Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skal du bygge?

Byggesaksavdelingen og servicetorget jobber tett sammen. Finner du ikke svar på denne siden kan du kontakte servicetorget. Ved kontakt med kommunen er det viktig og ha gårds- og bruksnummer klart. Ønsker du en forhåndskonferanse med en saksbehandler er det lurt om du avtaler dette på forhånd. All relevant informasjon om prosjektet som du har, kan sendes til postmottak. Da kan du få vurdert byggesaken på forhånd. Byggesaksbehandlerne har telefontid fra 12.00 til 15.00. Søknad sendes til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol, e-post: postmottak@hol.kommune.no. All dokumentasjon må sendes samlet. Merk søknaden med "byggesak"

Tjenestebeskrivelse for byggesak

Formål med tjenesten

Byggesaksbehandling av søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens med tilhørende forskrifter.
Behandling av delingssøknader etter plan- og bygningsloven.
Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningslovens.
Tilsyn etter plan- og bygningsloven.
Søknadene blir behandlet av avdelingen for plan, byggesak og landbruk.

Hvem kan få tjenesten?
Alle som har rett til å søke om byggetillatelse, delingstillatelse og dispensasjon.
Søknader med ansvarsretter, skal som hovedregel omsøkes av profesjonelle foretak. Privatpersoner må ta kontakt med byggmestere, arkitekter eller byggtekniske konsulenter for utarbeidelse av disse byggesøknadene.

Tjenestens innhold

 • Veiledning om søknadskrav eller unntak fra søknadskravet.
 • Informasjon og veiledning om gjeldende plan med bestemmelser, vedtekter og retningslinjer som er relevant for saken.
 • Forhåndskonferanser i byggesaker ved behov.
 • Saksbehandling og vedtak etter plan- og bygningsloven.
 • Tilsyn og eventuelt ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.

 Hva du kan forvente av oss

 • At du behandles med respekt, og på en profesjonell og vennlig måte.
 • At det så langt som mulig gis tydelige svar.
 • Forutsigbarhet ved at byggesaker behandles på en kompetent og objektiv måte, og at like saker behandles likt etter plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.
 • Byggesakene behandles på kortest mulig tid og innenfor lovpålagte tidsfrister.

Hva vi forventer av deg

 • Søknader må være korrekt utfylt og inneholde alle relevante opplysninger.
 • Søker må ha satt seg inn i gjeldende plankrav for den aktuelle byggetomta.
 • Byggesaken må være komplett når det gjelder ansvarsforhold og dokumentasjon.
 • At tiltakshaver/søker ved bestilling av forhåndskonferanse også utreder hvilke spørsmål det er viktig å få svar på, slik at vi på best mulig måte kan forberede oss og gi klare svar.
 • Frister for innlevering blir holdt.
 • Møte med fagpersonalet og saksbehandler må forhåndsavtales

 

Praktiske opplysninger 

På hjemmesiden til ww.dibk.no finner en manuelle skjemaer for utfylling.

Velges det å sende søknaden selv til kommunen kan det benyttes e-post adresse postmottak@hol.kommune.no eller sendes pr post til Byggesaksavd, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

 • Gebyr for behandling av byggesøknader vedtas hvert år av kommunestyret.

Gebyrregulativet er tilgjengelig på Servicekontoret eller under artikkelen "Skal du bygge"

Gebyr for andre nødvendige tjenester utover selve byggesaksbehandlingen kommer i tillegg.

Forhåndskonferanse:
Ved kompliserte saker hvor det er behov for avklaringer før søknad sendes inn, anbefales en forhåndskonferanse.

Saksbehandlingstid

 • Generelt er saksbehandlingstiden 3 uker for enkle søknader og 12 uker for mer kompliserte søknader. Fristene er lovbestemte og følger plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesaksforskriftens kapittel 7, les her.
 • Vi søker å behandle alle byggesaker snarest mulig etter at fullstendig søknad er mottatt, men saksbehandlingstiden varierer avhengig av sakens omfang og sesong.

Garantibrudd:

 • Ved overskridelse av tidsfristen i plan- og bygningsloven, gis rabatt på 25 % på gebyret pr ukes overskridelse, når minst 12 uker er gått av saksbehandlingstiden. Dette gjelder rene byggesøknader (hvor det ikke er spørsmål om dispensasjoner).
 • Dersom du som søker ikke overholder din del av forutsetningene, gjelder ikke de angitte tidsfrister og gebyrreduksjon vil ikke inntre

Klage

Informasjon om klageadgang fremgår av vedtaket. Frist for å fremme klage er tre uker etter at vedtak er fattet eller at vedtaket ble kjent.

