Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Veger i Hol kommune

Tjenestebeskrivelse for skilting av vei

Formålet med tjenesten

Formålet er å gjøre kjent fremgangsmåten når det skal settes opp skilt langs kommunale veger. Dette inkluderer også reklamepregede skilt. (Henvisning til bedrift)

Tjenestens innhold

Når skilt ønskes plassert ved kommunal veg, må det søkes om tillatelse. Dette gjelder også henvisningsskilt til bedrifter.

Hvis kommunen anser skiltet som ikke å være trafikkfarlig, vil det gis en tillatelse permanent, for et bestemt tidsrom eller inntil videre.

Det tillates ikke løst oppsatte reklameskilt på gangarealer som kan være til hinder for gående.

Blir skilt eller lignende innretning satt opp uten tillatelse eller i strid med veglova § 33, kan kommunen kreve det fjernet. Dersom den ansvarlige ikke foretar fjerning innen fristen kommunen har satt, vil kommunen fjerne skiltet/innretningen og den ansvarlige vil bli belastet for kostnaden. Kommunen kan unnlate å sende varsel hvis det av hensyn til trafikksikkerheten haster med å fjerne skiltet.

Hva kan du forvente av oss

 • Veiledning om prosessen

Hva vi forventer av deg

 • At skriftlig søknad sendes
 • At skiltforskriften følges.

Praktiske opplysninger

Ikke relevant for tjenesten

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid i denne typen saker er 3 uker.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.

I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til kommunen.

Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

 

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

19.09.2016

Tjenestebeskrivelse for vedlikehold av kommunale veier

Formålet med tjenesten

Bidra til god framkommelighet, trafikksikkerhet og miljøvennlige løsninger (veiloven).

Tjenestens innhold

I Hol kommune har vi riksveier, fylkesveier, kommunale veier og private veier. Denne tjenestebeskrivelsen omhandler kommunale veier.

Det kommunale veinettet fordeles slik:

 • Hovedveier
 • Boligveier
 • Gang- og sykkelveier
 • Parkeringsplasser.

Hva kan du forvente av oss

 • Vegetasjon langs veiene kuttes normalt en gang hvert år
 • Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas ved behov.
 • Alle sentrumsområder er feiet innen 17. mai hvert år. Veier i boligområder er feiet innen St. Hans
 • Hull i veibanen lappes/repareres så fort som praktisk mulig (gjelder hull som etter vårt skjønn representerer en fare for trafikantene).
 • Jevnlig rutinemessig ettersyn av veilys
 • Gangfelt og øvrig trafikkmerking foretas ved behov
 • Trafikkskilt har årlig rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov

Hva vi forventer av deg

 • At du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene og at du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstår.
 • At du ikke lar busker, trær eller kratt vokse ut over eiendomsgrensen, slik at sikt og      framkommelighet for trafikantene og veivedlikeholdet hindres.
 • At du soper/spyler sand, grus ned av fortau og ned i veikanten i forbindelse med at kommunen har den årlige soperunden.
 • At sand og grus eller annet ikke blir sopt/spylt ned i gateslukene eller avløpskummer

Praktiske opplysninger

Ikke relevant for denne tjenesten

Saksbehandlingstid

Ikke relevant for denne tjenesten

 

Klage

Ikke relevant for denne tjenesten

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert 05.09.2016

Tjenestebeskrivelse for vedlikehold av kommunale veier, vinter

Formålet med tjenesten

Hol kommune vintervedlikeholder kommunale veier. Med vintervedlikehold mener vi brøyting, snørydding og strøing. Vintervedlikeholdet skal på best mulig måte ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter (Vegloven). Hovedveier og gang- og sykkelveier blir prioritert.

Tjenestens innhold

I Hol kommune har vi riksveier, fylkesveier, kommunale veier og private veier. Denne tjenestebeskrivelsen omhandler kommunale veier.

Det kommunale veinettet fordeles slik:

 • Hovedveier
 • Boligveier
 • Gang- og sykkelveier
 • Parkeringsplasser.

Hva kan du forvente av oss

 • At det normalt er brøytet hovedveier, boligveier, gang- og sykkelveier og prioriterte fortau innen kl. 07.00 på hverdager.
 • At veier og gater skal være fremkommelige for fotgjengere og vinterutrustede kjøretøy. Likeens at bakker/vegkryss/svinger er strødd, slik at normalt vinterutrustede kjøretøyer kommer trygt fram.
 • At brøytemannskap så langt det er mulig, tar hensyn til eiendommene/avkjøringene langs veien.

Ved unormale værforhold vil kommunen sin målsetting kunne fravikes for å omfordele ressursene. Kommunen kan ikke påta seg erstatningsansvar utover det som går fram av vegtrafikklovgivningen og alminnelig rettspraksis.

Hva vi forventer av deg

 • Ved unormale værforhold vil kommunen sin målsetting kunne fravikes for å omfordele ressursene. Kommunen kan ikke påta seg erstatningsansvar utover det som går fram av vegtrafikklovgivningen og alminnelig rettspraksis.
 • At du fjerner all vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapet og andre trafikanter.
 • At du ikke fjerner oppsatte brøytestikker.
 • At du flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet.

Praktiske opplysninger

Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser om vintervedlikeholdet, ta kontakt med driftsavdelingen/teknisk etat i kontortiden.

