Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Startlån, bostøtte og Husbankens boligtilskudd

Startlån

Det er NAV Hallingdal du skal henvende deg til når det gjelder startlån. Ta kontakt på tlf. 55 55 33 33 eller i åpningstiden til ditt lokalkontor som du finner her.

Startlån kan bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp fra private banker som for eksempel lavtlønnende, enslige forsørgere, utviklingshemmede og flyktninger kan søke om startlån.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet.

Husbankens informasjon om startlån

Søk om startlån

Forskrift om startlån fra Husbanken

Bostøtte

Det er NAV Hallingdal du skal henvende deg til når det gjelder bostøtte. Ta kontakt på tlf. 55 55 33 33 eller i åpningstiden til ditt lokalkontor som du finner her.

Du kan også få informasjon på Husbanken sine hjemmesider.

Søke om bostøtte

Regelverk:

Lov om bostøtte

Forskrift om bostøtte

Husbankens boligtilskudd

Hol kommune følger Husbankens generelle retningslinjer for boligtilskudd.

Tjenestebeskrivelse for Husbankens boligtilskudd til etablering

Formål med tjenesten

Tilskudd til etablering skal hjelpe vanskeligstilte til å kjøpe egnet bolig. Tilskuddet kan også brukes til at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

Enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Den økonomiske situasjonen må være av varig karakter.

Tjenestens innhold

Tilskuddet gis ofte i kombinasjon med lån.

Boligen skal være nøktern og ligge i Hol kommune.

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes. Eventuelt tilbakebetalingskrav sikres med pant i boligen. Tilskuddet nedskrives med 5 % hvert år, slik at det er helt nedskrevet etter 20 år. Overdras boligen til ny eier i tilskuddets avskrivningsperiode, kan gjenstående tilskudd bli krevd tilbakebetalt.

Hva du kan forvente av oss

  • Saksbehandling er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt § 13 og offentlighetsloven § 13.
  • Vi sender et brev med informasjon om tilskuddsbeløp, hva tilskuddet skal benyttes til, klageadgang og evt. andre forhold av betydning for tilskuddet.
  • Vi kan hjelpe deg med utfylling av søknaden.

Hva vi forventer av deg

Vi forventer at du sender inn søknadsskjema med nødvendig dokumentasjon.

Praktiske opplysninger

Du kan lese mer om ordningen på nettsiden til Husbanken: http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til-enkeltpersoner/tilskudd-etablering-i-egen-bolig/

Saksbehandlingstid

Snarest mulig. Dersom saken ikke er behandlet innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Send klagen til Hol kommune. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Ansvarlig for tjenesten

Servicetorget, med rammebetingelser fra Husbanken

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

01.09.2016

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Les mer om tilskudd til etablering i egen bolig

Søk om tilskudd