Ansvarlig for tjenesten

Leder plan, byggesak og landbruksavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 12.00 – 15.00, mandag – fredag
Besøksadresse:  Ålmannvegen 8,   HOL 
Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 HOL 
Sentralbord: 32092100
Servicekontoret: 32092100
Telefaks: 32092110
E-post: postmottak@hol.kommune.no

 

Dato oppdatert

01.09.2016

Sjekk hvilken plan som gjelder for din eiendom

Uansett hva du ønsker å bygge, må tiltaket være i samsvar med plan og regelverk. 

Reguleringsplan og kommuneplan regulerer konkrete bestemmelser for område du bor på. Det er viktig at du setter deg inn i reguleringsplanen og kommuneplanen som gjelder for ditt område

Her finner du informasjon om arealplaner i Hol

Reguleringsplanen for ditt område finner du ved å bruke vår kartbase eller du kan gå direkte til planarkivet hvis du har navnet eller nummer til planen. 

Noen steder finnes det ingen reguleringsplan. Her vil kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan Geilo bestemme hva du kan bygge.

Kommuneplanens arealdel / Kommunedelplan Geilo

 

Bygging i uregulerte områder og LNFR (landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde)

For bygging i uregulerte områder og LNFR må det søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging på andre eiendommer enn landbrukseiendommer. For bygging i uregulerte områder er det i utgangspunktet krav til godkjent reguleringsplan. 

Ta konakt med kommunen for veiledning.

Bygging nær vassdrag

Det kan etter pbl. § 1-8 ikke bygges nærmere vann og vassdrag enn 100 meter fra strandlinjen. Dette er med mindre kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplan bestemmer noe annet. Det må derfor søkes om dispensasjon dersom en ønsker å bygge innenfor strandlinjen på 100 meter. Dette gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktig. 

Bevaringsverdige bygg

Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller områder må tiltaket avklares med kommunen.

Bygging i strid med gjeldende planbestemmelser

Dersom det som skal bygges ikke er i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, kan det søkes dispensasjon etter pbl. §§ 19-1 og 19-2. 

Hva skal du bygge?

Ny bolig

Er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak, herunder søker, prosjekterende og utførende. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden.Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde? Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5.

Ny hytte

Er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak, herunder søker, prosjekterende og utførende. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden. Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde? Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5

Tilbygg større enn 50m2 

Er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak, herunder søker, prosjekterende og utførende. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden. Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde? Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5.

Tilbygg mindre enn 50m2

Tilbygg som ikke overskrider 50 m2 bebygd areal og bruksareal, er tiltak som krever søknad og tillatelse, men her kan du (tiltakshaver) søke selv jf plan- og bygningsloven § 20.4.

Dersom tilbygget er større enn 50 m2 eller at tilbygget skal benyttes til selvstendig boenhet, må det omsøkes av en ansvarlig søker.

Et enkelt tilbygg under 15 m2, med avstand mer enn 4 meter fra nabogrense, som ikke er til beboelse/varig opphold kan være unntatt søknadsplikt.

Finn ut hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke

Plan- og bygningsloven § 20-5 forteller hvilke tiltak som kan være unntatt søknadsplikt

Byggesaksforskriften kapittel 4 §4-1 forteller hvilke tiltak som er unntatt fra kommunens saksbehandling.

Påbygg

Er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak, herunder søker, prosjekterende og utførende. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden. Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde? Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5.

Garasje

Frittliggende bygning inntil 50m², - herunder garasje, er under gitte forutsetninger unntatt fra søknadsplikt. Det gjøres oppmerksom om at unntaksbestemmelsene kun gjelder ett bygg. Du kan derfor ikke kombinere flere «unntatte tiltak» av samme karakter uten å søke.

Garasjen kan ikke plasseres i konflikt med øvrige bestemmelser i reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbaneloven og vegloven eller kommer nærmere vann- og avløpsledninger enn 4 meter. Videre er det et kriterium at følgende vilkår oppfylles:

 • Maksimal mønehøyde er 4,0 m og maksimal gesimshøyde 3,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen må være i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Minimum 1,0 m fra nabogrense.
 • Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom.
 • Tiltaket skal ikke kunne brukes til beboelse. Med dette menes at det ikke kan etableres kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
 • Bestemmelsen omfatter for eksempel bruk til bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje / carport, vedbod, dukkehus, hobbyverksted, atelier, lysthus, øvingslokale og liknende.
 • Eiendommen må være bebygd - dvs. at den minimum må være bebygd med småhus.

