Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vann, avløp og renovasjon

Tjenestebeskrivelse for avløp

Formålet med tjenesten

Ta imot avløpsvann fra tilknyttede abonnenter i henhold til lover og forskrifter gjeldende for avløpsvann. (Forurensingsloven).

Tjenestens innhold

Ta imot og rense avløpsvannet fra påkoblede abonnenter. Vannet skal renses til en kvalitet som beskrevet i utslippstillatelse og forurensningsloven.

Hva kan du forvente av oss

  • Bortledning av avløpsvann      vil skje på en problemfri og hygienisk måte.
  • Du er sikret at kommunen      driver sine avløpsanlegg i tråd med utslippstillatelsene fra      forurensningsmyndighetene til beste for miljøet.

Hva vi forventer av deg

  • Du utbedrer snarest feil      og mangler ved egne ledninger (stikkledninger).
  • Du kaster ikke miljøfarlig      avfall eller gjenstander i vann, herunder toaletter, sluk, dreneringssystem      og lignende. Dette er forbudt og kan medføre problemer i ledningsnett og      renseanlegg samt hindre en miljøvennlig bruk av slam. (Etter      forurensningsloven kan lovbrudd straffes med bøter og eventuelt strengere      reaksjoner.)

Praktiske opplysninger

Feil ved kommunens vann og avløpsnettet meldes 95 98 00 66

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

 

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

05.09.2016

Kommunalt vann og avløp

Vannmåler

Info om vannmåler.

Finn søknadsskjema her

Tilkobling

Før tilkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett, må det søkes til kommunen.

Søknad om tilkobling med tilhørende vedlegg skal sendes som eget dokument i tillegg til en eventuell byggesak

Følgende betingelser må følges etter godkjent tilkoblingssøknad 

  • Klargjøring av kommunal kum for tilkobling skal utføres av Hol kommune
  • Tilkobling i kommunal kum, der kummen ikke er klargjort av kommunen, ansees som ulovlig tilkobling og belastes i henhold til § 2.4 i Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Hol kommune.
  • Tilkoblingen må varsles minst 5 dager før til Hol kommunes driftsavdeling, tlf.: 95980911
  • Privatrettslige forhold er kommunen uvedkommende.
  • Tilkobling via privat kum skal også varsles kommunen for eventuell kontroll
  • All tilkobling skal utføres i henhold til Hol kommunes va norm. Se www.va-norm.no

Finn søknadskjema her

Regulativ for vann- og avløpsgebyrer 2019

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp