Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Oversikt over folkehelsedata

Ungdata 2021

Her kan du lese resultater fra:

Ungdata junior i Hol kommune 2021 Barnetrinnet 5.-7.klasse

Ungdata-undersøkelsen i Hol kommune 2021 Ungdomstrinnet

Folkehelseprofil 2022

Livskvalitet er tema for årets folkehelseprofil. God livskvalitet fremmer helse, gode levevaner og styrker motstandskraften i møte med belastninger. God livskvalitet er også et viktig mål for samfunnsutviklingen. Livskvalitet omfatter blant annet faktorer som boforhold, økonomi, arbeid, delaktighet i samfunnet, engasjement, tilhørighet, tilfredshet, trygghet, stress, belastning.


Kommunen kan gjennom gode planer og utforming av tilbud og tjenester bidra til å styrke innbyggernes livskvalitet gjennom:

 • Trygge og inkluderende skoler og barnehager
 • Trygge arbeidsplasser og muligheter for videreutdanning
 • Gode aktivitetstilbud og møteplasser
 • Tilgjengelige og inkluderende arenaer som parker, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, kulturarenaer etc.
 • Å redusere sosiale ulikheter
 • Mulighet for medvirkning og frivillig arbeid

Folkehelsebarometeret for Hol viser følgende trekk:

 • Flere over 45 år enn landssnittet bor alene
 • Flere over 45 år enn landssnittet som leier bolig
 • Det er færre enn landssnittet som er uførepensjonister i alder 45 – 66 år, men tendensen for Hol er stigende antall uføre
 • Kommunen har godt drikkevann og god luftkvalitet
 • Lese- og regneferdigheter blant 5.klasse er lavere enn i landet for øvrig
 • Det er færre enn tidligere som blir mobbet i Hol
 • Andelen som fullfører videregående opplæring er på landsgjennomsnittet
 • Blant 17 åringer er det økende tendens med overvekt/fedme, og flere som ikke er i regelmessig fysisk aktivitet
 • Langt flere ungdommer i Hol enn landssnittet er med i fritidsorganisasjon
 • Ungdom er stort sett fornøyd med lokalmiljøet sitt, men er lite fornøyd med kollektivtilbudet og tilbudet av treffsted for ungdom
 • Flere ungdommer opplever psykiske plager/lidelser og ensomhet
 • Størsteparten av den voksne befolkningen er mindre fysisk aktiv enn anbefalt

Se mer her:

Folkehelseprofil 2022 for Hol kommune

Oppvekstprofil 2022 for Hol kommune