Er du usikker på om du må søke, anbefaler kommunen  deg å gå igjennom denne veilederen med tilhørende spørsmål til deg, Bygge uten å søke

Skal garasjen være over 50m2, men mindre enn 70m2, så er den søknadspliktig, men du kan søke selv.

Uthus

Frittliggende bygning inntil 50m², - herunder uthus, er under gitte forutsetninger unntatt fra søknadsplikt. Det gjøres oppmerksom om at unntaksbestemmelsene kun gjelder ett bygg. Du kan derfor ikke kombinere flere «unntatte tiltak» av samme karakter uten å søke.

Uthus kan ikke plasseres i konflikt med øvrige bestemmelser i reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbaneloven og vegloven eller kommer nærmere vann- og avløpsledninger enn 4 meter. Videre er det et kriterium at følgende vilkår oppfylles:

 • Maksimal mønehøyde er 4,0 m og maksimal gesimshøyde 3,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen må være i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Minimum 1,0 m fra nabogrense.
 • Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom.
 • Tiltaket skal ikke kunne brukes til beboelse. Med dette menes at det ikke kan etableres kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
 • Bestemmelsen omfatter for eksempel bruk til bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje / carport, vedbod, dukkehus, hobbyverksted, atelier, lysthus, øvingslokale og liknende.
 • Eiendommen må være bebygd - dvs. at den minimum må være bebygd med småhus.

Er du usikker på om du må søke, anbefaler kommunen  deg å gå igjennom denne veilederen med tilhørende spørsmål til deg, Bygge uten å søke

Anneks

Er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak, herunder søker, prosjekterende og utførende. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden.Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde? Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5.

Mindre private renseanlegg

Avløpsanlegg er søknadspliktig etter både forurensingsloven og plan- og bygningsloven.
Kommunen behander begge søknadene samlet.

Ved behandling etter forurensingsloven gjelder forskrift om begrensing av forurensning

Hol kommune har vedtatt en lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg - for avløpsanlegg mindre enn 50pe. Forskriftens §§ 5 - 14 erstatter §§12-7 til 12-13 i den sentrale forurensingsforskriften.

Søknadskjema om utslippstillatelse (etter lokal forskrift om utslipp av avløpsvann)

Søknad etter plan- og bygningslovens § 20-3 og krever ansvarlige foretak. Disse firmaene har kompetanse innen vann og avløpsfaget.

Ansvarlig foretak skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden. Den ansvarlige søkeren innhenter nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.

Krav til ansvarlig foretak finner du i byggesaksforskriftens §12-2.

Hva skal søknaden inneholde?
Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjemaet laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av byggesaksforskriften kap. 5.

Levegg

Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m krever ikke søknad eller melding.

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m

Krav til levegg som er unntatt søknadsplikt:

 • lengde inntil 10,0 m
 • høyde inntil 1,8 m
 • minimum 1 m fra nabogrensen

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning, men unntaket gjelder ikke oppføring av flere levegger i kombinasjon.

En levegg er en konstruksjon som har til formål å skjerme mot for eksempel vær, vind, lyd og innsyn.

Det er ingen spesielle tekniske krav til levegger ut over kravene til konstruksjonssikkerhet, jf. for eksempel byggteknisk forskrift §§ 7-1, 10-1 og 10-2. Dette innebærer for eksempel å sørge for tilstrekkelig fundamentering og dimensjonering for vind. Høyden kan ikke på noe punkt overstige 1,8 m fra terreng.

Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m krever ikke søknad eller melding.

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense

Mindre levegger med lengde inntil 5 m og høyde inntil 1,8 m som ligger inntil nabogrense er unntatt søknadsplikt. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, men unntaket gjelder ikke oppføring av flere levegger i kombinasjon.

Levegg er en konstruksjon som har til formål å skjerme mot for eksempel vær, vind, lyd og innsyn.

Det er ingen spesielle tekniske krav til levegger ut over kravene til konstruksjonssikkerhet, jf. eksempelvis byggteknisk forskrift §§ 7-1, 10-1 og 10-2. Dette innebærer for eksempel å sørge for tilstrekkelig fundamentering og dimensjonering for vind.

Høyden kan ikke på noe punkt overstige 1,8 m fra terreng.

Gjerde

Gjerde er en innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, f. eks. flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette o.l.

Gjerde med høyde inntil 1,5 m høyde kan settes opp uten søknad, hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan eller kommunal vedtekt. Naboer bør samarbeide om utførelse og eventuelt forhold til beiterett må være avklart. Åpne deler må utgjøre minst 50 % av konstruksjonen.

Tette, ”tyngre” gjerder, for eksempel skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm, vil være konstruksjoner som krever tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 eller § 20-2.  Her brukes ordet «innhegning».

