandling.

Du får gratis skyss dersom du trenger undersøkelse eller behandling utenfor sykehjemmet.

 

Hva vi forventer av deg

Du må avklare med institusjonen hvordan klærne dine skal behandles / vaskes.

Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og eventuelt andre helsetjenester, slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mulig.

Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet og du tar selv ansvar for eventuelle tap.

Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende.

Du bør også avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet formidler til nærmeste pårørende.

Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

 

Praktiske opplysninger

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Betaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold. Egenandelen skal omfatte kost, losji, medisiner mv.samt helse- og omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse- og omsorgstjenesteloven. (jf. Forskrift om egenbetaling for opphold i institusjon). I begrepet losji inkluderer personlige hygieneartikler som såpe, sjampo, tannkrem, barberartikler o.l., og vanlig fuktighetskrem. Dersom beboer ønsker å bruke andre typer/merker enn det institusjonen kjøper inn, må beboeren etter Statens helsetilsyns vurdering selv betale for dette.

Eldre, langtidssyke og uføre som har vært i institusjon i mer enn tre måneder har rett på vederlagsfrie tannhelsetjenester, inkludert utgifter til tanntekniske arbeider. (jf.§2 i forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten.)

Kommunens forsikringer dekker ikke tap av verdisaker du har valgt å bringe med til sykehjemmet.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32235200, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder Geilotun bo- og behandlingssenter

Avdelingsleder Høgehaug bo- og behandlingssenter

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Geilotun Bo- og behandlingssenter, Trekanten 2, 3580 Geilo
                           Høgehaug Bo- og behandlingssenter, Nesheimvegen 1, 3576 Hol

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for sykehjem - korttidsopphold

Formål med tjenesten

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

Døgnopphold (minst 24 timer)

Dagopphold

Nattopphold

Målrettet og tidsavgrenset opphold i institusjon for å opprettholde eller bedre dine muligheter til å bo hjemme. Lindrende behandling og pleie ved uhelbredelig sykdom.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har behov for rehabilitering, medisinsk behandling og opptrening, utredning og behov for lindrende behandling med mer.

Du som kan ha nytte av et tidsbegrenset opphold i sykehjem for å opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand.

Du som trenger lindrende pleie og behandling i livets siste fase, når dette ikke kan oppnås med tilpassede tjenester i hjemmet.

Tjenestens innhold

Korttidsopphold kan være dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Oppholdets form og lengde vurderes ut fra behovet for å:

Utrede ditt bistandsbehov

Gi deg tilbud om trening og opptrening

Ivareta akutte behov for tilsyn og pleie

Gi lindrende behandling og pleie

Målet med korttidsoppholdet vil bli utarbeidet i samarbeid med deg og er beskrevet i form av et vedtak.

Sykehjemslegeordning Ved korttidsopphold i sykehjem er det fastlegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen.

Fysioterapi gis etter vurdert behov. Se egen tjenestebeskrivelse for fysioterapi.

Hva du kan forvente av oss

Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.

I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.

Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker

Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven

Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker og etter en faglig vurdering.

Sykehjemslegen følger opp din behandling i samarbeid med din fastlege.

Du kan få snakke med legen den dagen han/hun er tilstede.

Sykehjemslegen gir medisinsk behandling som bidrar til at målsettingen for korttidsoppholdet nås.

Målsetting for fysioterapibehandling og trening settes opp i samarbeid med deg, fysioterapeut og øvrig personale.

Ditt behov for tilrettelegging hjemme planlegges i samarbeid med deg . Dette skjer ved kartlegging av hjelpebehov i form av hjelpemidler og endring av tjenester eller nye tjenester.

Du får gratis skyss dersom du trenger undersøkelse eller behandling utenfor sykehjemmet.

Hva vi forventer av deg

Du gir oss fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege, spesialisthelsetjeneste og fysioterapeut, slik at vi kan følge opp medisinske forhold best mulig.

Du forteller oss om dine ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

Du sørger om mulig for at ditt private tøy merkes og du avklarer dine ønsker vedrørende tøyvask.

Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet og tar selv ansvar for eventuelle tap.

Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende.

 

Praktiske opplysninger

Korttidsopphold er en betalt tjeneste.

Betaling: Maksimalsatser fastsettes av staten ved inngangen til et nytt år. Kommunestyret vedtar satsene i Hol kommune. Korttidsopphold som overstiger 60 dager betaler egenandel på lik linje med langtidsopphold.

Kommunens forsikringer dekker ikke tap av verdisaker du har valgt å bringe med til sykehjemmet.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf Forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte Pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder Geilotun bo- og behandlingssenter

Avdelingsleder Høgehaug bo- og behandlingssenter

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Geilotun Bo- og behandlingssenter, Trekanten 2, 3580 Geilo
                           Høgehaug Bo- og behandlingssenter, Nesheimvegen 1, 3576 Hol

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for omsorgsbolig

Formål med tjenesten

Å skaffe seg bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. Tildeling av omsorgsbolig er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og det er dermed ingen lovkrav på denne type bolig. Allikevel er kommunen pålagt å medvirke til boliger med særlig tilpassing jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7.
En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt for at du skal kunne motta helse- og omsorgstjenester etter dine behov. Omsorgsboligen regnes som eget hjem, og du må derfor betale husleie og strøm som i et vanlig leieforhold.
Har du en funksjonssvikt som gjør det vanskelig å bo i nåværende bolig, og andre prøvde hjelpetiltak som for eksempel hjemmetjenester, tilrettelegging og hjelpemidler ikke er tilstrekkelig, kan du søke om omsorgsbolig.

Hvem kan få tildelt omsorgsbolig

Du må ha lovlig opphold i Norge og som regel ha sammenhengende folkeregistret og faktisk adresse i Hol kommune siste to år forut for søknad.
Du har en funksjonssvikt som gjør det vanskelig å bo i nåværende bolig eller annen ordinær bolig
Det er prøvd ut andre hjelpetiltak som for eksempel hjemmetjenester, tilrettelegging og hjelpemidler, men dette er ikke lenger tilstrekkelig for å ivareta dine behov.
Har du behov for hyppig helseoppfølging og/eller omsorgstjenester har kommunen tilbud om omsorgsbolig med heldøgns omsorg.

Tjenestens innhold

Boligen er utformet med livsløpsstandard og er ofte tilknyttet et boligfellesskap.
Noen omsorgsboliger er forbeholt brukergrupper med egne kriterier for tildeling.
I en omsorgsbolig kan du få tilgang til tekniske løsninger som letter hverdagen din.

Hva du kan forvente av oss ansatte i Hol kommune

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

 

Hva vi forventer av deg som tjenestemottaker i Hol kommune

 • Du søker selv om tjenesten.
 • Søker må være folkeregistret og bo i kommunen.
 • Søker må ha behov for helsetjenester.
 • Søker må ha et særlig stort hjelpebehov og/eller ha særlig nytte av nærhet til tjenestene/ institusjon, nå eller i nær fremtid.
 • Søker bør kunne bruke trygghetsalarm.
 • Søker må selv ønske omsorgsbolig.
 • Søker må gjøre seg kjent med hvor kommunens omsorgsboliger ligger.

Praktiske opplysninger

Boligen leies av Hol kommune, og er beboeren sitt eget hjem. Det inngås kontrakt med kommunen på leie av boligen så lenge beboeren har nødvendig behov for den.
Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen.
Beboere betaler husleie til kommunen.
Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.
Helse- og omsorgstjenester, eller eventuelle andre hjelpetiltak er ikke inkludert i vedtak om omsorgsbolig. Eget vedtak fattes om eventuelle andre tjenester og ved behov for tjenester som ikke omfattes av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-7. har søker selv ansvar for å skaffe de.

Søknad, saksbehandlingstid og klageadgang

All tildeling av tjenester blir gjort etter en individuell helhetsvurdering på bakgrunn av kartlegging av ditt funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og boevne.
Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til søknaden. Hvis en annen søker på vegne av deg, må du gi vedkommende fullmakt til det.
Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Send søknad til Tjenestetildeling og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo eller ta kontakt med Servicetorget i Hol kommune tlf. 32092100.
Søknadsskjema finner du her.

