Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Forynging av skog

Planting

Planting er den sikreste metoden for å få tilfredsstillende forynging av gran i rimelig tid etter hogst. Planting er først og fremst aktuelt for gran på middels og god mark, og bør tilplanting bør gjennomføres innen 2 år etter hogst. Antall planter/ daa skal variere med bonitet og driftsforhold.

Bestilling av planter til vårplantingen skjer via tilsendte plantebrosjyre fra planteskolen, på telefon. Frist for tinging er 1. mars. Opplysninger om tidspunkt og henting får du tilsendt ved bestilling av planter. Planter til høstplantinga trenger du ikke bestille på forhånd. Ta kontakt med skogbruksleder i Viken Skogeierforening.

Naturlig forynging og såing

Denne foryngingsmetoden er mest aktuelt for forynging av furu. Planting av furu er mindre aktuelt. Det er kostbart å plante til med det antall som skal til for å produsere tilstrekkelig god kvalitet, samtidig som vanlige planter blir sårbare for elgbeiting. Stedegen frømateriasle sikrer dessuten et godt utgangspunkt for kvalitetsproduksjon.

De mest aktuelle vegetasjonstypene for furu er bærlyngmark og lavmark, samt noe av blåbærmarktypen. I Øvre Hallingdal er det store variasjoner på topografi og jordbunn, og det vil ofte være riktig å kombinere granplanting med forynging av furu på en og samme foryngingsflate.

Furu blir ofte forynga med frøtrær (5-15 trær pr dekar avhengeg av bonitet). Der det ikke finnes nok med frøtrær er såing aktuelt supplement.

Du bør unngå å forynge furu i dei mest utsatte vinterbeiteområdene for elg. Indikasjon får du ved å se på beitetrykket i området. For å unngå større risiko for beiteskader bør du ikke etablere små for å bygge flatere menn.

Du bør markere feltet i forkant fordi målet er å oppnå gode spireplasser på blotlagt mineraljord. Feltet må markeres på forhånd. Nærmere opplysninger om markberedning, naturleg forynging eller planter får du ved å kontakte kommunen eller skogbruksleder i Viken Skogeierforening Anders Bergan på e-post anders.bergan@viken.skog.no

Les mer om planter og planting og plantebehandling på nettsidene til Buskerud skogselskap

Du kan lese om skogbruksloven på Lovdata sine nettsider

Du kan lese mer om forskrift om skogfrø og skogplanter på Lovdata sine nettsider