Ta gjerne kontakt for å avklare hva som er søknadspliktig.

Grensepåvisning kan være aktuelt. Gjerde som bærer preg av å være levegg, vil være søknadspliktig. (Levegg: Tett skjerm som skal hindre innsyn, støy, vind e.l.). Mindre levegger kan være unntatt søknadsplikt, se eget punkt om unntak fra søknadsplikt.

Reguleringsplaner kan inneholde bestemmelser om gjerder, mange har også forbud mot inngjerding av tomter.

Det kan også være tinglyste forhold i grunnboka som kan si noe om gjerding. Sjekk hva som er tinglyst hos Statens kartvverk.

Gjerde mellom naboer er et privatrettslig forhold som reguleres av lov om grannegjerde:  Grannegjerdeloven  

Støttemur

Enkelte mindre forstøtningsmurer er unntatt søknadsplikt:
Mindre forstøtningsmurer inntil 1,0 m høyde må ligge minst 1,0 meter fra nabogrensen.
Forstøtningsmurer på inntil 1,5 m høyde må ligge minst 4,0 meter fra nabogrensen.
Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veger.

Saksbehandlingsforskriften  §4.1 punkt 6

Veranda/terrasse

Definisjoner

Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.

Veranda er en åpen bygningsdel, understøttet og eventuelt overdekket av tak. Den kan også være lukket, som for eksempel en glassveranda.

Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på bygningens fasade. Den er omgitt av rekkverk og ikke understøttet.

Du trenger ikke søke dersom

•terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng. (slike terrasser og plattinger omfattes ikke av avstandskravet, og kan plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter)

•verandaen er inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal. Verandaen må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 meter fra nabogrensen

•tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. (hvor nær du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei)

•tiltaket oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane

Du kan søke på egen hånd dersom

•terrassen/plattingen er under 50 kvadratmeter

•verandaen er mellom 15-50 kvadratmeter og bygges eller rives på enebolig, tomannsbolig eller mindre rekkehus

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

•terrassen/plattingen er over 50 kvadratmeter

•du skal bygge eller rive en takterrasse

•du skal bygge eller rive en balkong

Er du usikker på om du må søke, anbefaler kommunen  deg å gå igjennom denne veilederen med tilhørende spørsmål til deg, Bygge uten å søke

Veg og parkering/biloppstillingsplass

Bygging av intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep er unntatt søknadsplikt. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m. Saksbehandlingsforskriften § 4.1-10

Vegbygging utenfor egen eiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, kan også medføre behov for dispensasjon fra planer.

Bygging av skog- eller landbruksveg

Det er søknadsplikt både ved nybygging og opprusting av landbruksveg.
Les om søknad og saksgang 

Stikkledning
 • Graving i forbindelse med alle typer arbeid på kabler er ikke søknadpliktig. Husk at du likevel må innhente privatrettslig tillatelse  fra eventuelle grunneiere, og at du ved graving i offentlig vei må innhente tillatelse fra veimyndighet.
 • Nye vann- og avløpsledninger, herunder stikkledninger er søknadspliktige med ansvarlig foretak.
  Les om tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett
 • Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd er ikke søknadspliktig.
Bruksendring

En bruksendring betyr at et byggverk eller deler av et byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse. Bruksendring kan også være endret bruk av utvendig areal.

Planer og bestemmelser  - hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser.

Vær oppmerksom på at bruksendring til rom for varig opphold kan medføre overskridelse av regulert tillatt utnyttelse på eiendommen.

Dette kan du søke om og etablere selv
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Du kan selv søke om og gjøre bygningsmessige tilpasninger til bruksendringer innenfor egen bolig, jf byggesaksforskriften § 3-1 c). Bruksendringer kan for eksempel være innredning av loft eller kjeller fra bod til rom for varig opphold (stue, soverom, kjøkken og arbeidsrom).

Du må ha hjelp fra fagkyndige dersom du berører bærekonstruksjoner og/eller brannskiller.

Ifølge plan- og bygningsloven § 31-2 kan kommunen gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til dagens tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Dette kan du lese mer om i temaveilederen «Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg» side 43 - 55.

Dette må du søke om med hjelp fra fagfolk

Dersom du ønsker å søke om bruksendring til egen boenhet for eksempel ny leilighet, må du ta kontakt med fagfolk som kan fylle ut søknaden og være ansvarlig for prosjekteringen.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig
TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017, og for søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge Teknisk forskrift TEK10 eller Teknisk forskrift TEK17. Der vil du også finne veiledninger.