Saksbehandlingstid er 4 uker etter forvaltningsloven § 11 a.
Klage sendes til Hol kommune innen 3 uker etter mottatt svar på søknad. Klagen vil bli behandlet av Formannskapet i Hol kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Helse og omsorgsetaten

Kontaktinformasjon

Telefon: 32092100
Postadresse: Tjenestetildeling og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo
E-post: helseomsorg-sak@hol.kommune.no

 

Tjenestebeskrivelse for trygghetsalarm

Formål med tjenesten

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i hjemmesituasjon.

Trygghetsalarmer kan installeres til analog telefon og mobil telefon

Om du har akutt behov for hjelp må du ringe 113

Tjenestens innhold

Du får kontakt med hjelpeapparatet hele døgnet

Hvem kan få tjenesten

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Den som får tildelt trygghetsalarm må av helsemessige grunner ha en høy risiko for å skade seg, og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.

Trygghetsalarm tildeles etter vurdering av ditt funksjonsnivå, din sykdom og/eller din alder. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Du har en alvorlig sykdom hvor behov for hjelp kan oppstå.

Du har en sykdom som hindrer deg i å betjene telefon/mobiltelefon.

 

Hva du kan forvente av oss

Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.

Omsorgstjenesten tildeler trygghetsalarm etter kartlegging av din livssituasjon.

Kartleggingen skjer i samarbeid med deg.

 Du får innsyn i saken etter Pasientrettighetsloven

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med.

Du må gi oss opplysninger om din tilstand slik at vi kan yte deg hjelp.

Du må ha nøkkelboks ved inngangsdør.

Du må bære alarmsmykket hele tiden.

Du må kunne forstå og bruke alarmen.

 

Praktiske opplysninger

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller andre kan hjelpe deg hvis det er behov for det. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Servicesenteret er behjelpelig med informasjon og utfylling av søknad. Du kan også kontakte omsorgstjenestene direkte.

Skjema for henvendelse om behov for helse- og omsorgstjenester finner du på kommunens nettside her:   http://www.hol.kommune.no/helse-og-omsorg/henvendelses--og-soknadsskjema/

Betaling:
• Nøkkelboks er gratis.
• Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år. Det faktureres for hele måneder

Saksbehandlingstid

Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Betalingssatser helse, omsorg og pleie

Brosjyre vederlag

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Vår hovedmålsetting er at alle som har tilknytning til våre bo- og behandlingssenter skal ut fra sin livssituasjon oppleve en trygg og meningsfylt hverdag. Det er egen tilsynslege tilknyttet begge institusjonene.

Geilotun bo- og behandlingssenter

Sentralbord: 32 09 22 75
Adresse: Trekanten 2, 3580 Geilo
Kontaktinformasjon til avdelingsleder Jens Simonsen Mandag – torsdag kl.8-15;32092275, epost: jens.simonsen@hol.kommune.no

Ligger sentralt på Geilo, med utsikt mot Vestlia og Geilojordet.

I samme bygg ligger helsestasjonen, legesenteret, fysio- og ergoterapiavdeling med behandlingsbasseng, ambulansesentralen, avdeling psykisk helse og omsorgsleiligheter. 

Har 8 langtidsplasser, 8 langtidsplasser for demente, 7 korttidsplasser (Rehabilitering/avlastning/korttid) og 2 rom for palliativ behandling.

Høgehaug bo- og behandlingssenter

Sentralbord: 32 09 22 10
Adresse: Nesheimvegen 1, 3576 Hol
Kontaktinformasjon til avdelingsleder Eva Tvedt,  tlf. 95 98 00 23, epost: eva.tvedt@hol.kommune.no

Ligger i Hol sentrum med utsikt til Holsfjorden.

I samme bygg ligger felleskjøkkenet og fysioterapiavdeling/treningsrom.

Har 8 omsorgsboliger og 16 sykehjemsplasser, utformet som små boenheter.