Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Institusjonstjenester

Avlastning

Tjenestebeskrivelse:  

Avlastningstjenester innebærer alle typer avlastning, i hjemmet, på institusjon, på dagsenter m.m. Alle typer helse- og omsorgstjenester kan tildeles som avlastning til alle aldersgrupper med hjelpebehov. Avlastningen skal gi de med særlig tyngende omsorgsarbeid, mulighet for fritid og reise/ferie og tid til å bevare sitt sosiale nettverk. Avlastning kan gis i eller utenfor hjemmet, på timebasis og/eller som døgntilbud.
Lovverk   Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd og §2-8 om tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-6, punkt 2. 
Formål Formålet er at omsorgsyter skal få avlastning fra særlig tyngende omsorgsarbeid.
Målgruppe Avlastning gis til omsorgsyter som til daglig har særlig tyngende omsorgsoppgaver ovenfor en person med stort omsorgsbehov.
Kriterier/vurdering   Tilbudet vurderes ut fra:
 • Det skal være et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Hvor mange timer omsorgsarbeidet er beregnet til pr. måned.
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.Medisinske opplysninger fra fastlege, eller andre relevante instanser, skal innhentes ved behov.

Ved avlastning utenfor eget hjem må bruker må ha med seg nødvendige medisiner, forbruksartikler, hjelpemidler og annet utstyr som benyttes i det daglige.

 Egenandel    Det kreves ikke egenbetaling for avlastningstiltak
Avlastningsopphold institusjon
Tjenestebeskrivelse: Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester der formålet er å avlaste personen/personene (pårørende eller andre) som til daglig utfører omsorgsarbeidet.
Lovverk Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd og §2-8 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-6, punkt 2.  
Formål Den daglige omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver
Målgruppe Avlastningen gis til omsorgsyter som til daglig gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov
Kriterier/vurdering

Følgende vurderes:

 • Om det er særlig tyngende og langvarige omsorgsoppgaver for omsorgsyter
 • Om det er forsvarlig med avlastningstiltak i eget hjem
 • Om bruker selv ønsker korttidsopphold i institusjon
 • Samtykkekompetanse skal vurderes  

Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres  

Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes  

Avlastningsopphold tildeles for å ivareta den som yter omsorg og ikke til vurdering av helse, observasjon, rehabilitering eller behandling av bruker.  

Tilsynslege i institusjon har ikke ansvar for oppfølging av brukere på avlastningsopphold.  

Bruker må ha med seg nødvendige medisiner, forbruksartikler, hjelpemidler og annet utstyr som benyttes i det daglige.            

Egenandel Det tas ikke egenandel for avlastningsopphold

 

Langtidsopphold institusjon
Tjenestebeskrivelse: Langtidsopphold i institusjon er et varig botilbud for personer med heldøgns helse- og omsorgsbehov
Lovverk   Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd   Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-2, første ledd nr. 6, bokstav c.  
Formål

Ivareta personens grunnleggende behov, med respekt for det enkelte menneskes egenverd og livsførsel

Gi et samordnet helse- og omsorgstilbud hvor den enkelte føler trygghet og som ivaretar medvirkning, livskvalitet og rettssikkerhet

Bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag

Målgruppe  

Personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke lenger mestrer daglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap

Personer som ikke får dekket sitt daglige behov for helsetjenester, pleie og omsorg på et forsvarlig nivå i eget hjem.

Kriterier/vurdering  

Langtidsopphold i institusjon skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre. For yngre personer skal det søkes å etablere et alternativt tilbud i eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofellesskap eller lignende).

Tiltak som f.eks. tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud, utvidet hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd være utprøvd og/eller vurdert.

Mistanke om svikt i egenomsorg på grunn av demens, skal være utredet før langtidsplass i sykehjem tilbys. Personer med diagnosen demens skal fortrinnsvis gis tilbud i skjermet/tilrettelagt sykehjemsplass.

Det skal innhentes opplysninger fra bruker og fra pårørende/verge etter samtykke.

Det må foreligge en dokumentert vurdering inkludert oppdatert IPLOS registrering, fra de aktuelle tjenester dersom søker mottar andre helse- og omsorgstjenester.

Medisinske opplysninger fra fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten innhentes

Egenandel   Det beregnes vederlag for fast plass i sykehjem
Annet For personer med behov for et forsterket tilbud av heldøgns helse- og omsorgstjenester, eller ved behov for en kompetanse kommunen ikke innehar, har kommunen muligheter til å opprette egnet plass/tilbud eller kjøpe plass i andre passende institusjoner utenfor kommunen
Omsorgsbolig

Formål med tjenesten

Å skaffe seg bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. Tildeling av omsorgsbolig er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og det er dermed ingen lovkrav på denne type bolig. Allikevel er kommunen pålagt å medvirke til boliger med særlig tilpassing jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7.
En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt for at du skal kunne motta helse- og omsorgstjenester etter dine behov. Omsorgsboligen regnes som eget hjem, og du må derfor betale husleie og strøm som i et vanlig leieforhold.
Har du en funksjonssvikt som gjør det vanskelig å bo i nåværende bolig, og andre prøvde hjelpetiltak som for eksempel hjemmetjenester, tilrettelegging og hjelpemidler ikke er tilstrekkelig, kan du søke om omsorgsbolig.