Hol kommune har vedtatt prinsipper knyttet til søknader om bruksendring for boliger og fritidsboliger.

Direktoratet for byggkvalitets veiviser for bruksendring

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom, anleggseiendom, eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som skal gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf matrikkellova. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer og eget festenummer ved opprettelse av ny festegrunn.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)

Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

Slik søker du

 1. Betill naboliste i fra kart- og byggesaksbutikken
 2. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for byggkvalitet. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
 3. Send søknadsskjema til kommunen. Vedlegg: Kart som viser ønsket grense. Gjenpart m/kvittering for nabovarsel.

Det er gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Skal saken behandles etter jordloven, er det eget gebyr for dette.
Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i tillegg. (Se gebyrregulativene nede på siden).

Skilt og reklameinnretning

Skilt og reklameinnretninger kan også omfattes av veglova § 33 dersom de er synlige mot offentlig vei. Mot riksvei og fylkesvei, skal Statens vegvesen behandle søknaden etter veglova.

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med regelverket. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Virksomhets- og informasjonsskilt trenger ikke å søkes om dersom de monteres flatt på vegg og er inntil 3,0 m2. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.

Dette kan du søke om selv
Du kan selv søke om skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m, montert frittstående på terreng.

Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Dette krever ansvarlig søker
For større skilt, flere skilt på samme fasade, bygg, kjøpesenter og lignende, er oppføring av skilt søknadspliktig gjennom et firma.

Søknad og dokumentasjon  

Tiltakshavers ansvar

Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltakshaver er bl.a. ansvarlig for avklaring av plangrunnlaget for tiltaket, bl.a. når det gjelder formål og utnyttelsesgrad. Det samme gjelder krav til byggeskikk etter pbl. §§ 29-1 og 29-2. Reguleringsplanen som gjelder for eiendommen kan også ha egne bestemmelser om byggeskikk. Bestemmelsen om tiltakshavers ansvar framgår også av pbl. § 20-5 siste ledd.

Tiltaket må ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel naturmangfoldloven og lov om kulturminner.

Uten kommunal saksbehandling bortfaller også kommunens adgang til å kreve en annen plassering i medhold av pbl. § 29-4 første ledd, samt kommunens ansvar for å påse at tiltaket er i samsvar med relevante bestemmelser etter plan- og bygningslovgivningen og annet regelverk.

Bygge uten å søke?

Skal du rive?

Informasjon til tiltakshaver og søker om riving finnes her

Hvordan søke?


Klargjør papirene som skal inn sammen med byggesaken.

1.Skriv ut situasjonskart via vår kartbase . Legg på rutenett og velg målestokk. Tegn så byggetiltaket med mål inn på dette kartet.

2. Få noen til å tegne tiltaket for deg, eller tegn selv. Tegninger som skal være med søknaden er målsatte fasadetegninger, plantegninger og snittegninger.

Minimumskrav tegningene.

 • Tegninger skal leveres i målestokk 1:100 for plan-/ snitt- og fasadetegninger og 1:500 for situasjonsplan. Det kan imidlertid være hensiktmessig å levere tegninger i annen målestokk, for eksempel hvis tiltaket er av stort omfang.
 • Som hovedregel skal tegninger utføres med rette streker i svart/ hvitt utførelse. På situasjonsplanen kan farger eller skravur brukes for å markere tiltaket.
 • Det  skal sendes med oppriss av eksisterende og nytt terreng og tiltakets plassering i terrenget. (Terrengsnitt).
 • Alle mål skal påføres.
 • Det skal markeres godt på tegningene hva som er nytt og hva som er eksisterende ved søknad om tilbygg/påbygg.
 • Det skal være et tittelfelt på tegninger som minimum opplyser om: Type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse, hvem som har laget tegningen (ansvarlig foretak). I tillegg kan det være hensiktsmessig med anvisningsfigur, himmelretning og lignende.
 • Som hovedregel skal tegninger leveres i format A4 eller A3. Ved andre format må målestokk i A3 opplyses på tegning (for nedkopiering).
 • Ved digital leveranse skal hver tegning ligge på en fil (PDF eller jpg) for å lette registreringen.
 • Navn på vedlegg må ha en forklarende tekst til hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade nord" eller "1. etasje

3. Bestill naboliste fra Kart- og byggesaksbutikken, (der kan man også betille rett i fra servicetorget) Siden krever innlogging. Husk at alle som kan bli berørt av tiltaket skal varsles. Ta også med gjenboere (eiendommer på andre siden av vegen) der disse blir berørt. Er ikke alle naboene/gjenboere som bør varsles varslet når søknaden kommer til kommunen, er søknaden mangelfull.

