Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Viltforvaltning

Tjenestebeskrivelse for viltforvaltning

Formål med tjenesten

Tilrettelegge for en god kommunal viltforvaltning der kommunens vedtatte målsetting ivaretas, samt gi god informasjon til både jaktrettshavere og jegere. Sikre at det blir tilbudt jegerprøveeksamen for kandidater som har avholdt godkjent jegerprøvekurs.

Hvem kan få tjenesten

Grunneiere, jaktrettshavere og private.

Tjenestens innhold

Saksbehandling og informasjon om viltforvaltning til grunneiere, jaktrettshavere og jegere. Kommunen arrangerer også jegerprøveeksamen.

Hva du kan forvente av oss

Du kan forvente at vi besvarer alle spørsmål vedr. viltforvaltning, og at gjeldene lov og forskrift blir fulgt i saksbehandling/vedtak. Det kan forventes at det arrangeres jegerprøveeksamen etter at det er avholdt obligatorisk jegerprøvekurs i henholdt til krav fastsatt av Miljødirektoratet.

Hva vi forventer av deg

Vi forventer søknader sendes inn i god tid før fastsatte tidsfrister i henhold til gjeldene forskrift, og at alle relevante opplysninger vedlegges søknader og henvendelser.

Praktiske opplysninger

Kommunen arrangerer elektronisk jegerprøveeksamen for de som har fullført obligatorisk kurs i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, studieplan og instruks om innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet.

Retten til all jakt og fangst tilhører i utgangspunktet grunneieren. For at det skal kunne jaktes hjortevilt (elg, hjort, villrein og rådyr) må det foreligge fellingstillatelse utstedt av kommunen (villreinnemnda for villrein). Fellingstillatelse gis med grunnlag i vedtatt minsteareal for vedkommende art. For elg, hjort, rådyr, villrein og bever tildeles slik tillatelse godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For jakt på småvilt kreves ikke fellingstillatelse, men det må foreligge tillatelse fra grunneier, f.eks jaktkort.

Det er ikke fellingsavgift for rådyr og bever. Kommunen(viltnemnda) har i vedtak av 13.02.12 sak 3/12 vedtatt at fellingsavgift for elg og hjort skal være 75 % av gjeldene øvre maksimumsgrense fastsatt av Miljødirektoratet, som også fastsetter fellingsavgift for villrein. Pris for småviltjakt fastsettes av den enkelte kortutsteder/grunneier.

Grunneieren kan utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for vald som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden. For villrein er det villreinnemnda som godkjenner bestandsplaner. Godkjente villreinvald tildeles fellingstillatelser for hvert enkelt jaktår.

Saksbehandlingstid

De fleste saker skal avgjøres viltnemnda. Denne har ikke møteplan. Det er møter her som avgjør saksbehandlingstid.

Klage

Du kan klage på antall dyr du har fått fellingstillatelse for (og det tellende arealet som ligger til grunn for dette) innen en frist på tre uker fra du mottok tillatelsen.

  • Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gi deg veiledning.
  • Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Miljødirektoratet for vedtak gjort av villreinnemnda. Før klagen sendes, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis du ikke gis fullt medhold, vil saken gå videre til klageinstansen.

Ansvarlig for tjenesten

Utmarkskontoret

Dato oppdatert

01.09.2016

 

 

Kommunal viltforvaltning

Kommunen er det lokale forvaltningsorganet for vilt og skal arbeide for å fremme formålet med viltloven og gi myndigheter og organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.
Kommunen har en viktig rolle i forvaltningen av elg, hjort og rådyr. Det er kommunens oppgave å fastsette minsteareal og godkjenne vald for disse dyrene, samt vedta kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning.
I Hol kommune behandler utvalg for viltforvaltning politiske saker innenfor fagområdet. Saker som behandles delegert og løpende forvaltningsoppgaver utføres av utmarksrådgiver.

Kommunal viltforvaltning omfatter blant annet
•Behandle søknader om godkjenning av jaktvald på hjortevilt.
•Tildele fellingstillatelser for hjortevilt, samt behandle saker om skader som er forårsaket av vilt.
•Organisere offentlige viltettersøk i forbindelse med viltpåkjørsler, sykt og skadet vilt.
•Arrangere jegerprøveeksamen. Obligatorisk jegerprøvekurs avholdes bl.a. av jeger- og fiskerforeninger.
•Kartlegge viktige leveområder og yngle-/hekkeområder for vilt.
•Rådgivning i saker som berører viltinteressene, samt belyse viltinteressene i arealsaker.

Skadet vilt
Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt. Vanligvis er det i forbindelse med viltpåkjørsler, men det kan også være vilt som er sykt eller skadet av andre årsaker. For å varsle om sykt/skade vilt eller viltpåkjørsler kan Politiet kontaktes og de videreformidler til vår ettersøksgruppe som håndterer dette. Politiets vakttelefon er 02800.

Direktetelefon til kommunens ettersøksgruppe er 480 96 824.

CWD- Skrantesjuke
I forbindelse med at det er oppdaget CWD/ Skrantesjuke i Norge er det innført en rekke tiltak som også omfatter viltforvaltningen i Hol.


Det er vedtatt en Forskrift om soner ved påvisning av CWD. Denne gjelder i Nordfjellaområdet og Hardangerviddaområdet. Det vil si kommuner med areal innenfor disse områdene. Denne sier blant annet at fôr som lagres på innmark og som oppsøkes av hjortedyr, skal sikres mot at ville hjortedyr får tilgang til fôret i perioden 15. oktober til 1. mai. Den fastsetter også et forbud mot å ha saltstein, med ulike vilkår for å kunne ha salt for beitedyr.
Forskrift om soner ved påvisning av CWD


Det er også vedtatt en nasjonal forskrift. Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD. Denne forbyr foring og utsetting av saltsteiner til hjortevilt, bruk av luktestoffer og flytting av hjortevilt mellom områder.
Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD