Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Oversikt over folkehelsedata

Ungdata 2021

Her kan du lese resultater fra:

Ungdata junior i Hol kommune 2021 Barnetrinnet 5.-7.klasse

Ungdata-undersøkelsen i Hol kommune 2021 Ungdomstrinnet

Folkehelseprofil 2023

Bomiljø er årets tema

Et godt bomiljø kan ha stor betydning for helse og livskvalitet, og er en av flere helsedeterminanter.  Helsedeterminanter er faktorer som påvirker helsa og hvordan man har det, både direkte og indirekte.

I Norge er det et mål at alle skal kunne bo trygt og godt, slik at alle kan leve gode liv. Kommunen har stor innvirkning på premissene for bomiljøet og gjennom sine virkemiddel har den mulighet til å medvirke til at innbyggerne har tilgang på gode bomiljø. Kommunens samfunns- og arealplaner er viktige og har stor betydning for folkehelsearbeidet og samfunnsutviklingen i kommunen.  

Folkehelsebarometeret for Hol viser følgende trekk:

 • Lavere andel barn 0-17 år enn landssnittet
 • Høyere andel eldre i befolkningen, både nå og framskrevet til 2040 
 • Høyere forventet levealder for kvinner (84,9 år) enn landssnittet
 • Litt flere i aldersgruppa 45 år og eldre enn på landsnivå som bor alene
 • Flere i aldersgruppa 45 år og eldre enn på landsnivå  som leier bolig
 • En stor andel barn i 5.trinn som har lavt mestringsnivå i leseferdigheter og regning
 • Andel som gjennomfører videregående opplæring er på landssnittet
 • En stor andel ungdom som føler seg trygg i nærmiljøet
 • En stor andel ungdom som ikke er fornøyd med treffsteder på fritiden
 • En stor andel ungdom som er med i fritidsorganisasjon
 • God luftkvalitet 

Helsefremmende og utjevnende tiltak 

Et godt bomiljø kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller i helse. Tilgang på boliger med god kvalitet og i et attraktivt nærmiljø er viktig for befolkningen og kommunen som helhet. Et variert utvalg av boliger  og prisklasser kan sikre behov for alle aldersgrupper.  I et livsløpsperspektiv er det viktig med varierte muligheter, tilgang på (blå-) grønne områder og tilgang på natur og tur- muligheter. Et aldersvennlig samfunn kommer alle til gode, og universelle tiltak vil være utjevnende og sørge for at inkludering og likestilling er naturlig og ikke krever tilrettelegging. Trivsel og god helse er viktig for livskvaliteten og en tidlig innsats for å utjevne sosiale forskjeller i helse er hensiktsmessig både sosialt og økonomisk for individet og samfunnet som helhet.   Ulike helsefremmende, forebyggende og utjevnende befolkningstiltak kan være med på å skape et inkluderende og rettferdig samfunn ved å: 

 • Sørge for tilgang til boliger i ulike prisklasser 
 • Sørge for tilgang på boliger i attraktive nærmiljø
 • Ha god boligplanlegging med god infrastruktur og helhetlig tenking 
 • Ha aldersvennlige boliger og miljø 
 • Sørge for boliger som er universelt utformet
 • Skape et inkluderende nærmiljø, med muligheter for nærturer og sosiale møteplasser 

Oppvekstprofil 2023

Oppvekstprofil for Hol viser følgende trekk:

 • Langt færre barn enn landssnittet som bor i familier som mottar sosialhjelp
 • Noen færre barn enn landssnittet som bor i familier med vedvarende lav inntekt
 • Få barn som bor trangt
 • Færre unge (15-24 år) som står utenfor utdanning, opplæring og arbeid enn landssnittet
 • Like mange som landssnittet som gjennomfører videregående opplæring
 • Langt flere barn enn landssnittet som har laveste mestringsnivå i lese-og regneferdigheter på 5.trinn
 • Mange ungdommer som er fornøyd med lokalmiljøet
 • Få ungdommer som er fornøyd med treffsteder på fritiden
 • Svært mange ungdommer som er med i fritidsorganisasjon
 • På landssnittet med ungdom som er svært tilfreds med livet (49%)
 • Flere ungdommer enn landssnittet med psykiske plager og ensomhet
 • En stor del ungdom (42%) som bruker skjerm mer enn 4t daglig (utenom skoletid)
 • Flere ungdommer enn landssnittet som trener sjeldnere enn ukentlig
 • Flere ungdommer enn landssnittet med overvekt/fedme
 • Like mange ungdommer som landssnittet som har vært beruset     

Se mer her:
Folkehelseprofil 2023 for Hol kommune

Oppvekstprofil 2023 for Hol kommune