4. Send ut nabovarsel basert på innhentet naboliste. Sammen med varselet skal det være en beskrivelse av tiltaket, tegninger som viser hele tiltaket, samt tegninger av sist godkjente situasjon. Sist godkjente tegninger fås ved å gå inn på kommunens Kart- og byggesaksbutikk
Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon fra lov, plan eller forskrift skal naboene/gjenboere også varsles om dette. Skjema for nabovarsel finner du her. Kommer tiltaket nærmere nabogrensen enn loven i utgangspunktet tillater, må berørte nabo gi samtykke til dette skal plasseringen kunne godkjennes.

5. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Søknaden er nå klar til å sendes kommunen. Vi oppfordrer til at du benytter deg av en elektronisk søknad gjennom nye digitale løsninger for å søke.
Digitale søknadskjema
Dette gjør kommunens arbeid med søknaden enklere, og kan gi deg reduksjon på byggesaksgebyret hvis søknaden er komplett. Følg veiledningene og kontakt kommunen hvis noe er uklart.

Om du ikke har mulighet til å levere søknaden elektronisk finner du søknadsblankettene her.

Relevante blanketter vil være:

 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett
 • Nabovarsel
 • Opplysninger gitt i nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer 
 • Søknad om tilkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett. Søknaden med tilhørende vedlegg skal sendes som eget dokument i tillegg til en evnt byggesak.

Dersom du velger ikke å bruke Byggsøk skal søknaden inneholde følgende dokumenter:

 • Søknadsskjema.
 • Opplysninger gitt i nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt og målfast situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak)
 • Målsatte og målfaste fasadetegninger, plantegninger og snittegninger i 1:100.
 • Redegjørelse for hva som skal bygges
 • Eventuelt samtykkeskjema fra nabo dersom tiltaket plasseres nærmere grensen enn loven tillater
 • Søknad om tilkobling til kommunal t vad om tilkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett. Søknaden med tilhørende vedlegg skal sendes som eget dokument i tillegg til en eventuell byggesak.

Sendes søknaden per papir eller e-post, skal søknaden markeres med "byggesak" og sendes til:

Hol kommune
Ålmannvegen 8 , 3576 Hol

E-postadresse: postmottak@hol.kommune.no.

Vi ber om at all dokumentasjon innsendes samlet.


Sjekkliste for saksbehandling


Hol kommunes sjekkliste for byggesaker med ansvarsrett
(plan- og bygningsloven §20-3)


Saksbehandlingstid

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker:
Forhåndskonferanser

3 uker:
Igangsettingstillatelser
Midlertidig brukstillatelser
Ferdigattester

 Enkle byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, hvor det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet. Søknaden  må være komplett og ikke inneholde mangelfull informasjon.

12 uker:
Omfattende byggetiltak, og som ikke er avhengig av dispensasjon. Enkle byggesaker med mangelfull søknad. Saker med dispensasjon (unntatt fra plan) 

Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir mottatt av kommunen. Rask behandling er avhengig av at søknaden er godt belyst. Dersom vi må be om tilleggsdokumentasjon stoppes vår saksbehandlingstid inntil saken er komplett.

Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 skal avgjøres innen 12 uker. Fristen gjelder fra søknad er mottatt og til vedtak er sendt. Fristen kan forlenges med den tid som medgår til feilretting eller supplering av opplysninger. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 19-1.

Kommunen kan forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller der undersøkelse på barmark er nødvendig.

Ofte stilte spørsmål

Hva er LNF-område

På arealer som på plankartet er vist som landbruks-, natur- og friluftsområder, er det ikke tillatt med boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse, samt fradeling av eiendom, dersom formålet ikke er knytta til gårdstilknytta næringsvirksomhet.

Grunneiere som driver landbrukets utmarksnæring kan bygge, rehabilitere og videreutvikle nødvendige driftshusvære og støler for å utnytte utmarksressursene på eiendommen. Støler kan rehabiliteres og videreutvikles forutsatt form, størrelse og byggehøgder i samsvar med stedets tradisjon for stølsbygg. Det kan åpnes for å sette opp enkle jakt-/fiske-/tilsynsbuer/naust når det er nødvendig for næringsmessig utnyttelse av utmarksressursene på eiendommen.

Har du en bebygd eiendom i LNF-område, er du avhengig av dispensasjon for å kunne utvide bebyggelsen. dette gjelder også tiltak som ikke krever søknad, som bod, uthus, garasje, m.m.

Noen LNF- områder er avmerket LNF-SB eller LNF-SB område. Det innebærer at det er lov med noen tiltak på eksisterende bolig eller fritidsbolig. Hva som er lov, står  da i gjeldende plan for eiendommen.