Hvem kan få tildelt omsorgsbolig

Du må ha lovlig opphold i Norge og som regel ha sammenhengende folkeregistret og faktisk adresse i Hol kommune siste to år forut for søknad.
Du har en funksjonssvikt som gjør det vanskelig å bo i nåværende bolig eller annen ordinær bolig
Det er prøvd ut andre hjelpetiltak som for eksempel hjemmetjenester, tilrettelegging og hjelpemidler, men dette er ikke lenger tilstrekkelig for å ivareta dine behov.
Har du behov for hyppig helseoppfølging og/eller omsorgstjenester har kommunen tilbud om omsorgsbolig med heldøgns omsorg.

Tjenestens innhold

Boligen er utformet med livsløpsstandard og er ofte tilknyttet et boligfellesskap.
Noen omsorgsboliger er forbeholt brukergrupper med egne kriterier for tildeling.
I en omsorgsbolig kan du få tilgang til tekniske løsninger som letter hverdagen din.

Hva du kan forvente av oss ansatte i Hol kommune

 • Vårt personale overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.

 

Hva vi forventer av deg som tjenestemottaker i Hol kommune

 • Du søker selv om tjenesten.
 • Søker må være folkeregistret og bo i kommunen.
 • Søker må ha behov for helsetjenester.
 • Søker må ha et særlig stort hjelpebehov og/eller ha særlig nytte av nærhet til tjenestene/ institusjon, nå eller i nær fremtid.
 • Søker bør kunne bruke trygghetsalarm.
 • Søker må selv ønske omsorgsbolig.
 • Søker må gjøre seg kjent med hvor kommunens omsorgsboliger ligger.

Praktiske opplysninger

Boligen leies av Hol kommune, og er beboeren sitt eget hjem. Det inngås kontrakt med kommunen på leie av boligen så lenge beboeren har nødvendig behov for den.
Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen.
Beboere betaler husleie til kommunen.
Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.
Helse- og omsorgstjenester, eller eventuelle andre hjelpetiltak er ikke inkludert i vedtak om omsorgsbolig. Eget vedtak fattes om eventuelle andre tjenester og ved behov for tjenester som ikke omfattes av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-7. har søker selv ansvar for å skaffe de.

Søknad, saksbehandlingstid og klageadgang

All tildeling av tjenester blir gjort etter en individuell helhetsvurdering på bakgrunn av kartlegging av ditt funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og boevne.
Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til søknaden. Hvis en annen søker på vegne av deg, må du gi vedkommende fullmakt til det.
Henvendelser kan gjøres skriftlig eller muntlig. Send søknad til Tjenestetildeling og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo eller ta kontakt med Servicetorget i Hol kommune tlf. 32092100.
Søknadsskjema finner du her.

Saksbehandlingstid er 4 uker etter forvaltningsloven § 11 a.
Klage sendes til Hol kommune innen 3 uker etter mottatt svar på søknad. Klagen vil bli behandlet av Formannskapet i Hol kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Helse og omsorgsetaten

Kontaktinformasjon

Telefon: 32092100
Postadresse: Tjenestetildeling og samordningsteamet, Geilovegen 24, 3580 Geilo
E-post: helseomsorg-sak@hol.kommune.no

 

Generell informasjon:

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Betalingssatser helse, omsorg og pleie

Brosjyre vederlag

Oppgave over inntektsforhold - skjema til utfylling ved vederlag

Orientering om egenandel for opphold i institusjon

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Vår hovedmålsetting er at alle som har tilknytning til våre bo- og behandlingssenter skal ut fra sin livssituasjon oppleve en trygg og meningsfylt hverdag. Det er egen tilsynslege tilknyttet begge institusjonene.

Geilotun bo- og behandlingssenter

Sentralbord: 32 09 22 75
Adresse: Trekanten 2, 3580 Geilo
Kontaktinformasjon til avdelingsleder Eva Tvedt,  tlf. 95 98 00 23, epost: eva.tvedt@hol.kommune.no

Ligger sentralt på Geilo, med utsikt mot Vestlia og Geilojordet.

I samme bygg ligger helsestasjonen, legesenteret, fysio- og ergoterapiavdeling med behandlingsbasseng, ambulansesentralen, avdeling psykisk helse og omsorgsleiligheter. 

Har 8 langtidsplasser, 8 langtidsplasser for demente, 7 korttidsplasser (Rehabilitering/avlastning/korttid) og 2 rom for palliativ behandling.

Høgehaug bo- og behandlingssenter

Sentralbord: 32 09 22 10
Adresse: Nesheimvegen 1, 3576 Hol
Kontaktinformasjon til avdelingsleder Eva Tvedt,  tlf. 95 98 00 23, epost: eva.tvedt@hol.kommune.no

Ligger i Hol sentrum med utsikt til Holsfjorden.

I samme bygg ligger felleskjøkkenet og fysioterapiavdeling/treningsrom.

Har 8 omsorgsboliger og 16 sykehjemsplasser, utformet som små boenheter.


Besøksinformasjon institusjoner