Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Startlån, bostøtte og Husbankens boligtilskudd

Du kan henvende deg til kommunens servicetorg på Geilo for å få hjelp og veiledning; Hol kommune, Servicetorget, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo. Tlf. 32092100.

Startlån

Tjenestebeskrivelse for startlån

Formål med tjenesten

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

 • Startlån er behovsprøvd.
 • Husstander med barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Hvor mye som kan lånes, avhenger av størrelsen på inntekten og eventuell annen gjeld.

Tjenestens innhold

Startlån gis vanligvis som tillegg til grunnfinansiering i privat bank.

Lånet kan gis til:

 • Kjøp av bolig
 • Utbedring og tilpasning av bolig
 • Refinansiering av dyre lån for å bli boende i egen bolig

Boligen skal være nøktern.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi sender deg vedtak
 • Saksbehandling er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt § 13 og offentlighetsloven § 13

Hva vi forventer av deg

 • At du har spart opp penger ut i fra de økonomiske mulighetene du har.
 • Sender inn søknad med nødvendig dokumentasjon.
 • At du har muligheter til å betjene lånet over tid.
 • Boligen som kjøpes må ligge i Hol kommune.

Praktiske opplysninger

Du kan lese mer om startlån på nettsiden til Husbanken

Saksbehandlingstid

Snarest mulig. Dersom saken ikke er behandlet innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klage

Det er mulighet for å klage på vedtaket. Frist for klage er tre uker etter mottatt vedtak Eventuell klage sendes Hol kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Servicetorget med rammebetingelser fra Husbanken.

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Vesleslåttvegen 13,  Geilo 

Postadresse:

Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

01.09.2016

Startlån kan bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp fra private banker som for eksempel lavtlønnende, enslige forsørgere, utviklingshemmede og flyktninger kan søke om startlån.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet.

Husbankens informasjon om startlån

Søk om startlån

Forskrift om startlån fra Husbanken

Bostøtte

Tjenestebeskrivelse for bostøtte

Formål med tjenesten

Bostøtten skal hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i bolig.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

 • Alle over 18 år med unntak av studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste.
 • Studenter hvor studiet er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, f.eks. yrkesrettet attføring.
 • Foreldre under 18 år.
 • Det er en øvre grense for inntekt og formue for å få bostøtte.
 • Boligen du bor i, må være selvstendig med egen inngang.
 • Du må bo i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Bostøtte utbetales 10. i hver måned.

Hva du kan forvente av oss

Veiledning til utfylling av søknad.

Hva vi forventer av deg

 • Sende søknad til kommunen på papirsøknad eller elektronisk med nødvendig dokumentasjon.
 • Gir melding om det er endring i inntekter, boforhold eller adresse.

Praktiske opplysninger

Fristen for å søke er den 14. i hver måned. Blir søknaden innvilget, blir den automatisk overført til neste måned.

Du kan lese mer om bostøtte på nettsiden til Husbanken: http://www.husbanken.no/bostotte/

Saksbehandlingstid

Søknader levert før den 14. i hver måned, får svar 10. måneden etter.

Klage

Klage sendes kommunen som videresender denne til Husbanken.

Ansvarlig for tjenesten

Husbanken

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo

Postadresse:

Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

01.09.2016

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte? På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte

Hvordan søke bostøtte? Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Du må melde fra om endringer. Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.

Du må melde fra skriftlig til kommunen

• hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)

• hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)

• hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen

• hvis boutgiftene endrer seg

• hvis en i husstanden blir student

Her kan du melde fra om endringer

Her kan du klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Her finner du mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettside

Regelverk:

Lov om bustøtte

Forskrift om bustøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen. 

Husbankens boligtilskudd

Hol kommune følger Husbankens generelle retningslinjer for boligtilskudd.

Tjenestebeskrivelse for Husbankens boligtilskudd til etablering

Formål med tjenesten

Tilskudd til etablering skal hjelpe vanskeligstilte til å kjøpe egnet bolig. Tilskuddet kan også brukes til at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

Enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Den økonomiske situasjonen må være av varig karakter.