Kan jeg tegne selv

For å sikre rask og effektiv behandling av byggesøknaden er det nødvendig med gode utførte tegninger. Man kan tegne selv, men det anbefales at man tar kontakt med en fagkyndig for å sikre et godt nok resultat.

Hva slags opplysninger som er nødvendig å ha med på tegningene vil variere med type tiltak og hvilken reguleringsplan som gjelder, men det er noen minimumskrav.

Minimumskrav

 • Tegninger skal leveres i målestokk 1:100 for plan-/ snitt- og fasadetegninger og 1:500 for situasjonsplan. Det kan imidlertid være hensiktmessig å levere tegninger i annen målestokk, for eksempel hvis tiltaket er av stort omfang.
 • Som hovedregel skal tegninger utføres med rette streker i svart/ hvitt utførelse. På situasjonsplanen kan farger eller skravur brukes for å markere tiltaket.
 • Det  skal sendes med oppriss av eksisterende og nytt terreng og tiltakets plassering i terrenget. (Terrengsnitt).
 • Alle mål skal påføres.
 • Det skal markeres godt på tegningene hva som er nytt og hva som er eksisterende ved søknad om tilbygg/påbygg.
 • Det skal være et tittelfelt på tegninger som minimum opplyser om: Type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse, hvem som har laget tegningen (ansvarlig foretak). I tillegg kan det være hensiktsmessig med anvisningsfigur, himmelretning og lignende.
 • Som hovedregel skal tegninger leveres i format A4 eller A3. Ved andre format må målestokk i A3 opplyses på tegning (for nedkopiering).
 • Ved digital leveranse skal hver tegning ligge på en fil (PDF eller jpg) for å lette registreringen.
 • Navn på vedlegg må ha en forklarende tekst til hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade nord" eller "1. etasje

 

Kan jeg søke selv

Utgangspunktet er at man må kontrollere hvilken § i plan- og bygningsloven byggetiltaket kommer innunder.
Størrelse og hva bygget skal brukes til avgjør om det er søknadspliktig, kan søke selv eller om du må benytte et ansvarlig foretak.

Søknadssystemet er delt opp i

§ 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

§ 20-4.Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

§ 20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Hvor finner jeg godkjente fagfolk

Her finner du lenke til de foretak som har sentral godkjenning i Hol kommune.

Det er også flere andre dyktige foretak som etablert i Hol kommune og som ikke har sentral godkjenning. Disse kan man finne man ved å søke på internettet.

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver et foretaks seriøsitet og faglige kompetanse - et kvalitetsstempel. 

Foretak som skal erklære ansvar i byggesaker må selv vite om de har tilstrekkelig kompetanse for å påta seg ansvarsrett i byggesaken. Sjekk om foretaket kan erklære ansvar.
Kommunen kan gjøre unntak fra fra krav til formell kompetanse, men dette gjelder kun for tiltaksklasse 1.

Hvordan varsle naboene

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Når du sender byggesøknaden til kommunen, må du legge ved en kvittering på at naboene er varslet.

Hva skal et nabovarsel inneholde og hvem skal varsles: Saksbehandlingsforskriften - SAK 10  

Les om nabovarsling og finn blanketter

Jeg har fått nabovarsel

Hva er et nabovarsel, kravet til nabovarsel og hvordan forholde seg til et nabovarsel, les her.

Naboen har satt opp garasje/uthus, jeg har ikke fått nabovarslet.

Bygger naboen uten at du er varslet, les her hvordan du forholder deg til dette.

Hvordan klage på et vedtak/klagebehandling

Er du uenig i et vedtak, tillatelse i fra kommuen, så har du klagerett på vedtaket.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud. Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen vedtaket kom frem. Klage skal sendes til Hol kommune, 3576 Hol. Du må opplyse hvilket vedtak du klager på, endringer du ønsker, og de grunner klagen støtter seg på. Klagen må underskrives. Dersom du klager så sent at det er uklart om klagefristen er ute, må du opplyse om hvilken dato vedtaket kom frem.

Selv om det er adgang til å klage, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan fremme krav om utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller klagen er behandlet. Vedtak om utsatt iverksetting kan ikke påklages.

Jeg mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det er krav om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før et bygg kan tas i bruk.

