Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Saksbehandlingstid

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker:
Forhåndskonferanser

3 uker:
Igangsettingstillatelser
Midlertidig brukstillatelser
Ferdigattester

Enkle byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, hvor det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet. Søknaden  må være komplett og ikke inneholde mangelfull informasjon.

12 uker:
Omfattende byggetiltak, og som ikke er avhengig av dispensasjon. Enkle byggesaker med mangelfull søknad. Saker med dispensasjon (unntatt fra plan) 

Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir mottatt av kommunen. Rask behandling er avhengig av at søknaden er godt belyst. Dersom vi må be om tilleggsdokumentasjon stoppes vår saksbehandlingstid inntil saken er komplett.

Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 skal avgjøres innen 12 uker. Fristen gjelder fra søknad er mottatt og til vedtak er sendt. Fristen kan forlenges med den tid som medgår til feilretting eller supplering av opplysninger. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 19-1.

Kommunen kan forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller der undersøkelse på barmark er nødvendig.