Tjenestens innhold

Tilskuddet gis ofte i kombinasjon med lån.

Boligen skal være nøktern og ligge i Hol kommune.

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes. Eventuelt tilbakebetalingskrav sikres med pant i boligen. Tilskuddet nedskrives med 5 % hvert år, slik at det er helt nedskrevet etter 20 år. Overdras boligen til ny eier i tilskuddets avskrivningsperiode, kan gjenstående tilskudd bli krevd tilbakebetalt.

Hva du kan forvente av oss

 • Saksbehandling er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt § 13 og offentlighetsloven § 13.
 • Vi sender et brev med informasjon om tilskuddsbeløp, hva tilskuddet skal benyttes til, klageadgang og evt. andre forhold av betydning for tilskuddet.
 • Vi kan hjelpe deg med utfylling av søknaden.

Hva vi forventer av deg

Vi forventer at du sender inn søknadsskjema med nødvendig dokumentasjon.

Praktiske opplysninger

Du kan lese mer om ordningen på nettsiden til Husbanken: http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til-enkeltpersoner/tilskudd-etablering-i-egen-bolig/

Saksbehandlingstid

Snarest mulig. Dersom saken ikke er behandlet innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Send klagen til Hol kommune. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Servicetorget, med rammebetingelser fra Husbanken

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo

Postadresse:

Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

01.09.2016

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Tjenestebeskrivelse til Husbankens boligtilskudd til tilpasning

Formål med tjenesten

Boligtilskudd til tilpasning skal hjelpe personer med finansiering av nødvendig ombygging av boligen. Med nødvendig tilpasning menes å gjøre boligen egnet til å bo i, selv om beboeren har nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet skal også bidra til å øke tilgjengeligheten for fremtidige beboere.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

 • Enkeltpersoner/husstander som har behov for tilpasset bolig på grunn av funksjonsnedsettelse.
 • Eldre som ønsker tilpasning av boligen for å bo lengst mulig hjemme.

Tjenestens innhold

 • Tilskudd til utgifter knyttet til spesialinnredning/spesialtilknytning/ombygging til tilrettelegging av både nye og eksisterende boliger, samt uteområder.
 • Tilskudd til leie av prosjektleder/byggeleder eller annen faglig bistand ved      ombygginger/tilpasninger.
 • Boligen skal være egnet til behovet til tilskuddsmottaker.
 • Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.
 • Tilskuddet utbetales fortløpende etter at regningene er sendt til kommunen. Du behøver ikke betale fakturaen i forkant.
 • Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes. Evt. tilbakebetalingskrav sikres med pant i eiendommen. Tilskuddet avskrives med 10 % hvert år, slik at det er nedskrevet etter 10 år. Overdras boligen til ny eier i tilskuddets avskrivningsperiode, kan gjenstående tilskudd bli krevd tilbakebetalt.

Hva du kan forvente av oss

 • Saksbehandling er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt § 13 og offentlighetsloven § 13.
 • Vi sender et brev med informasjon om tilskuddsbeløp, hva tilskuddet skal benyttes til, klageadgang og evt. andre forhold av betydning for tilskuddet.
 • Vi kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden.

Hva vi forventer av deg

 • Sende søknad til kommunen med nødvendig dokumentasjon.
 • At tilpasningen er hensiktsmessig.
 • At du eier boligen eller har et langvarig boligforhold.
 • At utgiftene er nødvendige.

Praktiske opplysninger

Du kan lese mer om ordningen på nettsiden til Husbanken: http://www.husbanken.no/tilskudd/tilpasning-av-bolig/

Saksbehandlingstid

Snarest mulig. Dersom saken ikke er behandlet innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Send klagen til Hol kommune. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Servicetorget med rammebetingelser fra Husbanken

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Vesleslåttvegen 13,  Geilo 

Postadresse:

Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

01.09.2016

Du kan også søke om tilskudd til tilpasning av bolig dersom noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne. Det gies tilskudd til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse.


Les mer om tilskudd til tilpasning av egen bolig

Les mer om tilskudd til etablering i egen bolig

Søk om tilskudd