Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skoler i Hol

Det er to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg er det en skole for barn med astma, allergi og hjertefeil i tilknytning til Geilomo barnesykehus.

Skolene i Hol

Geilo barne - og ungdomsskole

Dagali - og Skurdalen oppvekstsenter

Hallingskarvet skole

Geilomo skole

Innskriving til grunnskolen 

Det sendes hvert år ut vedtak om innskriving i grunnskolen for barn som skal starte på skolen til neste høst.

Foresatte som ikke har mottatt vedtak om innskriving må ta direkte kontakt med skolen innen 10.12.2021.

Overgang barnehage-skole

Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Barnehagen og skolen er begge institusjoner for omsorg, danning, lek og læring. De er pedagogiske institusjoner med forskjellig mandat, men de skal begge bidra til en god start på livet og livslang læring. Det er foresatte som har hovedansvaret for barnas oppdragelse. Foresatte, barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barnet møter skolen med entusiasme og lærelyst.

Barn og foresatte skal føle seg trygge på at både barnehage og skole gjør sitt beste for å skape kontinuitet og sammenheng i læringsløpet, og at hvert enkelt barn sikres en god overgang fra barnehage til skole. Dette krever tett samarbeid med barna og foresatte, og mellom ansatte i barnehagen og skolen. Videre avhenger dette av god flyt og tverrfaglig innsats med ytterligere hjelpe- og støttetjenester, slik at vi tidlig kan fange opp og følge opp barn som av ulike grunner er i behov av ekstra støtte.

Barns medvirkning og deltakelse i dette arbeidet er særlig viktig.

Plan for overgang fra barnehage til skole i Hol kommune.

Skole - og SFO-rute

Skole - og SFO rute 2021-2022

Skole - og SFO rute 2022-2023

Elevene sitt skolemiljø

Retten til et trygt og godt skolemiljø - Kapittel 9A
Hol kommune sin nye kommunedelplan for barnehage og skole 2019-2031 har som  mål at alle barn skal få oppleve et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø som fremmer en sunn psykisk og fysisk helse, og som bidrar til å hindre utenforskap og mobbing.

Skolene skal samarbeide med de foresatte om læringsmiljøet slik at elevene trives og opplever et skolemiljø fritt for mobbing og krenkelser. Nulltoleranse og forebyggende arbeid, samt gode rutiner for håndtering av saker der barn og unge har opplevd mobbing er en viktig del av arbeidet for et godt skolemiljø.

Nytting lenker:

Dette skal skolen gjøre i mobbesaker

Informasjon til foresatte - Utdanningsdirektoratet

Ombudet for barn og unge i Viken

Null mobbing

Foreldreutvalget for grunnskolen

Samarbeid skole - hjem

God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid med læringsmiljøet og til elevenes oppvekstmiljø. (Overordnet del 3.3)

Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.

God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid med læringsmiljøet og til elevenes oppvekstmiljø. Foreldrene og foresatte har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. De er barnas og ungdommenes viktigste omsorgspersoner og har kunnskap som skolen kan bruke for å støtte elevens danning, læring og utvikling. Skolen har det overordnede ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid. Dette innebærer å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon, og for at de gis mulighet til å ha innflytelse på sine barns skolehverdag.

Hjemmets holdning til skole er av stor betydning for elevenes engasjement og skoleinnsats. Foreldre og foresatte møter skolen med ulike behov, forventninger og meninger om skolens mål og praksis. Det kan skape spenninger som kan være krevende for skolen å håndtere. Skolen må gi tydelig uttrykk for hva den skal og kan tilby, og hva som forventes av hjemmet. God og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar. Skolen må imidlertid ta hensyn til at ikke alle elever har samme mulighet til å få hjelp og støtte i hjemmet.

Samarbeid skole-hjem utdanningsdirektoratet

PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 33.

Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. I følge Barnekonvensjonen artikkel 12 skal barnet eller eleven bli hørt og få gi uttrykk for sine synspunkter. Dette gjelder også for voksne som kontakter tjenesten.

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver.

Veilederen Spesialundervisning

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har et systemrettet samarbeid med skolen for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø. Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år, det vil si alle elever i grunnskolen og i videregående skole.

Skolehelsetilbudet Skolehelsetjenesten tilbyr støttesamtaler, gjennomfører vaksinasjoner, helseundersøkelser og henviser videre til andre hjelpetjenester/ spesialist/ sykehus ved behov. Det gjennomføres også gruppesamtaler ved behov.

Skolehelsetjenesten har faste treffetider på barneskolene og på ungdomsskolen. Elever og foreldre kan ta kontakt via skolen, eller ved å ringe Geilo helsestasjon.

Barnevern

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre tjenester når det kan gi bedre hjelp for barnet og familien. Et velfungerende samarbeid handler om å utnytte hverandres ansvarsområder, tilgjengelige ressurser, virkemidler og kompetanse. Det følger også av barnevernloven at barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas av andre offentlige organer.

Den kulturelle skolesekken

Alle elever i grunnskolen og på videregående skole får tildelt faste produksjoner som skolen skal legge til rette for at elevene får delta på. Elevene vil oppleve et mangfoldig og profesjonelt kulturtilbud både på skolen og gjennom besøk på viktige kulturinstitusjoner i fylket. 

• skal bidra til at alle elever får oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

• skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk for å realisere skolens læringsmål.

• skal formidle kunst og kultur på en måte som gir elevene verdifulle opplevelser og setter dem i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i fremtiden på en reflektert og konstruktiv måte.

Den kulturelle skolesekken

Skoleskyss

Viken Fylkeskommune har ansvar for skoleskyssen. Den daglige driften er delegert til et eget forvaltningsorgan, Brakar. Det er også Brakar som leier inn transportørene i den enkelte kommune.

Følgende grunner kan gi rett til skoleskyss:

  • Lang avstand mellom skole og hjem
  • Særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom
  • Båttransport

Rett til gratis skoleskyss

Retten til fri skyss er nedfelt i opplæringslovens § 7 - 1 der det heter:

"Elevar i 2. -  10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda."

I veiledende retningslinjer for skoleskyss fra Brakar er skoleskyssen definert som:

"Som skoleskyss regnes den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens maksimale start- og sluttider".

Skoleskyss - Brakar

Særlig farlig skoleveg eller riksveg som skoleveg

Foresatte som mener at barnet deres har rett på skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg, må søke Hol kommune om slik skyss. Begrunnet søknad sendes kultur- og oppvekstetaten i god tid og søknaden behandles administrativt. Eventuell klage på administrativt vedtak sendes Statsforvalteren Oslo og Viken som fatter endelig vedtak.

Trygg Trafikk har laget en veileder om temaet ’’særlig farlig eller vanskelig skoleveg’’, den kan lastes ned ved å følge linken under:

Veileder Trygg Trafikk

Funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom

Elever med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom, som har behov for skyss, har rett til gratis skyss:

  • Mellom hjem og skole
  • Til og fra skolefritidsordningen
  • Dersom de har behov for å reise hjem før skoledagen er over

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss til og fra skolen.

Søknad om permisjon fra pliktig undervisning

Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven (fvl.) §2. Vedtaket kan påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§28 og 29. En eventuelt klage skal sendes til rektor. Endelig klageinstans er Statsforvalteren i Viken fylke.

Søknadsskjema finnes på skolenes hjemmesider.

Informasjon om Korona 

Hol Kommune har en egen side på hjemmesiden der all informasjon om Koronasituasjonen publiseres. Denne siden finner du ved å trykke på linken under:

Koronasituasjonen Hol kommune 

Alarmtelefoner og nyttige nettsider for barn og unge

Trenger du noen å snakke med? 

Barn og unge kan kontakte Alarmtelefonen 116 111 på chat eller telefon hele døgnet dersom de trenger noen å snakke med, eller utsettes for vold, trusler, overgrep eller omsorgssvikt.

Hjemmeside - Alarmtelefonen 116 117 for barn og unge

Ung.no har samlet gode tjenester for deg som ønsker å chatte med noen nå. Velg tema og se hvilke tjenester som finnes. Når du klikker deg videre til tjenestene, så forlater du ung.no og går videre til en annen tjeneste.

Husk at du også kan sende inn spørsmål som vanlig til ung.no og få svar av fagpersoner. 

Hjemmeside - Ung.no

Aktuelle lenker 

Opplæringsloven

Statsforvalteren i Oslo og Viken