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller

b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

Les om ferdigstillelse av tiltak

Hva slags renseanlegg kan godkjennes

Det kan godkjennes forskjellige typer avløpsanlegg som f.eks. infiltrasjonsanlegg, våtmarksfilter, minirenseanlegg og biologisk gråvannsfilter. Anleggene må være tilpasset bruken, grunnforhold, klare kommunens rensekrav i hht. lokal forskrift, ikke forurense vann og drikkevannskilder og ikke være i strid med evt. reguleringsplaner. Innenfor rensedistriktene godkjennes det ikke separate avløpsanlegg. Ta kontakt med fagkyndig person/foretak for prosjektering i samsvar med sentral forurensningsforskrift og lokal forskrift.

Godkjenner dere tett tank

I utgangspunkt tillates det ikke nye tette tanker. I spesielle tilfeller kan kommunen tillate tett tank for boliger eller næringsvirksomhet. Se § 7 i lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre renseanlegg i Hol kommune.

Kan jeg legge inn vann

Før du kan legge inn vann, må det foreligge utslippstillatelse eller godkjent sanitærabonnement.

Bygging av separat avløpsanlegg eller stikkledning til privat eller kommunalt nett er også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Ta kontakt med fagkyndig person/foretak for utforming av søknaden.

Les om tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett

Hvordan søke dispensasjon

Utgangspunktet er at alle byggetiltak skal være i henhold til regelverket.Dersom tiltaket ikke er i henhold til regelverket kan du ikke regne med at du får tillatelse til å bygge.

På visse vilkår kan du likevel søke om dispensasjon fra reglene. Ønsker du å søke dispensasjon kan det være lurt at du leser plan- og bygningsloven, paragrafene som vises til under.

Dispensasjon er søknad om unntak fra regelverket eller en bestemmelse. Det kan søkes om dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler. Det finnes ikke standard skjema for dispensasjonssøknad. En dispensasjonssøknad er et eget brev (vedlegg) i saken hvor det fremgår hva det bes om unntak fra og hvorfor.

For dispensasjoner, se plan- og bygningsloven kapittel 19.

For unntak fra nye tekniske krav ved arbeider i eksisterende byggverk, se plan- og bygningsloven § 31-2.

Huskeliste ved søknad om dispensasjon:

 • Dispensasjon skal være begrunnet i forhold til det bestemmelsene skal ivareta.
 • Dispensasjon skal nabovarsles.
 • Søknaden om dispensasjon må avklare tidsrammen for dispensasjonen (pbl § 19-3). Vi må vite om dette skal være midlertidig eller permanent.

Sannsynligheten for å innvilge en dispensasjon, kan svært sjelden forhåndsuttales av kommunen, da det er saksbehandlingen og forhold som kan fremkomme der som vil avgjøre utfallet.

Fordelene ved å gi dispensasjon skal etter en samlet  vurdering være klart større enn ulempene. De fordelene det siktes til er ikke søkerens egne fordeler (høyere mønehøyder, mere plass mm), det er de samfunnsmessige fordelene som klart må være større enn ulempene.

Les mer om dispensasjon

Gebyr for dispenssasjonssøknader finner du nederst på siden.

Bygge nær riks- og fylkesveger?

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riks- eller fylkesveg må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom.

Statens vegvesen informerer

Hva er utnyttelsesgrad

Veileder for grad av utnytting med beregnings- og måleregler

(Beregning av areal i forhold til eldre reguleringsplaner finner du fra side 54).

Hva er parkeringsareal

For eiendommen din er det vedtatt en utnyttelsesgrad, hvor mye som kan bygges.
Det er viktig å være klar over at parkeringsarelet er inklusive i denne utnyttelsesgraden.

Det vanlige er 2 p-plasser av 18m2 hver, som må trekkes i fra utnyttelsesgraden.

Andre spørsmål

Spørsmål og svar besvart av Direktoratet for byggkvalitet

 

 

Slik sikrer du hvitt arbeid

Hol kommune samarbeider med Skatteetaten og Politiet for å redusere bruken av svart arbeid i forbindelse med byggearbeider på hus og hytter. I forbindelse med prosjektet Tett på, bidrar kommunen ved å gi Skatteetaten oversikt over hvem som har søkt om byggetillatelse. De som sender inn byggesøknad eller kjøper hus eller hytte vil bli oppringt av ansatte ved Skatteetaten som vil gi gode råd om hvordan man går frem for å unngå svart arbeid.

tettpå:Hol - Hvordan sikre deg seriøse håndverkere?

Gebyrer

2020

Gebyrregulativ for saksbehandling etter Pbl 2020.pdf

(Byggesaker, plansaker, delingssaker, dispensasjonsøknader og mindre avløpsanlegg)

Gebyr for saker behandlet etter matrikkeloven 2020.pdf

(Oppmåling, grensejustering m.m.)

Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven_2020.pdf