All klage på vintervedlikeholdet rettes skriftlig til driftsavdelingen/ teknisk etat. (postmottak@hol.kommune.no)

Brøytevakt Hol kommune 95 98 04 91 (Etter vanlig kontortid, dvs. mellom kl. 15 og 07 på hverdager og på lørdager og søndager)

Saksbehandlingstid

Ikke relevant for denne tjenesten

 

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

19.09.2016

Tjenestebeskrivelse for vedlikehold av park- og grøntarealer

Formål med tjenesten

Holde grønne arealer tiltrekkende for rekreasjon og avkobling og gi innbyggere og tilreisende gode opplevelser og bidra til god helse.

Vedlikeholdet skal gjøre det trivelig for innbyggere og tilreisende å ferdes i de grønne arealene.

Tjenestens innhold

Skjøtsel og drift av parker og grøntarealer.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi holder parkene i god stand.
 • Det foretas jevnlig gressklipping i sommerhalvåret.
 • Busk- og blomsterrabatter holdes rene for ugress.
 • Parkene er utstyrt med parkmøbler og avfallsbeholdere.
 • Park- og gatetrær beskjæres for å fremme harmonisk vekst. Døde grener og trevirke fjernes slik at du kan ferds trygt under trekronene.
 • Områdene er lett tilgjengelige.     

Hva vi forventer av deg

 • Du ferdes hensynsfylt og aktsomt i parkene.
 • Du benytter avfallsbeholderne til ditt avfall, eller du tar avfallet med deg hjem.
 • Du tar engangsgrill med deg hjem.
 • Du ødelegger ikke trær, blomster, benker, bord etc. i parkene.
 • Du viser hensyn til atferdsregler og vern om skjøtsel.
 • Du bruker våre felles eiendeler på en fornuftig måte.
 • Du tar vare på lekeplassen i nærmiljøet.
 • Du melder fra til oss om feil/mangler eller andre forhold.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

16.09.2016

Kommunale veger

Arbeidstillatelse

Arbeid på kommunens vegområder krever tillatelse. Her kan du laste ned søknadsskjema i tilfelle ditt byggetiltak berører kommunale vegområder.

Søknad om arbeidstillatelse i Hol kommunes vegområder - pdf

Søknad om arbeidstillatelse i Hol kommunes vegområder - Excel

Avkjørsel fra offentlig veg

Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal veg i forbindelse med:

 • Bygging av ny avkjørsel
 • Flytting av avkjørsel
 • Endret bruk av avkjørsel

Denne tjenesten gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. Dersom avkjørselen er en del av bygesak behandles den i byggesaken.

For avkjørsel, eller utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg og riksveg, sendes søknad til henholdsvis Buskerud fylkeskommune eller Statens vegvesen.

Vedlikehold

Hol kommune har ca 50 km med kommunal veg som teknisk etat har vedlikeholdsansvar for. Dette gjelder brøyting, grusing og sommervedlikehold som feiing av gatebanen, asfaltering og kantklipp.

Vintervedlikehold

Med vintervedlikehold mener vi brøyting, snørydding og strøing. Vintervedlikeholdet skal på best mulig måte ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter (Vegloven). Hovedveier og gang- og sykkelveier blir prioritert.

Hva kan du forvente av oss:

 • at det normalt er brøyta hovedveger, boligveger, gang- og sykkelveger og prioriterte fortau innen kl. 07.00 på hverdager
 • at veier og gater skal vere fremkomelege for fotgjengere og vinterutrustede køyretøy. Likeens at bakker/vegkryss/svinger er strødd, slik at normalt vinterutrustede køyretøy kommer trygt fram
 • at det står kasser med strøsand som "hjelp til selvhjelp" på utsatte steder (kun til bruk på offentleg veg)
 • at brøytemannskap så langt det er mulig, tar hensyn til eiendommene/avkjøringene langs veien

Ved unormale værforhold vil kommunen sin målsetting kunne fravikes for å omfordele ressursene. Kommunen kan ikke påta seg erstatningsansvar utover det som går fram av vegtrafikklovgivningen og alminneleg rettspraksis.

Hva vi forventer av deg:

 • at du selv fjerner snø frå brøyting som blir lagt inn i privat avkøyrsel. og at du ikke legger snø på offentlig vei      eller fortau
 • at du fjerner all vegetasjon på egen grunn      som heng ut i kjørebane, fortau eller lignende og som er farlig for      trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapet og andre trafikanter
 • at du ikke fjerner oppsatte brøytestikker
 • at du flytter kjøretøy som er til hinder for      vintervedlikeholdet

Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser om vintervedlikeholdet, ta kontakt med driftsavdelingen/Teknisk etat i kontortiden.

All klage på vintervedlikeholdet rettes skriftlig til driftsavdelingen/ Teknisk etat. (postmottak@hol.kommune.no)

Brøytevakt Hol kommune;  vestre dalføre 95 98 04 91, Østre dalføre 40 86 30 86 (etter vanlig kontortid, dvs. mellom kl. 15 og 07 på hverdager og på lørdager og søndager)

Oversikt over kommunale veger

Nedenfor er det lagt ut kart hvor de kommunale vegene i forskjellige tettsteder er markert med en rød linje (kartene er lagt ut i pdf-format).

Oversikt Dagali

Oversikt Geilo

Oversikt Holet

Oversikt Hovet

Oversikt Skurdalen

Oversikt Sudndalen

Oversikt Ustaoset

Kommunal veg til Hol stasjon

Vegnavn i Hol kommune

Oversikt over vegnavn i Hol kommune 2020

Låste hyttebommer

Når det står om sekunder ved branner, ulykker eller sykdom, er en låst bom av og til et alvorlig problem for utrykningskjøretøy. Vi i Hol brann og feiervesen arbeider nå med å kartlegge alle bommer som er kommet opp, ikke minst inn til hytteområder.


Les mer om registrering av låste hyttebommer