Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skoleskyss

Viken fylkeskommune har ansvar for skoleskyssen.

Den daglige driften er delegert til et eget forvaltningsorgan, Brakar. Det er også Brakar som leier inn transportørene i den enkelte kommune.

Følgende grunner kan gi rett til skoleskyss:

  • Lang avstand mellom skole og hjem
  • Særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom
  • Båttransport

Rett til gratis skoleskyss

Retten til fri skyss er nedfelt i opplæringslovens § 7 - 1 der det heter:

"Elevar i 2. -  10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda."

I veiledende retningslinjer for skoleskyss fra Brakar er skoleskyssen definert som:

"Som skoleskyss regnes den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens maksimale start- og sluttider".

Skoleskyss - Brakar

Særlig farlig skoleveg eller riksveg som skoleveg

Foresatte som mener at barnet deres har rett på skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg, må søke Hol kommune om slik skyss. Begrunnet søknad sendes kultur- og oppvekstetaten i god tid og søknaden behandles administrativt. Eventuell klage på administrativt vedtak sendes Statsforvalteren Oslo og Viken som fatter endelig vedtak.

Trygg Trafikk har laget en veileder om temaet ’’særlig farlig eller vanskelig skoleveg’’, den kan lastes ned ved å følge linken under:

Veileder Trygg Trafikk

Funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom

Elever med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom, som har behov for skyss, har rett til gratis skyss:

  • Mellom hjem og skole
  • Til og fra skolefritidsordningen
  • Dersom de har behov for å reise hjem før skoledagen er over

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss til og fra skolen.